Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud mehhatroonikainsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Diplomeeritud mehhatroonikainseneri 7. taseme kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, diplomeeritud mehhatroonikainseneri 7. taseme esmase ku...
tse andmise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Diplomeeritud mehhatroonikainsener, tase 7
EN: Diploma Mechatronics Engineer, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.02.2015
Kehtib kuni: 02.12.2019
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehhatroonika on mehaanika-, elektroonika- ja infotehnoloogiasüsteemide samasuunalist koostoimet käsitlev tehnikavaldkond.
Mehhatroonikainsenerid rakendavad kompleksselt mehaanika, elektroonika ja IT-valdkondade põhimõtteid mehhatroonikaseadmete- ja süsteemide ohutuks käitamiseks ning ökonoomsemate...
, töökindlamate mehhatroonikaseadmete- ja süsteemide loomiseks.
Mehhatroonikainsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad kõrgtasemel automatiseeritud süsteemide, robottehnika ja tehniliste süsteemidega erinevates valdkondades (nt täppismehaanika, automaatika, aparaaditööstus, elektroonika, infotehnoloogia, optika ja mehaanika).
Universaalse ettevalmistusega mehhatroonikainsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos elektroonika-, mehaanika-, IKT- jt inseneride ja –spetsialistidega või vajadusel spetsialiseeruma kitsamas alavaldkonnas.
7. taseme diplomeeritud mehhatroonikainsener korraldab mehhatroonikasüsteemide (nt auto ABS-süsteem jt ohutussüsteemid, tootmisliini PLC-juhtsüsteem, robotjuhtsüsteemide alamsüsteeme)
käitamise ja arendamisega seotud töid ja projekte. Ta planeerib tegevusi, uute meetodite kasutuselevõttu ning hindab nende lühi- ja pikaajalisi tagajärgi. Ta on suuteline täitma tööülesandeid keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades ning võtma vastutust meeskonna liikmete töötulemuste eest.

Mehhatroonikainseneride kutsed:
mehhatroonikainsener, tase 6 (sh esmane kutse);
diplomeeritud mehhatroonikainsener, tase 7 (sh esmane kutse);
volitatud mehhatroonikainsener, tase 8.

Kõikide mehhatroonikainseneride kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Insener-tehniliste probleemide lahendamine.
A.2.2 Süsteemide arendamine.
A.2.3 Süsteemide käitamine ja hooldus.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mehhatroonikainsenerid töötavad projekteerimis-, tootmis- ja remondiettevõtetes ja õppeasutustes.
Tootmisettevõtetes, objektidel ja laborites töötades tuleb juhinduda töötervishoiu ja -ohutuse nõuetest, sest nendes töökeskkondades võib esineda elektri, meditsiini, keemia, plahvatuse, ESD-ga seotud ...
ohutegureid. Tööaeg võib olla paindlik. Tuleb arvestada töökeskkonna eripäraga ja täita vastavaid tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Mehhatroonikainsenerid kasutavad oma töös kaasaegseid tehnilisi vahendeid (nt mõõtevahendid, IT- vahendid) ja inseneritarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mehhatroonikainseneri töö eeldab insenerlikku loogilist mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, kohusetunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet, empaatia- ja kohanemisvõimet, enesekehtestamist ja õpivõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme diplomeeritud mehhatroonikainseneril on tavapäraselt erialane kõrgharidus, ta omab erialast töökogemust ja ta on oma teadmisi perioodiliselt täiendanud.
7. taseme diplomeeritud mehhatroonikainseneri esmakutse omandanul on läbitud magistriõpe. Kutse taotlemise eeldusi ja täiendõppe nõudei...
d vt lisadest 2 ja 3.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Projekteerija, projektijuht, robootikainsener, CAD/CAM-insener, tootmestaja/protsessiinsener, tootmisjuht, tehnoloog, mehhatroonik jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 7. taseme diplomeeritud mehhatroonikainseneri kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.3 ning läbivate kompetentside B.2.4–B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Insener-tehniliste probleemide lahendamine 7

Tegevusnäitajad:
1) rakendab inseneriteadmisi, võimeid ja praktilisi oskusi mehhatroonikasüsteemide käitamiseks ja arendamiseks;
2) määratleb ja haldab tema käsutusse antud ressursse, võtab arvesse kulusid, ohutust ja mõju keskkonnale;
3) orienteerub rahvusvahelistes, riiklikes ja regionaalsetes kutsealaga seotud õigusaktides ja standardites;
4) määratleb ja analüüsib erinevaid insener-tehnilisi ülesandeid.

Teadmised:
1) üldteaduslikud: majandus, matemaatika, füüsika;
2) insenertehnilised: CAD, insenerimehaanika, tugevusõpetus; masinaelemendid, materjalitehnika, elektrotehnika, analoog- ja digitaalelektroonika, hüdro- ja pneumosüsteemid, mõõtetehnika ja metroloogia, IKT, PLC ja mikrokontrollerid, arvutiriistvara, rakendustarkvara, arvutivõrgud, kaasaegsed tootmistehnoloogiad;
3) õiguslikud: EL-i regulatsioonid, Eesti seadused ja õigusaktid (vastavussertifikaadid, masina- ja elektriohutusega seotud normdokumendid);
4) valdkondlikud: mehhatroonikasüsteemid, nende alamsüsteemid, andurid, ajamid jm tehnika (tööpõhimõtted ja kasutamisomadused).

Hindamismeetod(id):
1) tõendusdokumentatsioon;
2) vajadusel vestlus.
B.2.2 Süsteemide arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1) kogub projekteerimiseks vajalikke lähteandmeid, kasutab sobivat tarkvara, koostab kaasaegse ja/või originaalse tehnoloogia alusel tehnilisi lahendusi;
2) lahendab praktilisi insener-tehnilisi ülesandeid uuenduslike meetodite ja menetluste abil;
3) dokumenteerib arendustöid, koostab kasutusjuhendeid, teostusjooniseid ja skeeme.
4) valib ja kasutab projekteerimismetoodikaid, konstrueerib seadmeid, süsteeme ja tehnoloogilist rakistust, võttes seejuures arvesse energiatõhususe, säästlikkuse, tööohutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
5) koordineerib katsetustegevusi ja nende dokumenteerimist;
6) tutvustab ja põhjendab valmisprojekteeritud lahendusi
7) loeb ja hindab valmis projekte ja lähteandmeid, teeb riskianalüüse.

Teadmised:
1) tooteloome metoodikad ja intellektuaalse omandi kaitse põhimõtted;
2) riskide hindamise põhimõtted;
3) kulusäästliku projekteerimise põhimõtted;
4) projektide eelarve koostamise põhimõtted;
5) projekteerimise ja konstrueerimise üldpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kompetentsi hinnatakse koos kutsestandardis toodud erialaste kompetentside hindamisega.
B.2.3 Süsteemide käitamine ja hooldus 7

Tegevusnäitajad:
1) korraldab süsteemide tehnilistele nõuetele vastavuse kontrolli;
2) korraldab süsteemide töö diagnostikat või tuvastab diagnostiliste meetoditega kõrvalekaldeid süsteemide töös, määratleb probleemide põhjused ja valib meetmed nende lahendamiseks;
3) kavandab mehhatroonikasüsteemide hooldus- ja remonditöid;
4) kindlustab süsteemide standarditele ja normdokumentidele vastavuse ja käiduvalmiduse, järgib tehnoloogilisi protseduure.

Teadmised:
1) käidule, hooldusele, remondile ja käitlemisele esitatavad rahvusvahelised ja riigisisesed ohutus- keskkonna- ja energiasäästunõuded;
2) seadmete ja süsteemide töökindluse hindamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kompetentsi hinnatakse koos kutsestandardis toodud erialaste kompetentside hindamisega.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) juhib meeskonna tööd;
2) tagab töötajate motiveerituse ja tööohutuse, juhendab ja nõustab kaastöötajaid;
3) delegeerib ülesandeid, hindab meeskonna töötulemusi, annab tagasisidet ning korrigeerib vajadusel tegevusi;
4) arvestab töötajate võimete ja arenguvajadustega ning planeerib nende arengut;
5) korraldab objektide järelevalvet, ehitust ja käitu;
6) koordineerib projektitegevusi oma vastutuse piires;
7) töötab välja ja/või kinnitab projekti teostusplaani;
8) koordineerib riskide väljaselgitamist ja ennetavate meetmete väljatöötamist;
9) arvestab tööohutuse ning kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide nõuetega;
10) kooskõlastab projekti tegevused tellijate, alltöövõtjate, tarnijate jt osapooltega, hindab nende töö kvaliteeti, otsustab muudatuste otstarbekuse;
11) hindab ja analüüsib valdkondlike hangete sisu ja otstarbekust, teeb ettepaneku hangete sisu muudatusteks;
12) planeerib ja haldab ressursse, teeb ettepanekuid muudatusteks.

Teadmised:
1) juhtimise ja meeskonnatöö põhimõtted;
2) projektijuhtimise põhimõtted;
3) majandustegevuse põhimõtted: ettevõtlus, eelarvestus, äriplaan, meeskonnatöö äriidee arendusel ja ettevõtte asutamisel, turundus, mikro- ja makroökonoomika;
4) tööõiguse ja tööohutusega seotud õigusaktid;
5) tarneahela toimimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kompetentsi hinnatakse koos kutsestandardis toodud erialaste kompetentside hindamisega.
B.2.5 Kutsealale pühendumine 7

Tegevusnäitajad:
1) võtab kutsealaga seotud kohustusi ja vastutust;
2) toetab oma tegevuste kaudu inseneritöö laiemat teadvustamist ning väärtustamist ühiskonnas;
3) juhindub oma tegevuses üldtunnustatud eetilistest tõekspidamistest ja väärtustest (vt Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks, lisa 4);
4) propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve;
5) osaleb uute erialaspetsialistide ettevalmistamise protsessis.

Teadmised:
1) inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks.

Hindamismeetod(id):
Kompetentsi hinnatakse koos kutsestandardis toodud erialaste kompetentside hindamisega.
B.2.6 Suhtlemine 7

Tegevusnäitajad:
1) loob tööalasel suhtlemisel positiivse suhtluskeskkonna, käitub vastavalt suhtlemise headele tavadele;
2) tajub oma positsiooni meeskonnas, orienteerub kiirelt muutuvates situatsioonides, lahendab vajadusel konflikte;
3) koostab, vahendab ja esitab kõigile arusaadavalt ning õigekirjanormidele ja standarditele vastavalt valdkonna tehnilist informatsiooni ja dokumente;
4) kasutab korrektselt erialast terminoloogiat;
5) osaleb erialastel diskussioonidel ja koosolekutel ja juhib neid;
6) kasutab aktiivselt kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi;
7) kasutab võõrkeeltest vähemalt inglise keelt tasemel B2 (vt lisa 5).

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia.

Hindamismeetod(id):
Kompetentsi hinnatakse koos kutsestandardis toodud erialaste kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-19022015-4.3/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 18
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.02.2015
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Mehhatroonikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2152 Elektroonikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mehhatroonikainseneride kutsetasemete kirjeldused ja profiilid
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Mart Tamre Tallinna Tehnikaülikool
Kaarel Lassel ABB
Aleksandr Korzjukov Ericsson AS
Valdur Veski Tallinna Tehnikakõrgkool
Frid Kaljas Festo Oy Ab Eesti
Karl Raba JOT Automation
Eduard Brindfeldt Tallinna Tööstushariduskekus
Toomas Laatsit Eesti Maaülikool
Jaan Jeeberg IPTE Automation OÜ
Tõnu Vaher OÜ Eli
Kristjan Tiimus THREOD Systems

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist