Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lennundusinsener, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

6. taseme lennundusinseneri kutsestandard on koolituskavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus...
.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Lennundusinsener, tase 6
EN: Aviation Engineer, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Lennunduse side-, seire- ja navigatsioonisüsteemide käitamine
  • Õhusõidukite ehitus ja hooldus
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.06.2014
Kehtib kuni: 10.06.2019
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lennundusinseneride töö eesmärk on tagada lennutranspordi ohutu, sujuv, keskkonnasäästlik ja efektiivne kasutamine.
Lennundusinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad lennundusega seotud projekteerimis-, tootmis-, remondi-, käitlemis-, teenindus-, ...
ja müügiettevõtetes ja -asutustes.
Lennundusinsenerid teevad tavaliselt koostööd IT-, mehaanika-, elektroonika-, logistika- ja transpordispetsialistidega.
6. taseme lennundusinseneri töö on seotud lennundustehnoloogiaseadmete ja -süsteemide testimise, hoolduse jt käidutoimingutega.
Töö nõuab iseseisvat tegutsemist muutuvates olukordades, ressursside jagamist ja töötajate juhtimist. Vastutada tuleb enda ja juhendatavate töö tulemuste eest.
6. taseme lennundusinseneri spetsialiseerumisalad on side-, seire- ja navigatsioonisüsteemid ning õhusõidukite ehitus ja hooldus.

Seotud kutsed:
Diplomeeritud lennundusinsener, tase 7;
Volitatud lennundusinsener, tase 8.
Kõikide tasemete kirjeldusi vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Lennundustehnoloogiaseadmete ja -süsteemide korrashoid.
A.2.2 Juhtimine.
A.2.3 Kutsealale pühendumine.
A.2.4 Koostöö ja suhtlemine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Lennunduse side-, seire- ja navigatsioonisüsteemide käitamine.
A.2.6 Õhusõidukite hooldus ja remont.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Lennundusinsenerid töötavad sise- ja välistingimustes. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt. Töö toimub tavaliselt vahetustes. Töökeskkonnas võib esineda müra ja heitgaase ja elektromagnetkiirgust, mistõttu tuleb järgida töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning kasutada töökaitsevahendeid.
A.4 Töövahendid
Lisaks tavapärasele kontoritehnikale ja -tarkvarale kasutatakse spetsiaalseid arvutusprogramme, töövahendeid (märke- ja mõõteriistu jms), infosüsteeme jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Lennundusinseneridelt eeldatakse süsteemset mõtlemist, analüüsivõimet, iseseisvust, kõrgendatud vastutus- ja otsustusvõimet, kohanemisvõimet, suhtlemis- ja koostöövalmidust ning tulemusele orienteeritust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Lennundusinseneri kutse saamine eeldab lennundus-, IKT-, mehaanika- või elektroonikaalast kõrgharidust ning töökogemust lennunduses ja täiendusõppe läbimist.
Kutse taotlemise eeldusi ja inseneri täiendusõppe nõudeid vt lisast 2 „Insenerikutsete taotlemise teed“ ja lisast 3 „Inseneri täiendusõppe ar...
vestus“.
6. taseme lennundusinseneri esmane kutse tõendab, et isikul on baaskvalifikatsioon ja ta on valmis kutsealal tegutsema.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Sideinsener, navigatsiooniinsener, valveinsener, hooldeinsener, infotehnoloogiainsener jt.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kohustus on läbida lennuohutus- ja lennundusjulgestuskoolitus (alus: lennundusseadus ja töötervishoiuseadus).
Lennundusinseneride tegevusega seotud eripädevused on määratletud rahvusvahelise lennundusega seotud litsentsisüsteemide nõuetega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
6. taseme lennundusinseneri kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.4 ja vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine valikust B.2.5–B.2.6.

Lennunduse side-, seire- ja navigatsioonisüsteemide käitamisele spetsialiseerunud lennundusinseneri kutse saamiseks on lisaks nõ...
utav kompetentsi B.2.5 tõendamine.

Õhusõidukite hooldusele ja remondile spetsialiseerunud lennundusinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.6 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Lennundustehnoloogiaseadmete- ja süsteemide korrashoid 6

Tegevusnäitajad:
1) rakendab inseneriteadmisi, võimeid ja praktilisi oskusi olemasoleva tehnika ja -tehnoloogia käigushoidmiseks;
2) lahendab praktilisi insenertehnilisi ülesandeid varem välja töötatud meetodite ja menetluste abil;
3) kontrollib seadmete ja süsteemide vastavust tehnilistele nõuetele;
4) tuvastab diagnostiliste meetoditega kõrvalekaldeid seadmete ja süsteemide töös, määratleb probleemide põhjused;
5) kindlustab seadmete ja süsteemide lennundusstandarditele vastavuse ja käiduvalmiduse, järgib tehnoloogilisi protseduure;
6) määratleb, organiseerib ja kasutab tema käsutusse antud ressursse, võtab arvesse kulusid, kvaliteedinõudeid, ohutust ning mõju keskkonnale;
7) orienteerub rahvusvahelistes, riiklikes ja regionaalsetes lennundusega seotud õigusaktides.

Teadmised:
1) üldteaduslikud: majandus, filosoofia, matemaatika, füüsika;
2) insenertehnilised: insenerigraafika, teoreetiline mehaanika, tugevusõpetus; masinaelemendid, materjalitehnika, elektrotehnika, elektromagnetiline ühilduvus ja mõõtmised, mõõtetehnika;
3) õiguslikud: EL-i regulatsioonid, Eesti seadused ja õigusaktid (MKM-i määrused, elektroonilise side seadus, lennundusseadus jm);
4) valdkondlikud: õhusõidukite, side- ja navigatsioonisüsteemide, lennuväljade, nende alamsüsteemide ja sõlmede tööpõhimõtted ja ekspluatatsioonilised omadused;
5) käidule, hooldusele, remondile ja käitlemisele esitatavad rahvusvahelised ja riigisisesed ohutus- ja keskkonnanõuded;
6) IT-tehnoloogia, sh rakendustarkvara, kaasaegsed erialased tehnoloogiad (satelliit-, side- ja navigatsioonisüsteemid).

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel intervjuu.
B.2.2 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1) korraldab ja motiveerib meeskonna tööd: jagab ülesandeid, juhendab tehniliste ülesannete täitmist, hindab töötulemusi;
2) tagab tegevuse vastavuse nõuetele ja normdokumentidele;
3) töötab iseseisvalt, vastutustundlikult ja efektiivselt ning tegevusjuhistele vastavalt ja planeerib püstitatud ülesande raames oma tööd ning analüüsib oma töö tulemusi;
4) tagab oma igapäevase tööga ettevõtte juhtimissüsteemide toimimise, järgib lennuohutus-, kvaliteedijuhtimis-, julgestuse- ja keskkonnakaitsenõudeid.

Teadmised:
1) majandus (juhtimine, ettevõtlus, turundus, mikro- ja makroökonoomika);
2) kvaliteedijuhtimise põhimõtted;
3) töökeskkonna regulatsioonid (tööõigus ja -ohutus);
4) lennuohutusnõuded;
5) seadusandlusest tulenevad töötervishoiu-, keskkonnahoiu- ja tööohutusnõuded;
6) julgestuse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel intervjuu.
B.2.3 Kutsealale pühendumine 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab enda peale kutsealaga seotud vastutusi ja kohustusi, juhindub inseneri kutse-eetikast ja käitumiskoodeksist (vt lisa 4);
2) propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve;
3) korraldab ja rakendab ohutuid töömeetodeid;
4) teeb inseneritööd viisil, mis aitab kaasa säästvale arengule;
5) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega;
6) annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, organiseerib ja innustab alluvate kutsealast arengut.

Teadmised:
1) kutsealaga seotud institutsioonid (nt Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO), EASA jt);
2) kutsealaga seotud standardid ja regulatsioonid;
3) lennuvälja tegevuse käsiraamat.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel intervjuu.
B.2.4 Suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1) töötab meeskonnas tõhusalt;
2) suhtleb kolleegide, sidusvaldkondade spetsialistide, klientide, tarnijate ja avalikkusega;
3) loob positiivse suhtluskeskkonna, käitub vastavalt headele suhtlemistavadele;
4) väljendab ennast arusaadavalt, kasutab korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas;
5) osaleb diskussioonides ja koosolekutel;
6) koostab dokumente, kirju, aruandeid ja esitlusi;
7) kasutab inglise keelt tasemel B1 (vt lisa 5).

Teadmised:
1) erialaterminoloogia;
2) esitlemistehnika;
3) klienditeeninduse põhimõtted.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Lennunduse side-, seire- ja navigatsioonisüsteemide käitamisele spetsialiseerunud lennundusinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.5 tõendamine. Õhusõidukite hooldusele ja remondile spetsialiseerunud lennundusinseneri kutse saamiseks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.6 tõendamine....
Loe edasi
Peida
Lennunduse side-, seire- ja navigatsioonisüsteemide käitamine
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Lennunduse side-, seire- ja navigatsioonisüsteemide käitamine 6

Tegevusnäitajad:
1) testib, hooldab, vajadusel vahetab välja seadmete sõlmi maapealsetel side-, navigatsiooni- ja seireseadmetel ja -süsteemidel;
2) kontrollib hooldusel kasutatavate seadmete vastavust nõuetele;
3) osaleb hooldusprotseduuride kavandamisel ja koostamisel;
4) osaleb lennundus-, side-, navigatsiooni- ja seireseadmete ja -süsteemide integreerimisel olemasolevatesse juhtimissüsteemidesse;
5) tuvastab rikked, kõrvaldab need ja teavitab vastutavat isikut;
6) hindab riske ja teeb ettepanekuid nende vähendamiseks;
7) dokumenteerib oma tööalased tegevused.

Teadmised:
1) side-, navigatsiooni- ja seiresüsteemide sõlmede ehitus ja tööpõhimõte;
2) side-, navigatsiooni- ja seiresüsteemide diagnostika ja hooldusprotseduurid;
3) side-, navigatsiooni- ja seiresüsteemide arengutendentsid;
4) kutsealaga seotud institutsioonid ITU, ETSI, jne.
 
Õhusõidukite ehitus ja hooldus
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Õhusõidukite hooldus ja remont 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib, hooldab ja remondib vastavalt spetsialiseerumisele õhusõidukite konstruktsioone, jõuallikaid ning mehaanika-, hüdraulika-, pneumaatika-, avioonika- ja elektrisüsteeme;
2) tuvastab rikke või mõne muu kõrvalekalde tehnilises normdokumentatsioonis kirjeldatud piirväärtustest lähtuvalt, teavitab vastutavat isikut ning kõrvaldab rikke vastavalt kehtivale protseduurile;
3) hindab riske ja teeb ettepanekuid nende mõju vähendamiseks.

Teadmised:
1) õhusõidukite aerodünaamika, ehitus, mehaanilised ja elektrilised süsteemid;
2) õhusõidukite jõuallikate juhtimis- ja tööpõhimõtted;
3) materjalide ja detailide valiku põhimõtted;
4) õhusõidukite ja nende süsteemide diagnostika ning hooldusprotseduuride logistika;
5) hooldusseadmete ehitus ja kasutusala;
6) tehnohoolduse ja remondi põhimõtted;
7) rahvusvahelised ja EV-i õigusaktid ja juhendid õhusõidukite hoolduse kohta.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-11062014-01/3k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.06.2014
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Inseneeria (transport)
Kutse grupp: Lennundusinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Lennundusinseneride kutsetasemete kirjeldused
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jaan Tamm Eesti Lennuakadeemia
Jaak Umborg Eesti Lennuakadeemia
Lauri Stroom Tallinna Lennujaam
Ardo Oras EANS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist