Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Radioloogiatehnik, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Radioloogiatehnik, tase 6 kutsestandard on aluseks bakalaureuse taseme ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindam...
isele kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Radioloogiatehnik, tase 6
EN: Radiographer, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Kompuutertomograafia
  • Konventsionaalne radiograafia
  • Magnetresonantstomograafia
  • Mammograafia
  • Menetlusradioloogia/angiograafia
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.05.2014
Kehtib kuni: 01.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Radioloogiatehniku töö eesmärk on kvaliteetsete radiodiagnostiliste ja radioterapeutiliste protseduuride teostamine. Kutsealal on kolm kutset:

Radioloogiatehnik, tase 6 on on tervishoiuspetsialist, kelle töö põhiülesanne on kvaliteetsete radiodiagnostiliste ja radioterapeutiliste protseduuride te...
ostamine inimeste tervise edendamise, säilitamise ning haiguste ennetamise ja diagnoosimise eesmärgil.

Radioloogiatehnik, tase 7 on tervishoiuspetsialist, kelle töö põhiülesandeks on kvaliteetsete radiodiagnostiliste ja radioterapeutiliste protseduuride teostamine inimeste tervise edendamise, säilitamise ning haiguste ennetamise ja diagnoosimise eesmärgil. Radioloogiatehnik vastutab radioloogiliste uuringute ja raviprotseduuride kvaliteetse, turvalise ja ohutu läbiviimise eest. Radioloogiatehnik teeb protseduuride läbiviimisel koostööd radioloogide ja teiste tervishoiu- ning sotsiaalvaldkonna töötajatega. Analüüsib oma erialast kompetentsust, edendab selle raames oma teadmisi, oskusi ja kvalifikatsiooni, osaleb kutsealastel täiendkoolitustel.

Juhtivradioloogiatehnik, tase 7 on tervishoiuspetsialist, kelle töö põhiülesanne on kvaliteetsete radiodiagnostiliste ja radioterapeutiliste protseduuride teostamise korraldamine ning juhtimine inimeste tervise edendamise, säilitamise ning haiguste ennetamise ja diagnoosimise eesmärgil.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Radioloogiliste uuringute/protseduuride teostamine
A.2.2 Patsiendi juhendamine.
A.2.3 Suhtlemine.
A.2.4 Meeskonnatöö.
A.2.5 Arendustegevus.
A.2.6 Kutsealane juhendamine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.7 Magnetresonantstomograafia
A.2.8 Kompuutertomograafia
A.2.9 Menetlusradioloogia/angiograafia
A.2.10 Konventsionaalne radiograafia
A.2.11 Mammograafia.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Radioloogiatehnik puutub oma töös kokku ioniseeriva kiirgusega. Töö eeldab kiirguskaitsevahendite kasutamist vastavalt töö iseloomule. Töö toimub graafiku alusel, sh öösiti ja puhkepäevadel ning riigipühadel.
A.4 Töövahendid
Radioloogiline aparatuur, meditsiinilised tarvikud, kiirguskaitsevahendid, arvutid ja infosüsteemid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Täpsus, korrektsus, vastutus-, otsustus-, koostöö- ja empaatiavõime, suhtlemisvalmidus, pingetaluvus, planeerimisoskus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Radioloogiatehnik on erialase rakendusliku kõrgharidusega või meditsiinilise eriharidusega radioloogiaalase spetsialiseerumise läbinud töökogemusega isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Radioloogiatehnik, radioloogiaõde.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Radioloogiatehnik, tase 6 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kohustuslikud kompetentsid B.2.1 – B.2.6 ja läbiv kompetents B.2.12.
Taotleja võib spetsialiseeruda alljärgnevalt (valib vähemalt ühe spetsialiseerumissuuna) ja tõendab vastavalt valikule spetsialiseerumissuunaga seotud kompetentsi:
...
magnetresonantstomograafia – B.2.7,
kompuutertomograafia – B.2.8,
menetlusradioloogia/angiograafia – B.2.9,
konventsionaalne radiograafia – B.2.10,
mammograafia – B.2.11.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Radioloogiliste uuringute/protseduuride teostamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib seadmete ja töövahendite olemasolu ja tagab nende valmisoleku tööks (nt kalibreerib). Vastutab meditsiinitehnika uuringuks/protseduuriks ettevalmistamise eest, lähtudes juhenditest ja ohutusnõuetest.
2. Kasutab tervishoiutöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, lähtudes asutuses kasutusel olevatest süsteemidest, kordadest ja juhenditest.
3. Hooldab meditsiinitehnikat vastavalt juhendile, registreerib kõrvalekalded ja teavitab asjaosalisi probleemidest meditsiinitehnikaga.
4. Kontrollib patsiendi isikuandmeid, hindab uuringuriske (kliinilised andmed, varasemad uuringud), valmistab patsiendi uuringuks ette. Koostab uuringuplaani, paneb valmis uuringu teostamiseks vajalikud tehnilised ja meditsiinilised vahendid, lähtudes uuringuprotokollist ja tegevusjuhenditest.
5. Teostab uuringuid vastavalt uuringuprotokollile, tegevusjuhenditele ja kiirgusohutusnõuetele (ALARA).
6. Hindab tehtud uuringu vastavust kvaliteedikriteeriumitele, lähtudes saatekirjast ja püstitatud küsimusest/eesmärgist. Dokumenteerib kõrvalekalded.
7. Teeb rekonstruktsioonid, markeerib ja edastab tehtud uuringu digitaalsesse arhiivi või tööjaama.
8. Töötleb ülesvõtteid elektroonses pilditöötlussüsteemis vastavalt kvaliteedikriteeriumitele.
B.2.2 Patsiendi juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab patsiendile uuringu olemust ja vastab uuringuga seotud küsimustele oma pädevuse piires. Kontrollib nõusoleku- või kontroll-lehe täitmist, küsitleb patsienti lähtuvalt uuringu spetsiifikast. Suhtub patsienti ja tema lähedastesse lugupidamise ja empaatiatundega ning kaitseb patsiendi privaatsust.
2. Annab uuringu tegemiseks vajalikke korraldusi, jälgides patsiendi seisundit ravimite/kontrastaine manustamise ajal ja järel. Tagab patsiendi turvatunde, privaatsuse ja heaolu uuringutel ja protseduuridel, vajadusel annab esmaabi (basic life support).
3. Jälgib patsiendi seisundit pärast uuringut selgitab uuringutulemustest teavitamist. Annab juhiseid käitumiseks pärast uuringut, selgitab tekkida võivaid tüsistusi.
B.2.3 Suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt. Suhtlemisel lähtub viisakus- ja patsienditeeninduse reeglitest (sh delikaatsed isikuandmed ja privaatsus).
2. Kasutab õpitud intervjueerimis- ning nõustamistehnikaid.
3. Tuleb toime konfliktidega, kasutab probleemsete patsientidega suhtlemisel enesekehtestamise strateegiaid.
4. Dokumenteerib vajadusel tekkinud eriolukorrad (nt patsiendi seisundist lähtuvalt jm) ning probleemide korral kirjeldab patsiendi käitumist.
5. Suhtleb edukalt inimestega kõikidelt tasanditelt.
B.2.4 Meeskonnatöö 6

Tegevusnäitajad:
1. Kuulab teisi (kolleege, patsiente jne), konsulteerib teistega ja algatab suhtlemist. Jagab oma teadmisi ja valdkonnaspetsiifikat kolleegidega.
2. Osaleb võrdse partnerina meeskonnatöös teiste spetsialistidega.
B.2.5 Arendustegevus 6

Tegevusnäitajad:
1) teeb ettepanekuid töö parendamiseks, lähtudes senisest praktikast;
2) arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu (nt ettekanded, koolitustel osalemine, erialase kirjanduse lugemine jm).
B.2.6 Kutsealane juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1. On avatud ja abivalmis, vastab juhendatavate küsimustele. Annab juhendatavale pidevalt konstruktiivset tagasisidet töösoorituste, suhtlemise ning individuaalse arengu edenemise kohta. Hinnangu koostamisel lähtub juhendatava töösooritustest, initsiatiivikusest ja motivatsioonist, tunnustab arenguvõimelisust.
2. Loob positiivse ja arengut toetava töö- ja õpikeskkonna, julgustades juhendatavat avatud suhtlemisele, suunates tema ja kutsealas arengut ning tunnustades motivatsiooni ja püüdlikkust. Edastab uuele töötajale/juhendatavale tööga seotud informatsiooni selgelt ja arusaadavalt, arvestades uue töötaja/juhendatava eelnevaid teadmisi, kogemusi ning individuaalseid vajadusi uue olukorraga kohanemisel. Suunab küsimustele vastuseid leidma ning toetab probleemide iseseisvat lahendamist.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Taotleja võib spetsialiseeruda alljärgnevalt (valib vähemalt ühe spetsialiseerumissuuna) ja tõendab vastavalt valikule spetsialiseerumissuunaga seotud kompetentsi: magnetresonantstomograafia – B.2.7, kompuutertomograafia – B.2.8, menetlusradioloogia/angiograafia – B.2.9, konventsionaalne radiog...raafia – B.2.10, mammograafia – B.2.11.
Loe edasi
Peida
Magnetresonantstomograafia
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Magnetresonantstomograafia 6

Tegevusnäitajad:
1. järgib MRT ohutusnõudeid personali ja patsiendi kaitseks;
2. uuringu ettevalmistamisel valib sobivad mähised ja positsioneerib patsiendi vastavalt uuritavale piirkonnale;
3. teostab uuringu, tuginedes teadmistele MRT-füüsikast, kasutades vajadusel lisaseadmeid, erinevaid sekventse ja projektsioone, väldib arterfaktide tekkimist, kindlustades parima võimaliku kvaliteedi; valib ja kasutab vastavalt uuringu eesmärgile kontrastaineid ja uuringuks vajalikke ravimeid, arvestades nende näidustusi, vastunäidustusi ja kõrvaltoimeid; kindlustab patsiendile uuringu ajal mugavaima asendi, heaolu- ja kindlustunde (lähtudes patsiendi eripärast ja vajadustest), jälgib patsiendi elulisi näitajaid.
 
Kompuutertomograafia
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Kompuutertomograafia 6

Tegevusnäitajad:
1. järgib kompuutertomograafia ohutusnõudeid personali ja patsiendi kaitseks;
2. uuringu ettevalmistamisel valib sobivad abivahendid ja positsioneerib patsiendi vastavalt uuritavale piirkonnale;
3. teostab uuringu, kasutades vajadusel lisaseadmeid; väldib arterfaktide tekkimist, kindlustades parima võimaliku kvaliteedi; valib ja kasutab vastavalt uuringu eesmärgile kontrastaineid ja uuringuks vajalikke ravimeid, arvestades nende näidustusi, vastunäidustusi ja kõrvaltoimeid; kindlustab patsiendile uuringu ajal mugavaima asendi, heaolu- ja kindlustunde (lähtudes patsiendi eripärast ja vajadustest), jälgib patsiendi elulisi näitajaid.
 
Menetlusradioloogia/angiograafia
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Menetlusradioloogia/angiograafia 6

Tegevusnäitajad:
1. Töötab steriilsetes tingimustes.
2. Assisteerib ja instrumenteerib uuringutel/raviprotseduuridel, tehes koostööd radioloogiga.
3. Loeb uuringuprotokolli, jälgib patsiendi seisundit ja annab patsiendi üle vastavalt kehtestatud korrale.

Teadmised:
1. anti- ja aseptika, aseptiline tehnika - kõrgtase
2. patsiendi elulised näitajad ja EKG normid, nende kõrvalekallete põhjused.
3. aparatuuri (angiograaf, arkoskoop, automaatsüstal) tööpõhimõtted,
4. Vereringe-elundkonna anatoomia, veresoonkonna haigused.
 
Konventsionaalne radiograafia
    Kompetents EKR tase
B.2.10 Konventsionaalne radiograafia 6

Tegevusnäitajad:
1. teostab standard- ja eriprojektsioone, tuginedes teadmistele anatoomiast; valib ja kasutab vastavalt uuringu eesmärgile kontrastaineid, arvestades nende näidustustusi, vastunäidustusi ja kõrvaltoimeid; valib ja muudab iseseisvalt ülesvõtte parameetreid sõltuvalt patsiendi iseärasustest; teeb uuringuid ebastandardsetes olukordades;
2. hindab ülesvõtte kvaliteeti; analüüsib ebaõnnestunud ülesvõtte põhjuseid (ebaõige positsioneerimine, füüsikalised parameetrid) ja korrigeerib neid.
 
Mammograafia
    Kompetents EKR tase
B.2.11 Mammograafia 6

Tegevusnäitajad:
1. palpeerib ja vaatleb rinda ning dokumenteerib seisundi, kasutades rinnapalpatsiooni tehnikaid ja tuginedes teadmistele rinnavähi epidemioloogiast, etioloogiast ja dignostikast;
2. nõustab rinnaprobleemidega patsiente;
3. juhendab patsiente rindade iseseisval kontrollimisel;
4. skriiniguuringu teostamisel lähtub rinnavähi varase avastamise põhimõtetest, vajadusel teeb täiendavaid uuringuid (nt eriprojektsioonid, biopsia, juhtetraadiga märgistamine);
5. assisteerib täiendavate mammograafiliste uuringute (biopsia, juhtetraadiga kolde märgistamine) juures;
6. märkab ja kirjeldab patoloogiat mammogrammidel.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.12 Radioloogiatehnik, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid (bioloogilised, füüsikalised), kasutab töös isikukaitsevahendeid.
2. Kasutab oma töös kiirguskaitsevahendeid, lähtudes kiirgusohutusnõuetest (ALARA).
3. Tagab patsiendi turvatunde, privaatsuse ja heaolu.
4. Kohaneb muutuvate oludega.
5. Suudab oma suhtlemisstiili kohandada erinevate olukordade ja inimestega.
6. Näitab üles lugupidamist kultuuriliste- ja religioossete erinevuste suhtes.
7. Töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras.
8. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.
9. Kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2, võõrkeelt B1
10. Kasutab oma töös arvutit tasemel AO moodulid 1-4, moodul 7 p 1,3,5, moodul 12

Teadmised:
1. Inimese ehitus, elutalitus ja areng, inimene kui biopsühhosotsiaalne tervik – kesktase.
2. Anatoomia (topograafiline, üld-, röntgen-, ristlõikeanatoomia) ja patoanatoomia – kesktase.
3. Anti- ja a- septika põhialused – kesktase.
4. Üldmeditsiiniline terminoloogia – kesktase.
5. Radioloogiaterminoloogia - kõrgtase
6. Radioloogiline aparatuur, selle tööprintsiibid – kesktase.
7. Füüsika põhialused (kiirgus ja selle liigid, radioaktiivsust iseloomustavad ühikud) – kesktase.
8. Meditsiinikiiritus, kiirguskaitse ja kiirgusohutus - kõrgtase.
9. Farmakoloogia põhialused – algtase.
10. Haigusõpetus (organismis toimuvad patoloogilised protsessid, nende seos radiodiagnostika ja raviga) – algtase.
11. Radiodiagnostika ja ravi põhialused – kesktase.
12. Katastroofimeditsiini põhialused (triaaž, elustamise ABC) – algtase.
13. Jäätmekäitlus radioloogias – kesktase.
14. Rahvusvaheline koostöö radioloogias (erialased organisatsioonid ja nende toimimine) – algtase.
15. Rahvatervis (ennetusprojektid) – algtase.
16. Meditsiiniline ladina keel – algtase.
17. Kvaliteedijuhtimine radioloogias – algtase.

KONKREETSETE TEADMISTE JA OSKUSTE TASEMETE KIRJELDUSED

Algtase – mõistete, faktide ja põhimõtete teadmine; põhiliste töövõtete valdamine.
Kesktase – mõistete ja faktide tõlgendamine ja võrdlemine, seoste loomine; mitmekesiste töövõtete valdamine.
Kõrgtase – seostatud faktide alusel analüüsimine, prognoosimine, järeldamine, üldistamine, hindamine; mitmekesiste keerukate töövõtete valdamine.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-29052014-9.2.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.05.2014
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Radioloogiateenindus
Kutse grupp: Radioloogiatehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
321 Meditsiinitehnikud ja farmaatsia keskastme spetsialistid
3211 Meditsiiniliste kuvamis- ja raviseadmete tehnikud
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anne Lukken Pärnu Haigla
Silja Tammai Ida-Tallinna Keskhaigla
Maare-Liis Kriisa Ida-Tallinna Keskhaigla
Olga Kustova Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Eve Kliimann Eesti Radioloogiatehnikute Ühing
Taivi Tolli Ida-Tallinna Keskhaigla
Terje Markus SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Piret Vahtramäe Pärnu Haigla

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist