Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kuulmisnõustaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kuulmisnõustaja, tase 5 kutsestandard on aluseks koolitusprogrammide koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Nimetus: ET: Kuulmisnõustaja, tase 5
EN: Hearing Councellor, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 21.01.2014
Kehtib kuni: 20.01.2019
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kuulmisnõustaja töö eesmärk on vähendada haigustest, õnnetustest ja muudest olukordadest põhjustatud kuulmislanguse tagajärjel väljenduvaid kõrval- ja järelmõjusid. Kuulmisnõustaja aitab kuulmispuudega inimestel, nende pereliikmetel ja teistel kuulmisprobleemidega kokkupuutuvatel inimestel mõista nõ...ustatava hetkeolukorda ja leida lahendusi. Oluline on nõustatava igakülgne toetamine eesmärgiga parandada tema toimetulekut ühiskonnas.
Kuulmisnõustaja tegeleb inimeste erinevate kuulmisalaste probleemidega, kasutades nõustamistehnikaid ning oma erialaspetsiifilisi teadmisi. Kuulmisnõustaja teeb koostööd teiste erialade esindajatega ning kliendivõrgustiku liikmetega. Ta võib läbi viia koolitusi erinevatele kliendigruppidele.
Kuulmisnõustajad töötavad nõustamiskeskustes, sotsiaalteenust osutavates asutustes vm asutuses.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kliendi individuaalne kuulmisnõustamine
2.1.1 Kontakti loomine kliendiga
2.1.2 Olukorra kaardistamine
2.1.3 Eesmärkide seadmine koos kliendiga
2.1.4 Ennetustegevus
2.1.5 Kliendi motiveerimine
2.1.6 Lahenduste leidmine
2.1.7 Nõustamistulemuste hindamine
2...
.1.8 Oma nõustamistegevuse analüüsimine
A.2.2 Kliendi abistamine kuulmisabivahendite kasutamisel
2.2.1 Audiogrammi lugemine
2.2.2 Abistamine kuulmisabivahendite lihtsamate probleemide puhul
2.2.3 Kuulmistarvikute tutvustamine ja kasutama õpetamine
2.2.4 Nõustamine toetuste saamiseks
A.2.3 Kliendi sotsiaalne nõustamine ja abistamine kuulmisspetsiifilistes küsimustes
2.3.1 Kliendi abistamine dokumentide vormistamisel
2.3.2 Kliendi abistamine tööotsingutel
2.3.3 Kliendi abistamine ja nõustamine haridusega seotud küsimustes
2.3.4 Kliendi abistamine olmeküsimustes
2.3.5 Suhtlemine pereliikmete ja tugivõrgustikuga
2.3.6 Kodu- ja haiglakülastuste tegemine
2.3.7 Kliendi abistamine tõlketeenuse hankimisel
2.3.8 Teavitustöö
2.3.9 Ennetustöö
2.3.10 Kliendi motiveerimine ja toetamine
A.2.4 Suhtlemine ja koostöö
2.4.1 Suhtlemine klientidega
2.4.2 Suhtlemistehnikate kasutamine
2.4.3 Toimetulek konfliktsete olukordadega
2.4.4 Koostöö teiste spetsialistidega
2.4.5 Meeskonnatöö

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Koolituste ja loengute läbiviimine erinevatele sihtrühmadele
2.5.1 Koolituskava koostamine
2.5.2 Koolituse ettevalmistamine
2.5.3 Koolituse korraldamine
2.5.4 Koolituse dokumenteerimine
A.2.6 Viipekeele kasutamine
2.6.1 Kliendi nõustamine viipekeeles
2.6.2 E...
nesetäiendamine viipekeele osas
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kuulmisnõustaja töötab sotsiaal- või tervishoiuteenust osutavas asutuses, kasutades selleks klientide vastuvõtuks sobivat ruumi, kus on internetikasutamise võimalus. Vajadusel osutab teenust sihtrühma juures kohapeal.
A.4 Töövahendid
Kuulmisnõustaja kasutab oma töös kontoritarbeid, arvutit, näidisabivahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kuulmisnõustaja töö eeldab suhtlemisvalmidust, empaatiavõimet, otsustusvõimet, korrektsust, täpsust ja diskreetsust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kuulmisnõustajal on vähemalt keskharidus ning ta on läbinud erialase täienduskoolituse.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kuulmisnõustaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kuulmisnõustaja, tase 5 kutse moodustub viiest kohustuslikust ning kahest valitavast kompetentsist. Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 ja B.2.7 (läbiv kompetents) tõendamine. Lisaks on taotlejal võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.5 ja B.2.6.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kliendi individuaalne kuulmisnõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1) loob kliendiga kontakti, tutvudes tema vajaduste, ootuste ja hetkeolukorraga;
2) küsitleb klienti eesmärgiga koguda vajalikud tervise andmed ja selgitab välja neid mõjutavad käitumuslikud harjumused; vajadusel suunab kliendi teise eriala spetsialisti vastuvõtule;
3) lepib kliendiga kokku konkreetse, ajaliselt piiritletud, positiivselt sõnastatud ja saavutatava eesmärgi ning koostab koos kliendiga järgnevate tegevuste plaani;
4) nõustab klienti või tema sotsiaalvõrgustikku kuulmist säästvate eluviiside järgimise osas;
5) teavitab klienti peamistest teabeallikatest või vajadusel sooritab teabeotsingu koos kliendiga, lähtuvalt kliendi vajadustest; aitab kliendil saadud informatsiooni mõtestada ja motiveerib klienti, keskendudes tema võimetele, tugevustele ning võimalustele; toetab muutuste tegemist kliendi elus;
6) kaardistab koostöös kliendiga probleemi lahendusviisid, lähtudes sõnastatud eesmärgist ning võttes arvesse tegureid, mis toetavad, piiravad või takistavad eesmärkide saavutamist; leiab ja soovitab kliendile sobivaid lahendusi ja tooteid, lähtudes erivajadustega- ja/või erihooldust vajava kliendi probleemidest;
7) hindab koos kliendiga nõustamistulemusi, lähtudes vastastikku antud tagasisidest ja nõustamise eesmärgist; lepib kokku edasised jätkutegevused;
8) analüüsib kriitiliselt enda tegevusi; teeb enda jaoks nõustamisprotsessist kokkuvõtte, et olla vajadusel valmis kliendiga edasi töötama või kavandama järgmiste sarnaste klientide nõustamisel nõustamisprotsessi paremini.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus, praktiline ülesanne.
B.2.2 Kliendi abistamine kuulmisabivahendite kasutamisel 5

Tegevusnäitajad:
1) analüüsib/loeb audiogrammi vastavalt kuulmisnõustaja pädevusele;
2) abistab kuulmisabivahendite lihtsamate probleemide puhul (nt otsikute, patareide vahetus, patareide kontroll testerite abil, hooldamine jm);
3) tutvustab kuulmistarvikuid (patareid, kõrvaotsikud, vibratsioonil ja valgusimpulssidel põhinevad abivahendid, kommunikaatorid jt); õpetab kuuldeaparaati kasutama, nt aparaati õigesti kõrva panema, ära võtma, T-asendit kasutama jne;
4) annab nõu kuulmisabivahendi soetamiseks taotletava toetuse küsimiseks.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus, praktiline ülesanne.
B.2.3 Kliendi sotsiaalne nõustamine ja abistamine kuulmisspetsiifilistes küsimustes 5

Tegevusnäitajad:
1) abistab klienti rehabilitatsiooniteenuse ning puude ja töövõime määramisega seotud erinevate dokumentide vormistamisel, arvestades kliendi vajadusi, võimalusi ja võimekust;
2) annab soovitusi tööturuteenuste valdkonnas, abistab tööotsingutel; vajadusel suhtleb tööandjaga, tööturuametiga või läheb tööintervjuule kaasa;
3) annab soovitusi karjäärivaldkonnas; vajadusel suhtleb õppeasutusega või läheb haridus-/koolitusasutusse kaasa;
4) annab nõu eluruumide kohandamise suhtes, suunab klienti leidma vastavaid spetsialiste;
5) kliendi paremaks abistamiseks suhtleb tema pereliikmete ja tugivõrgustikuga (naabrid, tuttavad, õppeasutus, töökoht, sõbrad, eraldi elavad pereliikmed jt); suhtleb vajadusel sotsiaaltöötajate, kõrvaarstide, kuulmiskeskuste jt asutustega, kellest oleneb kliendi heaolu;
6) teeb kokkuleppel kodu- ja haiglakülastusi (nt eakate kuulmispuudega klientide puhul, kel pole jaksu kohapeale tulla);
7) abistab klienti tõlketeenuse hankimisel; suunab kliendi sobiva tõlketeenuse juurde; selgitab kliendile tõlketeenuse ja tõlgi rolli, selgitades kliendile tema õigusi ja kohustusi ning tõlgi kasutamise võimalusi;
8) annab kliendile infot kohalike kuulmispuudega inimeste ühingute/organisatsioonide tegemistest, üritustest; jagab või laenutab kuulmisalaseid brošüüre; korraldab ja viib läbi kuulmisnõustamis-alast teavitust, kasutades sobivaid tehnikaid ja vahendeid;
9) tegeleb ennetustööga, külastab koole, asutusi jne, räägib kuulmishoiust;
10) psühholoogiliselt julgustab klienti rohkem suhtlema, nõustab klienti sotsiaalsest aspektist lähtuvalt; kuulab klienti empaatiliselt, avatult, siiralt; suhtub igasse klienti eelarvamusteta ja võrdselt; vestluse käigus jõustab klienti ja aitab leida kliendi tugevad küljed, selgitab välja kliendi tugivõrgustiku.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus, praktiline ülesanne.
B.2.4 Suhtlemine ja koostöö 5

Tegevusnäitajad:
1) loob head suhted klientide ja kolleegidega; suhtleb edukalt inimestega kõikidelt tasanditelt;
2) esineb enesekindlalt ja professionaalselt; reageerib kiiresti osapoolte vajadustele, reaktsioonidele ja tagasisidele;
3) kasutab motiveeriva intervjueerimise tehnikaid;
4) probleemsete klientidega suhtlemisel kasutab enesekehtestamise reegleid; tuleb toime konfliktsete olukordadega;
5) olukorrast lähtuvalt teeb koostööd teiste valdkondade spetsialistidega;
6) teeb meeskonnatööd, kasutades meeskonnasuhtluse tehnikaid; esitab meeskonnale oma hinnangud kliendi olukorra kohta.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus, praktiline ülesanne.
Valitavad kompetentsid
Lisaks on taotlejal võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.5 ja B.2.6.
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Koolituste ja loengute läbiviimine erinevatele sihtrühmadele 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab koolituskava lähtuvalt koolitusvajadusest;
2) valmistab ette konkreetse koolituse sisu ja õppematerjalid; vajadusel koostab uusi ja/või kohandab vanu õppematerjale, lähtudes oma teema käsitlemise loogikast ja arvestades õpikeskkonna võimalusi; hindab lisaressursside kaasamise vajadust;
3) korraldab koolituse, kindlustades oma teema edastamise ettenähtud aja piires; hindab koolitust, lähtudes kavandatud eesmärkidest; hindab koolitustulemusi, võrreldes neid koolituskavast tulenevate oodatavate tulemustega; annab kliendile tagasisidet koolituse tulemuslikkusest ja edasisest koolitusvajadusest;
4) dokumenteerib koolitustegevuse vastavalt kokkuleppele.

Teadmised:
1) pedagoogika või andragoogika alused.

Hindamismeetod(id): portfoolio, eneseanalüüs, vestlus, praktiline ülesanne, vaatlus.
B.2.6 Viipekeele kasutamine 5

Tegevusnäitajad:
1) nõustab viipekeelset klienti, kasutades viipekeelt vähemalt tasemel B2;
2) täiendab end regulaarselt erialase viipekeele osas.

Teadmised:
1) viipekeelse kogukonna psühholoogia ja kultuur.

Hindamismeetod(id): vestlus, praktiline ülesanne, vaatlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Kuulmisnõustaja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keeleoskuse hindamise skaala“);
2) dokumenteerib oma tegevuse, kasutades korrektset keelt ja erialaterminoloogiat;
3) kasutab oma töös arvutit tasemetel: AO1 – Info- ja sidetehnoloogia, AO2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, AO3 – Tekstitöötlus, AO4 – Arvutustabelid, AO5 – Andmebaaside kasutamine, AO7 – Veebisirvimine ja suhtlus, AO12 – Turvalisus (vt lisa „Arvutikasutamise oskus");
4) järgib ja arvestab oma töös kõiki asjakohaseid õigusakte;
5) lähtub oma töös kuulmisnõustaja eetikakoodeksist; tagab kliendi ja nõustamisalase teabe konfidentsiaalsuse, arvestades andmekaitseseadust;
6) planeerib oma aega, töötab süsteemselt ja organiseeritult; jälgib juhendeid ja protseduure;
7) on orienteeritud kliendi rahulolule, pakub kvaliteetset teenust või toodet, mis vastab kokkulepitud standarditele; märkab ka väikesi positiivseid muudatusi kliendi arengus ja juhib kliendi tähelepanu nendele;
8) tagab kliendi turvalisuse ja järgib keskkonnaohutusnõudeid; vajadusel annab esmaabi;
9) täiendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu;
10) orienteerub kaasaegses erialases eestikeelses kirjanduses ja hoiab end kursis erialaste tõenduspõhiste teadusuuringute tulemustega.

Teadmised:
1) kuulmisprobleemide individuaalsus, neid mõjutavad faktorid;
2) keskkonna ja tehnoloogia mõju kuulmisele;
3) abiteenused ja abi kutsumise võimalused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-21012014-03/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 18
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.01.2014
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Psühholoogia
Kutse grupp: Kuulmisnõustaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3259 Tervishoiu keskastme spetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Külliki Bode Eesti Vaegkuuljate Liit
Andrus Helenurm Eesti Vaegkuuljate Liit
Tiiu Hermat Eesti Kurtide Liit
Ene Oga Eesti Vaegkuuljate Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist