Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Logistiku abi, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Logistiku abi, tase 4 kutsestandard on aluseks riiklikku kutsekeskhariduse õppekava koostamisel.
Nimetus: ET: Logistiku abi, tase 4
EN: Logistic assistant, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 04.03.2014
Kehtib kuni: 23.11.2016
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Transpordikool (suletud) Logistik 108805 412 kutseõpe keskhariduse baasil (vv alates 01.01.2006) 1/6 01.10.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
2 Tallinna Transpordikool (suletud) Logistiku abi 134804 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 01.10.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
3 Tallinna Transpordikool (suletud) Logistiku abi 134805 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 01.10.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Logistika kutsealal on logistikajuhi ja logistiku kutsed. Sellel kutsealal töötavad inimesed tegelevad logistika valdkonna erinevate toimingute juhtimise ja korraldamisega, nt vedude korraldamine, laotöö korraldamine, kaubavarude ja -voogude planeerimine jne. Logistiku abi tase 4 on logistika kutsea...la madalaim tase.
4. taseme logistiku abi töö eesmärgiks on logistika valdkonna kliendi- ja/või tarnijasuhete haldamine igapäevatöö tasemel ning otsese juhi assisteerimine. Tema töö hõlmab klientide teenindamist, tellimuste käsitlemist, info töötlemist, dokumentatsiooni haldamist, logistikateenuste ostmist ja müüki, veokorraldust jm.
4. taseme logistiku abi töötab tüüpsituatsioonides iseseisvalt, ebaharilikes või keerukates situatsioonides võib ta vajada juhendamist.
Töö sisaldab palju suhtlemist nii ettevõttesiseselt kui -väliselt. 4. taseme logistiku abi peab olema valmis töötama nii üksinda kui meeskonnas.
4. taseme logistiku abi töö eeldab korrektsust, kohanemisvõimet uute olukordadega, kiiret reageerimist, oskust oma töökohta organiseerida, iseseisvat mõtlemist ning suhtlemisoskust ja –valmidust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Veotellimuste käsitlemine
A.2.2 Laotoimingute haldamine
A.2.3 Logistikateenuste ostmine ja müümine
A.2.4 Klienditeenindus
A.2.5 Varude haldamine ja ostutoimingute teostamine
A.2.6 Kvaliteedi haldamine logistikas
A.2.7 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine
A.2...
.8 Riskide haldamine
A.2.9 Tagastuslogistika haldamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
4. taseme logistiku abi tööaeg sõltub ettevõtte töökorraldusest ning võib nõuda töötamist vahetustega, puhkepäevadel ja pühade ajal, päeval või öösel.
Töö on vahelduva tempoga, sisaldades nii rutiinseid tegevusi kui ka kiiret reageerimist nõudvaid situatsioone.
Üldjuhul töötab logistik siseruumi...
des.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Logistiku abi kasutab oma igapäevatöös enamlevinud kontoritehnikat ja sidevahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
4. taseme logistiku abi tööks vajalikud eeldused on loogiline mõtlemine, matemaatiline võimekus (arvsuhete ja kvantitatiivsete seoste mõistmine), visuaalne mälu, töö iseloomust tulenevalt hea kuulmine ja selge diktsioon.
Isiksuseomadustest on väga olulised otsustusjulgus, pingetaluvus, emotsionaaln...
e stabiilsus ning vastutusvõime.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul töötavad 4. taseme logistiku abina inimesed, kellel on vastava eriala kutseharidus ja/või töökohal õppides omandatud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Võimalikud ametinimetused on logistikasekretär, logistiku assistent, logistika klienditeenindaja, logistiku abi, logistik-teenindaja, nooremlogistik.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 4. taseme logistiku abi kutse moodustub kümnest kompetentsist. Selle kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.10 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Veotellimuste käsitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1) tellib ja/või korraldab vajalikud veod, järgides seejuures kaubasaadetistele ja veovahenditele ning kaupade laadimisele ja kinnitamisele kehtestatud nõudeid ning ajagraafikuid;
2) võtab vastu, töötleb ja edastab veotellimusi, eristades eritellimused ja eriveosed vastavalt kehtivatele seadustele ja eeskirjadele ning kliendikokkulepetele (nt ohtlik veos - tavaveos, erikaup - tavakaup, eriteenus - tavateenus jne);
3) koostab veokirju ja kauba saatedokumente, arvestades rahvusvahelisi kokkuleppeid ja eeskirju ning kehtivat seadusandlust;
4) jälgib vedude kulgemist ja saadetiste seisukorda, omades teavet saadetise asukoha ja liikumise kohta, probleemide tekkimisel rakendab meetmeid nende lahendamiseks lähtuvalt probleemi olemusest ja tekkepõhjusest;
5) arvutab veotasud vastavalt kokkulepitud veotariifidele või kasutab veotariifitabeleid.

Teadmised:
1) transpordilepingute sisu (VÕSi ptk Veoleping, CMR ja vajadusel muud konventsioonid);
2) ELEA autokaubaveo üldtingimused;
3) Eesti ja maailma geograafia tundmine (aadressi, asukoha leidmine, kaardirakenduste kasutamine, arusaamine marsruutidest, arusaamine logistika taristust);
4) tolliseadus (vajadusel).

Hindamismeetod(id):
Simulatsioonülesanne, kirjalik ülesanne, valikvastustega test, avatud vastustega küsimustik.
B.2.2 Laotoimingute haldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu, töötleb ja edastab tellimusi, eristades eritellimused ja -kaubad vastavalt kehtivatele seadustele ja eeskirjadele ning kliendikokkulepetele (nt ohtlik kaup - tavakaup, erikaup - tavakaup, eriteenus - tavateenus jne);
2) koostab/genereerib infosüsteemis korrektselt erinevaid laodokumente (vastuvõtukinnitus, komplekteerimisleht, pakkeleht, inventuuri lugemisleht jms), arvestades ettevõtte kehtestatud nõudeid;
3) jälgib kaupade nõuetekohast käsitsemist ja hoiustamist laos vastavalt kauba omadustele ja kauba omanikuga kokku lepitud tingimustele;
4) osaleb inventuuride korraldamises, valmistades ette arvestuslikud laosaldod ja lugemislehed;
5) osaleb inventuuri kokkuvõtete tegemisel ja arvestuslike laosaldode vastavusse viimisel tegelike laosaldodega, kooskõlas inventuuri korraldamise juhendiga;
6) selgitab välja riknenud ja peatselt aeguvad tooted, jälgides realiseerimistähtaegu; korraldab riknenud toodete käitlemise vastavalt kauba omaniku juhtnööridele.

Teadmised:
1) VÕSi ptk Laoleping;
2) ELEA ladustamise üldtingimused;
3) Tolliseadus (vajadusel);
4) Jäätmeseadus.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, valikvastustega test, avatud vastustega küsimustik, simulatsioonülesanne.
B.2.3 Logistikateenuste ostmine ja müümine 4

Tegevusnäitajad:
1) suheldes klientidega selgitab välja nende vajadused, püüdes ühitada kliendi vajadusi pakutava teenusega ja vastupidi ning annab tagasisidet kliendipäringutele;
2) koostab teenuste ostmise päringuid ja valib pakkumiste seast sobivaima pakkumise ja/või teenuste tarnija lähtuvalt päringus sisalduvatest tingimustest ja tarnija suutlikkusest;
3) koostab teenuste pakkumisi lähtuvalt etteantud tariifidest või nende kujundamise põhimõtetest ja kliendi vajadustest, registreerib ja saadab kliendile pakkumisi, jälgib pakkumiste staatust ning küsib vajadusel nende kohta tagasisidet;
4) teenuse müümisel kontrollib avalikest allikatest või oma ettevõtte siseinfot kasutades kliendi finantstausta, et hinnata selle krediidikõlblikkust ja –tingimusi.

Teadmised:
1) VÕSi tüüptingimused;
2) transpordilepingute sisu (VÕSi ptk Veoleping ja Laoleping, CMR ja vajadusel muud konventsioonid);
3) ELEA autokaubaveo üldtingimused;
4) tolliseadus.

Hindamismeetod(id):
Kirjalik ülesanne, valikvastustega test, avatud vastustega küsimustik, intervjuu, simulatsioonülesanne (rollimäng).
B.2.4 Klienditeenindus 4

Tegevusnäitajad:
1) suheldes olemasolevate klientidega selgitab välja nende täiendavad vajadused, püüdes ühitada kliendi vajadusi pakutava teenusega ja vastupidi ning annab tagasisidet kliendipäringutele;
2) suhtleb igapäevaselt kliendiga professionaalsel tasemel (ametialaselt pädevalt ja viisakalt), kasutades selleks erinevaid suhtluskanaleid ja –viise;
3) nõustab ja teavitab kliente seoses pakutavate logistikateenuste kavandamise ning korraldamisega, lähtudes ettevõtte protsessidest ning ettevõttes olemasolevast kogemusest;
4) teenindab kliente lähtuvalt kliendisegmentidest ja teenindusstandarditest; haldab klienditeeninduse protsessi, kontrollides protsessi erinevaid etappe; avastades kõrvalekaldeid, likvideerib võimalusel hälbe ja informeerib vajadusel klienti;
5) käsitleb klientide reklamatsioone ja väidetavaid kõrvalekaldeid, ennetab konfliktsituatsioonide teket, vajadusel lahendab neid lähtuvalt objektiivsetest asjaoludest ja hea teeninduse tavadest;
6) koostab arveid osutatud teenuste eest ja kontrollib arvete vastavust osutatud teenuste mahtudele ja kokkulepitud teenusehindadele, järgides ettevõtte krediidipoliitikat ja -tingimusi.

Hindamismeetod(id):
Intervjuu, simulatsioonülesanne (rollimäng), kirjalik ülesanne, valikvastustega test, avatud vastustega küsimustik.
B.2.5 Varude haldamine ja ostutoimingute teostamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kogub müügiajaloo andmeid ja jälgib ning registreerib nõudluse muutumist ajas, pidades ja uuendades regulaarselt müügistatistika (nõudluse) andmebaasi;
2) teeb nõudluse lihtsamaid analüüse (nt ABC-XYZ) ja kategoriseerib tooteid vastavalt analüüsi tulemustele kooskõlas etteantud tingimustega (sh tuvastab aeglaselt liikuvad ja seisvad tooted);
3) osaleb tarnijate turu kaardistamisel ja potentsiaalsete tarnijate selekteerimisel, lähtudes tarnijate võimekusest ja muutustest tarnijate turul;
4) osaleb hinnapäringute koostamisel ja pakkumiste analüüsi korraldamises, järgides etteantud tingimusi;
5) osaleb ostuprognooside koostamisel, lähtudes müügiajaloost, nõudluse statistikast ja muudest etteantud tingimustest;
6) tuvastab ostuvajaduse, lähtudes reservvarude suurusest ja optimaalsetest ostukogustest ning muudest etteantud tingimustest;
7) koostab ja edastab ostutellimused vastavalt etteantud tingimustele.

Teadmised:
1) tolliseadus (vajadusel).

Hindamismeetod(id):
Intervjuu, simulatsioonülesanne, kirjalik ülesanne, valikvastustega test, avatud vastustega küsimustik.
B.2.6 Kvaliteedi haldamine logistikas 4

Tegevusnäitajad:
1) registreerib ja süstematiseerib vastavalt kehtivatele tööjuhenditele kõik klienditeenindusse jõudnud kaebused ja reklamatsioonid, kogub andmeid vigade kohta ning registreerib vead;
2) tuvastab vigade tagajärjed ja rakendab meetmeid nende heastamiseks, lahendades probleemi valdkonna ja vea iseloomust tulenevalt, kliendiga kokku lepitud viisil ning kooskõlas tööjuhenditega;
3) lähtudes olemasolevast teabest ning suheldes protsessi osalistega selgitab välja vea tekkimise koha tööprotsessis;
4) teeb kindlaks vigade tagajärjel tekkinud klientide ja/või oma ettevõtte täiendavad kulud ning korraldab kliendi täiendavate kulude kompenseerimise ettevõtte juhtkonna poolt etteantud piirides;
5) teeb regulaarselt kliendikohaseid ja terviklikke kvaliteedikokkuvõtteid lähtuvalt ettevõtte klienditeeninduse poliitikast ja/või ettevõtte juhi nõudmistest;
6) menetleb hälbeid ja vigu lähtuvalt ettevõttesisestest tööjuhenditest ning teeb vajadusel põhjendatud ettepanekuid töökorralduse, toimingute ja protsesside muutmiseks süsteemsete vigade vältimise eesmärgil.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.7 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab õigesti ja otstarbekalt enamlevinud kontoritehnikat ja -seadmeid, kasutab oma töös arvutiga kiirkirjutamise tehnikat;
2) kasutab oma töös internetti ja erinevaid rakendusprogramme ning tarkvarasid, järgides turvalisusnõudeid; käsitleb nii paberkandjal kui elektroonsel kujul olevat infot turvaliselt, tagades selle konfidentsiaalsuse;
3) kasutab oma töös arvutit algtasemel: Moodul 1 ja Moodul 2, tekstitöötlus Moodul 3, arvutustabelid Moodul 4 ning veebisirvimine ja suhtlus Moodul 7 (vt Lisa 1).

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.8 Riskide haldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks veoprotsessi peamised riskid ja rakendab meetmeid tema poolt jälgitavate vedude ja saadetistega seotud riskitasemete vähendamiseks, arvestades veose eripära;
2) teeb kindlaks laoprotsessi peamised riskid ja rakendab meetmeid tema poolt jälgitavate laotoimingute riskitasemete vähendamiseks, arvestades kauba käitlemise eripära;
3) teeb kindlaks peamised tellimuste töötlemisel esineda võivad riskid ja rakendab meetmeid tema poolt jälgitavate vedude saadetistega seotud riskitasemete vähendamiseks, tundes peamisi riskitegureid;
4) teeb põhjendatud ettepanekuid ja regulaarset ennetustööd veonduse, laonduse ja tellimuste töötlemisega seotud kahjude vältimiseks, arvestades tekkinud vigade statistikat ja riskianalüüsi tulemusi.

Teadmised:
1) ohtlike ja eritingimusi nõudvate kaupade veo eeskirjad (vajadusel).

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
B.2.9 Tagastuslogistika haldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) tegeleb tagastatud saadetiste/kaupade tagastamise põhjuste väljaselgitamise ja põhjendatuse tuvastamise ning vajadusel toodete asendamisega, järgides tagastamise protseduuri;
2) peab regulaarselt arvestust väljastatava ja vastuvõetava taara, pakendite ja pakkematerjalide üle vastavalt saatedokumentidele; koostab taara- ja pakendiringluse kokkuvõtteid ja teeb klientidega tasaarveldust, tuginedes pakendiseadusele;
3) korraldab pakendite ja pakkematerjalide nõuetekohast käitlemist ning säästlikku kasutamist koostöös lao, kliendi ja tarnijaga, järgides jäätmeseadust.

Teadmised:
1) jäätmeseadus;
2) pakendiseadus.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Logistiku abi, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) näitab aktiivset huvi ja püüab aru saada kliendi vajadustest ja soovidest, võimalusel korraldab nende täitmise;
2) teeb teistega koostööd üle funktsionaalsete piiride, püüab mõista kolleegide vajadusi ja toetab neid organisatsiooni eesmärkide saavutamisel;
3) lähtub oma tegevuses tegevusjuhistest, kuid leiab ka iseseisvalt lahendusi, keerulistes situatsioonides läheneb probleemidele ja lahendab neid loovalt; algatab töösituatsioonides uusi tegevusi lähtuvalt situatsiooni muutumisest ning viib tegevused lõpuni;
4) täidab samaaegselt mitmeid tööülesandeid, määrab oma tegutsemise prioriteedid; võtab vastu otsuseid ja tegutseb keerukates olukordades parimal võimalikul viisil;
5) kasutab aega efektiivselt, osates eristada olulist ebaolulisest ning määrates tegevuste prioriteete vastavalt olukorrale;
6) valdab eesti keelt tasemel B2, inglise või vene keelt tasemel B1 (vt Lisa 2).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-04032014-06/2k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 04.03.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Logistika
Kutse grupp: Veokorraldaja-logistik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4323 Transpordivaldkonna kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
52 Laondus ja veondust abistavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ain Tulvi Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
Martin Luts Eesti Post AS
Peep Piiber Taurus Consulting
Piret Jamnes SA Innove
Tõnis Hintsov Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing, Trans World Shipping OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist