Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Vara hindaja, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Käesolev kutsestandard on aluseks kinnisvara hindamise kutsealal töötavate inimeste kutsealaste kompetentside hindamisele.
Nimetus: ET: Vara hindaja, tase 7
EN: Property Valuer, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 30.10.2013
Kehtib kuni: 02.07.2014
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kinnisvara hindamise kutsealal töötavate hindajate tööülesandeks on peamiselt varade väärtuste leidmine, hindamisaruannete koostamine või nende läbivaatamine.
Hindajad tuginevad oma töös Eesti varahindamise standarditele EVS 875 ja juhul, kui EVS 875 regulatsioon on ebapiisav, siis Rahvusvaheliste...
le varahindamise standarditele (IVS). Vara hindaja lähtub oma töös Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu (edaspidi EKHÜ) heade tavade koodeksist (lisa 4).

Kinnisvara hindamise kutsealal on kutsed kolmel tasemel:
Kinnisvara nooremhindaja, tase 5
Kinnisvara hindaja, tase 6
Vara hindaja, tase 7

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud vara hindaja, tase 7 kutset.
7. taseme vara hindaja suhtleb tellijaga, teostab hinnatava objekti ülevaatuse, koostab turuanalüüsi, valib ja rakendab hindamismeetodi, koostab ja vormistab hindamisaruande. Juhendab madalama taseme hindajaid nende töös: kontrollib nende poolt tehtud töö õigsust, kirjutab alla hindamisaruannetele. 7. taseme vara hindaja koostab ja allkirjastab kõikide vara liikide hindamisaruandeid. Vara hindaja võib juhtida äriühingu hindamisgrupi või hindamisosakonna tööd või hindamisteenuse osutamist äriühingus.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Suhtlemine tellijaga
2.1.1. Lähteülesande fikseerimine
2.1.2. Tellimuslepingu sõlmimine
A.2.2 Teabe kogumine hinnatava objekti kohta
2.2.1. Dokumentide ja registriandmete kogumine
2.2.2. Hinnatava objekti ülevaatamine
2.2.3. Objekti andmete süstematiseerimine ja analüüsimine
A.2.3 Kinn...
isvaraturu analüüsimine hinnatava objekti kontekstis
2.3.1. Makromajandusliku olukorra kirjeldamine
2.3.2. Kinnisvaraturu analüüsimine
2.3.3. Turuandmete kogumine
A.2.4 Objekti hindamine ja hindamisaruande vormistamine
2.4.1. Eelduste ja piiravate tingimuste määratlemine
2.4.2. Hindamismeetodi valimine
2.4.3. Objekti hindamine
2.4.4. Hindamisaruande koostamine
2.4.5. Hindamisaruannete läbivaatamine
A.2.5 Aruandlus ja juhendamine
2.5.1. Hindamisaruannete arhiveerimine
2.5.2. Aruandluse esitamine
2.5.3. Teiste hindajate töö juhendamine

Kinnisvara hindamise kutseala kutsete tööosade ja tööülesannete täielik võrdlev loetelu on toodud kutsestandardi lisas 1.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Vara hindaja töö on üldjoontes fikseeritud (40 tundi nädalas), kuid sõltuvalt kokkulepetest tööandjaga, töömahust või muudest töökorralduse eripäradest võib töö toimuda ka paindliku graafiku alusel või väljaspool kontorit. Hindaja töö toimub peamiselt siseruumides, kuid objektide ülevaatusi teostata...kse välitöödel. Tööülesanded on vahelduvad, töö maht ja rütm sõltuvad tellimuste hulgast ja hinnatavatest objektidest.
Hindaja töökeskkonnaga seotud riskifaktorid tulenevad peamiselt välitööde käigus hinnatavate ehituste, ehitus- ja tööstusobjektide eripärast, seetõttu peab ta rangelt järgima kehtivaid ohutusnõudeid.
Teatud olukordades tuleb hindajal tööülesannete täitmise käigus siseneda eravaldustesse, mistõttu võivad märkimisväärseks ohufaktoriks olla ka kurjad koduloomad, peamiselt koerad.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Arvuti, fotoaparaat, kontoritarbed, telefon, andmebaasid, internet.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Vara hindaja töös on oluline täpsus, korrektsus, konkreetsus ja analüütiline mõtlemine. Töö tegemiseks on äärmiselt vajalikud ka suhtlemisoskus, pingetaluvus ja võime rahumeelselt lahendada konfliktolukordi. Tööülesannete täitmisel tulevad kasuks läbirääkimis- ja argumenteerimisoskused, meelekindlus... ja otsustusvõime.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Vara hindajatena töötavatel inimestel on kõrgharidus, eelistatavalt majandus-, ehitus-, õigusteadus- või kinnisvaraalane. Lisaks praktiline töökogemus kinnisvara hindamise kutsealal ja läbitud kutsealane täiendõpe.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Vara hindaja, hindamisekspert, kutseline hindaja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Vara hindaja, tase 7 kutsestandard koosneb viiest kohustuslikust (B.2.1 – B.2.5) ja viiest kutset läbivast kompetentsist (B.2.6 – B.2.10) Kutse saamiseks tuleb taotlejal tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.10).
Teadmiste nõuded on täpsemalt esitatud dokumendis „Teoreetiliste teadmiste nõuded“,...
mis on üleval kutse andja kodulehel.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Suhtlemine tellijaga 7

Tegevusnäitajad:
1. Määratleb hindamisobjekti, fikseerib hindamise eesmärgi ja väärtuse liigi.
2. Lepib tellijaga kokku töö teostamise tähtaja ja teenuse hinna, arvestades töö mahtu, keerukust ja ajakulu. Korraldab tellimuslepingu sõlmimise või sõlmib lepingu, arvestades võlaõigusseaduse sätteid.

Teadmised:
a) EKHÜ heade tavade koodeks;
b) kinnisvara tegevusvaldkonnad;
c) hindamise süsteem: hindamise eesmärgid, väärtuse liigid jne;
d) ehitised, nende osad, tehnosüsteemid;
e) kinnisvara hindamisega seotud õigusaktid.

Hindamismeetod(id):
Kutseeksam (kirjalik ja suuline osa), kutsealane vestlus
B.2.2 Teabe kogumine hinnatava objekti kohta 7

Tegevusnäitajad:
1. Kogub hinnatava objekti kohta andmeid kinnistusregistrist, maakatastrist, ehitisregistrist ning vajadusel teistest avalikest andmeallikatest. Kogub hinnatava objekti kohta muid dokumente (nt detailplaneeringud) ja muud infot (nt suulised ütlused).
2. Vaatab üle objekti ümbruse ja asukohta, krundi ning sellel paiknevad hooned ja rajatised, hoonete põhitarindid, tehnovõrgud ja siseviimistluse, selgitab objekti seisundi, tegeliku kasutuse ja muud väärtust mõjutavad tegurid (kvaliteet, funktsionaalsus, kasutus, kasutajad, vaated, ümbrus, keskkonnariskid jmt). Teeb objektist selle olemust ja seisukorda võimalikult adekvaatselt kajastavad sise- ja välisfotod.
3. Süstematiseerib ja analüüsib objekti kohta kogutud õiguslikke, tehnilisi ja finantsmajanduslikke andmeid hindamisaruande koostamiseks.

Teadmised:
a) teabeallikad (sh elektroonilised andmebaasid: nt kinnistusregister, maakataster, ehitisregister jne);
b) ehitised, nende osad, tehnosüsteemid;
c) hindamise süsteem: hindamise eesmärgid, väärtuse liigid jne;
d) planeerimissüsteem ja planeeringud;
e) keskkonnariskid;
f) energiatõhususe printsiibid;
g) kinnisvara hindamisega seotud õigusaktid;
h) Eesti varahindamise standardid EVS 875.

Hindamismeetod(id):
Kutseeksam (kirjalik ja suuline osa), kutsealane vestlus
B.2.3 Kinnisvaraturu analüüsimine hinnatava objekti kontekstis 7

Tegevusnäitajad:
1. Kirjeldab vajadusel turusektori detailsema analüüsi tegemiseks Eesti makromajanduslikku olukorda, kasutades erinevatest algallikatest (nt Statistikaamet, Eesti Pank jm) saadud informatsiooni.
2. Analüüsib ja prognoosib hinnatava objekti kontekstis kinnisvaraturu olukorda, lähtudes turu dünaamikast, sektorist ja piirkonnast.
3. Kogub ja valib sobiva meetodi rakendamiseks vajalikud turuandmed.

Teadmised:
a) mikro- ja makroökonoomika;
b) rahandus ja pangandus;
c) statistika;
d) maksundus, maksusüsteemi toimimise põhimõtted;
e) kinnisvaraturg: turu liigid, nõudlus-pakkumine, turuanalüüsi koostamise põhimõtted;
f) kinnisvara tegevusvaldkonnad;
g) planeerimissüsteem ja planeeringud;
h) hindamise süsteem: hindamise eesmärgid, väärtuse liigid jne;
i) kinnisvara hindamise meetodid;
j) kinnisvara hindamisega seotud õigusaktid;
k) Eesti varahindamise standardid EVS 875.

Hindamismeetod(id):
Kutseeksam (kirjalik ja suuline osa), kutsealane vestlus
B.2.4 Objekti hindamine ja hindamisaruande vormistamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Fikseerib eeldused ja piiravad tingimused, lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja vara hindamise standarditest EVS 875
2. Valib sobiva hindamismeetodi, lähtudes hindamise eesmärgist, parima kasutuse analüüsist, turuandmete olemasolust, kättesaadavusest ja usaldusväärsusest.
3. Hindab valitud meetodit rakendades objekti.
4. Koostab ja vormistab hindamisaruande koos vajalike lisadega, arvestades hindamisaruandele esitatavaid nõudeid.
5. Vaatab läbi madalama kutsetaseme hindaja koostatud hindamisaruandeid.

Teadmised:
a) kinnisvara hindamisega seotud õigusaktid;
b) Eesti varahindamise standardid EVS 875;
c) kinnisvara hindamise meetodid;
d) hindamise süsteem: hindamise eesmärgid, väärtuse liigid jne.

Hindamismeetod(id):
Kutseeksam (kirjalik ja suuline osa), kutsealane vestlus
B.2.5 Aruandlus ja juhendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Arhiveerib enda koostatud hindamisaruandeid vastavalt ettevõttes kehtestatud nõuetele.
2. Esitab lähtudes etteantud nõuetest aruandluse nii tööandjale kui kutse andjale.
3. Juhendab madalama taseme hindajaid tööülesannete täitmisel, nt lähteülesande fikseerimisel, eelduste ja piirangute määratlemisel, hindamismeetodi valikul jne.

Teadmised:
a) kinnisvara hindamisega seotud õigusaktid;
b) Eesti varahindamise standardid EVS 875;
c) kinnisvaraturg: turu liigid, nõudlus-pakkumine, turuanalüüsi koostamise põhimõtted;
d) kinnisvara tegevusvaldkonnad;
e) kinnisvara hindamise meetodid;
f) hindamise süsteem: hindamise eesmärgid, väärtuse liigid jne.
g) dokumendihalduse nõuded
h) kutse andja poolt kehtestatud aruandluse esitamise nõuded

Hindamismeetod(id):
Kutseeksam (kirjalik ja suuline osa), kutsealane vestlus
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Kutse-eetika põhimõtete järgimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Juhindub oma tegevuses EKHÜ heade tavade koodeksist, täidab kutse andja poolt kehtestatud kutsenõudeid ja tunneb töökultuuri.
2. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, näitab üles tegude ja sõnade ühtsust.
3. Tunneb ja aktsepteerib teiste kinnisvaravaldkonnaga seotud spetsialistide käitumise aluseks olevaid häid tavasid.
4. Osutab teenust, mis vastab kokkulepitud tingimustele ning järgib õigusakte, standardeid, tööeeskirju, juhiseid ja protseduure.
5. On vastutustundlik ühiskonna suhtes.

Teadmised:
a) EKHÜ heade tavade koodeks;
b) Eesti varahindamise standardid EVS 875;
c) kinnisvara tegevusvaldkonnad;
d) kinnisvara hindamise tegevusega seotud õigusaktid.
B.2.7 Oma töö planeerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Planeerib oma aega ja tegevusi, peab kinni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest.
2. Tema tööstiil on süsteemne, metoodiline ja korrapärane. Kasutab aega efektiivselt, planeerib ja organiseerib ressursse ülesannete täitmisel, arvestab võimalike muutustega.
3. Kirjalikud materjalid on esitatud struktureeritult, loogilisel ja korrektselt.
4. Enne otsuste langetamist analüüsib tema kasutuses olevat asjakohast teavet ning lähtub oma otsuse tegemisel eelnevalt analüüsitud informatsioonist.
5. On algatusvõimeline ja täidab oma tööülesandeid enesekindlalt.

Teadmised:
a) EKHÜ heade tavade koodeks;
b) Eesti varahindamise standardid EVS 875;
c) kinnisvara tegevusvaldkonnad;
d) kinnisvara hindamise tegevusega seotud õigusaktid.
B.2.8 Suhtlemisoskused, meeskonnatöö ja klienditeenindus 7

Tegevusnäitajad:
1. Ta loob head suhted nii klientide kui ka kolleegidega. Käitub kõigi ametiasutuste ja isikute suhtes väärikalt, korrektselt ja lugupidavalt nii kõnes, kirjas kui teos. Tema välimus (riietus ja soeng) on korrektne.
2. Järgib klienditeeninduse põhimõtteid erinevate klientidega suhtlemisel, pidades silmas organisatsiooni väärtushoiakuid nii vahetul suhtlemisel kui ka kommunikatsioonivahendeid kasutades.
3. Jagab oma teadmisi ja oskusi kolleegidega.
4. Mõjub usaldusväärselt.
5. Väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt nii kirjalikus kui ka verbaalses suhtluses.
6. Kohandub meeskonnaga ja hoiab meeskonnavaimu.
7. Suudab töötada multidistsiplinaarses ja rahvusvahelises meeskonnas, olles võimeline kohandama oma suhtlemisstiili erinevate olukordade ja inimestega.
8. Saab aru oma rollist meeskonnas, suudab operatiivselt hinnata kujunenud olukordi ning tekkinud konflikte ja käituda adekvaatselt.
9. On kohanemisvõimeline, talub pinget ja tuleb hästi toime tagasilöökidega. Töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras ja tuleb toime konfliktidega. Suhtub mõistvalt kriitikasse ja õpib sellest.

Teadmised:
a) EKHÜ heade tavade koodeks;
b) klienditeeninduse alused;
c) meeskonnatöö alused.
B.2.9 Elukestvas õppes osalemine 7

Tegevusnäitajad:
1. On valmis aktiivselt osalema kutsealases arendustöös.
2. Kasutab tööülesannete lahendamiseks oma valdkonna-spetsiifilisi teadmisi ja arendab oma kompetentse läbi pideva kutsealase täiendamise, kasutades pakutavaid arengu- ja koolitusvõimalusi.
3. On kursis muutustega ühiskonnas ning ehitus- ja kinnisvarasektoris ning panustab innovatsioonile ja loovusele suunatud enesearendamisele.
4. On selge analüütilise mõtlemisega, kasutab oma teadmisi tõhusalt; tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
5. Analüüsib ennast ja oma tööd ning planeerib selle põhjal elukestva õppe protsessist lähtuva enesearendamise.

Teadmised:
a) EKHÜ heade tavade koodeks
b) kinnisvara tegevusvaldkonnad
c) üldteadmised kinnisvara hindamise tegevusega seotud seadusandlusest
d) rahanduse ja panganduse alused
e) mikro- ja makroökonoomika alused
f) maksundus, maksusüsteemi toimimise üldpõhimõtted
g) kinnisvaraturg: turu liigid, nõudlus-pakkumine, turuanalüüsi koostamise põhimõtted
h) kinnisvara tegevusvaldkonnad
i) energiatõhususe printsiibid
B.2.10 Keskkonnahoidliku tööstiili hoidmine 7

Tegevusnäitajad:
1. On vastutustundlik keskkonna ja ühiskonna suhtes.
2. Mõistab rohelist mõtteviisi oma tegevusvaldkonnas.
3. Mõistab energia- ja ressursside säästmise võimalusi ja vajalikkust ning toimib vastavalt nendele (paberivaba kontor jne).

Teadmised:
a) EKHÜ heade tavade koodeks;
b) keskkonna- ja energiasäästu põhimõtted

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-30102013-6.4/4k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.10.2013
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Kinnisvarateenused
Kutse grupp: Kinnisvara hindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
33 Äri ja halduse keskastme spetsialistid
331 Finants- ja matemaatilise arvestuse keskastme spetsialistid
3315 Hindajad ja kahjuhindajad
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
042 Õigus
0421 Õigus
EMTAK klassifikaator: L KINNISVARAALANE TEGEVUS
68 Kinnisvaraalane tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 4 EKHÜ Heade Tavade Koodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tiia Redi Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing
Martin Kõiv Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing
Aivar Tomson DTZ Kinnisvaraekspert
Kristjan Gross Domus Kinnisvara
Virgo Laansoo Arco Real Estate

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist