Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Lamekatusekatja, tase 3
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
3. taseme lamekatusekatja kutsestandard on:
a) kutsehariduse ja täiendkoolituste vastava taseme õppekavade aluseks...
;
b) isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Lamekatusekatja, tase 3
EN: Roofer, level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Lamekatuse bituumenrullmaterjalide paigaldaja, tase 3
  • Lamekatuse plastrullmaterjalide paigaldaja, tase 3
Kehtib alates: 10.06.2015
Kehtib kuni: 12.03.2018
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Lamekatusekatja ehitab valmis lamekatuse, mis peab vett, tuult, sooja ja veeauru, tuuldub ning juhib ära sademevett.
Ta tõstab ja ladustab katusele materjalid, ehitab kalded, paigaldab aurutõkke, soojustuse, hüdroisolatsiooni ja plekkdetailid ning ehitab vajalikud sõlmed. Lamekatusekatja vajadusel ...
ka lammutab ja parandab olemasolevaid lamekatuseid.
Kuna lamekatusekatjad puutuvad oma töös kokku lahtise tulega (bituumenrullmaterjali paigaldamise käigus), siis on neil töö tegemiseks vajalik omada kehtivat tuletööde tunnistust.

Lamekatusekatja kutsealal on kutsealased kompetentsid kirjeldatud kahel EKR-i tasemel:
- lamekatusekatja, tase 3;
- lamekatusekatja, tase 4.

Käesolevas kutsestandardi kirjeldatakse lamekatusekatja, tase 3 kutsealaseid kompetentse.
Kutse sisaldab ka kahte materjalipõhisusel baseeruvat osakutset:
- lamekatuse bituumenrullmaterjalide paigaldaja, tase 3
- lamekatuse plastrullmaterjalide paigaldaja, tase 3

3. taseme lamekatusekatja teostab lihtoperatsioone ning töötab juhendamisel või meeskonnas, täites kas iseseisvalt või juhendamisel temale tööjuhi poolt ette antud tööülesandeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine
2.1.1 Tööplatsi ettevalmistamine
2.1.2 Materjalide tõstmine katusele ja ladustamine
2.1.3 Materjalide koormamine ja kinnitamine
2.1.4 Materjalide katmine

A.2.2 Troppimistööde tegemine
2.2.1 Materjalide peale- ja mahalaadimine, ladust...
amine ja paigaldamine
2.2.2 Mehitamata tõsteseadmete töö juhtimine

A.2.3 Aurutõkke paigaldamine
2.3.1 Aurutõkkematerjali paigaldamine
2.3.2 Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

A.2.4 Katusekallete ehitamine
2.4.1 Põhikallete ehitamine
2.4.2 Vastukallete ehitamine

A.2.5 Soojustusmaterjali paigaldamine
2.5.1 Soojustusmaterjali paigaldamine
2.5.2 Tuulutussüsteemi ehitamine bituumenrullmaterjaliga katustel
2.5.3 Soojustuskihi kinnitamine kinnititega
2.5.4 Soojustuskihi kinnitamine muude meetoditega

A.2.6 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / bituumenrullmaterjalide paigaldamine
2.6.1 Bituumenrullmaterjalide paigaldamine
2.6.2 Bituumenrullmaterjalide kinnitamine
2.6.3 Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

A.2.7 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / plastrullmaterjalide paigaldamine
2.7.1 Plastrullmaterjalide paigaldamine
2.7.2 Plastrullmaterjalide kinnitamine
2.7.3 Läbiviikude ja liitekohtade vormistamine

A.2.8 Sõlmede ehitamine
2.8.1 Liitesõlmede ehitamine
2.8.2 Katusekonstruktsiooni mitte läbivate sõlmede ehitamine ja paigaldamine
2.8.3 Katusekonstruktsiooni läbivate sõlmede ehitamine ja paigaldamine

A.2.9 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine
2.9.1 Plekkdetailide paigaldamine, kinnitamine ja tihendamine
2.9.2 Plekkdetailide töötlemine
2.9.3 Vihmaveesüsteemide ehitamine

A.2.10 Energiatõhus ehitamine

OSAKUTSETEGA SEOTUD TÖÖOSAD
Lamekatuse bituumenrullmaterjalide paigaldaja, tase 3
A.2.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine
A.2.2 Troppimistööde tegemine
A.2.3 Aurutõkke paigaldamine
A.2.4 Katusekallete ehitamine
A.2.5 Soojustusmaterjali paigaldamine
A.2.6 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / bituumenrullmaterjalide paigaldamine
A.2.8 Sõlmede ehitamine
A.2.9 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine
A.2.10 Energiatõhus ehitamine

Lamekatuse plastrullmaterjalide paigaldaja, tase 3
A.2.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine
A.2.2 Troppimistööde tegemine
A.2.3 Aurutõkke paigaldamine
A.2.4 Katusekallete ehitamine
A.2.5 Soojustusmaterjali paigaldamine
A.2.7 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / plastrullmaterjalide paigaldamine
A.2.8 Sõlmede ehitamine
A.2.9 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine
A.2.10 Energiatõhus ehitamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Lamekatusekatjad töötavad üldjuhul viis päeva nädalas, kaheksa tundi päevas. Sõltuvalt objektist, ilmastikust ja valmimistähtaegadest võib tööaeg muutuda. Töö tempo ja tööülesanded on vahelduvad.
Lamekatusekatja töötingimused on muutlikud ja võivad olla ebamugavad, kuna tööd tuleb teha aastaringse...
lt, sõltumata ilmatikutingimustest (tuul, vihm, temperatuuri kõikumised). Töö toimub valdavalt kõrgustes, mis tähendab et lamekatusekatja peab olema oma tööd tehes väga tähelepanelik. Ohupiirkondades või katuseservadel töötades on vajalik kasutada spetsiaalset turvavarustust (turvarakmed vm). Turvanõuete eiramise ning hooletu käitumise tagajärjel võivad juhtuda raskete kehavigastuste või lausa surmaga lõppevad tööõnnetused.
Töö käigus tuleb sageli tõsta ja teisaldada raskeid ehitusmaterjale ning tegutseda sundasendites, nt põlvitades või kükitades.
Potentsiaalseks ohu allikaks on ka lahtine tuli (gaasipõleti töötemperatuur 400 - 800˚ C).

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Bituumenrullmaterjalide paigaldamisel gaasipõleti, katusekatte keevitusautomaat, elektrilised ja mehaanilised käsitööriistad.
Plastrullmaterjalide paigaldamisel käsiföön, kuumaõhu keevitusautomaat, rullik, elektrilised ja mehaanilised käsitööriistad.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Lamekatusekatja töö eeldab head füüsilist vormi, head koordinatsiooni ja nägemist ning käelist osavust. Oluline on kõrgustaluvuse olemasolu.
Lamekatusekatja töös tuleb olla hoolikas ja vastutustundlik, kuna tehtud eksimused võivad põhjustada suuri materiaalseid kahjusid (vee-, tule- või tormikahju...
stused) ehitisele ja/või selle osadele.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Valdavalt töötavad 3. taseme lamekatusekatjatena inimesed, kellel on erialane haridus või kes on oma kutsealased oskused omandanud praktilise töökogemusega ja täiendkoolitustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Lamekatusekatja, katusekatja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Lamekatusekatja 3. taseme kutsestandard koosneb kümnest kohustuslikust (B.2.1-B.2.10) ja kahest kutset läbivast kompetentsist (B.2.11 ja B.2.12).
Lamekatusekatja, tase 3 kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid.

Lamekatuse bituumenrullmaterjalide paigaldaja 3. taseme osakutse saamiseks ...
tuleb tõendada kompetentsid (B.2.1-B.2.6 ja B.2.8-B.2.12)
Lamekatuse plastrullmaterjalide paigaldaja 3. taseme osakutse saamiseks tuleb tõendada kompetentsid (B.2.1-B.2.5 ja B.2.7-B.2.12).

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Puhastab töömaa prahist, lumest või vihmaveest ja jälgib, et tööesil ja materjalide ladustamise alal ei oleks ülearuseid esemeid. Vajadusel paigaldab turvapiirded.
2. Ladustab materjalid ettenähtud kohta ja jätab materjalidele ligipääsuks vajalikud käiguteed, lähtudes etteantud tööülesandest. Piirab etteantud juhiste kohaselt materjalide tõstmise ajaks töötsooni ja tagab ohutuse.
3. Kinnitab või koormab materjalid nii, et need ei hakkaks tuule või muude tegurite mõjul liikuma.
4. Katab asjakohaseid vahendeid kasutades ladustatud materjalid, kaitsmaks neid ilmastikumõjude eest.

Teadmised:
a) ladustatavate materjalipakkide kaalupiirangud;
b) tule- ja plahvatusohtlike materjalide ladustamise eeskirjad;
c) ilmastiku kahjulikud mõjud materjalidele;
d) tuulekoormusest tekkivad ohud;
e) nõuded kasutatavate materjalide ladustamise ja säilitamise tingimustele;
f) töökeskkonna- ja tervishoiuohutuse nõuded (piirded, trepid, vahekäigud jne).
B.2.2 Troppimistööde tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide või muul viisil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid vastavalt etteantud juhistele selleks ettenähtud kohta.
2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
a) lastide haardevahendid;
b) tõstetööde tegemise eripärad erinevate tõsteseadmetega;
c) troppimistöödel kehtivaid ohutusnõuded;
d) koorma peale- ja mahalaadimise põhimõtted;
e) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik;
f) sidevahendi abil kraanajuhi töö juhendamise põhimõtted
B.2.3 Aurutõkke paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab aluspinnale aurutõkkematerjali (nt kile, bituumenrullmaterjali vm), lähtudes etteantud tööülesandest ja tootja paigaldusjuhendist. Järgib oma töös etteantud kvaliteedinorme ja tehnoloogiat.
2. Tihendab aurutõkkematerjali ülekatted, liitekohad ja läbiviigud, lähtudes vastava materjali paigaldamise tehnoloogiast.

Teadmised:
a) aurutõkkematerjalid;
b) aurutõkkematerjalide paigaldustehnoloogiad;
c) aurutõkkematerjalide tihendusmeetodid;
d) mitmesugused läbiviigud;
e) liitumised teiste tarinditega, üles- ja allapöörded.
B.2.4 Katusekallete ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab etteantud tööülesande põhjal katuse põhikalded kaldsest soojustusmaterjalist, puistematerjalist või puidust nii, et oleks tagatud vee äravool.
2. Ehitab etteantud tööülesande põhjal juhendamisel katuse vastukalded tehases valmistatud vastukaldemoodulitest, puistematerjalist või puidust nii, et oleks tagatud vee äravool.

Teadmised:
a) katusekonstruktsioonist ja kasutatavatest materjalidest sõltuvad minimaalsed kallete suurused;
b) kaldsed soojustusmaterjalid ja moodulkalded (kujundamise põhimõtted);
c) kallete ehitamiseks kasutatavad materjalid.
B.2.5 Soojustusmaterjali paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab ettevalmistatud aluspinnale soojustusmaterjali, lähtudes etteantud tööülesandest ja tootja paigaldusjuhendist või laotusskeemist. Järgib oma töös etteantud kvaliteedinorme ja tehnoloogiat.
2. Järgib soojustusplaatide paigaldamisel tuulutussoonte asukohti. Juhendamisel lõikab soojustusplaatidesse tuulutuse peakanalid, paigaldab tuulutid ja ehitab tuulduvad sõlmed.
3. Kinnitab etteantud tööülesande põhjal juhendamisel soojustuskihid katuse alus-konstruktsiooni külge, kasutades selleks ettenähtud kinniteid (tüübel, kruvi, betooninael vm).
4. Kinnitab etteantud tööülesande põhjal soojustuskihid ballastiga koormates või liimimistehnoloogiat kasutades.

Teadmised:
a) erinevad soojustusmaterjalid;
b) materjalide laotuspõhimõtted;
c) mitmesugused kinnitustehnoloogiad;
d) erinevad kinnitusvahendid, nende kasutusviisid;
e) tuulutussüsteemide toimimispõhimõte.
B.2.6 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / bituumenrullmaterjalide paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab etteantud tööülesande põhjal erinevaid bituumenrullmaterjale, kasutades erinevaid paigaldusmeetodeid (keevitamine lahtise tulega, keevitamine kuuma õhuga, kleepimine kuuma bituumeniga, liimimine, naelutamine jne).
2. Kinnitab juhendamisel ettenähtud kinniteid (tüübel, kruvi, betooninael vm) kasutades või ballastiga koormates rullmaterjalid konstruktsiooni külge.
3. Vormistab juhendamisel ja etteantud tööülesande põhjal ja tehnoloogilistest nõuetest materjalide liitekohad, veetihedad otsa- ja külgülekatted ja ülespöörded.

Teadmised:
a) erinevate katuseklasside puhul kasutatavad SBS-bituumenrullmaterjalid;
b) bituumenrullmaterjalidele esitatavad kvaliteedinõuded;
c) erinevad bituumenrullmaterjalide paigaldusmeetodid;
d) tööohutusnõuded;
e) tuleohutusnõuded.
B.2.7 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / plastrullmaterjalide paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab etteantud tööülesande põhjal plastrullmaterjale, kasutades mitmesuguseid paigaldusmeetodeid (keevitamine kuuma õhuga masina või fööni abil, liimimine).
2. Kinnitab juhendamisel ettenähtud kinniteid (tüübel, kruvi, betooninael, metall-liist vm) või ballasti kasutades rullmaterjalid konstruktsiooni külge.
3. Vormistab juhendamisel etteantud tööülesande ja tehnoloogiliste nõuetest põhjal materjalide liitekohad, veetihedad otsa- ja külgülekatted ja ülespöörded.

Teadmised:
a) erinevate katuseklasside puhul kasutatavad plastrullmaterjalid;
b) plastrullmaterjalidele esitatavad nõuded;
c) erinevad plastrullmaterjalide paigaldusmeetodid;
d) tööohutusnõuded;
e) tuleohutusnõuded.
B.2.8 Sõlmede ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab etteantud tööülesande põhjal järgmisi liitesõlmi: parapetid, räästasõlmed, seinasõlmed.
2. Paigaldab etteantud tööülesande põhjal järgmisi katusekonstruktsiooni mitteläbivaid sõlmi: alarõhutuulutid, läbiviigutihendid.
3. Paigaldab juhendamisel järgmised katusekonstruktsioone läbivad sõlmed: äravoolulehtrid, pollarid, katusele rajatavad tehnosüsteemide kandurid ja läbiviigud, katuseaknad ja -luugid jne.

Teadmised:
a) ehitusjoonestamise alused (jooniste lugemise oskus);
b) BIM (sõlmede lugemine elektroonilises keskkonnas);
c) energiatõhususe põhimõtted katusesõlmede ehitamisel;
d) sõlmede toimimispõhimõtted;
e) sõlmedes kasutatavad materjalid, tarvikud ja kinnitusvahendid.
B.2.9 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab, kinnitab ja tihendab ehitise sirgetes osades lihtsamad plekkdetailid: nt aknaplekid, parapetiplekid, ülespöörete katteplekid, räästaplekid.
2. Teeb lihtsamaid plekitöid (nt lõikab valmisdetaili õigesse mõõtu).
3. Paigaldab valmisdetailidest vihmaveesüsteemi, lähtudes etteantud paigaldusjuhendist.

Teadmised:
1) plekkdetailide töötlemisviisid;
2) plekkdetailide paigaldusnõuded;
3) erinevad vihmaveesüsteemid.
B.2.10 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, energiasäästu põhimõtteid silmas pidades.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid rakendades sealjuures vajalikke energiatõhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihipäraselt ja säästlikult.
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud töö abivahendid jne.).
5. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted.
6. Rakendab võimalusel, oma kutsealal ehitustööde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne)
7. Teostab energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud tööd.

Teadmised:
a) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused;
b) energiatõhusust mõjutavad tegurid;
c) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
d) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
e) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
f) erinevad tehnosüsteemid, nende valikute mõju hoone energiatõhususele;
g) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
h) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
i) erinevate ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
j) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
Osakutsega seotud kompetentsid
Lamekatuse bituumenrullmaterjalide paigaldaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Puhastab töömaa prahist, lumest või vihmaveest ja jälgib, et tööesil ja materjalide ladustamise alal ei oleks ülearuseid esemeid. Vajadusel paigaldab turvapiirded.
2. Ladustab materjalid ettenähtud kohta ja jätab materjalidele ligipääsuks vajalikud käiguteed, lähtudes etteantud tööülesandest. Piirab etteantud juhiste kohaselt materjalide tõstmise ajaks töötsooni ja tagab ohutuse.
3. Kinnitab või koormab materjalid nii, et need ei hakkaks tuule või muude tegurite mõjul liikuma.
4. Katab asjakohaseid vahendeid kasutades ladustatud materjalid, kaitsmaks neid ilmastikumõjude eest.

Teadmised:
a) ladustatavate materjalipakkide kaalupiirangud;
b) tule- ja plahvatusohtlike materjalide ladustamise eeskirjad;
c) ilmastiku kahjulikud mõjud materjalidele;
d) tuulekoormusest tekkivad ohud;
e) nõuded kasutatavate materjalide ladustamise ja säilitamise tingimustele;
f) töökeskkonna- ja tervishoiuohutuse nõuded (piirded, trepid, vahekäigud jne).
B.2.2 Troppimistööde tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide või muul viisil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid vastavalt etteantud juhistele selleks ettenähtud kohta.
2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
a) lastide haardevahendid;
b) tõstetööde tegemise eripärad erinevate tõsteseadmetega;
c) troppimistöödel kehtivaid ohutusnõuded;
d) koorma peale- ja mahalaadimise põhimõtted;
e) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik;
f) sidevahendi abil kraanajuhi töö juhendamise põhimõtted
B.2.3 Aurutõkke paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab aluspinnale aurutõkkematerjali (nt kile, bituumenrullmaterjali vm), lähtudes etteantud tööülesandest ja tootja paigaldusjuhendist. Järgib oma töös etteantud kvaliteedinorme ja tehnoloogiat.
2. Tihendab aurutõkkematerjali ülekatted, liitekohad ja läbiviigud, lähtudes vastava materjali paigaldamise tehnoloogiast.

Teadmised:
a) aurutõkkematerjalid;
b) aurutõkkematerjalide paigaldustehnoloogiad;
c) aurutõkkematerjalide tihendusmeetodid;
d) mitmesugused läbiviigud;
e) liitumised teiste tarinditega, üles- ja allapöörded.
B.2.4 Katusekallete ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab etteantud tööülesande põhjal katuse põhikalded kaldsest soojustusmaterjalist, puistematerjalist või puidust nii, et oleks tagatud vee äravool.
2. Ehitab etteantud tööülesande põhjal juhendamisel katuse vastukalded tehases valmistatud vastukaldemoodulitest, puistematerjalist või puidust nii, et oleks tagatud vee äravool.

Teadmised:
a) katusekonstruktsioonist ja kasutatavatest materjalidest sõltuvad minimaalsed kallete suurused;
b) kaldsed soojustusmaterjalid ja moodulkalded (kujundamise põhimõtted);
c) kallete ehitamiseks kasutatavad materjalid.
B.2.5 Soojustusmaterjali paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab ettevalmistatud aluspinnale soojustusmaterjali, lähtudes etteantud tööülesandest ja tootja paigaldusjuhendist või laotusskeemist. Järgib oma töös etteantud kvaliteedinorme ja tehnoloogiat.
2. Järgib soojustusplaatide paigaldamisel tuulutussoonte asukohti. Juhendamisel lõikab soojustusplaatidesse tuulutuse peakanalid, paigaldab tuulutid ja ehitab tuulduvad sõlmed.
3. Kinnitab etteantud tööülesande põhjal juhendamisel soojustuskihid katuse alus-konstruktsiooni külge, kasutades selleks ettenähtud kinniteid (tüübel, kruvi, betooninael vm).
4. Kinnitab etteantud tööülesande põhjal soojustuskihid ballastiga koormates või liimimistehnoloogiat kasutades.

Teadmised:
a) erinevad soojustusmaterjalid;
b) materjalide laotuspõhimõtted;
c) mitmesugused kinnitustehnoloogiad;
d) erinevad kinnitusvahendid, nende kasutusviisid;
e) tuulutussüsteemide toimimispõhimõte.
B.2.6 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / bituumenrullmaterjalide paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab etteantud tööülesande põhjal erinevaid bituumenrullmaterjale, kasutades erinevaid paigaldusmeetodeid (keevitamine lahtise tulega, keevitamine kuuma õhuga, kleepimine kuuma bituumeniga, liimimine, naelutamine jne).
2. Kinnitab juhendamisel ettenähtud kinniteid (tüübel, kruvi, betooninael vm) kasutades või ballastiga koormates rullmaterjalid konstruktsiooni külge.
3. Vormistab juhendamisel ja etteantud tööülesande põhjal ja tehnoloogilistest nõuetest materjalide liitekohad, veetihedad otsa- ja külgülekatted ja ülespöörded.

Teadmised:
a) erinevate katuseklasside puhul kasutatavad SBS-bituumenrullmaterjalid;
b) bituumenrullmaterjalidele esitatavad kvaliteedinõuded;
c) erinevad bituumenrullmaterjalide paigaldusmeetodid;
d) tööohutusnõuded;
e) tuleohutusnõuded.
B.2.8 Sõlmede ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab etteantud tööülesande põhjal järgmisi liitesõlmi: parapetid, räästasõlmed, seinasõlmed.
2. Paigaldab etteantud tööülesande põhjal järgmisi katusekonstruktsiooni mitteläbivaid sõlmi: alarõhutuulutid, läbiviigutihendid.
3. Paigaldab juhendamisel järgmised katusekonstruktsioone läbivad sõlmed: äravoolulehtrid, pollarid, katusele rajatavad tehnosüsteemide kandurid ja läbiviigud, katuseaknad ja -luugid jne.

Teadmised:
a) ehitusjoonestamise alused (jooniste lugemise oskus);
b) BIM (sõlmede lugemine elektroonilises keskkonnas);
c) energiatõhususe põhimõtted katusesõlmede ehitamisel;
d) sõlmede toimimispõhimõtted;
e) sõlmedes kasutatavad materjalid, tarvikud ja kinnitusvahendid.
B.2.9 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab, kinnitab ja tihendab ehitise sirgetes osades lihtsamad plekkdetailid: nt aknaplekid, parapetiplekid, ülespöörete katteplekid, räästaplekid.
2. Teeb lihtsamaid plekitöid (nt lõikab valmisdetaili õigesse mõõtu).
3. Paigaldab valmisdetailidest vihmaveesüsteemi, lähtudes etteantud paigaldusjuhendist.

Teadmised:
1) plekkdetailide töötlemisviisid;
2) plekkdetailide paigaldusnõuded;
3) erinevad vihmaveesüsteemid.
B.2.10 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, energiasäästu põhimõtteid silmas pidades.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid rakendades sealjuures vajalikke energiatõhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihipäraselt ja säästlikult.
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud töö abivahendid jne.).
5. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted.
6. Rakendab võimalusel, oma kutsealal ehitustööde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne)
7. Teostab energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud tööd.

Teadmised:
a) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused;
b) energiatõhusust mõjutavad tegurid;
c) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
d) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
e) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
f) erinevad tehnosüsteemid, nende valikute mõju hoone energiatõhususele;
g) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
h) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
i) erinevate ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
j) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
B.2.11 Lamekatusekatja, tase 3 – kutset läbivad üldised kompetentsid 3

Tegevusnäitajad:
1) Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgimine
Lamekatusekatja järgib asjakohaseid tööjuhiseid, paigaldusjuhendeid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
2) Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine
Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil, järgib lamekatusekatja nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, nii töö käigus kui ka töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
3) Esmaabi andmine
Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
4) Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine
Lamekatusekatja järgib kogu töökäigus keskkonnanõudeid ning veendub, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (pakendijäätmed, kemikaalid jne). Ta sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.
5) Meeskonnatöös osalemine
Lamekatusekatja on koostööaldis, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni. Peab kinni meeskonnatöö kokkulepetest ja tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
6) Kohanemine muutuvate oludega
Tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt. Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
7) Tööalaste tagasilöökidega toimetulemine
Töiste eksimuste korral hindab ja kohandab lamekatusekatja oma käitumist vastavalt olukorrale, konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
8) Täiendõppes osalemine
Osaleb kutsealases täiendõppes, rakendab õpitut igapäevaselt oma erialasel tööl.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
B.2.12 Lamekatusekatja, tase 3 kutset läbivad kutsespetsiifilised kompetentsid 3

1) Materjalide kulu ja tööaja määratlemine
Teeb juhendamisel asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid kasutades tööks vajalikud mõõdistused ja märketööd, juhindudes etteantud tööjoonisest ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse.
2) Nõuetekohase töökoha korraldamine
Enne töö alustamist korraldab lamekatusekatja endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, valib etteantud töö iseloomust juhindudes välja sobivad ja vajalikud töövahendid ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses. Ladustab juhendamisel vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
3) Koostöö teiste töövõtjatega
Lamekatusekatja arvestab oma tööd tehes ka samal objektil teisi töid tegevate töövõtjatega.
4) Töövahendite kasutamine ja hoiustamine
Lamekatusekatja kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult, korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid. Probleemide või rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.

Lamekatusekatja läbivad teadmised:
1) üldehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
2) üldteadmised esmaabi andmisest;
3) jäätmekäitlus- ja keskkonnaohutusnõuded ehitustöödel;
4) lamekatusekatja peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
5) tööjooniste lugemise oskus;
6) kehtivad kvaliteedinõuded lamekatusetöödele;
7) materjalide ladustamise põhimõtted;
8) tööde planeerimise järjekord;
9) üldteadmised kraanade töö juhendamisest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
 
Lamekatuse plastrullmaterjalide paigaldaja, tase 3 EKR tase: 3
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Töö ettevalmistamine ja materjalide ladustamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Puhastab töömaa prahist, lumest või vihmaveest ja jälgib, et tööesil ja materjalide ladustamise alal ei oleks ülearuseid esemeid. Vajadusel paigaldab turvapiirded.
2. Ladustab materjalid ettenähtud kohta ja jätab materjalidele ligipääsuks vajalikud käiguteed, lähtudes etteantud tööülesandest. Piirab etteantud juhiste kohaselt materjalide tõstmise ajaks töötsooni ja tagab ohutuse.
3. Kinnitab või koormab materjalid nii, et need ei hakkaks tuule või muude tegurite mõjul liikuma.
4. Katab asjakohaseid vahendeid kasutades ladustatud materjalid, kaitsmaks neid ilmastikumõjude eest.

Teadmised:
a) ladustatavate materjalipakkide kaalupiirangud;
b) tule- ja plahvatusohtlike materjalide ladustamise eeskirjad;
c) ilmastiku kahjulikud mõjud materjalidele;
d) tuulekoormusest tekkivad ohud;
e) nõuded kasutatavate materjalide ladustamise ja säilitamise tingimustele;
f) töökeskkonna- ja tervishoiuohutuse nõuded (piirded, trepid, vahekäigud jne).
B.2.2 Troppimistööde tegemine 3

Tegevusnäitajad:
1. Haagib tõstetroppidega tööks vajalikud materjalid ja juhendab käemärkide või muul viisil kraanajuhi tööd, järgides tööohutusnõudeid. Ladustab materjalid vastavalt etteantud juhistele selleks ettenähtud kohta.
2. Juhib materjalide ladustamisel ja teisaldamisel mehitamata tõsteseadet, järgides tööohutusnõudeid ja etteantud tööjuhiseid.

Teadmised:
a) lastide haardevahendid;
b) tõstetööde tegemise eripärad erinevate tõsteseadmetega;
c) troppimistöödel kehtivaid ohutusnõuded;
d) koorma peale- ja mahalaadimise põhimõtted;
e) troppimistöödel kasutatav signaalmärgistik;
f) sidevahendi abil kraanajuhi töö juhendamise põhimõtted
B.2.3 Aurutõkke paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab aluspinnale aurutõkkematerjali (nt kile, bituumenrullmaterjali vm), lähtudes etteantud tööülesandest ja tootja paigaldusjuhendist. Järgib oma töös etteantud kvaliteedinorme ja tehnoloogiat.
2. Tihendab aurutõkkematerjali ülekatted, liitekohad ja läbiviigud, lähtudes vastava materjali paigaldamise tehnoloogiast.

Teadmised:
a) aurutõkkematerjalid;
b) aurutõkkematerjalide paigaldustehnoloogiad;
c) aurutõkkematerjalide tihendusmeetodid;
d) mitmesugused läbiviigud;
e) liitumised teiste tarinditega, üles- ja allapöörded.
B.2.4 Katusekallete ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab etteantud tööülesande põhjal katuse põhikalded kaldsest soojustusmaterjalist, puistematerjalist või puidust nii, et oleks tagatud vee äravool.
2. Ehitab etteantud tööülesande põhjal juhendamisel katuse vastukalded tehases valmistatud vastukaldemoodulitest, puistematerjalist või puidust nii, et oleks tagatud vee äravool.

Teadmised:
a) katusekonstruktsioonist ja kasutatavatest materjalidest sõltuvad minimaalsed kallete suurused;
b) kaldsed soojustusmaterjalid ja moodulkalded (kujundamise põhimõtted);
c) kallete ehitamiseks kasutatavad materjalid.
B.2.5 Soojustusmaterjali paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab ettevalmistatud aluspinnale soojustusmaterjali, lähtudes etteantud tööülesandest ja tootja paigaldusjuhendist või laotusskeemist. Järgib oma töös etteantud kvaliteedinorme ja tehnoloogiat.
2. Järgib soojustusplaatide paigaldamisel tuulutussoonte asukohti. Juhendamisel lõikab soojustusplaatidesse tuulutuse peakanalid, paigaldab tuulutid ja ehitab tuulduvad sõlmed.
3. Kinnitab etteantud tööülesande põhjal juhendamisel soojustuskihid katuse alus-konstruktsiooni külge, kasutades selleks ettenähtud kinniteid (tüübel, kruvi, betooninael vm).
4. Kinnitab etteantud tööülesande põhjal soojustuskihid ballastiga koormates või liimimistehnoloogiat kasutades.

Teadmised:
a) erinevad soojustusmaterjalid;
b) materjalide laotuspõhimõtted;
c) mitmesugused kinnitustehnoloogiad;
d) erinevad kinnitusvahendid, nende kasutusviisid;
e) tuulutussüsteemide toimimispõhimõte.
B.2.7 Hüdroisolatsiooni paigaldamine / plastrullmaterjalide paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab etteantud tööülesande põhjal plastrullmaterjale, kasutades mitmesuguseid paigaldusmeetodeid (keevitamine kuuma õhuga masina või fööni abil, liimimine).
2. Kinnitab juhendamisel ettenähtud kinniteid (tüübel, kruvi, betooninael, metall-liist vm) või ballasti kasutades rullmaterjalid konstruktsiooni külge.
3. Vormistab juhendamisel etteantud tööülesande ja tehnoloogiliste nõuetest põhjal materjalide liitekohad, veetihedad otsa- ja külgülekatted ja ülespöörded.

Teadmised:
a) erinevate katuseklasside puhul kasutatavad plastrullmaterjalid;
b) plastrullmaterjalidele esitatavad nõuded;
c) erinevad plastrullmaterjalide paigaldusmeetodid;
d) tööohutusnõuded;
e) tuleohutusnõuded.
B.2.8 Sõlmede ehitamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Ehitab etteantud tööülesande põhjal järgmisi liitesõlmi: parapetid, räästasõlmed, seinasõlmed.
2. Paigaldab etteantud tööülesande põhjal järgmisi katusekonstruktsiooni mitteläbivaid sõlmi: alarõhutuulutid, läbiviigutihendid.
3. Paigaldab juhendamisel järgmised katusekonstruktsioone läbivad sõlmed: äravoolulehtrid, pollarid, katusele rajatavad tehnosüsteemide kandurid ja läbiviigud, katuseaknad ja -luugid jne.

Teadmised:
a) ehitusjoonestamise alused (jooniste lugemise oskus);
b) BIM (sõlmede lugemine elektroonilises keskkonnas);
c) energiatõhususe põhimõtted katusesõlmede ehitamisel;
d) sõlmede toimimispõhimõtted;
e) sõlmedes kasutatavad materjalid, tarvikud ja kinnitusvahendid.
B.2.9 Plekkdetailide ja vihmaveesüsteemide paigaldamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab, kinnitab ja tihendab ehitise sirgetes osades lihtsamad plekkdetailid: nt aknaplekid, parapetiplekid, ülespöörete katteplekid, räästaplekid.
2. Teeb lihtsamaid plekitöid (nt lõikab valmisdetaili õigesse mõõtu).
3. Paigaldab valmisdetailidest vihmaveesüsteemi, lähtudes etteantud paigaldusjuhendist.

Teadmised:
1) plekkdetailide töötlemisviisid;
2) plekkdetailide paigaldusnõuded;
3) erinevad vihmaveesüsteemid.
B.2.10 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, energiasäästu põhimõtteid silmas pidades.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid rakendades sealjuures vajalikke energiatõhususealaseid baasteadmisi.
3. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne.) sihipäraselt ja säästlikult.
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud töö abivahendid jne.).
5. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted.
6. Rakendab võimalusel, oma kutsealal ehitustööde tegemisel , kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikku moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne)
7. Teostab energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires vajalikud tööd.

Teadmised:
a) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused;
b) energiatõhusust mõjutavad tegurid;
c) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
d) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
e) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
f) erinevad tehnosüsteemid, nende valikute mõju hoone energiatõhususele;
g) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
h) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
i) erinevate ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
j) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Hindamismeetod(id):
Hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
B.2.11 Lamekatusekatja, tase 3 – kutset läbivad üldised kompetentsid 3

Tegevusnäitajad:
1) Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgimine
Lamekatusekatja järgib asjakohaseid tööjuhiseid, paigaldusjuhendeid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
2) Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine
Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil, järgib lamekatusekatja nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, nii töö käigus kui ka töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
3) Esmaabi andmine
Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
4) Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine
Lamekatusekatja järgib kogu töökäigus keskkonnanõudeid ning veendub, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (pakendijäätmed, kemikaalid jne). Ta sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.
5) Meeskonnatöös osalemine
Lamekatusekatja on koostööaldis, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni. Peab kinni meeskonnatöö kokkulepetest ja tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
6) Kohanemine muutuvate oludega
Tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt. Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
7) Tööalaste tagasilöökidega toimetulemine
Töiste eksimuste korral hindab ja kohandab lamekatusekatja oma käitumist vastavalt olukorrale, konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
8) Täiendõppes osalemine
Osaleb kutsealases täiendõppes, rakendab õpitut igapäevaselt oma erialasel tööl.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
B.2.12 Lamekatusekatja, tase 3 kutset läbivad kutsespetsiifilised kompetentsid 3

1) Materjalide kulu ja tööaja määratlemine
Teeb juhendamisel asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid kasutades tööks vajalikud mõõdistused ja märketööd, juhindudes etteantud tööjoonisest ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse.
2) Nõuetekohase töökoha korraldamine
Enne töö alustamist korraldab lamekatusekatja endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, valib etteantud töö iseloomust juhindudes välja sobivad ja vajalikud töövahendid ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses. Ladustab juhendamisel vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
3) Koostöö teiste töövõtjatega
Lamekatusekatja arvestab oma tööd tehes ka samal objektil teisi töid tegevate töövõtjatega.
4) Töövahendite kasutamine ja hoiustamine
Lamekatusekatja kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult, korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid. Probleemide või rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.

Lamekatusekatja läbivad teadmised:
1) üldehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
2) üldteadmised esmaabi andmisest;
3) jäätmekäitlus- ja keskkonnaohutusnõuded ehitustöödel;
4) lamekatusekatja peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
5) tööjooniste lugemise oskus;
6) kehtivad kvaliteedinõuded lamekatusetöödele;
7) materjalide ladustamise põhimõtted;
8) tööde planeerimise järjekord;
9) üldteadmised kraanade töö juhendamisest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Lamekatusekatja, tase 3 – kutset läbivad üldised kompetentsid 3

Tegevusnäitajad:
1) Tööjuhiste, tehnoloogiate ja kvaliteedinõuete järgimine
Lamekatusekatja järgib asjakohaseid tööjuhiseid, paigaldusjuhendeid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
2) Töötervishoiu ja tööohutusnõuete järgimine
Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil, järgib lamekatusekatja nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, nii töö käigus kui ka töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
3) Esmaabi andmine
Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
4) Ümbritseva keskkonna kaitsmine, jäätmekäitlusnõuete järgimine
Lamekatusekatja järgib kogu töökäigus keskkonnanõudeid ning veendub, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (pakendijäätmed, kemikaalid jne). Ta sorteerib jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.
5) Meeskonnatöös osalemine
Lamekatusekatja on koostööaldis, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni. Peab kinni meeskonnatöö kokkulepetest ja tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
6) Kohanemine muutuvate oludega
Tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt. Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
7) Tööalaste tagasilöökidega toimetulemine
Töiste eksimuste korral hindab ja kohandab lamekatusekatja oma käitumist vastavalt olukorrale, konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
8) Täiendõppes osalemine
Osaleb kutsealases täiendõppes, rakendab õpitut igapäevaselt oma erialasel tööl.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
B.2.12 Lamekatusekatja, tase 3 kutset läbivad kutsespetsiifilised kompetentsid 3

1) Materjalide kulu ja tööaja määratlemine
Teeb juhendamisel asjakohaseid mõõteriistu ja mõõtmismeetodeid kasutades tööks vajalikud mõõdistused ja märketööd, juhindudes etteantud tööjoonisest ning tagades nõuetekohase mõõtmistäpsuse.
2) Nõuetekohase töökoha korraldamine
Enne töö alustamist korraldab lamekatusekatja endale oma töölõigu piires nõuetekohase töökoha, valib etteantud töö iseloomust juhindudes välja sobivad ja vajalikud töövahendid ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses. Ladustab juhendamisel vajalikud materjalid, tagades nende kvaliteedi säilimise.
3) Koostöö teiste töövõtjatega
Lamekatusekatja arvestab oma tööd tehes ka samal objektil teisi töid tegevate töövõtjatega.
4) Töövahendite kasutamine ja hoiustamine
Lamekatusekatja kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult, korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid. Probleemide või rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.

Lamekatusekatja läbivad teadmised:
1) üldehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
2) üldteadmised esmaabi andmisest;
3) jäätmekäitlus- ja keskkonnaohutusnõuded ehitustöödel;
4) lamekatusekatja peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
5) tööjooniste lugemise oskus;
6) kehtivad kvaliteedinõuded lamekatusetöödele;
7) materjalide ladustamise põhimõtted;
8) tööde planeerimise järjekord;
9) üldteadmised kraanade töö juhendamisest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 13-10062015-04/4k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 35
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 10.06.2015
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Lamekatusekatja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7121 Katusekatjad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Tööosad ja tööülesanded
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Erki Vihula Roofer OÜ
Enn Tammaru Tallinna Tehnikakõrgkool
Ferdinand-Aivar Tõnisson Tallinna Ehituskool
Marko Ponder Westhaus OÜ
Peeter Kärp Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit
Riho Reispass Katusefirma OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist