Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Juhtivradioloogiatehnik, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Juhtivradioloogiatehnik, tase 7 kutsestandard on aluseks täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmi...
sel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Juhtivradioloogiatehnik, tase 7
EN: Chief Radiographer, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 29.05.2014
Kehtib kuni: 01.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Radioloogiatehniku töö eesmärk on kvaliteetsete radiodiagnostiliste ja radioterapeutiliste protseduuride teostamine. Kutsealal on kolm kutset:

Radioloogiatehnik, tase 6 on on tervishoiuspetsialist, kelle töö põhiülesanne on kvaliteetsete radiodiagnostiliste ja radioterapeutiliste protseduuride te...
ostamine inimeste tervise edendamise, säilitamise ning haiguste ennetamise ja diagnoosimise eesmärgil.

Radioloogiatehnik, tase 7 on tervishoiuspetsialist, kelle töö põhiülesandeks on kvaliteetsete radiodiagnostiliste ja radioterapeutiliste protseduuride teostamine inimeste tervise edendamise, säilitamise ning haiguste ennetamise ja diagnoosimise eesmärgil. Radioloogiatehnik vastutab radioloogiliste uuringute ja raviprotseduuride kvaliteetse, turvalise ja ohutu läbiviimise eest. Radioloogiatehnik teeb protseduuride läbiviimisel koostööd radioloogide ja teiste tervishoiu- ning sotsiaalvaldkonna töötajatega. Analüüsib oma erialast kompetentsust, edendab selle raames oma teadmisi, oskusi ja kvalifikatsiooni, osaleb kutsealastel täiendkoolitustel.

Juhtivradioloogiatehnik, tase 7 on tervishoiuspetsialist, kelle töö põhiülesanne on kvaliteetsete radiodiagnostiliste ja radioterapeutiliste protseduuride teostamise korraldamine ning juhtimine inimeste tervise edendamise, säilitamise ning haiguste ennetamise ja diagnoosimise eesmärgil.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Juhtimine.
A.2.2 Arendustegevus.
A.2.3 Juhendamine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Radioloogiatehnik puutub oma töös kokku ioniseeriva kiirgusega. Töö eeldab kiirguskaitsevahendite kasutamist vastavalt töö iseloomule. Töö toimub graafiku alusel, sh öösiti ja puhkepäevadel ning riigipühadel.
A.4 Töövahendid
Radioloogiline aparatuur, meditsiinilised tarvikud, kiirguskaitsevahendid, arvutid ja infosüsteemid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Täpsus, korrektsus, vastutus-, otsustus-, koostöö- ja empaatiavõime, suhtlemisvalmidus, pingetaluvus, analüüsi- ja prognoosivõime, üldistusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on juhtivradioloogiatehnik, tase 7 erialase rakendusliku kõrgharidusega või meditsiinilise eriharidusega radioloogiaalase spetsialiseerumise läbinud ja juhtimiskogemusega isik.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Juhtivradioloogiatehnik, vastutav radioloogiatehnik, radioloogiateenistuse õendusjuht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Juhtivradioloogiatehnik, tase 7 kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid B.2.1 – B.2.4.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Kogub, analüüsib ja edastab struktuuriüksuse juhtimiseks vajalikku infot igal tasandil. Koostab struktuuriüksuse tööplaane, lähtudes asutuse strateegilistest eesmärkidest.
2. Püstitab asutuse strateegilistest eesmärkidest lähtudes arengueesmärke oma juhitavale struktuuriüksusele ning planeerib ja viib ellu muudatusi.
3. Selgitab asutuse ja struktuuriüksuse otsuseid oma töötajatele, kasutades selleks sobivaid suhtlemismeetodeid.
4. Analüüsib ja planeerib struktuuriüksuse õendus-hoolduspersonali vajadust.
5. Valib ja värbab struktuuriüksuse õendus-hoolduspersonali, lähtudes asutuses kehtestatud nõuetest.
6. Planeerib ja organiseerib personali otstarbekat jaotust tööpostide vahel.
7. Planeerib struktuurüksuse õendus-hoolduspersonali töö- ja puhkeaega, lähtudes seadusandlusest ja asutuses kehtivast korrast.
8. Planeerib struktuurüksuse eelarvet ja jälgib selle täitmist.
9. Planeerib ja tellib struktuurüksuse vajadusest ja finantsvõimalustest lähtuvalt materjalid ja apteegikaubad.
10. Koostab sisendeid struktuurüksuse õendus-hoolduspersonalile töötasu maksmiseks, lähtudes seadusandlusest ja asutuses kehtivast korrast.
11. Organiseerib meeskonnatööd ja juhib töögruppe, kasutades sobivaid meetodeid, hindab töötajate tööpanust ja -tulemusi, annab selle kohta tagasisidet, kasutades sobivaid meetodeid.
12. Loob töötajat motiveeriva keskkonna, ühiste eesmärkide saavutamiseks.
13. Juhendab ressursside kasutamist ja teostab järelevalvet, lähtudes kehtestatud korrast. Valdab aja- ja projektijuhtimist ning efektiivset töömeetodite kasutamist.
14. Kontrollib tööprotsessis saadud tulemuste vastavust püstitatud eesmärkidega.
15. Kontrollib ravimite ja töövahendite nõuetekohast säilitamist, kasutamist, üleandmist ja arvestuse pidamist.
16. Teostab analüüsi struktuurüksuse rahaliste vahendite kasutamise osas.
17. Osaleb kvaliteedijuhtimise süsteemis ja jälgib kvaliteedinõuete täitmist.
18. Korraldab ja viib läbi eesmärgistatud koosolekuid.
19. Juhendab ja kontrollib dokumentatsiooni täitmist struktuurüksuses.
20. Koostab aruandeid, lähtudes kehtestatud korrast.
B.2.2 Arendustegevus 7

Tegevusnäitajad:
1. Tulenevalt vajadusest otsib teavet uurimismetoodikate arengute kohta, analüüsib olemasolevaid võimalusi ja vajadusel kohandab metoodikat.
2. Planeerib metoodikate kasutuselevõttu ja vastutab nende töösse rakendamise eest.
3. Viib läbi arenguvestlusi ja annab tagasisidet töösoorituse kohta, kasutades sobivaid metoodikaid.
4. Hindab oma personali koolitusvajadust ning planeerib ja korraldab koolitusi.
5. Motiveerib oma personali kutsealaseks arenguks.
B.2.3 Juhendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Korraldab praktikat, lähtudes praktikaülesannetest ja asutuse võimalustest. Vajadusel teeb koostööd õppeasutuste või koolituskeskustega.
2. Korraldab uutele töötajatele asutuses kehtivate kordade, juhendite ja töövahendite tutvustamise ning leiab neile sobiva mentori.
3. Korraldab personali väljaõpe töökohal ning hindab katseaja jooksul sobivust töökohale.
4. Aitab kaasa radioloogiatehniku alaste uurimistööde läbiviimisele ning nende rakendamisele struktuurüksuses.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Juhtivradioloogiatehnik, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. Loob ja tagab töötajatele turvalise keskkonna, reageerib muutuvates olukordades kiiresti.
2. Kasutab oma töös arvutit tasemel moodul 1-7 ja moodul 12 ning tööks vajalikke spetsiifilisi programme (vt lisa 1).
3. Kasutab töös riigikeelt tasemel B2 ja kahte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 2).
4. Järgib oma töös radioloogiatehnikute eetikakoodi (www.efrs.eu).
5. Järgib oma töös kõiki kutsealaga seonduvaid õigusakte.
6. Dokumenteerib oma tööd vastavalt asutuses kehtivale korrale.

Teadmised:
1. Inimese ehitus, elutalitus ja areng, inimene kui biopsühhosotsiaalne tervik - kesktase.
2. Anatoomia (topograafiline, üld-, röntgen-, ristlõike – ja patoloogiline anatoomia) - kesktase;
3. Anti- ja a- septika põhialused – kesktase.
4. Üldmeditsiiniline terminoloogia.
5. Radioloogiaterminoloogia.
6. Radioloogiline aparatuur, selle tööprintsiibid - kesktase
7. Füüsika põhialused (kiirgus ja selle liigid, radioaktiivsust iseloomustavad ühikud).
8. Meditsiinikiiritus, kiirguskaitse ja kiirgusohutus - kõrgtase.
9. Farmakoloogia põhialused – algtase.
10. Haigusõpetus (organismis toimuvad patoloogilised protsessid, nende seos radiodiagnostika ja raviga) - kesktase.
11. Katastroofimeditsiini põhialused (triaaž, elustamise ABC) – kesktase.
12. Jäätmekäitlus radioloogias - kõrgtase.
13. Rahvusvaheline koostöö radioloogias (erialased organisatsioonid ja nende toimimine) – kesktase.
14. Rahvatervis (ennetusprojektid) - algtase.
15. Meditsiiniline ladina keel – algtase.
16. Kvaliteedijuhtimine radioloogias - kõrgtase.
17. Organisatsioonikäitumine - kesktase.

KONKREETSETE TEADMISTE JA OSKUSTE TASEMETE KIRJELDUSED

Algtase – mõistete, faktide ja põhimõtete teadmine; põhiliste töövõtete valdamine.
Kesktase – mõistete ja faktide tõlgendamine ja võrdlemine, seoste loomine; mitmekesiste töövõtete valdamine.
Kõrgtase – seostatud faktide alusel analüüsimine, prognoosimine, järeldamine, üldistamine, hindamine; mitmekesiste keerukate töövõtete valdamine.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-29052014-9.2.3/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 20
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 29.05.2014
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Radioloogiateenindus
Kutse grupp: Radioloogiatehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
321 Meditsiinitehnikud ja farmaatsia keskastme spetsialistid
3211 Meditsiiniliste kuvamis- ja raviseadmete tehnikud
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anne Lukken Pärnu Haigla
Silja Tammai Ida-Tallinna Keskhaigla
Maare-Liis Kriisa Ida-Tallinna Keskhaigla
Olga Kustova Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Eve Kliimann Eesti Radioloogiatehnikute Ühing
Taivi Tolli Ida-Tallinna Keskhaigla
Terje Markus SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Piret Vahtramäe Pärnu Haigla

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist