Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puukäsitööline, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Puukäsitööline, tase 4 kutsestandard on kutse- ja täiendusõppe õppekavade koostamise ning isikute kutsealaste kompetentside hindamise alus.
Nimetus: ET: Puukäsitööline, tase 4
EN: Woodworker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.03.2014
Kehtib kuni: 13.11.2018
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Kopli Ametikool Rahvuslik puutööndus 114917 411 kutsekeskharidusõpe (vv alates 01.01.2006) 3/0 06.10.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Tallinna Kopli Ametikool Rahvuslik puutööndus 114918 412 kutseõpe keskhariduse baasil (vv alates 01.01.2006) 2/0 06.10.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
4. taseme puukäsitööline valmistab enda koostatud tööjooniste, etteantud kavandite või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi traditsioonilistes või kaasaegsetes põhitehnikates puidust käsitööesemeid.
Ta tahub, vestab, valmistab lihtsamaid vorme, ühendab detaile, (tapib, põimib, liim...
ib), kaunistab, kirjab ja viimistleb esemeid. Ta oskab teha puitesemete lihtsamaid parandustöid.
Tema tegevus hõlmab ka toore ja kuiva puitmaterjali varumist, säilitamist ja töötlemist.
Puukäsitööline kasutab tavapäraselt oma töös traditsioonilisi käsitööriistu, vajadusel ka elektritööriistu ja lihtsamaid puidutöötluspinke (saag-, höövel-, puur-, ja treipinke).
Ta on omandanud süvendatult vähemalt ühe järgmistest erioskustest:
tahumistööd, looduslikest materjalidest punumine, treimine, painutamine, puidu nikerdamine, intarsia ja lihtsate täispuidust mööbliesemete (nt pink, tool, kirst) valmistamine.
Puukäsitööline vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest. Ta on valmis oma oskuste piires kaastöötajaid juhendama.
Puukäsitööline peab kinni käsitöömeistri eetikanõuetest ning järgib tööohutuse ja keskkonnahoiu reegleid. Ta võib töötada puutöönduse ettevõtetes või tegutseda iseseisva ettevõtjana.
Puukäsitööline on valmis turundama oma toodangut, teostama oma ideid, uuendama, parandama ja täiendama olemasolevaid tooteid, suhtlema tellijatega ning osutama teenuseid, nagu näiteks esemete valmistamine etteantud kavandite järgi, allhanke tegemine ja harrastajate juhendamine oma oskuste piires. Puukäsitööline võib end täiendades (nt rakenduskõrgkoolis õppides) saada puidu konservaatoriks, puupillide valmistajaks, paatide ehitajaks, korvipunujaks vms.

Seotud kutsed:
Puukäsitööline, tase 3
Tisler

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Puidust käsitööesemete valmistamine
2.1.1 Esemete kavandamine.
2.1.2 Materjalide varumine, säilitamine, ettevalmistamine ja kasutamine.
2.1.3 Tööprotsessi ettevalmistamine.
2.1.4 Töövahendite ettevalmistamine ja kasutamine.
2.1.5 Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
2.1.6 Eseme...
valmistamine ja viimistlemine.

A.2.2 Puittoodete ja -teenuste turundamine
2.2.1 Toodete ja teenuste kujundamine.
2.2.2 Toodete ja teenuste kaubastamine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.3 Tahumistöö.
A.2.4 Põimimine.
A.2.5 Treimine.
A.2.6 Painutamine.
A.2.7 Puidu nikerdamine.
A.2.8 Intarsia valmistamine.
A.2.9 Lihtsate täispuidust mööblitoodete valmistamine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb valmis olla hooajatööks.
Töö võib olla füüsiliselt pingutav, sundasendit nõudev ja kiire tempoga. Võib esineda kokkupuudet tolmu, müra või vibratsiooniga, mis võib kujutada ohtu tervisele (allergia vms), mistõttu on vaja kasutada töökaitsevahe...
ndeid ning järgida tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Traditsioonilised käsitööriistad, elektritööriistad ja lihtsamad puidutöötluspingid jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on oluline käeline osavus, ruumiline kujutlusvõime, ilumeel, täpsus, proportsioonitunnetus, püsivus, pühendumine, loovus, õpivalmidus ja vastutustunne.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puukäsitööliseks saab õppida õppeasutuses või meistri käe all.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puuesemete valmistaja, tisleri-, skulptori abiline jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.2 tõendamine, lisaks valikust B.2.3-B.2.9 ühe kompetentsi tõendamine ning läbiva kompetentsi B.2.10 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Puidust käsitööesemete valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) visandab oma idee tööjoonisena, koostab ja loeb lihtsamate puitesemete (nt tappseotistega karp) tehnoloogilisi kaarte;
2) planeerib etteantud eseme või kavandi põhjal töö käigu koos täiendavate lisadega (mõõdistused, joonised);
3) varub, säilitab ja töötleb toorest ja kuiva puitmaterjali arvestades traditsioonilisi tavasid nt sobiv aeg;
4) hoiustab puitmaterjalid vastavalt edaspidise kasutamise eesmärgile;
5) valmistab tööülesandest lähtuvalt ette vajalikud materjalid ja tarvikud;
6) arvestab materjalide kulu, järgib materjalikasutuses säästlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
7) planeerib tööde järjekorra ja tööülesande täitmiseks kuluva aja, arvestades tööde mahtu,
toodete hulka ja tellija vajadusi;
8) valib välja sobivad töövahendid ja seadmed, kasutades vajadusel spetsialisti abi;
9) kontrollib tööriistade ja seadmete korrasolekut, järgib seadmete, töövahendite ja -riistade kasutamisjuhendeid ning hooldusnõudeid;
10) seab valmistusprotsessist lähtudes sisse ohutu ja käepärase töökoha ning hoiab selle korras;
11) valmistab eseme tööjoonise või silmamõõdu alusel vestmise, tahumise, saagimise, lõhestamise, hööveldamise, puurimise, sulundamise ja tappimise teel;
12) kasutab esemete viimistlemisel kirjamist, painutamist, põimimist, keetmist, põletamist, immutamist;
13) teeb puuesemete lihtsamaid parandustöid (nt korkimine, lappimine, jätkamine, liimimine) kasutades sobivaid tööriistu, -vahendeid ja materjale.

Teadmised:
1) puitmaterjalide omadused, kasutusala ning hankimise allikad,
2) langetamistavad;
3) tervikpuu kasutusviisid;
4) puukäsitööriistade eesmärgipärane valik, kasutamine ja hooldus;
5) elektri- ja pneumotööriistade valik, kasutamine ja hooldus;
6) liimid ja viimistlusmaterjalid;
7) toote elukaare põhimõtted;
8) vormiõpetus, kompositsioon ja värvusõpetus;
9) eesti rahvakultuuri üldajalugu, eripära ja traditsioonid;
10) rahvapärase puutöö ajaloo arengujooned;
11) puutöö terminoloogia.

Hindamismeetod(id):
1) tööde mapp;
2) valmistatud ese;
3) teoreetilised küsimused ja/või töövõtete demonstratsioon (videoesitus);
4) vestlus.
B.2.2 Puidust toodete ja teenuste turundamine 4

Tegevusnäitajad:
1) vaeb toote ja/või teenuse kui toote idee teostatavust, kas on vajadust ja nõudlust uute toodete järele;
2) leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi;
3) leiab oma tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi lähtudes sihtgrupist, oma oskustest, tootmisbaasist ja tasuvusest;
4) vormistab toote (pakendab ohutult ja esteetiliselt, koostab kasutusjuhendi jne);
5) kujundab toote ja/või teenuse hinna;
6) leiab võimalusi oma toote ja/või teenuse tutvustamiseks ja müügiks (laadad, töötoad vm);
7) korraldab toote ja/või teenuse müügi, kasutades käsitöö valmistamiseks ja müümiseks sobivaid ettevõtlusvorme.

Teadmised:
1) puidutöökoja tehniline baas ja majandamine;
2) käsitööndusliku tootmise eripära;
3) puidu töötlemise keskkonnamõjud;
4) käsitööndusliku ja tööstusliku tootearenduse meetodid;
5) turundamise algtõed;
6) tootevastutust, ettevõtlust ja kauplemist reguleerivad õigusaktid;
7) ettevõtlusvormid ja ettevõtluse põhitõed.

Hindamismeetod(id): praktiline töö: toote või teenuse loo (idee, teostus, müük) koostamine ja esitamine.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav B.2.3-B.2.9 ühe kompetentsi tõendamine.
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Tahumistöö 4

Tegevusnäitajad:
1) valib õige kirvetüübi ja valmistab kirve tööks ette: varretab ja ihub kirve;
2) tahub kirvega üldvorme ja lõhestab pakke;
3) valmistab kirvest kasutades eseme ette järgnevateks töötlemisetappideks
4) kasutab kirvetöödel õigeid ja ohutuid töövõtted

Hindamismeetodid:
1) tööde mapp;
2) valmistatud töö;
3) teoreetilised küsimused ja/või töövõtete demonstratsioon (võib olla ka video esitus);
4) vestlus.
B.2.4 Põimimine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib põimimiseks sobivat materjali: tohtu, vitsu, juuri, laaste, niint jm looduslik materjal;
2) valmistab punumismaterjali ette ja hoiustab seda, arvestades materjali eripära;
3) valdab põhilisemaid eelnevalt loetletud materjalidega punumise viise.

Hindamismeetod(id):
1) vestlus. vestlus. tööde mapp;
2) valmistatud ese;
3) teooriaküsimused ja/või töövõtete demonstratsioon (videoesitus);
4) vestlus.
B.2.5 Treimine 4

Tegevusnäitajad:
1) valmistab ette treimiseks sobivat materjali - nii märga kui kuiva puitu;
2) teritab treimiseks vajalikud lõikepeitlid ja seadistab treipingi, valib eesmärgipäraselt treipeitlite tüübid;
3) treib vorme elektriajami jakäsi ja/või jalgajamiga treipingil, järgib ohutusnõudeid, kasutab ohutuid töövõtteid.

Hindamismeetodid:
1) tööde mapp
2) valmistatud ese;
3) teoreetilised küsimused ja/või töövõtete demonstratsioon (videoesitus);
4) vestlus.
B.2.6 Painutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) orienteerub painutamiseks sobivates puidu liikides ja oskab neid metsast valida.
2) valmistab ette ja painutab sobivat materjali kasutades aurutamist, keetmist jms
3) valmistab painutamiseks vajalikud rakised;
4) oskab valmistada painutatud materjalist tooteid.

Hindamismeetodid:
1) tööde mapp
2) valmistatud ese;
3) teoreetilised küsimused ja/või töövõtete demonstratsioon (videoesitus);
4) vestlus.
B.2.7 Puidu nikerdamine 4

Tegevusnäitajad:
1) orienteerub nikerdamiseks vajalikes tööriistades ja oskab neid teritada;
2) tunneb Eesti rahvapäraseid ornamente ja puitesemete kirjamise ajalugu;
3) teab ja oskab kasutada erinevad nikerdustehnikad;
4) oskab kasutada erinevaid kirjamise tehnikaid;
5) oskab luua erineva suurusega lihtsamaid skulptuurseid vorme (figuraalseid, abstraktseid).

Hindamismeetod(id):
1) tööde mapp;
2) valmistatud ese;
3) teoreetilised küsimused ja/või töövõtete demonstratsioon (videoesitus);
4) vestlus.
B.2.8 Intarsia 4

Tegevusnäitajad:
1) arvestab intarsia valmistamisel puitmaterjalide erinevate omadustega;
2) orienteerub intarsias kasutatavates puiduliikides (eksootilised jm);
3) arvestab intarsia kokkusobitamisel puiduliikide iseärasustega;
4) hooldab ja kasutab otstarbekalt lõiketööriistu ning intarsia lõikamise õigeid viise;
5) kasutab detailide ühendamisel erinevaid liime ning liimimisviise;
6) kasutab erinevaid viimistlemisviise (nt prantsuse poleer).

Hindamismeetod(id):
1) taotleja tööde mapi ja töö(de) esitamine;
2) teoreetilised küsimused ja/või töövõtete demonstratsioon (videoesitus);
3) vestlus.
B.2.9 Lihtsate täispuidust mööblitoodete valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib täispuidust mööblitoodete valmistamiseks sobiva materjali;
2) kasutab mööbli valmistamisel traditsioonilisi ja elektrilisi tööriistu ning puidutöötluspinke;
3) jälgib mööbli valmistamisel selle kasutusergonoomikat;
4) kasutab erinevaid mööbli viimistlusviise.

Hindamismeetod(id):
1) tööde mapp
2) valmistatud ese;
3) teoreetilised küsimused ja/või töövõtete demonstratsioon (videoesitus);
4) vestlus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Puukäsitööline, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid; (vt lisa 1 „Kutse-eetika“);
2) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
3) tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt;
4) järgib töötervishoiu-, keskkonnahoiu- ja tööohutusnõudeid;
5) arvestab kultuuripärandi hoidmise reeglitega;
6) kohaneb meeskonnaga, tajub oma rolli meeskonnas, järgib koostööreegleid;
7) suudab eriolukorras kiiresti orienteeruda, on võimeline lahendama konflikte;
8) valib sihtgrupile sobiva suhtlemisviisi, suudab aktiivselt kuulata ja lahendada sihtgrupi probleeme;
9) kasutab arvutit infootsinguks ja kommunikatsiooniks (e-kirjad, tutvustuskirjad, arved jm);
10) kasutab nii kõnes kui ka kirjas korrektset eesti keelt;
11) annab edasi kutseoskusi ja teadmisi.

Teadmised:
1) kompositsioon ja värvusõpetus;
2) esitamise tehnikad (joonistamine, joonestamine);
3) puutöö terminoloogia (puidu liigid, tööriistad jne), sh võõrkeelsed terminid
4) eriala pärand (ajalugu, töötlemisviisid);
5) eesti rahvakultuuri ajalugu, eripära ja traditsioonid;
6) kutse-eetika põhireeglid (vt lisa 1 „Kutse-eetika“);
7) kutsealaga seotud õigusaktid (autorikaitse, tarbijakaitse jm);
8) suhtlemise põhitõed.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-03032014-4.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 15
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.03.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Puutöömeister
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7317 Puidust, punumis- jm materjalidest tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöömeistri kutse-eetika
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Meelis Kihulane Olustvere TMK
Elo Liiv Kuressaare Ametikool
Andres Koidu Kersleti ateljee
Janica Sepp, ettevõtja

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist