Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Giid, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Giid, tase 5 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate õppekavade koostamise ning isiku kompetentsuse hindamise alus.
Nimetus: ET: Giid, tase 5
EN: Tourist Guide, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Loodusgiid, tase 5
Osakutsed:
  • Reisisaatja, tase 5
Kehtib alates: 11.11.2014
Kehtib kuni: 04.06.2019
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool Giid 141277 452 Viienda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 2/0 30.08.2015 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Giidi töö eesmärk on teha tellitud ekskursioone oma atesteerimispiirkonnas Eesti Vabariigis. Ekskursioonidel tutvustatakse vaatamisväärsusi ja vahendatakse pärandkultuuri ning jagatakse teavet ekskursiooniprogrammi ja teenuste kohta.
Giidi töö on seotud turistide teenindamisega, mis eeldab eetilist...
käitumist, head suhtlemisoskust, kultuurierinevuste arvestamist ja korrektset välimust. Giidil on põhjalikud teadmised oma atesteerimispiirkonna kohta.

Loodusgiidi töö eesmärk on looduse ja pärandkultuurmaastike tutvustamine ja vahendamine ning keskkonnateadliku eluvaate kujundamine, mis ei eelda kliendilt füüsilist ja erialast ettevalmistust.

Reisisaatja töö eesmärk on turistide saatmine varem kokku lepitud marsruudil.
Reisisaatja on marsruudi administreerija, kes tagab reisipaketti kuuluvate teenuste osutamise ning vajadusel tõlgib, vastutab programmi õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest, jagab üldist teavet marsruudile jäävate objektide kohta.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ekskursiooni ettevalmistamine
2.1.1 Kliendi vajaduste väljaselgitamine.
2.1.2 Materjalidega tutvumine ja info kogumine.
2.1.3 Marsruudi koostamine ja ekskursiooni ülesehitamine.

A.2.2 Reisi juhtimine
2.2.1 Grupile info jagamine.
2.2.2 Grupi administreerimine.
2.2.3 Grupi turvalisuse e...
est hoolitsemine.

A.2.3 Ekskursiooni läbiviimine pärandkultuuri keskkonnas
2.3.1 Ekskursiooni sissejuhatamine.
2.3.2 Grupi juhtimine.
2.3.3 Info vahendamine (interpreteerimine).
2.3.4 Kokkuvõtte tegemine ekskursioonist.

A.2.4 Klienditeenindus
2.4.1 Turisti teenindamine.
2.4.2 Probleemide ja kaebuste käsitlemine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Ekskursiooni läbiviimine looduskeskkonnas
2.5.1 Loodus- ja kultuuripärandi vahendamine.
2.5.2 Grupi juhtimine loodus- ja pärandkultuuri keskkonnas.

Reisisaatja osakutse koosneb tööosadest A.2.2 Reisi juhtimine ja A.2.4 Klienditeenindus
A.3 Töö keskkond ja eripära
Ebakorrapärane töörütm ja sageli vahelduvad töösituatsioonid nõuavad head kohanemisvõimet ja vastupidavust. Giid töötab nii sise- kui ka välitingimustes ja reglementeerimata tööajaga.
A.4 Töövahendid
Näitlikustavad abivahendid (nt fotod, filmid, näidised, kaardid, raamatud), looduses luup ja binokkel, transpordivahendis mikrofon, esmaabipakk.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Giidi töö eeldab distsiplineeritust, otsustus- ja vastutusvõimet, pingetaluvust, ning füüsilist vastupidavust. Giidi töö on seotud klientide teenindamisega, mille jaoks on vajalik elujaatav hoiak, suhtlemisvalmidus, empaatiavõime, sõbralikkus, rõõmus meel, koostöövõime, viisakas käitumist ja korrekt...ne välimus.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Giidiks saab õppida iseseisvalt, meistergiidi juhendamisel ja koolitustel. Giidilt eeldatakse keskharidust.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Giid, reisisaatja, loodusgiid.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Giid, tase 5 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 ning läbivate kompetentside B.2.6-B.2.7 tõendamine.

Spetsialiseerumisel loodusgiidiks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.5 tõendamine.

Reisisaatja osakutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.2 ja B.2.4 ning läbivate kompete...
ntside B.2.6-B.2.7 tõendamine.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ekskursiooni ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Saades tellimuse selgitab välja kliendi soovid, arvestades sihtrühma ootuste ja vajaduste ning eripäraga.
2. Arvestab klientide huvisid ja teadmisi, lähtudes nende vanusest, päritolumaast jms.
3. Viib ennast kurssi aktuaalsete kultuurisündmuste ja liikluskorraldusega ning muude reguleerivate aktidega jms, kasutades erinevaid infoallikaid.
4. Selgitab välja marsruutide taustainfot, kasutades olemasolevaid infokanaleid.
5. Koostab vajadusel marsruudi, arvestades kliendi soove, vajadusi ning keskkonda, edastab selle kliendile.
6. Vajadusel käib ise marsruudi läbi ja kontrollib olukorda (nt objektide lahtiolekuajad vms).

Hindamismeetod(id):
intervjuu, simulatsioon, essee, test, esitlus.
B.2.2 Reisi juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvustab grupile ennast ja kolleege, reisi ajakava ja programmi ning turvalisusnõudeid.
2. Annab üldinfot marsruudile jäävate objektide ning osutatavate teenuste kohta vastavalt grupi ootustele ja vajadustele.
3. Annab teada, et ootab turistidelt vahetut tagasisidet reisi jooksul tekkivatest probleemidest.
4. Kooskõlastab bussijuhiga marsruudi, vajalikud peatused ja ajakava ning annab bussijuhile õigeaegseid juhiseid.
5. Marsruudil olles teeb koostööd kolleegidega ja vajadusel firmapoolse saatjaga.
6. Tõlgib vajadusel giiditeksti ja vestlusi ekskursioonil.
7. Tagab terve reisi vältel kogu grupi sujuva liikumise vastavalt ajakavale.
8. Korraldab asjaajamist, mis tagab grupile kokkulepitud teenuse saamise (majutuskohas, toitlustuskohas, muuseumides, lennujaamas, sadamas, rongijaamas, bussijaamas, piiril jne).
9. Veendub, et kõik grupi liikmed püsivad koos. Loeb iga kord kui grupp liikuma hakkab kõik grupi liikmed üle.
10. Instrueerib gruppi, määrates selgelt kokkusaamise koha ja aja. Veendub, et kõik grupi liikmed on instruktsioonidest üheselt aru saanud.
11. Teeb grupile reisist kokkuvõtte ja lõpetab kontakti positiivselt.
12. Juhib tähelepanu võimalikele ohuallikatele.
13. Tegutseb häire- ja eriolukordades operatiivselt ning vajadusel kutsub professionaalse abi.

Hindamismeetod(id):
eneseanalüüs, praktilise töö reflektsioon, essee.
B.2.3 Ekskursiooni läbiviimine pärandkultuuri keskkonnas 5

Tegevusnäitajad:
1. Loob geograafilis-ajalise tausta (ilmakaared, arhitektuurilised ja maastikulised vööndid, ajaline võrdlustelg) arvestades sihtrühma ja viib kliendi olukorraga kurssi, kasutades selleks võimalusel kaarti, stendi, jaotusmaterjale, orienteerumisel kaarti ja kompassi.
2. Informeerib ekskursiooni alguses gruppi ühistest käitumisreeglitest.
3. Hoiab turiste oma tööväljas ja paigutab ennast ja gruppi objektide suhtes sobivalt, et tagada mugavus ja ohutus. Viitab objektidele, lähtudes grupi paiknemisest. Alustab objekti tutvustamist ja vajaliku teabe edastamist siis, kui kõik turistid on kuuldeulatuses.
4. Liigub ekskursioonil grupi ees, näoga liikumise suunas.
5. Jälgib turistide liikumist, ootab neid järele.
6. Väldib ekskursiooni teksti edastamist liikumise ajal, v.a individuaalturistidele.
7. Kasutab tutvustatava keskkonna ja antava info mõistmiseks ning oma jutu illustreerimiseks mitmesuguseid võimalusi ja vahendeid, nt kuulmis-, nägemise-, kompimismeelt, heli- ja videotehnikat.
8. Ajastab oma tööd täpselt, korrigeerides marsruudi ajakava vastavalt olukorrale.
9. Kasutab päevakajalist infot ekskursiooniobjektide tutvustamiseks ja jutustab objektidest seoseid luues (nt põhjus-tagajärg seosed). Kasutab info edastamisel dialoogi kliendiga.
10. Kasutab koduloolisi või oma kogemusel põhinevaid näiteid ja mõtestab oma tekste lahti. Põhjendab esitatud legendide või ilukirjanduslike lugude valikut, andes selgitusi ajaloolistele nähtustele ja sündmustele. Seostab oma lugusid ümbritsevate maastike ja loodusmärkidega.
11. Vahendab infot arvestades sihtrühma tausta (nt. vanus, rahvus, kultuur, religioon, valdkond).
12. Teeb grupile ekskursioonist kokkuvõtte ja lõpetab kontakti positiivselt.
13. Kogub, analüüsib ja annab tagasisidet ning lähtuvalt tagasisidest teeb muudatusi oma töös.

Teadmised:
1. Teadmised oma atestatsioonipiirkonna ajaloo ja tänapäeva kohta.
2. Üldteadmised Eesti looduse, pärandkultuuri, ajaloo-, arhitektuuri-, sotsiaal- ja majandusvaldkonnas.

Hindamismeetod(id):
näidisekskursioon.
B.2.4 Klienditeenindus 5

Tegevusnäitajad:
1. Loob turistidega emotsionaalse kontakti, hoides aeg-ajalt silmsidet ja naeratades.
2. On korrektse välimusega, mis arvestab sihtgruppi ja keskkonda. On kuuldav ja nähtav ka keskkonna muutudes. Kõneleb selgelt ja ilmekalt.
3. Juhib tähelepanu võimalikele ohuallikatele, tagades kliendi turvalisuse ja mugavuse.
4. Hoidub katteta lubadustest, mis tekitavad turistis kõrgendatud ootusi ja mida ei ole võimalik alati täita.
5. Suhtleb klientidega sõbralikult, lähtudes inimesekesksest (holistlikust*) eluvaatest.
6. Säilitab konfliktsituatsioonis rahu sõltumata kliendi emotsionaalsest seisundist.
7. Käitub pingelistes teenindussituatsioonides ja ohuolukordades adekvaatselt, tegutseb häire- ja eriolukordades operatiivselt. Vajadusel kutsub professionaalse abi ja teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.
8. Arvestab ekskursiooni läbiviimisel ilmastikuoludega, muutes vajadusel ja võimalusel ekskursiooni käiku.
9. Arvestab turisti teenindamisel toitumise eripära ja dieteetikaga.
10. Mõtestab objekte ja loob seoseid objektide, nähtuste ja sündmuste vahel, kasutades näitlikustamiseks ja kuulajas huvi äratamiseks isiklikku kogemust ning võttes arvesse turisti tausta ja vastuvõtuvõimet.
11. Ei koorma turiste liigse infoga.
12. Säilitab liidripositsiooni, kehtestab ennast kogu ekskursiooni jooksul.
13. Lahendab võimalusel ekskursiooni ajal tekkinud turistide kaebused.
14. Edastab ekskursiooni ajal tekkinud ja lahenduseta jäänud kaebused ning ettepanekud tööandjale.

Teadmised:
1. Tervikliku (holistilise*) teenindamise ehk turistiteeninduse põhimõtted.
2. Turistide toitumisharjumuste, -eelistuste ja dieteetika alused.
3. Konfliktijuhtimine.
4. Kriisiolukorras käitumise põhimõtted (ennetamine, esmaabi ja abi kutsumine).
* Mõistete selgitusi vt lisast 2 „Kutsestandardis kasutatud mõisted“.

Hindamismeetod(id):
näidisekskursioon, juhtumi analüüs.
Osakutsega seotud kompetentsid
Reisisaatja, tase 5 EKR tase: 5
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Reisi juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvustab grupile ennast ja kolleege, reisi ajakava ja programmi ning turvalisusnõudeid.
2. Annab üldinfot marsruudile jäävate objektide ning osutatavate teenuste kohta vastavalt grupi ootustele ja vajadustele.
3. Annab teada, et ootab turistidelt vahetut tagasisidet reisi jooksul tekkivatest probleemidest.
4. Kooskõlastab bussijuhiga marsruudi, vajalikud peatused ja ajakava ning annab bussijuhile õigeaegseid juhiseid.
5. Marsruudil olles teeb koostööd kolleegidega ja vajadusel firmapoolse saatjaga.
6. Tõlgib vajadusel giiditeksti ja vestlusi ekskursioonil.
7. Tagab terve reisi vältel kogu grupi sujuva liikumise vastavalt ajakavale.
8. Korraldab asjaajamist, mis tagab grupile kokkulepitud teenuse saamise (majutuskohas, toitlustuskohas, muuseumides, lennujaamas, sadamas, rongijaamas, bussijaamas, piiril jne).
9. Veendub, et kõik grupi liikmed püsivad koos. Loeb iga kord kui grupp liikuma hakkab kõik grupi liikmed üle.
10. Instrueerib gruppi, määrates selgelt kokkusaamise koha ja aja. Veendub, et kõik grupi liikmed on instruktsioonidest üheselt aru saanud.
11. Teeb grupile reisist kokkuvõtte ja lõpetab kontakti positiivselt.
12. Juhib tähelepanu võimalikele ohuallikatele.
13. Tegutseb häire- ja eriolukordades operatiivselt ning vajadusel kutsub professionaalse abi.

Hindamismeetod(id):
eneseanalüüs, praktilise töö reflektsioon, essee.
B.2.4 Klienditeenindus 5

Tegevusnäitajad:
1. Loob turistidega emotsionaalse kontakti, hoides aeg-ajalt silmsidet ja naeratades.
2. On korrektse välimusega, mis arvestab sihtgruppi ja keskkonda. On kuuldav ja nähtav ka keskkonna muutudes. Kõneleb selgelt ja ilmekalt.
3. Juhib tähelepanu võimalikele ohuallikatele, tagades kliendi turvalisuse ja mugavuse.
4. Hoidub katteta lubadustest, mis tekitavad turistis kõrgendatud ootusi ja mida ei ole võimalik alati täita.
5. Suhtleb klientidega sõbralikult, lähtudes inimesekesksest (holistlikust*) eluvaatest.
6. Säilitab konfliktsituatsioonis rahu sõltumata kliendi emotsionaalsest seisundist.
7. Käitub pingelistes teenindussituatsioonides ja ohuolukordades adekvaatselt, tegutseb häire- ja eriolukordades operatiivselt. Vajadusel kutsub professionaalse abi ja teavitab tööandjat ja/või vastutavat isikut.
8. Arvestab ekskursiooni läbiviimisel ilmastikuoludega, muutes vajadusel ja võimalusel ekskursiooni käiku.
9. Arvestab turisti teenindamisel toitumise eripära ja dieteetikaga.
10. Mõtestab objekte ja loob seoseid objektide, nähtuste ja sündmuste vahel, kasutades näitlikustamiseks ja kuulajas huvi äratamiseks isiklikku kogemust ning võttes arvesse turisti tausta ja vastuvõtuvõimet.
11. Ei koorma turiste liigse infoga.
12. Säilitab liidripositsiooni, kehtestab ennast kogu ekskursiooni jooksul.
13. Lahendab võimalusel ekskursiooni ajal tekkinud turistide kaebused.
14. Edastab ekskursiooni ajal tekkinud ja lahenduseta jäänud kaebused ning ettepanekud tööandjale.

Teadmised:
1. Tervikliku (holistilise*) teenindamise ehk turistiteeninduse põhimõtted.
2. Turistide toitumisharjumuste, -eelistuste ja dieteetika alused.
3. Konfliktijuhtimine.
4. Kriisiolukorras käitumise põhimõtted (ennetamine, esmaabi ja abi kutsumine).
* Mõistete selgitusi vt lisast 2 „Kutsestandardis kasutatud mõisted“.

Hindamismeetod(id):
näidisekskursioon, juhtumi analüüs.
Ekskursiooni läbiviimine looduskeskkonnas 5

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab turistides keskkonnahoidlikku eluvaadet, teavitades neid kestlikust arengust ja juhtides tähelepanu keskkonnahoiule.
2. Vajadusel kasutab orienteerumiseks GPS-i või topograafilisi kaarte ja kompassi, oskab lugeda loodusmärke ja maastikumälu*.
3. Kasutab loodus- ja pärandkultuurmaastike vahendamisel turistidele täpseid fakte, kohalugu, omakogemust, tunnetust, avastusõpet* jms, et luua tähendusi, seoseid inimkultuuri ning looduse vahel.
4. Räägib ainult neist looma-, taime- ja seeneliikidest ning loodusnähtustest ja objektidest, mida konkreetse rännaku ajal kuuldakse või nähakse, võimalusel kordab varemräägitu üle.
5. Tagab võimalusel rännakute läbiviimisel privaatsuse kohalikele inimestele, nende argielu võimalikult vähe häirides. Vajadusel kooskõlastab oma marsruudid ja rännakud kaitseala valitseja ja/või maaomanikuga ning annab neile tagasisidet.
6. Austab kõike elavat, jälgides füüsilist koormustaluvust (prügistamine, tallamine, mürareostus, kaitsealuste liikide häirimine, kehtivad piirangud). Annab turistidele asjakohaseid selgitusi, et tagada looduskeskkonna säilimine.
7. Kasutab tavaolukorras ainult olemasolevat taristut (ametlikud teed, jalgrajad, rekreatsioonirajad (õppe-, matkarada), metsasiht ja kallasrada), arvestades loodussäästlikkuse ja turistiteeninduse põhimõtteid. Kasutab taristu puudumisel rabas rabaräätsasid.
8. Käitub ohuolukorras operatiivselt, vajadusel osutab esmaabi ja kutsub professionaalse abi.
9. Nõustab giide keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel, juhindudes maastikuhoolduslikest nõuetest ning taluvusriskidest loodus- ja pärandkultuuri keskkonnas.

Teadmised:
1. Üldteadmised maastikuteadusest*, bioloogiast, keskkonnakeemiast.
2. Üldteadmised Eesti geograafiast, geoloogiast, ajaloost, usundiloost.
3. Teadmised konkreetse piirkonna ja marsruudi elustikust ja kultuuripärandist.
4. Põhiteadmised kaitsekorralduse süsteemist, mis hõlmab maastiku- ja keskkonnakorraldust, loodus- ja muinsuskaitset, igaüheõigust ja kaitsealadele kehtestatud piiranguid.
5. Teadmised kestlikust turismist ja arengust ning ökoturismist ja loodusgiidi eetikast*
6. Teadmised keskkonna vahendamise erinevatest metoodikatest.
*Mõistete selgitusi vt lisast 2 „Kutsestandardis kasutatud mõisted“.

Hindamismeetod(id):
näidisekskursioon.

Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel loodusgiidiks on lisaks nõutav kompetentsi B.2.5 tõendamine.
Loodusgiid, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Ekskursiooni läbiviimine looduskeskkonnas 5

Tegevusnäitajad:
1. Kujundab turistides keskkonnahoidlikku eluvaadet, teavitades neid kestlikust arengust ja juhtides tähelepanu keskkonnahoiule.
2. Vajadusel kasutab orienteerumiseks GPS-i või topograafilisi kaarte ja kompassi, oskab lugeda loodusmärke ja maastikumälu*.
3. Kasutab loodus- ja pärandkultuurmaastike vahendamisel turistidele täpseid fakte, kohalugu, omakogemust, tunnetust, avastusõpet* jms, et luua tähendusi, seoseid inimkultuuri ning looduse vahel.
4. Räägib ainult neist looma-, taime- ja seeneliikidest ning loodusnähtustest ja objektidest, mida konkreetse rännaku ajal kuuldakse või nähakse, võimalusel kordab varemräägitu üle.
5. Tagab võimalusel rännakute läbiviimisel privaatsuse kohalikele inimestele, nende argielu võimalikult vähe häirides. Vajadusel kooskõlastab oma marsruudid ja rännakud kaitseala valitseja ja/või maaomanikuga ning annab neile tagasisidet.
6. Austab kõike elavat, jälgides füüsilist koormustaluvust (prügistamine, tallamine, mürareostus, kaitsealuste liikide häirimine, kehtivad piirangud). Annab turistidele asjakohaseid selgitusi, et tagada looduskeskkonna säilimine.
7. Kasutab tavaolukorras ainult olemasolevat taristut (ametlikud teed, jalgrajad, rekreatsioonirajad (õppe-, matkarada), metsasiht ja kallasrada), arvestades loodussäästlikkuse ja turistiteeninduse põhimõtteid. Kasutab taristu puudumisel rabas rabaräätsasid.
8. Käitub ohuolukorras operatiivselt, vajadusel osutab esmaabi ja kutsub professionaalse abi.
9. Nõustab giide keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel, juhindudes maastikuhoolduslikest nõuetest ning taluvusriskidest loodus- ja pärandkultuuri keskkonnas.

Teadmised:
1. Üldteadmised maastikuteadusest*, bioloogiast, keskkonnakeemiast.
2. Üldteadmised Eesti geograafiast, geoloogiast, ajaloost, usundiloost.
3. Teadmised konkreetse piirkonna ja marsruudi elustikust ja kultuuripärandist.
4. Põhiteadmised kaitsekorralduse süsteemist, mis hõlmab maastiku- ja keskkonnakorraldust, loodus- ja muinsuskaitset, igaüheõigust ja kaitsealadele kehtestatud piiranguid.
5. Teadmised kestlikust turismist ja arengust ning ökoturismist ja loodusgiidi eetikast*
6. Teadmised keskkonna vahendamise erinevatest metoodikatest.
*Mõistete selgitusi vt lisast 2 „Kutsestandardis kasutatud mõisted“.

Hindamismeetod(id):
näidisekskursioon.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Keeleoskus 5

Tegevusnäitajad:
1) ekskursiooni läbiviimise töökeel B2;
2) eesti keel B2.
B.2.7 Suhtlemisoskus 5

Tegevusnäitajad:
1. Kuulab turisti ja esitab asjakohaseid küsimusi, valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi;
2. Suhtleb edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega;
3. Hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja –situatsiooni;
4. Väljendab poliitilisi ja religioosseid seisukohti hinnanguvabalt;
5. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt.

Teadmised:
1. Giidi kutsealase tegevusega seotud seadusandlus.

Hindamismeetod(id): Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-11112014-1.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 18
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.11.2014
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Reisiteenindus
Kutse grupp: Giid
Ametite (ISCO) klassifikaator: 5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad
511 Reisiteenindajad
5113 Giidid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1015 Reisimine, turism ja vabaajaveetmine
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Priit Adler MTÜ Ökokratt
Tuuli Elstrok EAS Turismiarenduskeskus
Siiri Erm Tallinna Giidide Ühing
Margit Hallmägi Eesti Giidide Liit
Kauri Kivipõld MTÜ Lahemaa Ökoturist
Kaja Kuusk Tallinna Giidide Ühing
Aare Mae Eesti Giidide Liit
Rauno Masing Muraste Looduskool
Märt Männik Eesti Kutseliste Giide Ühing
Katrin Roomet Eesti Giidide Liit
Piia Sinisalu Eesti Kutseliste Giidide Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist