Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

7. taseme diplomeeritud raudteeinseneri kutsestandard on õppe- ja koolituskavade, isikute kompetentsuse hindamise, esmase kutse andmise ning kut...
sete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7
EN: Diploma Railway Engineer, level 7
Spetsialiseerumised:
  • Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja korrashoid
  • Raudteeliikluse juhtimise ja ohutuse korraldamine
  • Raudteetranspordi tehnoloogia ja planeerimine
  • Rööbastee ja teemajandus
  • Veeremi ja veeremimajanduse korraldamine
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.05.2015
Kehtib kuni: 29.06.2017
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Muudatused Lisa 3 "Raudteeinseneride täiendusõppe arvestus"
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudteeinseneride töö eesmärk on kavandada, korraldada ja tagada ohutu reisijate ja kaubavedu raudteel.
Raudteeinsenerid on kõrgharidusega tehnika- ja/või tehnoloogiaspetsialistid või juhid, kes töötavad raudteeinfrastruktuuri majandamise, raudteeveoteenuste osutamise ning raudteeveeremi (edaspidi ...
veeremi) kasutamise ja raudteerajatiste ehitamisega tegelevates ettevõtetes ja asutustes.
Raudteeinsenerid on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos raudteeehitus-, mehaanika- ja transpordiinseneride ning logistikutega.
Diplomeeritud raudteeinsener, tase 7
7. taseme diplomeeritud raudteeinsener rakendab inseneriteadmisi, võimeid ja praktilisi oskusi olemasolevate tehnoloogiate ja tehnika käigushoidmiseks ning arendamiseks.
Ta töötab iseseisvalt keerulistes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades.
Tööga kaasneb ressursside jagamine, töötajate tegevuse juhtimine ning juhendamine. Vastutada tuleb enda ja teiste töötajate töö tulemuste eest.
Diplomeeritud raudteinsenerid spetsialiseeruvad veeremi ja veeremimajanduse, raudteeliikluse korraldamise, rööbastee ja teemajanduse, raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehituse ja korrashoiu või raudteetranspordi tehnoloogia ja planeerimise suunale. Iga spetsialiseerumissuund sisaldab omakorda kitsamaid valitavaid ametialaseid tööosasid.
7. taseme diplomeeritud raudteeinseneri üheks kitsamaks ametialaks võib oma spetsialiseerumisharus olla raudteeinseneride koolitamine ( hõlmab õppetöö korraldamist, loengute pidamist, projektide juhendamist jm).
Seotud kutsed:
Raudteeinsener, tase 6;
Volitatud raudteeinsener, tase 8.
Raudteeinseneride kutsetasemete kirjeldusi ja profiile vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A 2.1 Raudteeinfrastruktuuri ja veeremi arendamine ning nende koostoime tagamine.
A 2.2 Juhtimine.
A 2.3 Kutsealale pühendumine.
A 2.4 Suhtlemine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.5 Veerem ja veeremimajandus.
A.2.6 Raudteeliikluse korraldamine.
A.2.7 Rööbastee ja teemajandus.
A.2.8 Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja korrashoid.
A.2.9 Raudteetranspordi tehnoloogia ja planeerimine.
Valitavad tööosad
Veeremi ja veeremimajanduse korraldamisega seotud valitavad tööosad
A.2.10 Vagunid ja vagunimajandus.
A.2.11 Vedurid ja vedurimajandus.
A.2.12 Mootorrongid ja mootorrongimajandus.
Rööbastee ja teemajandusega seotud valitavad tööosad
A.2.13 Teehooldus.
A.2.14 Ehitusjuhtimine.
A.2.15 Omanikujär...
elevalve.
A.2.16 Liiklusohutuse auditeerimine ja hindamine.
Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehituse ja korrashoiuga seotud valitavad tööosad
A.2.17 Projekteerimine ja planeerimine.
A.2.18 Projekteerimise juhtimine.
A.2.19 Ehitusjuhtimine.
A.2.20 Turvanguseadmete hooldus.
A.2.21 Omanikujärelevalve.
A.2.22 Liiklusohutuse auditeerimine ja hindamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raudteeinsenerid töötavad sise- ja/või välistingimustes. Vajadusel tuleb töötada väljaspool tavalist tööaega. Töötades tuleb arvestada liiklusest tulenevate ohtudega, võimalik on kokkupuude müra, vibratsiooni ja heitgaasidega. Juhinduda tuleb liiklusohutus-, töötervishoiu- ja tööohutusnõuetest.
A.4 Töövahendid
Raudteeinsenerid kasutavad oma töös põhiliselt kontoritehnikat (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jms), tarkvara (tekstitöötlus, tabelarvutus, internetisuhtlus jms), spetsiaalseid arvutus- ja joonestusprogramme ning kontroll- ja mõõteriistu.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudteeinseneri töö eeldab insenerlikku loogilist mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, kohusetunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet, empaatia- ja kohanemisvõimet, enesekehtestamist ja õpivõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme diplomeeritud raudteeinseneri kutse saamine eeldab raudtee- , raudteeehituse, IKT, mehhaanika, mehhatroonika või elektroonika alast kõrgharidust ning erialast töökogemust ja täiendusõppe läbimist.
Kutse taotlemise eeldusi vt lisast 2 „Insenerikutse taotlemise eeldused“.
Inseneride täiend...
usõppe arvestuse nõudeid vt lisast 3.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Spetsialist, insener, projektijuht, raudtee liikluskorraldaja, raudteevedude korraldaja, raudteeohutuse juht, tootmisjuht, piirkonnajuht, tehnoloog, osakonna- või tsehhijuhataja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudtee infrastruktuuri-, veo-, hooldus- ja remondiüksuste juhtimine, projekteerimine, ehitamine ja käitamine nõuab vastavat tegevust reguleerivate õigusaktide järgimist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Raudteeinseneri kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 tõendamine, vähemalt ühe kompetentsi tõendamine spetsialiseerumiste valikust B.2.5-B.2.9. Lisaks on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumisele vastava valitava kompetentsi tõendamine.
Veeremi ja veeremimajanduse korraldamisele spe...
tsialiseerunud diplomeeritud raudteeinseneri kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B 2.4, kompetentsi B.2.5 ja valikust B.2.10-B.2.12 ühe kompetentsi tõendamine.
Raudteeliikluse korraldamisele spetsialiseerunud diplomeeritud raudteeinseneri kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.4 ja B.2.6 tõendamine.
Raudtee ja teemajandusele spetsialiseerunud diplomeeritud raudteeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.4, kompetentsi B.2.7 ja valikust B.2.13-B.2.16 ühe kompetentsi tõendamine.
Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehituse ja korrashoiule spetsialiseerunud diplomeeritud raudteeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1 – B 2.4, kompetentsi B.2.8 ja valikust B.2.16 - B.2.22 ühe kompetentsi tõendamine.
Raudteetranspordi tehnoloogia ja planeerimisele spetsialiseerunud diplomeeritud raudteeinseneri kutse tõendamiseks on nõutav kompetentside B.2.1 – B 2.4 ja B.2.9 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Raudteeinfrastruktuuri ja veeremi arendamine ning nende koostoime tagamine 7

Tegevusnäitajad:
1) lahendab raudteevaldkonna probleeme ja praktilisi ülesandeid, kasutades asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi põhimõtteid;
2) rakendab diagnostilisi meetodeid, et määratleda probleemide põhjused ning saavutada rahuldavaid lahendusi;
3) tuvastab, vaatab läbi ja valib tehnikaid, protseduure ja meetodeid vastavalt inseneritöö ülesannetele, kontrollib tehnika vastavust nõuetele;
4) panustab tehnoloogiliste lahenduste kavandamisse ja arendamisse;
5) rakendab kavandatud lahendusi ja aitab kaasa nende hindamisele;
6) kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid ja võimalusi;
7) otsib võimalusi enesearendamiseks, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega;
8) orienteerub rahvusvahelistes ja riiklikes raudteega seotud õigusaktides, riigisisestes ja rahvusvahelistes kokkulepetes, rakendab neid raudteetranspordi korraldamises;
9) töötab välja raudteeinfrastruktuuri korrashoiu ja kasutada andmise tingimusi ja ohutusnõudeid ning kontrollib nende täitmist;
10) selgitab välja raudteeohutust mõjutavate juhtumite asjaolud, nende analüüsi alusel rakendab meetmeid juhtumite vältimiseks.

Teadmised:
1) üldteaduslikud (matemaatika, füüsika, informaatika, logistika);
2) üldinsenerlikud (insenerigraafika, elektrotehnika, metroloogia, automatiseerimise alused, mõõtetehnika);
3) majanduse toimimise alused, seaduspärasused ja regulatsioonid;
4) raudteel kasutatavad tootmisviisid ja -vahendid, materjalide töötlemistehnoloogiad, seadmed ja rakised.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.2 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) kasutab juhtimisteadmisi ja sobivaid juhtimisvõtteid;
2) hangib vajalikke ressursse, hoiab projekti ressursse tasakaalus ja tagab tegevuse vastavuse õigusaktidega;
3) jälgib ohutusnõuetest kinnipidamist;
4) kogub infot, analüüsib tegevust ja annab tagasisidet;
5) arendab juhtimisalaseid teadmisi.

Teadmised:
1) projektijuhtimise, sh rahvusvaheliste projektide juhtimise põhimõtted;
2) juhtimisalased (juhtimise põhitõed, võtted ja meetodid, õigusõpetus);
3) majandusalased (ettevõtte majandusõpetus, arendustöö ja innovatsioon);
4) kvaliteedijuhtimise põhimõtted;
5) keskkonna- ja tervisekaitse eeskirjad.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.3 Kutsealale pühendumine 7

Tegevusnäitajad:
1) võtab enda peale kutsealaga seotud vastutust ja kohustusi;
2) juhindub inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeksist (vt lisa 4);
3) propageerib kutseala ja kaitseb kutseala huve.

Teadmised:
1) inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks;
2) kutseala reguleerivad õigusaktid.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.4 Suhtlemine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab tehnilist teksti ja dokumentatsiooni;
2) jagab ja vahendab tehnilist informatsiooni;
3) osaleb meeskonnatöös, suhtleb kaastöötajate ja klientidega;
4) arendab ja analüüsib tööalast suhtlemisoskust;
5) osaleb koosolekutel ja diskussioonidel;
6) koostab dokumente ja esitlusi;
7) kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 5).

Teadmised:
1) andragoogika alused;
2) kommunikatsioonitehnoloogiad;
3) ühiskonnateadused (filosoofia ja psühholoogia alused).

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Veeremi ja veeremimajanduse korraldamine - kompetents B.2.5 Raudteeliikluse juhtimise ja ohutuse korraldamine - kompetents B 2.6 Raudtee ja teemajandus - kompetents B.2.7 Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja korrashoid - kompetents B.2.8 Raudteetranspordi tehnoloogia ja ...planeerimine - kompetents B.2.9
Loe edasi
Peida
Veeremi ja veeremimajanduse korraldamine
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Veerem ja veeremimajanduse korraldamine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab veeremihoolduse ja -remondi tehnoloogiaid;
2) koostab veeremi ja töökojaseadmete kasutusjuhendeid;
3) koostab veeremi hooldus- ja remondiplaane;
4) kontrollib veeremil ja veeremi hooldusel ning remondil kasutatavate agregaatide ja seadmete vastavust nõuetele;
5) käitab seadmeid, korraldab tehnilist diagnostikat ja korrashoidu;
6) parendab olemasolevaid tehnoloogiaid;
7) järgib veeremi keskkonna- ja ohutusnõudeid.

Teadmised:
1) rongide lubatava pikkus- ja kaalunormide arvutamise põhimõtted;
2) raudtee tehnokasutuseeskiri;
3) logistika ja multimodaalse transpordi üldised seaduspärasused;
4) veeremimajanduse põhimõtted;
5) raudteeveeremimajanduse seadmete automatiseerimine;
6) vedurite ja vagunite tehnohoolduse ja remonditehnoloogia põhimõtted;
7) raudteeveeremi alased õigusaktid ja juhendid.

Hindamismeetod:
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
 
Raudteeliikluse juhtimise ja ohutuse korraldamine
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Raudteeliikluse korraldamine 7

Tegevusnäitajad:
1) korraldab rongiliiklust ja manöövritööd liinil ja jaamades;
2) jälgib rongide graafikujärgset liikumist;
3) kasutab rongiliikluse juhtimisel automaatika- ja kommunikatsioonitehnika seadmeid;
4) koostab rongide liiklusgraafikuid;
5) korraldab ohtlike ja mittegabariitsete (edaspidi ebagabariitsete) rongide veoste ohutut liiklust;
6) tagab liiklusohutuse kavade täitmist;
7) korraldab jaamade tehnokorraldusaktide koostamist;
8) auditeerib ja hindab raudteeohutuse tagamist;
9) orienteerub põhjalikult raudteevaldkonna seadustes, juhendites ja eeskirjades, sh Euroopa Liidu õigusaktides.

Teadmised:
1) rongiliikluse ja manöövritöö korraldus ning ohutus;
2) raudteeseadus ja raudtee tehnokasutuseeskiri;
3) keskkonna- ja tervisekaitse eeskirjad;
4) raudteeületuskohtade liikluskorraldus ja -ohutus;
5) lahtisele veeremile laaditavate ohtlike- ja ebagabariitsete kaupade veokorraldus;
6) automaatika- ja kommunikatsioonitehnika põhimõtted;
7) logistika ja multimodaalse transpordi põhimõtted;
8) auditeerimise põhimõtted ja võtted.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
 
Rööbastee ja teemajandus
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Rööbastee ja teemajandus 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab ja kooskõlastab raudtee projekteerimistingimusi;
2) kooskõlastab üld- ja detailplaneeringuid;
3) teeb raudtee ehitusprojektide ekspertiisi ja raudtee ehituse omanikujärelevalvet;
4) koostab raudteede hooldus- ja remondiplaane;
5) kooskõlastab haruteede liitumist avaliku raudteega;
6) osaleb raudteede pealisehituse rekonstrueerimisprojektide koostamisel;
7) määrab olenevalt raudtee tehnilisest seisukorrast rongide maksimaalse liikumiskiiruse.

Teadmised:
1) detailplaneeringute, projekteerimistingimuste koostamise ja projekteerimise põhimõtted;
2) projektide ekspertiisi ja raudtee-ehituse omanikujärelevalve tegemise põhimõtted;
3) rööbastee ehituse, hooldamise ja remondi põhimõtted;
4) teemajanduse seadmete tööpõhimõtted;
5) raudtee remonditööde korraldamise, teehoolde masinate käitamise ja teetööde automatiseerimise põhimõtted;
6) rongiliikluse ja manöövritöö korraldus ning ohutus;
7) raudteeseadus ja raudtee tehnokasutuseeskiri;
8) rööbasteede korrashoiu juhendid;
9) raudteevaldkonna ettevõtete majandamise iseärasused;
10) ehitiste dokumenteerimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
 
Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja korrashoid
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamine ja korrashoid 7

Tegevusnäitajad:
1) projekteerib, paigaldab ja käitab raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika seadmeid;
2) osaleb oma volituste piires elektrivarustuse ja -võrkude projekteerimisel ning rakendamisel;
3) ehitab, rakendab ja hooldab automaatika ja kommunikatsioonitehnika seadmeid;
4) projekteerib raudteeveeremi pardasüsteeme;
5) projekteerib raudteeveeremi positsioniseerimissüsteeme;
6) teeb turvanguseadmete ehitusel omanikujärelevalvet.

Teadmised:
1) rongiliikluse ja manöövritöö korraldus ning ohutus;
2) raudteeseadus ja raudtee tehnokasutuseeskiri;
3) raudtee signalisatsiooni ja liiklusjuhtimissüsteemid;
4) rongide liiklusjuhtimissüsteemide projekti koostamispõhimõtted;
5) raudteeveeremi pardasüsteemid;
6) kommunikatsiooniseadmed;
7) ehitiste dokumenteerimise põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
 
Raudteetranspordi tehnoloogia ja planeerimine
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Raudteetranspordi tehnoloogia ja planeerimine 7

Tegevusnäitajad:
1) koostab rongide liiklusgraafikuid ja reisirongide sõiduplaane;
2) koostab reisi- ja kaubaveo eeskirju;
3) koostab raudteejaamade rongitöötehnoloogiaid;
4) kooskõlastab naaberraudteedega piirijaamade tööd;
5) kooskõlastab naaberraudteedega rongide liiklusgraafikuid;
6) koostab laadimis ja tühjendusplaane;
7) kooskõlastab naaberraudteedega rongide üleandmis-vastuvõtuplaane;
8) töötab välja kauba- ja reisijateveo tariife;
9) koostab ja kinnitab ohtlike ja ebagabariitsete veoste liiklusohutusjuhendeid;
10) raudteeõnnetuste puhul abistab päästeametit ja organiseerib õnnetuste likvideerimist;
11) planeerib raudteetranspordi logistikat;
12) auditeerib ja hindab liiklusohutust: hindab esitatud dokumendi mõju liiklusohutusele ja konkreetse raudteelõigu või kogu raudteevõrgu ohutust, kontrollib (inspekteerib) turvangurajatiste ja turvangusüsteemi ohutust; auditeerib turvanguseadmete ehitusprojekti mõju liiklusohutusele.

Teadmised:
1) logistika ja multimodaalse transpordi põhimõtted;
2) raudteeveeremi liigid, veeremi korrashoiu tehnoloogia ja töökorraldus;
3) kauba- ja reisijateveo eeskirjad ja korraldus;
4) kaupade laadimis- ja tühjendamistööde korraldus, laadimismehhanismid ja laomajandus;
5) veoste kinnitamise meetodid;
6) piirijaamade töökorralduse põhimõtted;
7) Eesti transiitveonduse strateegia ja arengukavad;
8) vedude ökonoomika;
9) raudteetranspordi liiklusohutuse korraldus;
10) nõuded ohtlike ja ebagabariitsete veoste ning erivajadustega inimeste veoks;
11) liiklusohutusele avalduva mõju hindamise, tegeliku liikluskeskkonna kontrollimise ja ehitusprojekti liiklusohutuse auditeerimise alused ja protseduurid.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.

Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumisele vastava valitava kompetentsi tõendamine. Veeremi ja veeremimajanduse korraldamisega seotud valitavad ametialased kompetentsid on B.2.10 – B.2.12 Raudtee ja teemajandusega seotud valitavad ametialased kompetentsid on B.2.13 – B.2.16 ...Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamise ja korrashoiuga seotud valitavad ametialased kompetentsid on B.2.17 – B.2.22
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Vagunid ja vagunimajandus 7

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja korraldab vagunite tehnohoolduse ja remondi;
2) korraldab reisivagunite varustussüsteemi;
3) korraldab tehnohooldepunktide ja depoode tööd.

Teadmised:
1) eriliigiliste vagunite ehitus;
2) vagunite ehituse põhimõtted;
3) vagunite tehnohooldus- ja remondisüsteemi põhimõtted;
4) remondimeetodid ja -vahendid.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.11 Vedurid ja vedurimajandus 7

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja korraldab vedurite tehnohoolduse ja remondi;
2) planeerib ning korraldab vedurite ja vedurijuhtide ringlust;
3) planeerib vedurite varustamissüsteemi (õli, kütus, liiv, jahutusvesi, määrdeained).

Teadmised:
1) vedurite ehituse põhimõtted;
2) vedurite tehnohooldus- ja remondisüsteemi põhimõtted;
3) remondimeetodid ja -vahendid.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.12 Mootorrongid ja mootorrongimajandus 7

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja korraldab mootorrongide tehnohoolduse ja remondi;
2) planeerib ning korraldab mootorrongide ja vedurijuhtide ringlust;
3) planeerib mootorrongide varustamissüsteemi (õli, kütus, liiv, jahutusvesi, määrdeained).

Teadmised:
1) mootorrongide ehituse põhimõtted;
2) mootorrongide tehnohooldus- ja remondisüsteemi põhimõtted;
3) remondimeetodid ja -vahendid.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.13 Teehooldus 7

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja korraldab teehooldust;
2) planeerib ja korraldab ettenähtud mõõtmised ja katsetused;
3) korraldab plaanivälised teehooldustööd;
4) planeerib ja korraldab lumetõrjet.

Teadmised:
1) rööbasteede liigid, nende kasutamise, remondi ja hoolduse põhimõtted;
2) raudteeehituse tehnoloogia põhitõed, sh suvise ja talvise hoolduse eripära;
3) liiklusohutus- ja keskkonnakaitsenõuded;
4) lumetõrjetööde tehnoloogia.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.14 Raudtee ja teemajandusega seotud ehitusjuhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib lähtedokumentatsiooni, arvutab töömahu ja koostab ehituspakkumise projekti;
2) korraldab teeehitus- või teehooldetööde tegemise ja dokumenteerimise;
3) tagab ehitusobjekti korrashoiu ning raudteeohutuse, keskkonnaohutuse ning tööohutuse ja -tervishoiunõuete järgimise;
4) korraldab teeehitustööde üleandmise;
5) korraldab ettenähtud mõõtmised ja katsetused.

Teadmised:
1) rööbasteede liigid, nende kasutamise, remondi ja hoolduse põhimõtted;
2) raudteeehituse tehnoloogia, sh suvise ja talvise ehitamise eripära;
3) liiklusohutus- ja keskkonnakaitsenõuded;
4) ehituskorraldusliku projekti koostamise põhimõtted;
5) teeehitustööde kvaliteedinõuded, kvaliteedi tagamise ja kontrolli süsteemid.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.15 Raudtee ja teemajandusega seotud omanikujärelevalve 7

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib ehitusprojekti või teetööde kirjelduse terviklikkust, hindab selle sisu, kvaliteeti ja tehnoloogia sobivust;
2) kontrollib kasutatud materjalide ja toodete ning seadmete vastavust vastavusdeklaratsioonidele, fikseerib tehtud tööde mahud ning kvaliteedi;
3) kontrollib ehitustööde vastavust ehitusprojektile ja sellest kõrvalekaldumisel informeerib tellijat;
4) kontrollib ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset täitmist;
2) teeb ettepanekuid teeehitustööde kvaliteedi hindamise , mõõtmise, katsetuste ja ekspertiiside kohta, seejärel teeb nende nimetatud tegevuste üle järelevalvet.
3) kontrollib ja võtab vastu kaetud tööd ja teeb rajatise osade ülevaatust;
4) kontrollib dokumentatsiooni ja vastuvõtmist;
5) osaleb teeehitustööde või nende osade vastuvõtukomisjoni töös, kvaliteeditunnistuse ja tee kasutusloa väljastamisel;
6) kontrollib esitatud kasutusjuhendeid.

Teadmised:
1) omanikujärelevalve tegija õigused ja kohustused;
2) ehitustööde kvaliteedinõuded;
3) raudteerajatiste parameetrite mõõtmise ning analüüsi põhitõed;
4) ehitamisdokumentidele esitatavad nõuded;
5) ehitusprojektile esitatud nõuded.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.16 Raudtee ja teemajandusega seotud liiklusohutuse auditeerimine ja hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1) hindab esitatud dokumendi mõju liiklusohutusele;
2) hindab konkreetse raudteelõigu või kogu raudteevõrgu ohutust;
3) kontrollib (inspekteerib) teeohutust;
4) auditeerib raudtee ehitusprojekti mõju liiklusohutusele.

Teadmised:
1) liiklusohutusele avalduva mõju hindamise, tegeliku liikluskeskkonna kontrollimise ja ehitusprojekti liiklusohutuse auditeerimise põhimõtted ja protseduurid.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.17 Projekteerimine ja planeerimine 7

Tegevusnäitajad:
1) kogub lähteandmeid ja analüüsib neid;
2) hindab koostatava projekti mõju liiklusohutusele;
3) koostab ehitusprojekti, koordineerib projekti eri osade koostamist ja tagab projekti terviklikkuse;
4) kooskõlastab projekti, annab seletusi projektlahenduse kohta.

Teadmised:
1) turvanguseadmete ja liiklusjuhtimissüsteemide liigid, kasutusala, tööpõhimõtted, töö- ja ehitustehnoloogiad;
2) projekteerimise alused, raudtee projekteerimise arengusuunad, Eestis kasutatavad projekteerimisnormid;
3) liiklusohutuse nõuded;
4) ehitustööde kvaliteedinõuded, kvaliteedi tagamise ja kontrolli süsteemid;
5) turvangurajatiste rajamise tehnoloogiline järjekord;
6) materjalide arvestuse põhimõtted;
7) turvanguseadmete korrashoiu tehnoloogia ja normid.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.18 Projekteerimise juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) tutvub lähteandmetega ja analüüsib neid;
2) koordineerib ja juhendab projekteerimist, lahendab jooksvaid küsimusi;
3) kontrollib valminud ehitusdokumentatsiooni sisu ja mahtu;
4) vormistab projekti, hangib ametkondadelt kooskõlastused ja koordineerib tellijale esitamise.

Teadmised:
1) projektijuhtimise põhimõtted;
2) turvanguseadmete ja liiklusjuhtimissüsteemide liigid, kasutusala, tööpõhimõtted, töö- ja ehitustehnoloogiad;
3) projekteerimise alused, raudteeprojekteerimise arengusuunad, Eestis kasutatavad projekteerimisnormid;
4) liiklusohutusnõuded;
5) ehitustööde kvaliteedinõuded, kvaliteedi tagamise ja kontrolli süsteemid;
6) turvangurajatiste rajamise tehnoloogiline järjekord;
7) materjalide arvestuse põhimõtted;
8) turvanguseadmete korrashoiu tehnoloogia ja normid.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.19 Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamise ja korrashoiuga seotud ehitusjuhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib lähedokumentatsiooni, arvutab töömahu ja koostab vajadusel ehituspakkumise;
2) korraldab rajatiste ehitus- või hooldetööde tegemist ja dokumenteerimist ja juhib seda;
3) arvutab materjalide ja mehhanismide vajaduse;
4) tagab ehitusobjekti korrashoiu ja raudtee-, keskkonna- ja tööohutuse ning töötervishoiunõuete järgimise;
5) kavandab ja juhib ehitise vastuvõtuprotseduure: korraldab ettenähtud mõõtmised ja katsetused;
6) kontrollib kasutus- ja hooldusjuhendeid ja süstematiseerib need üleandmiseks rajatise omanikule või kasutajale;
7) korraldab ehitustööde üleandmise.

Teadmised:
1) rööbasteede liigid, nende kasutamise, remondi ja hoolduse üldpõhimõtted;
2) turvangurajatiste liigid, nende kasutamise, ehituse, remondi ja hoolduse põhimõtted;
3) liiklusohutusnõuded;
4) ehituskorraldusliku projekti koostamise põhimõtted, ehitustööde tehnoloogiline järjekord;
5) ehitustööde kvaliteedinõuded, kvaliteedi tagamise ja kontrolli süsteemid;
6) ehitustööde dokumenteerimise nõuded.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.20 Turvanguseadmete hooldus 7

Tegevusnäitajad:
1) planeerib ja korraldab turvangurajatiste korrashoiuga seotud tööd (graafikujärgsed hooldustööd, mõõtmised ja katsetused jm);
2) korraldab plaaniväliseid hooldus- ja remonditöid;
3) tagab raudtee-, keskkonna- ja tööohutuse ning töötervishoiunõuete täitmise.

Teadmised
1) turvanguseadmete ja liiklusjuhtimissüsteemide liigid, kasutamine, tööpõhimõtted ja hooldustööde tehnoloogiad;
2) turvanguseadmete hooldus- ja remondivälbad;
3) liiklusohutusnõuded;
4) hooldus- ja remonditööde dokumenteerimise nõuded;
5) turvangurajatiste hooldus- ja remonditööde kvaliteedinõuded.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.21 Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamise ja korrashoiuga seotud omanikujärelevalve 7

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib ehitusprojekti või hooldetööde kirjelduse terviklikkust , hindab selle sisu, kvaliteeti ja tehnoloogia sobivust;
2) kontrollib kasutatud materjalide ja toodete ning seadmete vastavust vastavusdeklaratsioonidele, fikseerib tehtud tööde mahud ning kvaliteedi;
3) kontrollib ehitustööde vastavust ehitusprojektile ja sellest kõrvalekaldumisel informeerib tellijat;
4) kontrollib ehitamise tehniliste dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset täitmist;
5) teeb ettepanekuid teeehitustööde kvaliteedi hindamise , mõõtmise, katsetuste ja ekspertiiside kohta, seejärel teeb nende nimetatud tegevuste üle järelevalvet;
6) kontrollib ja võtab vastu kaetud tööd ja teeb rajatise osade ülevaatust;
7) kontrollib dokumentatsiooni ja vastuvõtmist;
8) osaleb ehitustööde või nende osade vastuvõtukomisjoni töös, kvaliteeditunnistuse ja seadmete kasutusloa väljastamisel;
9) kontrollib esitatud seadmete kasutusjuhendeid.

Teadmised:
1) teab omanikujärelevalve tegija õigusi ja kohustusi;
2) teab erinevate turvangurajatiste töö- ja ehitustehnoloogiat;
3) tunneb ehitustööde kvaliteedinõudeid;
4) oskab teha mitmesuguste turvangurajatiste katsetusi ja parameetrite mõõtmist ning analüüsida katsetustulemusi;
5) tunneb ehitamisdokumentidele esitatavaid nõudeid;
6) teab ehitusprojektile esitatud nõudeid.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
B.2.22 Raudtee automaatika ja kommunikatsioonitehnika ehitamise ja korrashoiuga seotud liiklusohutuse auditeerimine ja hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1) hindab esitatud dokumendi mõju liiklusohutusele;
2) hindab konkreetse raudteelõigu või kogu raudteevõrgu ohutust;
3) kontrollib (inspekteerib) turvangurajatiste ja turvangusüsteemi ohutust;
4) auditeerib turvanguseadmete ehitusprojekti mõju liiklusohutusele.

Teadmised:
1) liiklusohutusele avalduva mõju hindamise, tegeliku liikluskeskkonna kontrollimise ja ehitusprojekti liiklusohutuse auditeerimise alused ja protseduurid.

Hindamismeetod(id):
Tõendusdokumendid, vajadusel vestlus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 15-26052015-2.4/5k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Inseneride Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 19
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.05.2015
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Inseneeria (transport)
Kutse grupp: Raudteeinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
214 Tehnikateaduste tippspetsialistid (v.a elektrotehnikaspetsialistid)
2144 Mehaanikainsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Raudteeinseneride kutsetasemete kirjeldused ja profiilid
Lisa 2 Insenerikutsete taotlemise eeldused
Lisa 3 Raudteeinseneride täiendusõppe arvestus
Lisa 4 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 5 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Urmas Lükki Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Rita Ojala Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Anto Looken SA Raudtee Kutsed
Anton Jartsev AS EVR Cargo
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Margus Meius Tehnilise Järelevalve Amet
Kalju Peterson Transpordi ja Teede Ühing

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist