Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tervisedendaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandardi koostamisel on aluseks EL liikmesriikide ekspertide töögrupi Developing Competencies and Professional Standards for Health Promotion Capacity Building in Europe(CompHP) projekti raames koostatud standard.

Tervisedendaja, tase 6 kutsestandard on aluseks rakenduskõrghariduse taseme ...
õppekavale ja isikute kompetentsuse hindamisele.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Tervisedendaja, tase 6
EN: Health promoter, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.05.2014
Kehtib kuni: 01.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tervisedendaja töö eesmärk on tervist toetava keskkonna ja võrdsete võimaluste loomine erinevatele sotsiaalsetele gruppidele nende tervisepotentsiaali igakülgseks arendamiseks ja ebavõrdsuse vähendamiseks tervises.Tervist edendavad tegevused koosnevad programmidest, poliitikatest jm organiseeritud ...sekkumistest, mis on oma olemuselt võimestavad (st suurendavad üksikisikute, gruppide ja rahvastiku suutlikkust teha tervist toetavaid valikuid), terviklikud (holistlikud), intersektoraalsed, osalusel põhinevad, jätkusuutlikud ja multistrateegilised. Tervisedendaja töötab reeglina meeskonnas ning tema töö eeldab intensiivset suhtlemist paljude asjaosalistega erinevatest sektoritest. Ta töötab nii iseseisvalt kui ka juhib teiste tegevust, on võimeline läbi viima koolitusi (sh tervisedendusalast väljaõpet) ja osalema kohalikes, regionaalsetes ja/või üleriiklikes planeerimis-, sekkumis- ja uuringurühmades.
Tervisedendaja lähtub oma töös kehtivast tervisedenduse valdkonna eetikakoodeksist (www.tervis.ee/uhingust/eetikakoodeks).

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tervisttoetavateks muutusteks eelduste ja tingimuste loomine üksikisiku, kogukonna või ühiskonna tasandil.
A.2.2 Tervise eestseismine ehk advokeerimine.
A.2.3 Koostöö.
A.2.4 Kommunikatsioon.
A.2.5 Juhtimine.
A.2.6 Vajaduste ja ressursside analüüsimine.
A.2.7 Tervistedendavate tegevu...
ste planeerimine.
A.2.8 Tervistedendavate tegevuste elluviimine.
A.2.9.Hindamine ja uuringud.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tervisedendaja töötab paindliku töögraafikuga. Töö võib toimuda vajadusel ka puhkepäevadel. Töö rütmi määravad vahelduvad, ajuti kiires tempos kulgevad tööülesanded. Tervisedendaja töötab nii sisetingimustes kui ka välitingimustes.
A.4 Töövahendid
Kommunikatsioonivahendid. Arvuti riist- ja tarkvara. Koolituskeskkonna vahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tervisedendajalt eeldatakse empaatia-, analüüsi- ja otsustusvõimet, usaldusväärsust, tolerantsust, pühendumust, pingetaluvust ning loovust. Tervisedendajal peavad olema hea meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus ning vastutustunne. Olulisel kohal on veenmis– ja motiveerimisvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Üldjuhul on tervisedendaja erialase või muu kõrgharidusega, erialase täiendkoolituse läbinud ja erialase töökogemusega isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tervisedendaja; tervisedenduse spetsialist; tervise edendamise spetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel on vajalik tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tervisttoetavateks muutusteks eelduste ja tingimuste loomine üksikisiku, kogukonna või ühiskonna tasandil 6

Tegevusnäitajad:
1. Teeb koostööd erinevate sektorite esindajatega mõjutamaks poliitikaid, millel on positiivne mõju tervisele ja mis vähendavad ebavõrdsust tervises.
2. Aitab muuta erinevaid keskkondi tervisttoetavaks ja institutsioone tervistedendavaks, kasutades selleks tervist edendavaid lähenemisi, mis toetavad võimestumist, osalemist, partnerlust ja võrdseid võimalusi.
3. Soodustab kogukondade osalemist ja võimestumist ning toetab suutlikkust tervist edendavates tegevustes.
4. Võimaldab ja soodustab üksikisikute tervist edendavate teadmiste ja oskuste arengut.
5. Töötab koos partneritega, et soodustada terviseteenuste kättesaadavust ning vähendada ebavõrdsust tervises.

Teadmised:
1. Tervise ja sotsiaalse ebavõrdsuse mõjurid.
2. Koostöö teooria ja praktika, mis sisaldab vahendamist, läbirääkimisi, konfliktilahendusoskusi, koostöö soodustamist, meeskonnatööd.
3. Kogukonna arengu teooria ja praktika, mis sisaldab võrdseid võimalusi, võimestumist, osalemist ja suutlikkuse arendamist.
4. Teadmised strateegiate ja poliitikate arendamisest ja seadusandluse mõjust tervisele.
5. Tervisedenduse mudelid.
6. Institutsionaalsed lähenemised tervisele.
7. Käitumuslike muutuste tehnikad nii nõustamisel kui ka sekkumistel.
8. Organisatsiooni arengu teooria, praktika ja muutuste juhtimine.
9. Tervist mõjutavad sotsiaalsed ja kultuurilised erinevused.
B.2.2 Tervise eestseismine ehk advokeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab tervisedenduse väärtustel ja printsiipidel koostatud advokeerimise strateegiaid ja tehnikaid.
2. Kaasab ja mõjutab asjaosalisi, et arendada ja kindlustada tervisedenduse tegevuste jätkusuutlikkust.
3. Loob eeldused ja tingimused rahvastiku teadlikkuse tõusuks tervise ja heaolu teemadel.
4. Seisab tervist soodustavate ja ebavõrdsust vähendavate poliitikate, regulatsioonide ja tervist edendavate tegevuste arendamise eest kõigis sektorites.
5. Hõlbustab asjaosalistel kogukondade ja gruppide vajaduste eest seismist ning nende tervise arenduseks vajalike ressursside ja suutlikkuse kindlustamist.

Teadmised:
1. Tervisemõjurid.
2. Advokeerimise strateegiad ja tehnikad.
3. Asjaosaliste kaasamise tehnikad.
4. Spetsiifiliste gruppide ja rahvastiku tervise- ja heaoluvaldkondade eripära.
5. Kogukonna arengu teooriad ja praktika, sh võimestumine, osalus ja suutlikkuse arendus.
6. Tervisedenduslikud strateegiad ja poliitikad.
B.2.3 Koostöö 6

Tegevusnäitajad:
1. Kaasab erinevatest sektoritest partnereid, kes suudavad aktiivselt panustada tervist edendavatesse tegevustesse.
2. Soodustab ja toetab partnerlust nii organisatsioonis kui sellest väljaspool, mis peegeldab tervisedenduse väärtusi ja põhimõtteid.
3. Olles teadlik erinevate sektorite huvidest loob edukaid koostöögruppe ja kujundab tulemuslikku partnerlust.
4. Soodustab ja toetab jätkusuutlike tervise ja heaolu arendamise eesmärkidega koalitsioonide ja võrgustike loomist.
5. Tagab tervist edendavatele võrgustikele ja partneritele juurdepääsu teiste regioonide/organisatsioonide kogemustele ja tervisedendusega seonduvale teabele ja soodustab regioonidevaheliste kontaktide leidmist ja koostöösidemete loomist.
6. Osaleb üleriiklikes koostööprogrammides ja panustab neisse.

Teadmised:
1. Koostööks vajalikud teooriad ja praktika, sh koostöö soodustamise, toetamise, läbirääkimiste, konfliktilahenduste, vahendamise, meeskonnatöö ning asjaosaliste kaasamise teooriad ja praktika.
2. Erinevate sektorite, organisatsioonide ja institutsioonide süsteemide, struktuuride ja funktsioonide teadmine.
3. Intersektoraalse tulemusliku partnerluse põhimõtted.
4. Rahvusvahelised tervisesüsteemid ja -programmid.
B.2.4 Kommunikatsioon 6

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab efektiivseid verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni- ja kuulamisoskuse meetodeid ning informatsioonitehnoloogiaid.
2. Hangib ja levitab tervisedenduse valdkonna informatsiooni meediakanaleid kasutades.
3. Kasutab spetsiifilistes gruppides ja institutsioonides kultuuriliselt sobivaid kommunikatsioonimeetodeid ja -tehnikaid.
4. Soodustab ja toetab üksikisikute, gruppide, kogukondade ja organisatsioonide tervist edendavaid tegevusi ja ebavõrdsuse vähendamist tervises, kasutades interpersonaalset kommunikatsiooni ja grupitööoskusi.

Teadmised:
1. Kommunikatsiooniteooria ja -praktika.
2. Informatsioonitehnoloogia vahendid ja võimalused sotsiaalses võrgustikutöös ja massimeedias.
3. Innovatsiooni difusiooniteooria.
4. Tervisealane kirjaoskus (st tervist soodustavate teadmiste ja oskuste valdamine).
B.2.5 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Töötab asjaosalistega, et saavutada tervist edendavates tegevustes ühine visioon ja leppida kokku ühistes strateegilistes suundades.
2. Soodustab ja toetab üksikisikute, erinevate gruppide ja rahvastiku osalemist tervistedendavates tegevustes ja nende võimestumist, kasutades sobivaid meeskonnatöö, läbirääkimise , konfliktilahendamise, probleemilahendamise jm tehnikaid ja meetodeid.
3. Arendab võrgustikutööd nende asjaosaliste motiveerimiseks, kellel on võimalik juhtida muutuste saavutamist tervises ja heaolus ning vähendada ebavõrdsust tervises.
4. Arendab tervisedenduse praktikat, võttes kasutusele uusi lähenemisi ja innovatiivseid teadmisi ning ideid tervisedenduses.
5. Leiab tervist edendavateks tegevusteks vajalikke ressursse ja juhib nende kasutamist.
6. Osaleb organisatsiooni arendamises ja meeskonnatöös eesmärgiga parendada tervist edendavaid sekkumisi või juhib neid protsesse.

Teadmised:
1. Efektiivse juhtimise teooria ja praktika, sh soodustamine, toetamine, läbirääkimised, konfliktilahendused, vahendamine, otsuste tegemine, meeskonnatöö ja asjaosaliste kaasamine.
2. Organisatsiooni arengu ja korralduse teooriad.
3. Strateegiate arendus.
4. Koostöö teooriad ja praktika, sh vahendamine, läbirääkimised, konfliktilahendus, otsuste tegemine, meeskonnatöö, asjaosaliste kaasamine ja võrgustikutöö.
5. Tulemusliku sektoritevahelise partnerluse põhimõtted.
6. Erinevate sektorite süsteemid, struktuurid ja funktsioonid.
7. Tulemuslike inim- ja finantsressursside juhtimise põhimõtted.
B.2.6 Vajaduste ja ressursside analüüsimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kaasab asjaosalised tervisevajaduste analüüsimisse, kasutades osalusel põhinevaid meetodeid.
2. Analüüsib vajadusel tervisevajadusi, kasutades mitmesugseid, nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid uurimismeetodeid.
3. Kogub, analüüsib ja määratleb tervist edendavate tegevuste parenduseks asjakohaseid andmeid, informatsiooni ja tõenduspõhiseid näiteid publikatsioonidest.
4. Määratleb, analüüsib ja teeb kindlaks erinevatele kogukondadele ja rahvastikule kohalduvad tervisemõjurid, mis on aluseks tervistedendavateks tegevusteks.
5. Määratleb üksikisikute, gruppide ja/või rahvastiku tervisevajadused ja tervise arendamiseks olemasolevad ressursid.
6. Kasutab tervisevajaduste hindamiseks kultuuriliselt ja eetiliselt sobivaid metoodikaid.
7. Määratleb koostöös asjaosalistega tervist edendavate tegevuste prioriteedid, mis põhinevad tõendustel ja eetilistel väärtustel.

Teadmised:
1. Analüüsimeetodid ja -protsessid, sh nii kvalitatiivsed kui ka kvantitatiivsed meetodid.
2. Andme- ja informatsiooniallikad.
3. Tervisemõjurid.
4. Tervise ebavõrdsus.
5. Tõenduspõhisus tervisedenduse praktikas ja prioriteetide valikus.
B.2.7 Tervistedendavate tegevuste planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kaasab ja toetab asjaosaliste osalemist tervistedendavates tegevustes.
2. Planeerib tervistedendavaid tegevusi, kasutades sobivaid mudeleid ja süstemaatilisi lähenemisi.
3. Arvestab tegevuskava planeerimisel olemasolevaid vajadusi ja ressursse.
4. Määratleb ja püstitab tervistedendavateks tegevusteks sobivad, realistlikud ja mõõdetavad eesmärgid.
5. Määratleb tervistedendavate tegevuste eesmärkide saavutamiseks sobivad strateegiad ja meetodid.

Teadmised:
1. Tervisedenduse planeerimise mudelid ja teooriad.
2. Projektide/programmide planeerimise põhimõtted.
3. Ressursside ja riskidega toimetuleku põhimõtted.
4. Tõenduspõhisus tervisedenduse praktikas ja prioriteetide valikus
B.2.8 Tervistedendavate tegevuste elluviimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab tervistedendavate tegevuste rakendamiseks eetilistel, võimestavatel, kultuuriliselt sobivatel ja osalusel põhinevaid lähenemisi.
2. Töötab välja, testib ja kasutab sobivaid terviseteabe materjale (audiovisuaalseid jm).
3. Juhib tulemuslikult vajalikke inim- ja finantsressursse tervisedenduse tegevuste elluviimisel.
4. Soodustab ja toetab järjepideva konsultatsiooni ja koostööga programmide jätkusuutlikuks kujunemist ning asjaosaliste omanditunnet programmide suhtes.
5. Seirab tervist edendavate tegevuste kvaliteeti ja eesmärkidele vastavust.

Teadmised:
1. Programmijuhtimise põhimõtted.
2. Ressursside, sh finants- ja inimressursside juhtimise põhimõtted.
3. Tervistedendavate sekkumiste teooria ja praktika.
4. Kvaliteedi kindlustamine, seire ja hindamine.
5. Kogukonna arendamise teooria ja praktika, sh võimestumine, osalemine ja suutlikkuse arendamine.
B.2.9 Hindamine ja uuringud 6

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb ja rakendab sobivaid tervistedendavate tegevuste hindamis- ja uuringumeetodeid.
2. Integreerib hindamise tervistedendavate tegevuste planeerimise ja rakendamise protsessi.
3. Kasutab hindamise tulemusi tervistedendavate tegevuste parendamiseks.
4. Kasutab teadusuuringuid ja tõenduspõhiseid strateegiad asjaosaliste informeerimisel.
5. Levitab hindamis- ja teadusuuringute tulemusi.

Teadmised:
1. Hindamis- ja teadusuuringute mudelid.
2. Protsessi- ja koondhindamiste tüübid.
3. Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uuringumeetodid.
4. Andmete interpretatsioon ja statistiline analüüs.
5. Tervisedenduse tõenduspõhisus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-29052014-9.4.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.05.2014
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Rahvatervis
Kutse grupp: Tervisedendaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
226 Muud tervishoiu tippspetsialistid
2263 Töötervishoiu ja tööohutuse tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
102 Hügieen ja töötervishoid
1022 Töötervishoid ja -kaitse
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Lisa 2 Rahvastiku tervise edendamise eetika koodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anu Kasmel Eesti Tervisedenduse Ühing
Katrin Karolin Sotsiaalministeerium
Moonika Viigimäe Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Triinu Tikas Tervise Arengu Instituut
Ülle Rüüson Eesti Tervisedenduse Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist