Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kinnisvara hooldusjuht, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kinnisvara hooldusjuht, tase 6 kutsestandard on aluseks kõrghariduse ja täiendkoolituse õppekavadele ning isikute kutsealaste kompetentside hindamisele.
Nimetus: ET: Kinnisvara hooldusjuht, tase 6
EN: Facility maintenance manager, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.02.2014
Kehtib kuni: 12.02.2019
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kinnisvara (ehitise ja selle juurde kuuluva krundi) hooldamine on kinnisvara korrashoiu tervikteenuse osa. Kinnisvara hooldamine on kompleksteenus, mille peamine eesmärk on säilitada või taastada seisund, mille korral ehitis ja selle juurde kuuluv krunt säilitab oma toimivuse ja kasutatavuse ning va...stab kavandatud ehitise ja selle juurde kuuluva krundi otstarbe täitmiseks esitatud tingimustele. Kinnisvara hooldamine jaguneb kaheks suuremaks alajaotuseks: ehitiste tehniline hooldamine ja heakorratööde tegemine. Ehitiste tehniline hooldamine jaguneb omakorda ehitiste ehituskonstruktsioonide hoolduseks, ehitiste keskkonnatehnika hoolduseks ning ehitiste elektripaigaldiste ja nõrkvoolusüsteemide hoolduseks. Heakorratööd jagunevad krundi heakorra- ja haljastustöödeks ning ehitise sisepuhastus- ja koristustöödeks. Kinnisvara hooldamise töö sisu ja eesmärk on täpsemalt esitatud kutsestandardi mõistete lisas.

Kinnisvara hooldusjuht töötab ehitiste konstruktsioonide ja/või tehnosüsteemide ja/või krundi hoolduse alal. Kinnisvara hooldusjuht töötab peamiselt kinnisvarahoolduse teenust osutavas ettevõttes aga ka kinnisvara korrashoiu tervikteenust osutavas ettevõttes. Põhilised tööülesanded on seotud ehitise krundi, ehituskonstruktsioonide, tehnosüsteemide ja siseruumide korrashoiutegevuste juhtimisega.

Kinnisvara hooldusjuht juhindub oma tegevuses valdkonda reguleerivatest õigusaktidest, standarditest EVS 807:2010 „Kinnisvara korrashoid“, EVS-EN 15311:2011 „Ehitiste hooldusteenuste kavandamise, korraldamise ja kontrollimise kriteeriumid“, EVS-EN 15221-2 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 2: Kinnisvarakeskkonna juhtimise lepingute ettevalmistamine“ ja EVS-EN 15221-3 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine. Osa 3: Kinnisvarakeskkonna juhtimise kvaliteedijuhend“ ning kinnisvara korrashoiu valdkonna heast tavast, samuti kutse andja antavatest valdkonna üldistest juhistest ning valdkonna avalikult kättesaadavatest juhendmaterjalidest (nt „Kinnisvarahooldaja käsiraamat“ jt). Kinnisvarahoolduse tegevusala tegevused on kirjeldatud EMTAKi (NACE) alajaotustega 8110, 8121 ja 8130.

Kinnisvara hooldamise kutsealal on kolm kutsetaset:
Kinnisvarahooldaja, tase 4;
Kinnisvara hooldusmeister, tase 5;
Kinnisvara hooldusjuht, tase 6.

6. taseme kinnisvara hooldusjuht töötab juhtiva ja/või vastutava spetsialistina kinnisvara hooldamisega tegelevas ettevõttes või mistahes majandusvaldkonna organisatsiooni kinnisvarahooldusega tegelevas struktuuriüksuses. Kinnisvara hooldusjuht tegeleb peamiselt kinnisvarahoolduse efektiivsuse analüüsimisega, töötab välja kinnisvarahoolduse protsessi strateegiaid, aluseid ja uuenduslikke lahendusi ning viib ellu kinnisvarahoolduse pikaajalisi tegevusstrateegiaid, vastutades alluvate töörühmade tegevuse eest.

6. taseme kinnisvara hooldusjuhi peamised tööülesanded on ehitiste, tehnosüsteemide ning krundihoolduse protsessi juhtimine ja kogu hooldustegevuse korraldamine ning hooldusmeistrite juhendamine ja sellega seonduvate tööülesannete kvaliteetne täitmine. Töö põhisisuks on ehitise ja selle juurde kuuluva krundi hooldamise tagamine vastavalt organisatsiooni hooldusstrateegiale ja -mudelile, hooldusobjektide hoolduse teenustaseme lepingutele, hoolduskavadele, hooldustööde eelarvele ja ettevõtte juhi või omanike antud juhistele.
Kinnisvara hooldusjuht järgib oma töös kutse-eetikat, head tava ja lähtub konfidentsiaalsuse põhimõttest. Ta tuleb tööülesannete täitmisega toime nii tavapärastes kui ka keerukates olukordades. On võimeline töötama iseseisvalt, kuid töötab valdavalt meeskonnas. Töö eeldab suhtlemist hooldusmeistrite, kolleegide ja klientidega. Kinnisvata hooldusjuht vastutab oma töö õigeaegse valmimise ja kvaliteetse tulemuse eest ning ka kavandatud hooldusstrateegiate ja hoolduse teenustaseme lepingute täitmise eest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kinnisvarahoolduse protsesside juhtimine ja teenuse korraldamine
2.1.1 Kinnisvara hooldusteenuse juhtimine, kinnisvaraobjektide hooldusstrateegiate ja kvaliteedisüsteemide koostamine ning rakendamine.
2.1.2 Kinnisvara hooldusteenuse infosüsteemi ja klienditeeninduse väljatöötamine ning ra...
kendamine. 2.1.3 Kinnisvara hooldusteenuse majanduslik ja juriidiline korraldamine.
2.1.4 Kinnisvara hooldusteenuse tehniline korraldamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökeskkond on üldiselt stabiilne, töötada tuleb peamiselt büroos ja fikseeritud tööajaga.
A.4 Töövahendid
Kinnisvara hooldusjuht kasutab oma töös tavapäraseid bürootöö- ja kommunikatsioonivahendeid, bürootehnikat ja arvutitarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kinnisvara hooldusjuhi kutsealal töötamine eeldab inimeselt intelligentsust, teenindus- ja suhtlemisvalmidust, loovat mõtlemist, head analüüsivõimet ja avatust. Inimestega suhtlemine nõuab meeldivat ja viisakat käitumist, rahulikku meelt, kannatlikkust ja paindlikkust. Kutsealal töötamiseks vajalike... isikuomaduste hulka kuuluvad ka planeerimis- ja juhtimisoskus, koostöövalmidus, täpsus, hoolikus, kohusetunne ja ausus, enesedistsipliin ja usaldatavus. Samuti tuleb mitmesugustes olukordades kasuks pingetaluvus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme kinnisvara hooldusjuhtidena töötavad üldjuhul inimesed, kellel on, kas:
a) kinnisvara korrashoiu erialane kõrgharidus, läbitud erialane täiendkoolitus ning töökogemus kinnisvarahoolduse valdkonnas;
või
b) kinnisvara korrashoiu kutseala 5. taseme kehtiv kutsetunnistus, läbitud erialane ...
täiendkoolitus ning pikaajaline töökogemus kinnisvarahoolduse valdkonnas.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Hooldusgrupi juht, hooldusnõunik, hoolduskonsultant.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kinnisvara hooldusjuht, tase 6 kutse saamiseks on vajalik tõendada kõik standardis kirjeldatud kompetentsid B.2.1- B.2.7.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kinnisvarahoolduse protsesside juhtimine ja teenuse korraldamine 6

1. Korraldab kinnisvarahoolduse ettevõtte hooldusteenuse juhtimist (raha, inimesed, materjalid, vahendid, keskkond, info ja töövahendid) ning kirjeldab ettevõtte hooldusteenuse osutamise põhimõtteid ja eesmärke.
Koostab kinnisvaraobjekti omanike kinnitatud kinnisvaraobjekti strateegia ja eluea põhjal sellele hooldusstrateegia ja hooldusmudeli ning korraldab hooldusstrateegia rakendamist.
Kirjeldab organisatsiooni ja teenuse kvaliteedijuhtimise protsessi tegevused ja kvaliteedikriteeriumid ning korraldab nende täitmist ja analüüsib tulemuslikkust.
Korraldab kinnisvaraobjekti hooldusraamatu täitmise ja vajadusel selle koostamise.
Analüüsib jooksvalt kinnisvarahoolduse teenuse kõrvalekaldeid ja korrigeerib teenust.
Tagab seadusega ettenähtud korras kinnisvaraobjekti kasutamisega seotud ohutus- ja evakuatsioonijuhendite olemasolu.
2. Töötab välja ettevõtte kinnisvarahoolduse teenuse infosüsteemi ja infomoodulid ning korraldab selle rakendamise.
Korraldab kinnisvarahoolduse objektide andmete (üldandmed, spetsiifiline info, diagnostika info jne) kogumise ja ajakohastamise süsteemi ja nende kasutamise.
Korraldab ettevõtte kinnisvarahoolduse avarii- ja klienditeeninduse.
3. Analüüsib majandusolusid ning kinnisvaraobjektide omanike otsuseid, ootusi ja vajadusi ning koostab kinnisvaraobjekti korrashoiu tagamiseks vajaliku objekti hoolduskava ja eelarve ning korraldab selle rakendamist.
Töötab välja protseduurireeglid hooldusteenuse pakkumuste koostamiseks ja hangete korraldamiseks, lepingute sõlmimiseks, täitmise jälgimiseks ja ajakohastamiseks.
Valmistab võtmenäitajaid järgides ette kinnisvaraobjekti hooldamiseks vajalikud teenustaseme lepingud ning peab läbirääkimisi sõlmitava lepinguga seotud osapooltega, volituste olemasolul sõlmib lepingu.
Seirab perioodiliselt kinnisvarahoolduse kulusid (finantse) ja kavandab nende optimeerimist, korrigeerimist ja arendamist.
Analüüsib kinnisvaraobjekti hooldusega seotud majandustegevuse põhinäitajaid; annab hinnangu tegevuse efektiivsusele.
4. Töötab välja hooldusteenuse võtmenäitajate (mõõdikute) ja teenustasemete kirjeldused.
Osaleb kinnisvaraobjekti oluliseks rekonstrueerimiseks või selle funktsionaalsete omaduste muutmiseks vajalikes ehitusprojektides.
Seirab perioodiliselt kinnisvarahoolduse protsesse (tehnilisi ja toimimisprotsesse) ja kavandab nende optimeerimist, korrigeerimist ja arendamist.
Korraldab kinnisvaraobjektide omanike huvidest lähtudes järelevalvet kinnisvaraobjekti tehnilise seisundi ja seal toimuvate hooldustegevuste üle.

Teadmised:
a) majanduse alused, kinnisvaraökonoomika ja ettevõtluse põhialused;
b) töökeskkonna ja -ohutuse põhialused;
c) suhtlemise ja klienditeeninduse alused;
d) tehnilise dokumentatsiooni lugemise oskus;
e) ehitistes, selle konstruktsioonides ja tehnosüsteemides kasutatavad materjalid;
f) tehniliste mõõtmiste, ehitusfüüsika ja joonestamise alused;
g) ehitustööde kvaliteedinõuded;
h) ehitustehnika, elektrotehnika ja automaatika alused;
i) ehitiste tehnilise seisukorra hindamise alused;
j) objekti tehnilise ülevaatuse korraldamise ja hooldusraamatu koostamise nõuded;
k) valdkonna õigusaktid ja lepinguhaldus;
l) asjaajamise ja dokumendihalduse alused;
m) ärieetika ja hea tava;
n) kinnisvaraterminoloogia ja kinnisvara korrashoiu alused;
o) tehnilise dokumentatsiooni koostamise alused;
p) objekti majanduskava koostamise ja tööde normeerimise alused;
q) kinnisvara hooldustööde korraldamise ja tööliste juhtimise alused;
r) organisatsiooni- ja projektijuhtimise alused;
s) materjaliõpetus;
t) riski- ja ohutusõpetuse alused.

Hindamismeetod(id):
kirjalik eksam (teoreetiliste teadmiste test), etteantud teemal tasemetöö koostamine ja kaitsmine (suuline eksam, intervjuu), tõendamine dokumentide alusel.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.2 Kutse-eetika põhimõtete järgimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kinnisvara hooldusjuht juhindub oma tegevuses valdkonna üldtunnustatud heast tavast ja tunneb töökultuuri, mis väljendub eelkõige litsentseeritud tarkvara ja korras riistvaraga töökohtade kasutamises ning puhta ja sobiliku tööriietuse kandmises.
2. Ta tunneb ja aktsepteerib teiste kinnisvarakeskkonna kujundamisega seotud spetsialistide käitumise aluseks olevaid häid tavasid.
3. Orienteerub oma tegevuses kinnisvaraobjekti kliendi ja lõpptarbija rahulolule.
4. On valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtub sallivalt eluhoiakute ja -väärtuste mitmekesisusse.
5. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning on oma sõnades ja tegudes ühtne. Näitab üles initsiatiivi projektide algatamisel ning vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi nende elluviimisel.
B.2.3 Meeskonnatöövalmidus 6

Tegevusnäitajad:
1. Kinnisvara hooldusjuhi kutsealal töötav inimene suudab töötada multidistsiplinaarses ja –rahvusvahelises meeskonnas. Ta suhtleb tõhusalt nii üksikisikutega kui ka meeskonnas, klientide ja kolleegidega, olles võimeline kohandama oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega.
2. Ta on algatusvõimeline ja täidab oma tööülesandeid enesekindlalt.
3. Hooldusjuht saab aru oma rollist meeskonnas, suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning ilmnevaid konflikte ja käituda adekvaatselt, suhtudes mõistvalt kriitikasse.
B.2.4 Enesearendamine (elukestev õpe) 6

Tegevusnäitajad:
1. Kinnisvara hooldusjuht kasutab tööülesannete lahendamiseks olemasolevaid valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase enesetäiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi.
2. Ta on kursis tehnoloogiliste muutustega ühiskonnas ning ehitus- ja kinnisvarasektoris ning panustab innovatsioonile ja loovale enesearendamisele.
B.2.5 Keskkonnahoidlikkus 6

Tegevusnäitajad:
1. Kinnisvara hooldusjuht mõistab rohelist mõtteviisi oma tegevusvaldkonnas.
2. Mõistab energia- ja ressursside säästmise võimalusi ning vajalikkust kinnisvarakeskkonnas ning toimib vastavalt nendele (paberivaba kontor jne).
3. Mõistab oma tegevuse mõju jätkusuutliku kinnisvarakeskkonna kujundamisele.
B.2.6 Keelteoskus 6

Tegevusnäitajad:
1. 6. taseme kinnisvara hooldusjuht sõnastab oma tööülesannete täitmisega seotud mõtteid terminoloogiliselt korrektses eesti keeles (nõutav tase C2).
2. Lisaks on ta võimeline tööalaselt suhtlema vene ja inglise keeles (vähemalt tasemel B2) ning soovitatavalt veel ühes võõrkeeles (nt soome keeles)
(vt lisa 2: „Keelte oskustasemete kirjeldused“).
B.2.7 Arvutioskus 6

Tegevusnäitajad:
6. taseme kinnisvara hooldusjuht on võimeline kasutama kontoritarkvara tasemel AO1–AO7 ja AO12
(vt lisa 3: „Arvuti kasutamise oskused“).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult koos kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-17022014-1.1.3/5k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 28
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.02.2014
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Kinnisvarateenused
Kutse grupp: Kinnisvara hooldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
12 Äriteenindus- ja haldusjuhid
121 Äriteenindus- ja haldusjuhid
1219 Äriteenindus- ja haldusjuhid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: L KINNISVARAALANE TEGEVUS
68 Kinnisvaraalane tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 4 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 5 Heade tavade koodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jüri Kröönström Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit
Aarne Sarapuu Browik E. OÜ
Toomas Väljaots Browik E. OÜ
Tiit Teder Villevar OÜ
Urmas Mahlapuu Tera AS
Sirje Talvistu Koduhooldus OÜ
Andry Krass Kvatro Kinnisvarahooldus OÜ
Ena Drenkhan Tartu Kutsehariduskeskus
Toomas Lelumees Tartu Kutsehariduskeskus
Leho Lilleorg Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist