Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud mehhatroonikainsener, tase 8
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Volitatud mehhatroonikainsener 8. taseme kutsestandard on vajalik tippspetsialisti kutseoskuste määratlemiseks ja täiendkoolituse õppekavade vä...
ljatöötamiseks.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Volitatud mehhatroonikainsener, tase 8
EN: Chartered Mechatronics Engineer, level 8
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.02.2015
Kehtib kuni: 02.12.2019
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Mehhatroonika on mehaanika-, elektroonika- ja infotehnoloogiasüsteemide samasuunalist koostoimet käsitlev tehnikavaldkond.
Mehhatroonikainsenerid rakendavad kompleksselt mehaanika, elektroonika ja IT-valdkondade põhimõtteid mehhatroonikaseadmete- ja süsteemide ohutuks käitamiseks ning ökonoomsemate...
,töökindlamate mehhatroonikaseadmete- ja süsteemide loomiseks.
Mehhatroonikainsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad kõrgtasemel automatiseeritud süsteemide, robottehnika ja tehniliste süsteemidega erinevates valdkondades (nt täppismehaanika, automaatika, aparaaditööstus, elektroonika, infotehnoloogia, optika ja mehaanika).
Mehhatroonikainsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos elektroonika-, mehaanika-, IKT- jt inseneride ja -spetsialistidega.
Universaalse ettevalmistusega mehhatroonikainsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos elektroonika-, mehaanika-, IKT- jt inseneride ja –spetsialistidega või vajadusel spetsialiseeruma kitsamas alavaldkonnas.
8. taseme volitatud mehhatroonikainsener kavandab ja juhib uudsete ja komplekssete mehhatroonikasüsteemide (nt tootmisliinid, arukad sõidukid, robotsüsteemid) käitamist ja arendust ning annab eksperthinnanguid. Tema tööks on mehhatroonikasüsteemide integreerimine ja terviku optimeerimine.
Ta analüüsib ja sünteesib iseseisvalt uusi ja keerulisi kutsealaseid ideid, mis laiendavad töö- või teadmiste vald¬konda. Töö eeldab meeskondade ja organisatsioonide juhtimist ning vastutuse võtmist üksuste strateegilise tegevuse eest.
Mehhatroonikainseneride kutsed:
mehhatroonikainsener, tase 6 (sh esmane kutse);
diplomeeritud mehhatroonikainsener, tase 7 (sh esmane kutse).

Kõikide mehhatroonikainseneride kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Insener-tehniliste probleemide lahendamine.
A.2.2 Integreeritud süsteemide arendamine.
A.2.3 Integreeritud süsteemide käitamise ja hoolduse korraldamise juhtimine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Mehhatroonikainsenerid töötavad projekteerimis-, tootmis- ja remondiettevõtetes ja õppeasutustes.
Tootmisettevõtetes, objektidel ja laborites töötades tuleb juhinduda töötervishoiu ja -ohutuse nõuetest, sest nendes töökeskkondades võib esineda elektri, meditsiini, keemia, plahvatuse, ESD-ga seotud ...
ohutegureid. Tööaeg võib olla paindlik. Tuleb arvestada töökeskkonna eripäraga ja täita vastavaid tööohutusnõudeid.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Mehhatroonikainsenerid kasutavad oma töös kaasaegseid tehnilisi vahendeid (nt mõõtevahendid, IT- vahendid) ja inseneritarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Mehhatroonikainseneri töö eeldab insenerlikku loogilist mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, kohusetunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet, empaatia- ja kohanemisvõimet, enesekehtestamist ja õpivõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
8. taseme volitatud mehhatroonikainseneril on tavapäraselt erialane kõrgharidus, ta omab erialast töökogemust ja ta on oma teadmisi perioodiliselt täiendanud. Kutse taotlemise eeldusi ja täiendõppe nõudeid vt lisadest 2 ja 3.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Projekteerija, projektijuht, robootikainsener, CAD/CAM-insener, tootmestaja/protsessiinsener, tootmisjuht, tootedisainer/konstruktor (tase 8), mehhatroonik jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: 8. taseme volitatud mehhatroonikainseneri kutse saamiseks on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.3 ning läbivate kompetentside B.2.4–B.2.6 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Insener-tehniliste probleemide lahendamine 8

Tegevusnäitajad:
1) rakendab inseneriteadmisi, võimeid ja praktilisi oskusi mehhatroonikasüsteemide integreerimiseks ja terviku optimeerimiseks;
2) määratleb ja juhib ressursside kasutamist, planeerib kulusid, arvestades ohutust ja mõju keskkonnale;
3) orienteerub rahvusvahelistes, riiklikes ja regionaalsetes kutsealaga seotud õigusaktides ja standardites;
4) osaleb normtehnilise dokumentatsiooni väljatöötamises;
5) aprobeerib lahendusi valdkonna huvigruppidele.

Teadmised:
1) üldteaduslikud: majandus, matemaatika, füüsika;
2) insenertehnilised: CAD, insenerimehaanika, tugevusõpetus; masinaelemendid, materjalitehnika, elektrotehnika, analoog- ja digitaalelektroonika, hüdro- ja pneumosüsteemid, mõõtetehnika ja metroloogia, IKT, PLC ja mikrokontrollerid, arvutiriistvara, rakendustarkvara, arvutivõrgud, kaasaegsed tootmistehnoloogiad;
3) õiguslikud: EL-i regulatsioonid, Eesti seadused ja õigusaktid (vastavussertifikaadid, masina- ja elektriohutusega seotud normdokumendid);
4) valdkondlikud: mehhatroonikasüsteemid, nende alamsüsteemid, andurid, ajamid jm tehnika (tööpõhimõtted ja kasutamisomadused).

Hindamismeetod(id):
1) tõendusdokumentatsioon;
2) vajadusel vestlus.
B.2.2 Integreeritud süsteemide arendamine 8

Tegevusnäitajad:
1) juhib projekteerimiseks vajalike lähteandmete kogumist;
2) teostab kontseptuaalseid valikuid süsteemide arendamiseks ja integreerimiseks;
3) sünteesib kujunemisjärgus tehnoloogia abil uusi insenertehnilisi lahendusi süsteemide optimeerimiseks;
4) teeb strateegilisi valikuid uute tehnoloogiate ja meetodite leidmiseks, võttes seejuures arvesse energiatõhususe, säästlikkuse, tööohutuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid;
5) juhib arendustöid ja võtab vastutuse nõuetekohase dokumenteerimise eest;
6) planeerib ja juhib katsetustegevusi ja nende dokumenteerimist;
7) tutvustab ja põhjendab valmisprojekteeritud lahendusi ja strateegilisi otsuseid;
8) hindab arendustöö efektiivsust, leiab abinõud efektiivsuse tõstmiseks;
9) publitseerib arendustulemusi ja uusi metoodikaid;
10) loeb ja hindab uusi teaduslik-tehnoloogilisi lahendusi ja projekte, selgitab välja ja kogub vajalikke lähteandmeid uute tehnoloogiate väljatöötamiseks, teeb riskianalüüse.

Teadmised:
1) tooteloome metoodikad ja intellektuaalse omandi kaitse põhimõtted;
2) riskide hindamise põhimõtted;
3) kulusäästliku projekteerimise põhimõtted;
4) projektide eelarve koostamise põhimõtted;
5) projekteerimise ja konstrueerimise üldpõhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kompetentsi hinnatakse koos kutsestandardis toodud erialaste kompetentside hindamisega.
B.2.3 Integreeritud süsteemide käitamise ja hoolduse korraldamise juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1) juhib süsteemide käitamise ja hoolduse korraldamist;
2) vastutab süsteemide standarditele ja normdokumentidele vastavuse ja käiduvalmiduse eest.

Teadmised:
1) käidule, hooldusele, remondile ja käitlemisele esitatavad rahvusvahelised ja riigisisesed ohutus- keskkonna- ja energiasäästunõuded;
2) seadmete ja süsteemide töökindluse hindamise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kompetentsi hinnatakse koos kutsestandardis toodud erialaste kompetentside hindamisega.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Juhtimine 8

Tegevusnäitajad:
1) juhib meeskondi ja koordineerib projekti tegevusi oma vastutuse piires;
2) koordineerib riskide väljaselgitamist ja kinnitab ennetavate meetmete vastuvõtmist;
3) vastutab tööohutuse ning kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemide nõuetest kinnipidamise eest;
4) otsustab ja kinnitab projekti tegevused tellijate, alltöövõtjate, tarnijate jt osapooltega, teeb strateegilisi valikuid koostöö osas;
5) otsustab ja kinnitab valdkondlike hangete sisu ja otstarbekuse;
6) planeerib ja juhib valdkonna majandustegevust: koordineerib ja kinnitab ressursside kasutuse;
7) hindab erialase inseneritöö tulemuste uudsust, kasulikkust ja majanduslikku efektiivsust;
8) tagab tegevuse ja eesmärkide vastavuse õigusaktidele.

Teadmised:
1) juhtimise ja meeskonnatöö põhimõtted;
2) projektijuhtimise põhimõtted;
3) majandustegevuse põhimõtted: ettevõtlus, eelarvestus, äriplaan, meeskonnatöö äriidee arendusel ja ettevõtte asutamisel, turundus, mikro- ja makroökonoomika;
4) tööõiguse ja tööohutusega seotud õigusaktid;
5) tarneahela toimimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Kompetentsi hinnatakse koos kutsestandardis toodud erialaste kompetentside hindamisega.
B.2.5 Kutsealale pühendumine 8

Tegevusnäitajad:
1) võtab endale kutsealaga seotud kohustusi ja vastutust;
2) toetab oma tegevuste kaudu inseneritöö laiemat teadvustamist ning väärtustamist ühiskonnas;
3) juhindub oma tegevuses üldtunnustatud eetilistest tõekspidamistest ja väärtustest (vt Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks, lisa 4);
4) mõistab ja toetab oma tegevusega erialase inseneritegevuse arenguperspektiive ja strateegiaid ühiskonnas;
5) propageerib ja arendab kutseala võimalusi, tehnoloogiaid ja kutsesüsteemi;
6) osaleb uute erialaspetsialistide ettevalmistamise protsessis;
7) osaleb kutsealaga seotud institutsioonide ja koostöövõrgustike töös.

Teadmised:
1) inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks.

Hindamismeetod(id):
Kompetentsi hinnatakse koos kutsestandardis toodud erialaste kompetentside hindamisega.
B.2.6 Suhtlemine 8

Tegevusnäitajad:
1) loob tööalasel suhtlemisel positiivse suhtluskeskkonna, käitub vastavalt suhtlemise headele tavadele;
2) tajub oma positsiooni meeskonnas ja oskab käituda meeskonna juhina;
3) korraldab tehnilise informatsiooni ratsionaalset säilitamist ja süstematiseerimist;
4) valmistab ette ja juhib erinevat tüüpi esitlusi, seminare ja diskussioone;
5) osaleb erialase terminoloogia arendamisel;
6) koordineerib kaasaegsete info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite ja võimaluste kasutamist;
7) kasutab võõrkeeltest vähemalt inglise keelt tasemel B2 (vt lisa 5).

Teadmised:
1) suhtlemispsühholoogia;
2) PR-i põhitõed.

Hindamismeetod(id):
Kompetentsi hinnatakse koos kutsestandardis toodud erialaste kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-19022015-4.4/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 18
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.02.2015
EKR tase: 8
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Inseneeria (tehnika, mehaanika)
Kutse grupp: Mehhatroonikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2152 Elektroonikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0714 Elektroonika ja automaatika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Mehhatroonikainseneride kutsetasemete kirjeldused ja profiilid
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Inseneri täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Mart Tamre Tallinna Tehnikaülikool
Kaarel Lassel ABB
Aleksandr Korzjukov Ericsson AS
Valdur Veski Tallinna Tehnikakõrgkool
Frid Kaljas Festo Oy Ab Eesti
Karl Raba JOT Automation
Eduard Brindfeldt Tallinna Tööstushariduskekus
Toomas Laatsit Eesti Maaülikool
Jaan Jeeberg IPTE Automation OÜ
Tõnu Vaher OÜ Eli
Kristjan Tiimus THREOD Systems

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist