Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudteeveeremi hooldustehnik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.Raudteeveeremi hooldustehnik, tase 4 kutsestandard on aluseks tööturu nõudmistele vastavate täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute k...
ompetentsuse hindamisele kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Raudteeveeremi hooldustehnik, tase 4
EN: Railway rolling-stock service technician, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.05.2014
Kehtib kuni: 14.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudteeveeremi hooldustehnik, tase 4 on keskastme spetsialist, kes hooldab ja remondib mootorronge remondidepoos.
Tema põhilisteks tööülesanneteks on raudteeveeremi sõlmede (näit õhujagajate, veerelaagrite, automaatsidurite jne) ja süsteemide hooldamine, remontimine ja stendidel katsetamine.
Ta...
täidab ülesandeid iseseisvalt, vastutades nii enda kui ka kaastöötajate tööohutuse eest ning tagab säästlikud ja tulemuslikud töövõtted.
Ta võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajatega.
4. taseme raudteeveeremi lukksepp vastutab oma kutsetaseme piires talle antud tööülesannete kvaliteedikontrolli, tööohutuse ja remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest. Vastutust nõudvate otsuste langetamisel võib ta vajada juhendamist.
Raudteeveeremi lukksepp, tase 4 on võimeline edasi andma oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi.

Raudteeveeremi lukksepatööde kutseala koosneb kolmest kutsest.
Raudteeveeremi lukksepp, tase 3 on kogemustega oskustöötaja, kes hooldab ja remondib raudteevaguneid tehnohoolduspunktis või remondidepoos või raudteeveeremit remondidepoos.
Raudteeveeremi lukksepp, tase 4 on keskastme spetsialist, kes hooldab ja remondib raudteeveeremit remondidepoos.
Raudteeveeremi hooldustehnik, tase 4 on keskastme spetsialist, kes hooldab ja remondib mootorronge remondidepoos.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Raudteeveeremi käiguosade (veermiku) remontimine
1) Raudteeveeremi kere ülestõstmine
2) Pöördvankrite väljaveeretamine
3) Rattapaaride vahetamine
4) Rattapaaride mõõtmete kontrollimine
5) Vedelikamortisaatorite remontimine ja katsetamine

A.2.2 Raudteeveeremi haakeseadmete remontimine
...
1) Automaatsiduri ja teiste haakseadme detailide ning puhvrite vahetamine
2) Automaatsiduri remontimine
3) Rikkis automaatsiduri lahtihaakimisseadmete vahetamine või remontimine
4) Mootorrongiüksuse jäikühenduse hooldamine ja remontimine
5) Scharfenbergi siduri elektri- ja suruõhuühenduste remontimine

A.2.3 Raudteeveeremi kere ja raami hooldamine ja remontimine
1) Raudteeveeremi raami ja kere hooldamine
2) Automaatuste hooldamine

A.2.4 Raudteeveeremi piduriseadmete remontimine
1) Piduriseadmete mahavõtmine ja paigaldamine
2) Hoobülekande remontimine
3) Automaatregulaatorite remontimine ja katsetamine
4) Suruõhuseadmete vahetamine
5) Õhumahutite kontrollimine ja katsetamine
6) Pidurihoovastiku defektsete detailide vahetamine ja reguleerimine

A.2.5 Raudteeveeremi jõuülekande hooldamine ja remontimine
1) Rattapaaride allalaskmine ja ülestõstmine
2) Veomootorite demonteerimine ja paigaldamine, mootoririputuse hooldamine ja remontimine
3) Veogeneraatori hooldamine
4) Muunduri vahetamine
5) Muunduri kondensaatori vahetamine
6) Inverteri vahetamine
7) Muunduri ventilaatori vahetamine
8) Muunduri jahutusseade jahutusvedeliku vahetamine

A.2.6 Vooluvõtturi hooldamine
1) Vooluvõtturi vahetamine
2) Vooluvõtturi remontimine

A.2.7 Raudteeveeremi hooldustööde tegemine
1) Diiselrongi hooldustööde P1-P4 tegemine
2) Elektrirongi hooldustööde P1-P4 tegemine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.8 Raudtee veoveeremi jõuseadmete hooldamine ja remontimine
1) Diiselmootori gaasijaotusmehhanismi ja toiteaparatuuri hooldamine ja remontimine
2) Diiselmootori õlitussüsteemi hooldamine ja remontimine
3) Diiselmootori jahutussüsteemi hooldamine ja remontimine
4) Jahutussüsteemi jahutusvedeli...
ku vahetamine
5) Jahutussüsteemi jahutusventilaatori vahetamine
6) Suruõhukompressori vahetamine
7) Suruõhukompressori hooldamine ja remontimine veduril
8) Abikompressori vahetamine
9) Liivatusseadmete hooldamine

A.2.9 Mootorrongide akupatarei hooldamine
1) Akupatarei demonteerimine ja paigaldamine
2) Akupatarei ülevaatus ja puhastamine
3) Elektrolüüdi tiheduse ja nivoo mõõtmine
4) Üksiku aku või akupatarei vahetamine
5) Akupatarei komplekteerimine
6) Akude laadimine

A.2.10 Mootorrongide abisüsteemide vahetamine
1) Küttesüsteemi detailide vahetamine
2) Ventilatsioonisüsteemi või kliimaseadmete detailide vahetamine
3) Kliimaseadmete detailide vahetamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raudteeveeremi hooldustehniku töö toimub sise- ja välistingimustes ning väljasõitudega. Üldjuhul on see graafikupõhine vahetustega töö, mis eeldab töötamist ka öösel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.
Töö on vahelduvate tööülesannetega. Sageli tuleb töötada sundasendis raudteeveeremi all või roni...
da veeremile.
Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavate ainetega (mootorikütused, määrdeained ja tehnilised vedelikud, happed, heitegaasid jmt).
Töökeskkonnas võib esineda müra, tolmu, niiskust ja vibratsiooni.
Töökeskkond (näit liikuv raudteeveerem ja liikuvad mehhanismid) on seotud vigastuste tekkimise kõrgendatud riskiga.
Raudteeveeremi hooldustehniku töökeskkond (näit liikuv raudteeveerem ja liikuvad mehhanismid) on seotud vigastuste tekkimise kõrgendatud riskiga.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudteeveeremi hooldustehnik täpselt järgima erialajuhendite, tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada tööõnnetuse, raudteel toimuva õnnetuse, vahejuhtumi või tulekahju.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on mehaanilised-, suruõhu-, hüdraulilised- ja elektrilised käsitööriistad, seadmete skeemid ja varuosakataloogid, diagnostikaseadmed, spetsiaalsed arvutiprogrammid ning töövahendid (märke- ja mõõteriistad jms).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudteeveeremi hooldustehniku töös on olulised loogiline mõtlemine, visuaalne mälu, keskendumisvõime, füüsiline vastupidavus, liigutuste täpsus ja kiirus, hea koordinatsioon, hea nägemine ja kuulmine, pingetaluvus, keskkonnataluvus, koostöövõime ja meeskonnatöö korraldamise oskus, õppimisvõime, otsu...stus- ja vastutusvõime, täpsus, suhtlusvalmidus, kohusetundlikkus ja iseseisvus.
Töö ohtlikkuse tõttu on olulised kõrge enesedistsipliin ja meelekindlus.
Raudteeveeremi hooldustehnik peab suhtuma oma töösse ja teistesse inimestesse tähelepanuga, uskuma oma töö vajalikusse ja organisatsiooni toimepidevusse.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 4. taseme raudteeveeremi hooldustehnikuna inimesed, kellel on üldkeskharidus või kutseharidus ja kes on läbinud kutsealase täiendusõppe või omandanud kutseoskused vähemalt üheaastase praktilise töö käigus vähemalt samal kutsetasemel kogenud raudteeveeremi lukksepa juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lukksepp, hooldustehnik, kontrollmõõteriistade lukksepp
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudteeveeremi hooldustehniku töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudteeveeremi hooldustehnik, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.7 ja B.2.11 tõendamine.
Valitavate kompetentside B.2.8-B.2.10 tõendamine on vabatahtlik.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Raudteeveeremi käiguosade (veermiku) remontimine 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1) ühendab lahti pidurihoovastiku, tõstab tungraudade abil üles raudteeveeremi kere ja jätab veeremi tungraudadele, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
2) veeretab välja pöördvankri, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
3) remondib pöördvankri detailid, kasutades asjakohaseid töövahendeid;
4) teeb rattapaaride osalist või täielikku ülevaatust, kasutades asjakohaseid mõõtevahendeid;
5) remondib ja katsetab vedelikamortisaatorit, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes tootjapoolsetest nõuetest.

Teadmised:
1) kasutatavate tõsteseadmete liigid ja neile esitatavad nõuded;
2) troppimistöö põhimõtted ja nõuded troppidele;
3) veeremi kere pukkidele paigaldamise nõuded;
4) pöördvankrite lahtiühendamise ja kokkupaneku nõuded;
5) vedelikamortisaatorite katsetamise nõuded.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.2 Raudteeveeremi haakeseadmete remontimine 4

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1) vahetab automaatsiduri ja teiste haakeseadmete detailid;
2) remondib automaatsidurit;
3) remondib leevendusaparaati;
4) vahetab leevendusaparaadi;
5) demonteerib ja remondib puhvrit ning paigaldab selle.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.3 Raudteeveeremi kere ja raami hooldamine ja remontimine 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1) kontrollib visuaalselt raudteeveeremi raami ja kere seisukorda, määrates kindlaks remondivajaduse;
2) remondib raudteeveeremi raami ja kere defektsed kohad, kasutades vastavaid remonditehnoloogiaid ja töövahendeid;
3) täidab paak(tsistern)vagunid ja teeb surveproovi, kasutades asjakohaseid töövahendeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.4 Raudteeveeremi piduriseadmete remontimine 4

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest
1) remondib ja katsetab automaatregulaatorit, juhindudes ka tootjapoolsetest nõuetest;
2) remondib ja katsetab suruõhuseadet (näit otsakraan, eralduskraanid, väljalaske klapp, õhutuskraanid ja ühendusvoolikud);
3) kontrollib ja katsetab õhumahutit;
4) remondib ja katsetab õhujagajat;
5) remondib ja katsetab autorežiimi;
6) remondib ja katsetab vedurijuhi juhikraani.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.5 Raudteeveeremi jõuülekande hooldamine ja remontimine 4

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid
1) laseb alla ja tõstab üles rattapaarid, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
2) demonteerib ja paigaldab veomootori, hooldab ja remondib mootoririputuse, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
3) hooldab veogeneraatorit, juhindudes tootjapoolsetest nõuetest;
4) hooldab, demonteerib ja paigaldab hüdraulilise käigukasti, juhindudes tootjapoolsetest nõuetest;
5) remondib hüdraulilist käigukasti, juhindudes tootjapoolsetest nõuetest;
6) kontrollib ja hooldab teljereduktorit, juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
7) remondib teljereduktorit, juhindudes tootjapoolsetest nõuetest;
8) remondib kardaanvõlli, juhindudes tootjapoolsetest nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.6 Vooluvõtturi hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes tootjapoolsetest nõuetest
1) vahetab vooluvõtturi;
2) remondib vooluvõtturi defektsed detailid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.7 Raudteeveeremi hooldustööde tegemine 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes tootjapoolsetest nõuetest
1) teeb diiselrongi hooldustöid;
2) teeb elektrirongi hooldustöid.

Teadmised:
1) diiselrongi konkreetse hooldustööde (P1, P2, P3, P4) tööde ja hooldevälpade loetelu;
2) elektrirongi konkreetse hooldustööde (P1, P2, P3, P4) tööde ja hooldevälpade loetelu.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside B.2.8-B.2.10 tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Raudtee veoveeremi jõuseadmete hooldamine ja remontimine 4

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes tootjapoolsetest nõuetest
1) demonteerib ja paigaldab diiselgeneraatori;
2) hooldab ja remondib diiselmootori väntmehhanismi;
3) hooldab ja remondib diiselmootori gaasijaotusmehhanismi ja toiteaparatuuri;
4) hooldab ja remondib diiselmootori õlitussüsteemi;
5) hooldab ja remondib diiselmootori jahutussüsteemi;
6) hooldab, demonteerib ja paigaldab turbokompressori;
7) remondib, tasakaalustab ja katsetab turbokompressorit;
8) vahetab jahutusvedeliku jahutussüsteemis;
9) hooldab ja remondib mootorrongil suruõhukompressori;
10) hooldab liivatusseadmeid;
11) teeb diiselgeneraatoril reostaatkatsetuse, kasutades asjakohaseid mõõtevahendeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.9 Reisivagunite akupatarei hooldamine või vedurite või mootorrongide akupatarei hooldamine 3

Tegevusnäitajad:
1) demonteerib akupatarei ja paigaldab uue või remonditud akupatarei, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
2) teeb akupatarei visuaalset ülevaatust ja puhastab ühendusklemmid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
3) mõõdab elektrolüüdi tihedust ja nivood, lisab elektrolüüti, kasutades asjakohaseid mõõtevahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
4) ühendab lahti klemmid ja vahetab üksiku aku ja/või vahetab akupatarei, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes organisatsioonisiseste normdokumentide nõuetest;
5) komplekteerib uue akupatarei ja täidab selle elektrolüüdiga nõutava nivooni, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes tootjapoolsetest nõuetest;
6) ühendab akupatarei laadimisseadmetega aku laadimiseks nõutava pingeni, kasutades toiteseadmeid ja juhindudes tootjapoolsetest nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
B.2.10 Mootorrongide abisüsteemide vahetamine 3

Tegevusnäitajad:
kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes tootjapoolsetest nõuetest
1) vahetab küttesüsteemi defektsed detailid;
2) vahetab ventilatsioonisüsteemi defektsed detailid;
3) vahetab reisivagunite kliimaseadmete defektsed detailid ja/või vahetab jahutusvedeliku.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine ja proovitöö
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Raudteeveeremi hooldustehnik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära tööülesannete täitmiseks vajaliku info, edastab tööülesannete täitmiseks vajaliku info;
2) järgib organisatsioonis kehtestatud reegleid ja normdokumentide nõudeid, tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid;
3) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
4) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
5) korrastab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
6) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
7) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
8) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel, kasutades tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, kindlasti ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja –võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist, ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
9) tervisele, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt otsest juhti;
10) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist otsesele juhile;
11) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
12) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme oma pädevuse piires;
13) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
14) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
15) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A2 ja vene keeles vähemalt tasemel A2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
16) kasutab oma töös arvutit tasemetel moodulid Moodul 1-3 ja Moodul 5.

Teadmised:
oma kutseala ja -taseme piires
1) kvaliteedinõuded raudteeveeremile;
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
3) raudteeveeremi põhisõlmede ja -seadmete ehitus, varustatuse ja tehnoseisundi nõuded, sh tehniliste rikete liigid ja kõrvaldamise viisid;
4) raudteeveeremi pidurite liigid, ehitus ning töö- ja hoolduspõhimõtted;
5) signaal- ja ohutusvahendite liigid, kasutus- ja hoolduspõhimõtted, turvanguseadmete tööpõhimõtted;
6) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja nendest tulenevad teostatavate tööde eripärad;
7) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
8) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
9) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
10) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
11) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
12) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-23052014-07/5k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 17
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.05.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudteeveeremi lukksepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
723 Masinamehaanikud ja -lukksepad
7231 Mootorsõidukimehaanikud ja -lukksepad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anto Looken SA Raudteekutsed
Ljudmilla Knjazeva AS EVR Cargo
Margus Kollo AS EVR Cargo
Tõnu Aruste AS Eesti Raudtee
Viktor Tkatšov AS Eesti Raudtee

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist