Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Ehituspuusepp, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Ehituspuusepp, tase 4 kutsestandard on aluseks isikute kutsealaste kompetentside hindamisele ja täiendkoolituste õppekavadele.
Nimetus: ET: Ehituspuusepp, tase 4
EN: Carpenter, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.10.2014
Kehtib kuni: 05.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Ehituspuusepp on oskustööline, kes töötab ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes või puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamisega tegelevas ettevõttes.
Ehituspuusepa peamised tööülesanded on puidust konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide valmistamine ja monteerimine; puitkonstrukts...
ioonidest seinte, vahelagede ja katuste ehitamine ja soojustamine, sageli ka taastamine ja ümberehitamine; ehitiste sise- ja väliselementide (uksed, aknad trepid jne) sobitamine ja paigaldamine.

4. taseme Ehituspuusepp korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest. Töökorraldusest lähtuvalt võib oma kutsealal juhendada ja nõustada vähem kogenud kolleege nende tavatöös.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Puitliidete valmistamine
2.1.1 Lihttappliidete valmistamine
2.1.2 Nael-, kruvi-, polt- ja naagelliidete valmistamine
2.1.3 Terasdetailidega liidete valmistamine
A.2.2 Puitraketiste ehitamine ja paigaldamine
2.2.1 Taldmiku raketise ehitamine
2.2.2 Posti raketise ehitamine
2.2.3 Bet...
oonvöö raketise ehitamine
A.2.3 Puitkarkass-seinte ehitamine
2.3.1 Hüdroisolatsiooni paigaldamine vundamendile
2.3.2 Seinakarkasside ehitamine
2.3.3 Puit- ja terassilluste paigaldamine
2.3.4 Puitpostide paigaldamine siseruumidesse ja väliskeskkonda
2.3.5 Isolatsioonimaterjalide paigaldamine
2.3.6 Plaadistuse paigaldamine puitkarkass-seintele
2.3.7 Kuivkrohvplaatidest mittekandvate seinte ehitamine
A.2.4 Puitvahelagede ehitamine
2.4.1 Puittalade paigaldamine
2.4.2 Vekselduste tegemine
2.4.3 Terastalade paigaldamine puitvahelakke
2.4.4 Isolatsioonimaterjalide paigaldamine
2.4.5 Plaadistuse paigaldamine
2.4.6 Trepi paigaldamine
A.2.5 Katusekonstruktsioonide ehitamine
2.5.1 Katusesõrestike monteerimine
2.5.2 Sarikate ja pennidega katuse ehitamine
2.5.3 Pärlinitega katuse ehitamine
2.5.4 Lamekatuse puitkonstruktsiooni ehitamine
2.5.5 Isolatsioonimaterjalide paigaldamine
2.5.6 Plaadistuse paigaldamine
2.5.7 Katusele aluskatte, tuulutusliistude, roovitise ja/või laudise paigaldamine
2.5.8 Räästaste ehitamine
2.5.9 Katuse läbiviikude tegemine
A.2.6 Puitkonstruktsioonide tööstuslik valmistamine
2.6.1 Puitdetailide ettevalmistamine
2.6.2 Seina-, katuse- ja vahelaeelementide tööstuslik valmistamine
2.6.3 Ogaplaatsõrestike (fermide) tööstuslik valmistamine
A.2.7 Puitkonstruktsioonide montaažitööd
2.7.1 Hüdroisolatsiooni paigaldamine vundamendile
2.7.2 Alasidepuude paigaldamine vundamendile
2.7.3 Seina-, vahelae- ja katuseelementide monteerimine
2.7.4 Puuduvate soojustus- ja isolatsioonimaterjalide ning plaadistuste paigaldamine
2.7.5 Hoone katmine tuuletõkkekangaga
A.2.8 Vooderdise paigaldamine
2.8.1 Roovitise paigaldamine
2.8.2 Sisemise voodrilaudise paigaldamine
2.8.3 Voodrilaudade paigaldamine
A.2.9 Avatäidete paigaldamine
2.9.1 Ajutiste avatäidete valmistamine ja paigaldamine
2.9.2 Katuseakende paigaldamine
2.9.3 Katuse- ja laeluukide paigaldamine
2.9.4 Akende ja uste paigaldamine
A.2.10 Leiliruumi ehitamine
2.10.1 Soojustus- ja niiskusisolatsioonimaterjali paigaldamine
2.10.2 Seina ja lae voodrilaudade paigaldamine
2.10.3 Lava ehitamine
2.10.4 Läbiviikude tegemine
A.2.11 Põrandate ehitamine
2.11.1 Laagidel laudpõrandate ehitamine
2.11.2 Ujuvate puitpõrandate ehitamine
2.11.3 Rullmaterjalist põrandate ehitamine
A.2.12 Muude välisrajatiste ehitamine
2.12.1 Terrassi ehitamine
2.12.2 Rõdu ehitamine
2.12.3 Puitaia ehitamine
A.2.13 Renoveerimistööde tegemine
2.13.1 Konstruktsioonide avamine objekti seisukorra hindamiseks
2.13.2 Karkass-seinte parandamine
2.13.3 Palkseinte parandamine
2.13.4 Põrandate ja vahelagede konstruktsioonide parandamine
2.13.5 Katusekonstruktsiooni parandamine
A.2.14 Troppimistööde tegemine
2.14.1 Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladustamine ja paigaldamine
2.14.2 Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine
A.2.15 Energiatõhus ehitamine
A.2.16 Madalama kvalifikatsiooniga ehituspuuseppade nõustamine ja juhendamine
2.16.1 Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
2.16.2 Töö teostamisel ilmnenud vigade analüüsimise ja parandamise nõustamine
2.16.3 Ehituspuuseppade juhendamine ja nõustamine tööülesannete täitmisel

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.17 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine
2.17.1 Pinna ettevalmistamine plekkdetailide paigaldamiseks
2.17.2 Plekkdetailide paigaldamine, kinnitamine ja tihendamine
2.17.3 Plekkdetailide töötlemine
A.2.18 Kaldkatusekatete paigaldamine
2.18.1 Katusekivide paigaldamine...

2.18.2 Profiilpleki paigaldamine
2.18.3 SBS-katusekatete paigaldamine
2.18.4 Puidupõhiste katusekatete paigaldamine
A.2.19 Palkseinte ehitamine
2.19.1 Freespalkseinte ehitamine
2.19.2 Vertikaalsete postide paigaldamine
2.19.3 Katusekonstruktsiooni paigaldamine
2.19.4 Avatäidete paigaldamine palkseina

Tööosadega seotud tööülesannete loetelu on toodud lisas 1 „Tööosad ja tööülesanded“.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Puusepatöö nõuab suurt füüsilist pingutust. Töö võib toimuda nii siseruumides kui ka õues, erinevatel kõrgustel ja muutuvates ilmastikutingimustes. Ehituspuusepp peab järgima tööeeskirju, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Töökeskkonnaga on seotud kõrgendatud mehaaniliste vigastuste tekkimise risk. Te...rvisekahjustusi võivad põhjustada ka tolm ja lenduvad keemilised ühendid ning seetõttu on kohustuslik kasutada kaitseriietust ja -vahendeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Ehituspuusepa peamised töövahendid on erinevad mehaanilised (vasarad, saed, kirved, höövlid, peitlid jne) ja elektrilised (trellid, lihvimismasinad jne.) käsitööriistad, kuid kasutusel võivad olla ka suuremad tööstuslikud seadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Ehituspuusepa töö eeldab kohanemisvõimet erinevate töökeskkonna tingimustega (kõrgus, ilmastikuolud jne), koostöö- ja meeskonnatöö valmidust, rutiinitaluvust, keskendumisvõimet ning hoolikust. Vajalik on hea koordinatsioon ja füüsiline vastupidavus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme ehituspuuseppadena töötavatel inimestel on kas erialane kutseharidus ja reaalne töökogemus ehitusettevõttes või keskharidus ning reaalne töökogemus ehitusettevõttes.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puusepp, ehituspuusepp
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Ehituspuusepp, tase 4 kutse taotlemisel peavad olema tõendatud kõik kohustuslikud (B.2.1 – 2.16) ja kutset läbivad (B.2.20) kompetentsid.
Valitavate kompetentside (B.2.17 – 2.19) tõendamine 4. taseme kutse taotlemisel on vabatahtlik.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Puitliidete valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab määratud aja jooksul ning ratsionaalseid töövõtteid kasutades lihttappliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Kasutab töö tegemiseks ettenähtud elektrilisi- ja mehaanilisi käsitööriistu.
2. Valmistab määratud aja jooksul ning ratsionaalseid töövõtteid kasutades nael-, kruvi- , polt- ja naagelliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi ja kvaliteedinõudeid. Kasutab töö tegemiseks ettenähtud elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu.
3. Valmistab määratud aja jooksul ning ratsionaalseid töövõtteid kasutades terasdetailidega puitliiteid, järgides etteantud tööjooniseid ning arvestades tehnoloogilisi- ja kvaliteedinõudeid. Kasutab töö tegemiseks ettenähtud elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu.

Teadmised:
a) erinevaid puitliited, nende valmistamise ning toimimise põhimõtteid;
b) puitliidete kasutamisvaldkonnad ja otstarve ehitustöödel;
c) puitliidete valmistamisel kasutatavad tööriistad ja –vahendeid;
d) puitliidetes kasutatavad terasdetailid;
e) kinnitusvahendite paigaldamisele kehtestatud reeglid;
f) puitliidetele esitatavad tehnoloogilised nõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.2 Puitraketiste ehitamine ja paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab ja toestab ratsionaalseid töövõtteid kasutades nõuetekohaselt taldmiku raketise, järgides etteantud tööjooniseid ja pidades kinni lubatud tolerantsidest. Sooritab töö määratud aja jooksul ning minimaalse materjalikuluga.
2. Ehitab ja toestab ratsionaalseid töövõtteid kasutades nõuetekohaselt posti raketise, järgides etteantud tööjooniseid ja pidades kinni lubatud tolerantsidest. Sooritab töö määratud aja jooksul ning minimaalse materjalikuluga.
3. Ehitab ja toestab ratsionaalseid töövõtteid kasutades nõuetekohaselt betoonvöö raketise, järgides etteantud tööjooniseid ja pidades kinni lubatud tolerantsidest. Sooritab töö määratud aja jooksul ning minimaalse materjalikuluga.

Teadmised:
a) erinevad raketiste tüübid, nende eripära;
b) raketiste valmistamiseks kasutatavad materjalid;
c) raketiste paigaldamise ja toestamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.3 Puitkarkass-seinte ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab tööjooniseid järgides määratud aja jooksul vundamendile hüdroisolatsiooni. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ning sobilikke tööriistu.
2. Ehitab tööjooniseid järgides määratud aja jooksul seinakarkassid. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
3. Paigaldab tööjooniseid järgides määratud aja jooksul puit- ja terassillused. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
4. Paigaldab tööjooniseid järgides määratud aja jooksul puitposte nii siseruumidesse kui ka väliskeskkonda. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
5. Paigaldab tööjooniseid järgides määratud aja jooksul karkassile soojustus- ja heliisolatsiooni materjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
6. Paigaldab tööjooniseid järgides määratud aja jooksul karkassile plaadistuse. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
7. Ehitab tööjooniseid järgides määratud aja jooksul mittekandvad seinad ja paigaldab vastavalt paigaldusjuhendile ning tööjoonistel märgitule kuivkrohvplaadid. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.

Teadmised:
a) hüdroisolatsiooni eesmärk ja vajalikkus, hüdroisolatsiooni paigaldamisele kehtestatud nõuded;
b) erinevad ehitamise meetodid (ehitamine ehitusplatsil, tehases valmistatavatest elementidest ehitamine jne);
c) erinevaid seina liigid (kandvad/mittekandvad, sise-/välisseinad jne), neile esitatavad nõuded;
d) erinevad sillused, nende paigaldamise viisid;
e) postide paigaldamiseks kasutatavad terasest liitedetailid;
f) erinevad soojustus- ja isolatsioonimaterjalid;
g) ehitusel kasutatavad plaadid (puidupõhised plaadid, kipsplaadid, tsementkiudplaadid jne), nende omadused, kasutuspõhimõte ja paigaldamise tehnoloogiad;
h) kipskarkass-seinte ehitamise tehnoloogia.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.4 Puitvahelagede ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab tööjooniseid järgides määratud aja jooksul puittalad. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
2. Teeb tööjoonisteid järgides määratud aja jooksul vekseldused. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
3. Paigaldab tööjooniseid järgides vahelakke terastalad. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
4. Paigaldab tööjooniseid järgides määratud aja jooksul vahelakke soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
5. Paigaldab tööjooniseid ja paigaldusjuhendeid järgides määratud aja jooksul põrandale ja lakke plaadistuse. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja vajalikke tööriistu.
6. Monteerib vastavalt koostejoonistele trepidetailidest trepi ja paigaldab selle.

Teadmised:
a) erinevad soojustus- ja isolatsioonimaterjalid;
b) ehitusel kasutatavad plaadid (puidupõhised plaadid, kipsplaadid, tsementkiudplaadid), nende omadused, kasutuspõhimõte ja paigaldamise tehnoloogiad;
c) teras- ja puittalade liited;
d) terasest liitedetailide kasutusviisid vekselduste tegemisel.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.5 Katusekonstruktsioonide ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Monteerib tööjooniseid järgides katusesõrestikud. Kasutab töö tegemiseks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
2. Ehitab tööjooniseid järgides sarikate ja pennidega katuse, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
3. Ehitab tööjooniseid järgides pärlinitega katuse, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
4. Ehitab tööjooniseid järgides lamekatuse puitkonstruktsiooni, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
5. Paigaldab tööjooniseid järgides määratud aja jooksul soojustus- ja heliisolatsioonimaterjalid ning auru- ja tuuletõkkematerjalid, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
6. Paigaldab tööjooniseid ja tootjapoolseid paigaldusjuhendeid järgides konstruktsioonile plaadistuse, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja vajalikke tööriistu.
7. Paigaldab määratud aja jooksul ja katusekatte paigaldamise juhendit ja/või tööjooniseid järgides katusele aluskatte, tuulutusliistud, roovitise ja/või laudise. Kasutab töö tegemisel ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
8. Ehitab tööjooniseid järgides räästad, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
9. Teeb tööjoonist järgides katusele vajalikud läbiviigud (korstnad, luugid, ventilatsioonitorud jne).

Teadmised:
a) erinevad katusekonstruktsioonid, nende ehitamise eripärad ja nõuded;
b) erinevad katusekattematerjalid, nende paigaldamise tehnoloogiad;
c) erinevad soojustus- ja isolatsioonimaterjalid;
d) ehituses kasutatavad plaadid (puidupõhised plaadid, kipsplaadid, tsementkiudplaadid), nende omadused, kasutuspõhimõte ja paigaldamise tehnoloogiad;
e) erinevad räästaste konstruktsioonid;
f) korstna läbiviikude tegemisele kehtestatud tuleohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.6 Puitkonstruktsioonide tööstuslik valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab määratud aja jooksul ja tootejooniseid järgides ette puidust tooteid (sarikad, liimpuittalad, liimpuitpostid jne).
2. Valmistab määratud aja jooksul, tootejooniseid ja spetsifikatsioone järgides seina-, katuse- ja vahelaeelemente, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
3. Valmistab määratud aja jooksul, tootejooniseid ja spetsifikatsioone järgides ogaplaatsõrestikke, kasutades selleks vajalikke seadmeid.

Teadmised:
a) seina- ja vahelaeelementide tööstusliku tootmise tehnoloogiad;
b) tööstuslike seadmete (saed, töölauad, fermipress jne) tööpõhimõtted;
c) detailide mõõtusaagimise põhimõtted.

Hindamismeetod (id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.7 Puitkonstruktsioonide montaažitööd 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab määratud aja jooksul tööjooniseid järgides vundamendile hüdroisolatsiooni, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
2. Paigaldab montaažijooniseid järgides vundamendile alasidepuud.
3. Monteerib määratud aja jooksul vastavalt montaaži- ja sõlmede joonistele seina-, vahelae- ja katuseelemendid, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ning vajalikke mehhanisme ja tööriistu.
4. Paigaldab elementide liitekohtadele puuduvad soojustus- ja isolatsioonimaterjalid ning plaadistused.
5. Vajadusel paigaldab hoone välisseintele tuuletõkkekanga.

Teadmised:
a) hüdroisolatsiooni eesmärk ja sellele esitatavad nõuded;
b) alasidepuudena kasutatavale materjalile ning kinnitustele kehtestatud ehituslikud nõuded;
c) oskus lugeda toote tehnilist dokumentatsiooni (elementide montaaži järjekord);
d) erinevad soojustus- ja isolatsioonimaterjalid;
e) ehituses kasutatavad plaadid (puidupõhised plaadid, kipsplaadid, tsementkiudplaadid), nende omadused, kasutuspõhimõte ja paigaldamise tehnoloogiad.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.8 Vooderdise paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab vastavalt välisvooderdise tüübile (vertikaal- või horisontaallaudis) roovitise, kasutades selleks sobilikke tööriistu.
2. Paigaldab määratud aja jooksul sisemise voodrilaudise vastavalt tööjoonistele, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke tööriistu.
3. Paigaldab voodrilauad ja teeb vajalikud voodriliited, kasutades selleks sobilike tööriistu.

Teadmised:
a) erinevad vooderdise liigid, nende paigaldamise tehnoloogiad;
b) roovituse paigaldamise eripärad (sõltuvalt voodrilaudade paigaldussuunast).

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.9 Avatäidete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ja paigaldab lähtuvalt vajadusest ajutised avatäited.
2. Paigaldab tööjoonist ja tootjapoolset paigaldusjuhendit järgides katuseaknad.
3. Paigaldab lähtudes tööjoonist ja tootjapoolset paigaldusjuhendit järgides katuse- ja laeluugid.
4. Paigaldab tööjooniseid järgides ning paigaldusnõudeid silmas pidades määratud aja jooksul aknad ja uksed.

Teadmised:
a) erinevatest materjalidest avatäidete paigaldamine erinevatesse seinatüüpidesse (puit, kivi, raudbetoon, teras);
b) oskus lugeda tööjooniseid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.10 Leiliruumi ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab leiliruumi spetsiifikast tulenevaid nõudeid arvestades vajalikud isolatsioonimaterjalid.
2. Paigaldab leiliruumi spetsiifikast tulenevaid nõudeid arvestades voodrilauad.
3. Ehitab vastavalt etteantud joonisele lava, kasutades selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke materjale.
4. Teeb tööjoonist järgides vajalikud läbiviigud.

Teadmised:
a) erinevad soojustus ja isolatsioonimaterjalid;
b) leiliruumi ehitamisele kehtivad tuleohutusnõuded;
c) voodrilaudade ja tuulutusliistude saunaruumi paigaldamise reeglid;
d) leiliruumi ehitamiseks kasutatavale puitmaterjalile (puiduliigid, immutusvahendid jms töötlus) esitatud nõuded;
e) lava ehitamiseks kehtivad soovituslikud mõõdud.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.11 Põrandate ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab laagid ja isolatsioonimaterjalid ning ehitab laudpõranda, kasutades selleks nõuetele vastavat materjali.
2. Paigaldab materjali paigaldusjuhendit järgides põrandale aluskatte ning sellele põrandalauad või parketi.
3. Paigaldab materjali tootjapoolset paigaldusjuhendit järgides põrandale PVC või tekstiilkatted.

Teadmised:
a) põrandate ehitamisel kasutatavatele materjalidele kehtestatud kvaliteedinõuded;
b) puitpõrandate ehitamise erinevad tehnoloogiad;
c) rullmaterjalide paigaldamise tehnoloogiad;
d) puitpõranda viimistlemiseks kasutatavad vahendid (vahad, poleerid, lakid, õlid jne).

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.12 Muude välisrajatiste ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab etteantud aja jooksul vastavalt tööjoonistele terrassi koos piirete ja tõusuteedega, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
2. Ehitab vastavalt tööjoonistele rõdu koos piiretega.
3. Ehitab puitaia vastavalt etteantud tööjoonistele.

Teadmised:
a) terrassi, rõdu ja puitaia ehitamiseks sobilikud materjalid (puiduliigid, sobilikud kinnitusvahendid)
b) erinevad puidukaitsevahendid;
c) terrassi ja rõdu ehitamise tehnoloogiline protsess ja kehtivad nõuded.

Hindamismeetod (id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.13 Puitkonstruktsioonide renoveerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Avab objekti katuse- ja seinakonstruktsioonid nende seisukorra hindamiseks, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise.
2. Parandab karkass-seina, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise.
3. Parandab palkseina, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise.
4. Parandab põrandate ja vahelagede konstruktsioonid, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise.
5. Parandab katusekonstruktsiooni, tagades samal ajal nõuetele vastava konstruktsiooniosa säilimise.
6. Parandab ja/või vajadusel asendab renoveerimist vajavad pinnakatted (sise- ja välisvooderdis, põranda- ja katusekattematerjal jne).

Teadmised:
a) vanade ehitiste põhikonstruktsioonide ja materjalide eripärad;
b) enam levinud puitkonstruktsioonide biokahjustused (seened, mardikad, üraskid, koid jm), nende ennetamise ja tõrjemeetodid;
c) niiskusest või muudest välisteguritest tingitud puidukahjustused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.14 Troppimistööde tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide abil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid selleks ettenähtud kohta.
2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
a) lastide haardevahendid;
b) tõstetööde teostamise eripärad sõltuvalt tõsteseadmest;
c) troppimistöödel kehtivad ohutusnõuded;
d) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.15 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, energiasäästu põhimõtteid silmas pidades.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid rakendades sealjuures vajalikke energiatõhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihipäraselt ja säästlikult.
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud töö abivahendid jne.).
5. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted.
6. Rakendab võimalusel, oma kutsealal ehitustööde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne)
7. Teostab energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud tööd.

Teadmised:
a) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused;
b) energiatõhusust mõjutavad tegurid;
c) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
d) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
e) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
f) erinevad tehnosüsteemid, nende valikute mõju hoone energiatõhususele;
g) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
h) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
i) erinevate ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
j) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
B.2.16 Madalama kvalifikatsiooniga ehituspuuseppade nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga ehituspuuseppa tööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest.
2. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga ehituspuuseppa töö käigus ilmnenud vigade analüüsimisel ja nende parandamiseks vajalike abinõude valikul. Lähtub oma soovitustes etteantud tööülesandest, materjalide ja pindade omadustest, õigete töövahendite, -võtete ja tehnoloogia valikust ning kehtivatest kvaliteedinõuetest.
3. Juhendab ühe puusepa või puuseppade väikese töögrupi tööd. Vastutab etteantud tööülesannete täitmise, õigete töövahendite, -võtete ja tehnoloogia valiku ning töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest kinnipidamise eest.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside (B.2.17 – 2.19) tõendamine 4. taseme kutse taotlemisel on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.17 Parapetile ja fassaadipindadele plekkdetailide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab projekti või tööjoonist järgides ja esitatud nõudeid arvestades pinna ette plekkdetailide paigaldamiseks.
2. Paigaldab, kinnitab ja tihendab määratud aja jooksul ning projekti või tööjoonist järgides ja valmistus- ning paigaldusnorme (nt plekkdetailide kalded, ülekatted, ülespöörded, veenina pikkused) arvestades lihtsamad plekkdetailid (nt aknaplekid, parapetiplekid) ja keerulisemad plekkdetailid (nt kumer- ja nurkdetailid).
3. Vajadusel töötleb plekkdetaile (nt aknaplekid, parapetiplekid) kohapeal, juhindudes tööjoonisest, materjali omadustest ja tegelikust olukorrast kohapeal. Kasutab selleks ratsionaalseid töövõtteid ja sobilikke töövahendeid.

Teadmised:
a) plekkdetailide töötlemisviisid;
b) plekkdetailide paigaldusnõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.18 Kaldkatusekatete paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab määratud aja jooksul tööjooniseid ja tootjapoolset paigaldusjuhendit järgides kiviroovid ja katusekivid.
2. Paigaldab määratud aja jooksul tööjooniseid ja tootjapoolset paigaldusjuhendit järgides plekiroovid ja profiilpleki.
3. Paigaldab määratud aja jooksul materjali tootjapoolset paigaldusjuhendit järgides SBS-katusekatted.
4. Paigaldab puidupõhised katusekatted (sindel-, kimm-, laast- ja laudkatuse).

Teadmised:
a) erinevate katusekattematerjalide töötlemisviisid;
b) erinevate katusekattematerjalide paigaldusviisid, neile esitatavad nõuded.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
B.2.19 Palkseinte ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab tööjooniseid järgides tehases ettevalmistatud palkidest seinad.
2. Paigaldab vertikaalsed postid, kasutades selleks sobivaid terasest liitedetaile.
3. Paigaldab tööjooniseid järgides pärlinid ja sarikad, kasutades selleks sobivaid terasest liitedetaile.
4. Paigaldab tööjooniseid järgides aknad ja uksed, arvestades palkseina vajumisi.

Teadmised:
a) palkide paigaldamise tehnoloogia;
b) puidu omaduste muutumine palkmaja ehitamisel (kuivamiskahanemine);
c) palkmaja ehitamisel kasutatavad eripärased liitedetailid.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö, suuline küsitlus/intervjuu (kasutatav tõendusmaterjal: nt tööalase tegevuse hinnang), kirjalik eksam.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.20 Ehituspuusepp, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
Ehituspuusepa üldised läbivad kompetentsid:
1. Puusepp, tase 4 järgib asjakohaseid tööjuhiseid, materjalide tootjate poolt ettenähtud tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
2. Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil, järgib puusepp nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, tööprotsessi käigus kui ka töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
3. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
4. 4. taseme ehituspuusepp määratleb projektist lähtuvalt tööga kaasneda võivad keskkonnariskid ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks. Ta sorteerib jäätmeid, juhindudes taaskasutusest ja järgides jäätmekäitluseeskirja nõudeid.
5. Ehituspuusepana töötav isik on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel. Ta tahab, oskab ja julgeb esitada ning kaitsta argumenteeritult oma seisukohti. Selle taseme ehituspuusepp omab vajalikke teadmisi ja oskusi madalama tasemega ehituspuusepa juhendamiseks.
6. Ta planeerib oma tööd pikemaajaliselt, täidab võetud kohustusi ja saavutab tööeesmärgid määratud aja jooksul. Analüüsib tagasisidet, võtab vastu asjakohaseid otsuseid ja vastutab tehtud otsuste täitmise eest.
7. Ehituspuusepp arvestab oma tööd tehes ka samal objektil teisi töid teostavate töövõtjatega.
8. Ehituspuusepp, tase 4 on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete teostamiseks, määratleda, sõnastada ja lahendada probleeme.
9. Ta oskab hinnata tööeesmärkide saavutamisega kaasnevaid riske (ohutus, kvaliteet, tähtajad jne). Ebaõnnestumise korral hindab 4. taseme puusepp olukorda ja kohandab oma käitumist vastavalt sellele.
10. Ta töötab sihikindlalt ja omab tahet oma erialal töötada, analüüsib oma tugevusi ja nõrkusi, kavandab oma tulevikku ja sellest tulenevalt otsib võimalusi enesearendamiseks ja karjääris edasi liikumiseks. Osaleb kutsealases täiendõppes.
Ehituspuusepa kutsespetsiifilised läbivad kompetentsid:
11. 4. taseme ehituspuusepp koostab endale isikliku tööplaani, juhindudes tööaja arvutamise ning riskide hindamise tulemustest. Vajadusel juhendab selle taseme puusepp ka madalama tasemega puusepa tööd.
12. Ehituspuusepp, tase 4 korraldab platsil nõuetekohase töökoha: ta paigaldab töölava ning lähtuvalt objekti eripärast ehitab tööohutusnõudeid ja paigaldusjuhendeid järgides ka vajalikud tõusuteed, redelid ja piirded. Ühtlasi tagab ta töökoha korrashoiu, vastutades muuhulgas selle eest, et materjali ladustamine toimuks reeglitepäraselt ning säiliksid vajalikud käiguteed. Etteantud töö iseloomust juhindudes valib ta välja töö tegemiseks sobivad töövahendid ja -võtted ning veendub töövahendite ja seadmete korrasolekus ja ohutuses.
13. Töö planeerimiseks määratleb ehituspuusepp tööjoonistelt vajalikud lähteandmed ja arvutab määratud aja jooksul tööks vajaliku materjalikulu ja tööaja.
14. Ta teeb asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid kasutades tööks vajalikud mõõdistused ja märketööd, juhindudes etteantud tööjoonisest ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse.
15. Ehituspuusepp kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult, -korrastab ja puhastab oma töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid.

Teadmised:
a) ettevõtluse alused;
b) üldehitustöödel kehtivad tööohutuse reeglid;
c) üldteadmised esmaabi andmisest;
d) ehitustöödel kehtivad jäätmekäitluse ja keskkonnaohutuse nõuded;
e) puusepatööks vajalikud elektrilised ja mehaanilised töövahendid, nende käsitsemise põhimõtted;
f) puusepatööks vajalikud mõõteriistad (nt nivelliir, mõõdulatt, lood, mõõdulint);
g) ehituspuusepa peamised töövõtted;
h) tööjooniste lugemine ja teha nende põhjal erinevate arvutuste tegemine (pindala-, mahu- ja kuluarvestuse meetodid jne);
i) ehituspuusepa tööle kehtivad kvaliteedinõuded.

Hindamismeetod (id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-20102014-1.2/7k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 32
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.10.2014
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Ehituspuusepp
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
711 Üldehitustöölised
7115 Puusepad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Indrek Peterson Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Tõnu Peipman Inseneribüoo Printsiip OÜ
Aare Latserus Q-Haus Baltic OÜ
Sven Mäe Tallinna Ehituskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist