Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tantsuspetsialist, tase 6 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Tantsuspetsialist, tase 6 esmase kutse kutsestandard on aluseks rakenduskõrghariduse või bakalaureuse taseme ja täiendusõppe õppekavade koostami...
sele ja esmase kutse andmisele. Esmase kutse nimetus märgitakse koolilõputunnistusele/akadeemilisele õiendile.

Esmane kutse saadakse riiklikult tunnustatud, käesolevale kutsestandardile vastava õppekava täitmisel. Koolilõputunnistusele/akadeemilisele õiendile kantud märge esmase kutse saamise kohta tõendab, et isik on saanud ettevalmistuse ja omab valmisolekut vastaval tasemel kutsealal tegutsema asumiseks.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Tantsuspetsialist, tase 6 esmane kutse
EN: Dance expert, level 6 VET level
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 24.04.2014
Kehtib kuni: 23.04.2019
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tantsuspetsialistide töö on loominguline. Tantsuspetsialistid oskavad ise tantsida ning suudavad oma oskusi ka teistele edasi anda.

Tantsuspetsialisti kutsealal on viis kutset: tantsuspetsialist, tase 5; tantsuspetsialist, tase 6 esmane kutse; tantsuspetsialist, tase 6; tantsuspetsialist, tase 7 ...
ja tantsuspetsialist, tase 8.

Tantsuspetsialist, tase 6 on loovisik, kes on tantsijate ja/või tantsuvaldkonnas osalevate isikute juhendaja. Valmistab ette ja viib läbi treeningtunde ja/või lavastusproove (so töötab iseseisvalt ja juhib teisi). Töö tulem on tantsukollektiivi esinemine ja/või (tantsu)lavastus. Lisaks tantsualastele teadmistele ja oskustele eeldab tantsuspetsialisti töö metoodilisi, pedagoogilisi ja psühholoogilisi teadmisi. Lähtub oma töös heast tavast. Tantsuspetsialist töötab nii iseseisvalt kui meeskonnas. Töö eeldab aktiivset suhtlust tantsijatega, lavastusmeeskonnaga ja tööandja(te)ga. Vastutab oma konkreetsete tööülesannete tulemusliku täitmise ning lavastusliku terviku kunstilise taseme eest.

Esmane kutse ei eelda spetsialiseerumist.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Repertuaari/koreograafia ettevalmistamine:
1) repertuaari valimine ja/või loomine;
2) repertuaari kohandamine.
A.2.2 Tantsutreeningu/proovi läbiviimine:
1) ettevalmistamine;
2) treeningtunni/proovi juhtimine;
3) liikumismaterjali ja/või koreograafia õpetamine;
4) repeteerimine;
5) an...
alüüsimine;
6) tagasiside andmine.
A.2.3 Juhtimine:
1) trupi/ringi loominguline juhtimine;
2) trupi/ringi organisatoorne juhtimine;
3) koostöö osapooltega.
A.2.4 Esinemine:
1) sündmuse/teema kaardistamine;
2) repertuaari valimine ja/või kohandamine;
3) tagasiside ja analüüs.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.5 Koreograafia loomine ja edastamine:
1) idee tutvustamine;
2) koreograafilise materjali loomine, edastamine ja arendamine;
3) repeteerimine.
A.2.6 Projektijuhtimine/produtseerimine:
1) töötamine projekti ideega;
2) projekti ettevalmistamine;
3) projekti juhtimine ja läbiviimine;
4) pro...
jekti analüüs.
A.2.7 Tantsukollektiivi loomine
1) vajaduste ja/või võimaluste väljaselgitamine;
2) kollektiivi loomine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tööaeg on paindlik, võib sisaldada töötamist puhkepäevadel ja pühade ajal. Töö on vahelduvate tööülesannetega, füüsilist ja vaimset pingutust nõudev. Üldjuhul töötatakse sisetingimustes, riskiteguriteks tervisele võib olla tolm ja müra.
A.4 Töövahendid
Üldjuhul on töövahenditeks sobiv rõivastus ja jalanõud, muusikainstrument, muusikat mängiv seade või muud tehnilised vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) loovus, loomingulisus;
2) valmisolek meeskonnatööks;
3) pinge- ja koormustaluvus;
4) enesedistsipliin ja orienteeritus tulemusele;
5) vastutustunne;
6) empaatiavõime;
7) analüüsivõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
6. taseme tantsuspetsialistil on üldjuhul erialane kõrgharidus. Kutse taotlemise eeldused on kirjas kutse andmise korras.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Ringijuht, tantsuõpetaja, ballettmeister, kunstiline juht, loominguline juht, koreograaf, tantsuringi juhendaja, huviringi juht, liikumisjuht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Tantsuspetsialist, tase 6 esmase kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.4 ja läbiva kompetentsi B.2.8 tõendamine.
Taotleja soovi korral on tal võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.5-B.2.7.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Repertuaari/koreograafia ettevalmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1) valib repertuaari, lähtudes tantsijate east ja võimetest, tantsustiilist ja seatud eesmärkidest;
2) kohandab repertuaari vastavalt tantsijate eale ja võimetele ning seatud eesmärgile.

Teadmised:
1) tantsuajalugu;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid (sh autorõiguse seadus);
3) tantsustiilide eripärad;
4) kinesioloogia alused;
5) valdkonna terminoloogia.
B.2.2 Tantsutreeningu/proovi läbiviimine 6

Tegevusnäitajad:
1) valmistab iseseisvalt ette treeningtunni, valides tantsijate eale ja füüsilistele võimetele ning tantsustiilile sobiva metoodika ja muusikalise materjali; juhib treeningtundi vastavalt ettevalmistatud plaanile (vajadusel kohandab kavandatud tegevuse ümber);
2) treeningtunnis õpetab, arendab ja kinnistab tantsutehnikat, lähtudes valitud metoodikast ja kasutades oskussõnavara;
3) treeningtunni juhtimisel järgib head tava ja õpetab tantsijatele lava- ja töökultuuri põhimõtteid;
4) seletab ja edastab liikumise sisulist ideed, emotsiooni, vormi, kujundit, lähtudes improvisatsioonilisest või varem loodud koreograafiast;
5) annab vajadusel informatsiooni õpetatava materjali kohta (autor, muusika, ajalooline taust jne);
6) juhendab tantsijaid koregraafilise materjali omandamisel, puhastamisel ja kinnistamisel selle esitamiseks;
7) pärast treeningtundi analüüsib iseennast, oma tööd, tunni tulemust, lähtudes seatud eesmärkidest;
8) annab tantsijatele treeningtunni jooksul või pärast seda tagasisidet.

Teadmised:
1) kinesioloogia;
2) pedagoogika alused;
3) treeningtunni ülesehituse põhimõtted;
4) spetsialiseerumisest tulenev valdkonna terminoloogia;
5) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.
B.2.3 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1) koostab trupi/ringi repertuaariplaani, lähtudes loomingulistest eesmärkidest (sh trupi koosseisust, potentsiaalist jms);
2) koostab hooaja tegevusplaani ning kooskõlastab selle tööandjaga, arvestades olemasolevat repertuaariplaani;
3) teeb koostööd partnerite (sponsorid, lapsevanemad, meedia jne) ja teiste spetsialistidega (lavatehniline ja loominguline tugi jne), lähtudes seatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) organisatsiooni juhtimise alused;
2) valdkonnaga seotud õigusaktid;
3) majandusarvestuse alused;
4) asjaajamise alused;
5) meeskonnatöö alused;
6) suhtlemise alused;
7) kaasaegsed üldpedagoogilised teadmised kooskõlas tantsueriala spetsiifikaga.
B.2.4 Esinemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kaardistab sündmuse/teema eesmärgid ja sisu, sihtgrupi, aja, koha, tingimused, kestvuse jms;
2) valib sobivad esitajad (vanus, koosseis jms) vastavalt sündmusele ja sihtgrupile;
3) valib vastavalt sündmuse stiilile kostüümid, muusika, ruumikujunduse jms;
4) valib, kohandab ja/või loob sobiva repertuaari, lähtudes sündmuse eesmärgist;
5) kogub tagasisidet esinejatelt, sündmuse korraldajalt ja/või sihtgrupilt, kasutades selleks erinevaid võimalusi (vestlus, intervjuu, ankeet jne);
6) analüüsib tagasiside põhjal toimunud esinemist ning teeb järeldused järgnevateks tegevusteks;
7) vahendab tagasisidet esinejatele, lähtudes tehtud analüüsist.

Teadmised:
1) lavakultuur;
2) suhtlemise alused (sh läbirääkimine);
3) tagasisidestamise meetodid ja eneseanalüüs.
Valitavad kompetentsid
Taotleja soovi korral on tal võimalik tõendada valitavaid kompetentse B.2.5-B.2.7
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Koreograafia loomine ja edastamine 6

Tegevusnäitajad:
1) tutvustab esitajatele või tellijale koreograafia ideed, stiili (liikumiskeel ja/või muusikaline materjal), lähtudes loomingulistest taotlustest;
2) loob koreograafilist materjali (isikuline, grupitöö, improvisatsioon, vms), lähtudes loomingulistest taotlustest;
3) koreograafia loomisel edastab ja arendab koreograafilist materjali vastavalt sobivaimale meetodile;
4) täpsustab, ühtlustab, kinnistab loodud koreograafiat vastavalt valitud tantsustiilile ja -tehnikale ning sisule.

Teadmised:
1) valdkonnaga seotud terminoloogia;
2) tantsukompositsiooni alused;
3) repeteerimismeetodid;
4) tantsustiili liikumiskeel.
B.2.6 Projektijuhtimine/produtseerimine 6

Tegevusnäitajad:
1) sõnastab idee ja koostab projekti sisulise kirjelduse vastavalt valitud eesmärgile;
2) koostab projekti eelarve vastavalt kavandatud tegevustele;
3) valib meeskonna, koostab ajakava, vajadusel otsib vajalikud vahendid (ruum, tehnika jms) ja tuluallikad vastavalt eesmärgile;
4) esitab vajadusel rahastustaotlusi potentsiaalsetele rahastajatele vastavalt nende kehtestatud nõuetele;
5) kaasab projekti elluviimiseks lisaressursse (vabatahtlikud, turvateenistus jms);
6) maandab projektiga kaasnevaid riske ja vajadusel kohandab projekti ümber;
7) viib projekti ellu vastavalt eesmärgile ja tegevusplaanile;
8) analüüsib meeskonnaga projekti tulemust lähtudes püstitatud eesmärkidest ja korraldatud tegevustest;
9) koostab vajadusel rahastajatele projekti aruandluse vastavalt kehtestatud nõuetele.

Teadmised:
1) projektijuhtimise alused;
2) ettevõtluse alused;
3) asjaajamise alused;
4) organisatsioonikultuur;
5) läbirääkimistehnikad.
B.2.7 Tantsukollektiivi loomine 6

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja kollektiivi loomise vajaduse ja/või võimaluse (koostöös tööandja/koostööpartneriga), lähtudes enda ja/või kogukonna soovidest;
2) analüüsib saadud informatsiooni ja selle põhjal teeb otsused edasiseks tegevuseks;
3) teavitab kollektiivi loomisest võimalikke huvilisi, edastades infot otse ja/või avaliku ruumi kaudu;
4) moodustab huvilistest kollektiivi ja selle struktuuri, lähtudes püstitatud eesmärkidest.

Teadmised:
1) valdkonnaga seotud õigusaktid;
2) suhtlemise alused; kommunikatsioonimeetodid;
3) meeskonnatöö alused.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Tantsuspetsialist, tase 6 esmast kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2 ja ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 3 Keeleoskus);
2) kasutab oma töös arvutit tasemel AO1-AO4, AO7 ja AO12 (vt lisa 2 Arvutioskus);
3) on oma käitumisega eeskujuks meeskonnale ja võtab vastutuse olukordade lahendamisel, analüüsib igapäevast tööalast informatsiooni ja jagab seda meeskonnaga.
4) teeb vajadusel ettepanekuid töö efektiivsemaks korraldamiseks ning viib eelnevalt kooskõlastatud ettepanekud ellu.
5) külastab regulaarselt valdkonnas toimuvaid sündmusi/etendusi jms;
6) järgib valdkonnaga seonduvaid õigusakte ja kutse-eetikat;
7) kasutab korrektset erialast terminoloogiat, valib ja kasutab erinevaid suhtlemistehnikaid vastavalt olukorrale;
8) järgib tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid, arvestades inimeste ja keskkonnaga enda ümber;
9) hindab abivajaja olukorda, annab vajadusel esmaabi ja/või kutsub abi.

Teadmised:
1) valdkonnaga seotud seadusandlus (sh autorikaitse);
2) meeskonnatöö;
3) suhtlemine;
4) organisatsioonikultuur.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-24042014-04/1k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 24.04.2014
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Muusika ja esituskunstid
Kutse grupp: Tantsuspetsialist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2653 Tantsijad ja koreograafid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mõisted
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Lii Ainsalu Tantsuhariduse Liit
Angela Arraste Tallinna Ülikool
Ülle Feršel Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Urve Gromov Rahvakultuuri keskus
Laura Kvelstein Tallinna Ülikool
Heili Lindepuu ETHL, Tallinna Tantsuteater
Martin Medar Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Mall Noormets TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Silvia Purje Eesti Tantsuspordi Liit
Erika Põlendik Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts
Taimi Saarma Eesti Maaomavalitsuste Liit
Kadri Tiis Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist