Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Valgusmeister, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Valgusmeistri 6. taseme kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja õppeprogrammide koostamise ning isiku kompetentsuse h...
indamise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Valgusmeister, tase 6
EN: Gaffer, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 20.11.2014
Kehtib kuni: 09.04.2019
Kutsestandardi versiooni number: 3
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Valgusmeistri töö eesmärk on sündmuse nähtavaks tegemine, tehnilise materjali tundmine ja vastava optimaalse lahenduse leidmine valgustuse kvaliteetseks esitamiseks ja valgusrežii salvestamiseks. Tema töö on valgusrežii salvestamine ja töötlemine. Valgusmeister vastutab nii loominguliselt kui tehnil...iselt siseinterjööri ja välivõtete valgusefektide saavutamise eest läbi valguse paigutuse, tugevuse ja värvilahenduste. Ta teeb koostööd lavastaja, valguskujundaja (teater), operaatori, režissööri ja kunstnikuga (film ja televisioon). Valgusmeister orienteerub valgustuse iseärasustes ja väljendusvahendites. Ta leiab sobiva tehnoloogilise lahenduse, kasutades erinevaid seadmeid ja arvestades looduslikke ning tehnilisi tingimusi. Valgusmeister on võimeline lahendama mittestandardseid olukordi ja looma positiivse suhtluskeskkonna. Ta võib töötada kollektiivi liikmena, vabakutselise loovisikuna jne. Vajalik on pidev enesetäiendamine. Takistuseks valgusmeistrina töötamisele võivad olla nägemis - ja kuulmiskahjustused ning epilepsia.

Valgustaja kutsealal on kolm kutset:
4. taseme valgustaja teeb vajadusel lihtsamaid hooldusi (nt lambivahetus, aegunud värvifiltrite vahetus jm), monteerib/demonteerib valgustehnikat vastavalt etteantud joonistele, paigaldab valgustehnika vastavalt juhistele, töötab artisti jälgiva valgustehnikaga (followspot) ning järgib valgustehnikaga töötamisel kehtestatud ohutusnõudeid.
6. taseme valgusmeister teeb lisaks valgustajatööle tootja ettenähtud perioodilist valgustehnika hooldust ja juhendab selle tegemist, tunneb sündmuse stsenaariumit ning valgustehnilisi vajadusi, juhendab sündmuse valgustehnilist montaaži ning suunamist ja töötab valguspuldiga, mängib maha sündmuse eelprogrammeeritud valguspartituuri.
6. taseme valguskujundaja tutvub ettevalmistatava sündmuse materjaliga (tekst, muusika, stsenaarium jm), arutab lavastajaga (produtsendiga) sündmuse valguskontseptsiooni, koostab režiitabeli ehk lina või storyboardi või mõlemad, koostab sündmusele valgustehnika montaaži- ja suunaplaani, samuti valgusproovide toimumise ajagraafiku, osaleb valgusproovides ning salvestab valguspildid valguspulti või kasutab salvestamisel valguskujundaja assistenti/valguspuldi operaatorit ja osaleb vajadusel sündmuse taastusproovides.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Valgustustehnika planeerimine.
A.2.2 Töötamine valguspuldiga.
A.2.3 Valgustehnika paigaldamine, säilitamine ja hooldamine.
A.2.4 Sündmuse teenindamine.
A.2.5 Ohutusnõuete järgimine.
A.2.6 Valgustaja kutseline käitumine ja tegutsemine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Valgusmeistri töö on loominguline. Töö võib toimuda nii ruumis kui vabas õhus ja on vahelduva iseloomuga.
A.4 Töövahendid
Valgusaparatuur, valguspult.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
1) loovus;
2) teenindusvalmidus;
3) meeskonnatöö;
4) analüüsivõime;
5) pingetaluvus;
6) vastutustunne;
7) suhtlemisoskus;
8) tulemusele orienteeritus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Valgustusmeistriks saab õppida õppeasutuses või erialal töötades ja end pidevalt täiendades.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Valgusalajuht/valguskujundaja, valguspuldioperaator, valgusmeister.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Valgusmeistri 6. taseme kutse taotlemisel on vajalik kõikide kompetentside tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Valgustustehnika planeerimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab riputusplaani, arvestades mehhaanilisi koormusi.
2. Koostab optimaalse kaabelduse plaani (energiajaotusplaan), arvestades seadmete energiavõimsuste tarbimist ning lähtudes olemasolevatest energiaressurssidest. Vajadusel muudab valgusrežiid/pilti, säilitades võimalikult täpselt sündmusele loodud valgusrežii plaani.
3. Koostab optimaalse signaalijaotusplaani (sh konverterid ja signaalijagajad), lähtudes vajalikust kanalite arvust.
4. Koostab sündmuse valgustamiseks vajalike seadmete loetelu.
5. Kasutab oma töös joonestamistarkvara.

Teadmised:
1) teoreetiline mehhaanika,
2) elektrotehnika.
B.2.2 Töötamine valguspuldiga 6

Tegevusnäitajad:
1. Sünkroniseerib valguspuldi ja seadmed.
2. Sisestab valguspildid valguspulti, vajadusel töötleb neid.
3. Taasesitab valgusrežii, lähtudes kokkulepitud kontseptsioonist.
B.2.3 Valgustehnika paigaldamine, säilitamine ja hooldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Juhendab seadmete paigaldamist, vajadusel paigaldab seadmed vastavalt joonistele (paigutusplaan, signaali jaotusplaan ja energia jaotusplaan) ja arvestades ohutusnõudeid (nt ettenähtud turvatrossid, riputuskonksud jm). Probleemide ilmnemisel teavitab vahetut juhti.
2. Juhendab seadmete suunamist, vajadusel suunab seadmed vastavalt suunanimekirja/plaanile ja valguskujundaja juhendamisele.
3. Juhendab ja kontrollib seadmete säilitamist, vajadusel säilitab seadmed selleks ettenähtud kohas ja viisil (nt transportkastid, ladu jm), arvestades ohutusnõudeid.
4. Juhendab ja kontrollib seadmete hooldamist, vastutab seadmete korrektse ja õige hooldamise eest (nt tootja nõuded, asutuses kehtestatud hooldusjuhend jm).
5. Tagab seadmete turvalise pakendamise seadmete transportimiseks, lähtudes juhenditest ja ohutusnõuetest, vajadusel juhendab pakendamist.
B.2.4 Sündmuse teenindamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Vajadusel ja võimalusel kõrvaldab sündmuse ajal tekkinud rikked, sh valguspuldis.
2. Kasutab sündmuse jooksul jälgimisprožektorit, lähtudes sündmuse kontseptsioonist.
3. Paigutab seadmed sündmuse ajal ümber, lähtudes kontseptsioonist ja paigutusplaanist.
4. Vajadusel kasutab sündmuse ajal eriefektide seadmeid (nt tossumasin, mullimasin, vahumasin, tuleefekt jt), lähtudes kasutusjuhenditest.
5. Vastutab tekkinud valgustusse puutuvate probleemide eest ja otsustab, kuidas need lahendada.
6. kasutab oma töös võõrkeelt tasemel A2 (vt lisa 1).

Teadmised:
1. Erialane terminoloogia inglise keeles
B.2.5 Ohutusnõuete järgimine 6

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma töös üldiseid ohutustehnikanõudeid, töötamisel jälgib ja vajadusel juhendab valgustusmeeskonna tegevust ohutusnõuete järgimisel.
2. Hindab töökeskkonna võimalikke riske (nt valgustamisel libedal pinnasel, kõrguses, liikluses, sadamas, tehases, autoralli jm) ja töötamisel jälgib ning vajadusel juhendab valgustusmeeskonna tegevust ohutusnõuete järgimisel. Probleemide ilmnemisel teavitab koheselt vahetut juhti.
3. Järgib valgustehnika eripäraseid ohutusnõudeid (nt valgustustehnika kinnitamine, valgustustehnika kaal ja konstruktsioon ning aluste stabiilsus jm), töötamisel jälgib ja juhendab valgustusmeeskonna tegevust ohutusnõuete järgimisel.
B.2.6 Valgusmeistri kutseline käitumine ja tegutsemine 6

Tegevusnäitajad:
1. Arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
2. Töötab hästi situatsioonides, mis nõuavad avatust uute ideede ja kogemuste suhtes. Otsib õppimisvõimalusi. Läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele innovaatiliselt ja loovalt.
3. Reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt.
4. Reageerib muutustele ja kohaneb nendega hästi. Talub pinget ja tuleb hästi toime tagasilöökidega.
5. Analüüsib ebaõnnestumisi ja oskab eksimustest õppida.
6. Talub ebamääraseid olukordi ja situatsioone ning oskab ära kasutada neist tulenevaid positiivseid võimalusi.
7. Arvestab protsesside ja tegevuste finantsilist poolt.
8. Suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida.
9. Määratleb isiklikud arengustrateegiad, mis on vajalikud karjäärieesmärkide saavutamiseks. Kasutab ära arengu- ja koolitusvõimalused.
10. Kohaneb meeskonnaga ja loob meeskonnavaimu.
11. Järgib tööeeskirju ja ohutusnõudeid.
12. Järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte.
13. Langetab kiireid ja selgeid otsuseid ka mittetäieliku info alusel (ka rasked ja riski sisaldavad otsused).
14. Võtab vastutuse projektide, tegude ja inimeste eest.
15. On algatusvõimeline, tegutseb enesekindlalt ilma välise juhendamiseta.
16. Seab asjakohased käitumisstandardid
17. Vajadusel koostab meeskonna ja delegeerib töö asjakohaselt ja õiglaselt.
18. Loob alluvatele arenguvõimalusi ja juhendab neid nende töö tegemisel.
19. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi.
20. Lahendab valgustusala probleemid.
21. Planeerib ette tegevusi ja projekte ning arvestab võimalike muutustega.
22. Tuvastab ja organiseerib ressursse ülesannete täitmiseks.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-20112014-2.3/3k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 22
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 20.11.2014
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Valgustaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
265 Loomingulised töötajad
2654 Filmi-, teatri- jms lavastajad ja -produtsendid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Margus Vaigur TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Endla Teater
Anton Kulagin Rahvusooper Estonia
Rein Pruul Balti Filmi- ja Meediakool
Olev Luhaäär E&T OÜ
Taavo Kongi Eesti Rahvusringhääling

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist