Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Tehnoülevaataja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Tehnoülevaataja, tase 5
EN: Technical inspector of the roadworthiness, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 31.03.2016
Kehtib kuni: 30.03.2021
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Tehnoülevaataja töö eesmärk on sõiduki liiklusohutuse ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine. Tehnoülevaataja teostab sõiduki ülevaatuse, kontrollides erinevaid tehnilisi komponente ja tehes süsteemide visuaalset kontrolli ja mõõtmisi. Lähtudes mõõtmiste ja visuaalse kontrollimise tulemustest ann...ab kliendile tagasisidet. Tehnoülevaataja töötab iseseisvalt, kasutades andmebaase, katalooge ja juhendeid. Vajalik on pidev enesetäiendamine.
Tehnoülevaataja võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Suhtlemine.
A.2.2 Töö dokumentidega.
A.2.3 Seadmete kasutamine.
A.2.4 Ohutusnõuete järgimine.
A.2.5 Tehnoülevaatuse läbiviimine
A.2.6 Tehnoülevaataja, tase 5 kutseline käitumine ja tegutsemine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Tehnoülevaataja töö võib toimuda graafiku alusel, enamasti päeval.
Töö toimub enamasti siseruumis.
Võib ette tulla töötamist suurenenud ohu olukorras, mis on seotud liikuvate sõidukite ja seadmete kasutamisega vms.
Tehnoülevaataja töötab üldiselt seistes, sageli ka ergonoomiliselt rasketes tingim...
ustes.
Võimalik on kokkupuude tervistkahjustavate ainetega (mootorikütused, määrdeained ja tehnilised vedelikud, happed, heitgaasid jmt). Töökeskkonnas võib esineda müra, tolmu, niiskust ja vibratsiooni.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tehnoülevaataja kasutab töökoja-, remondi- ja hooldusseadmeid, diagnostika- ja mõõteseadmeid, muid töövahendeid (nt piduristende, heitgaaside analüsaatoreid, müramõõtjat jm.) ning IT rakendusi.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tehnoülevaataja eeldatavad isikuomadused on täpsus, vastutustunne, koostöövalmidus, pingetaluvus ning analüüsi- ja otsustusvõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tehnoülevaataja on saanud erialase ettevalmistuse kutseõppeasutuses või kursustel.
Tehnoülevaataja täpsem kutsealane ettevalmistus on määratud õigusaktides (liiklusseadus §74).
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Tehnoülevaataja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tehnoülevaataja töö kuulub reguleeritud kutsete hulka, tulenedes liiklusseadusest §74: „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollijale esitatavad nõuded“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Suhtlemine 5

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb klientidega sõbralikult ja viisakalt, järgib konfidentsiaalsuse põhimõtteid ja lahendab sobivaid meetodeid kasutades ning delikaatselt konfliktsituatsioone;
2) väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt, arvestades situatsiooni ja protsessis osalejate individuaalseid erinevusi, kultuurilisi uskumusi ja kombeid;
3) suhtlemisel kuulab tähelepanelikult ja sõnastab esitatava teabe kliendile mõistetavalt
B.2.2 Töö dokumentidega 5

Tegevusnäitajad:
1) sisestab tehnoülevaatuse andmed riiklikku registrisse;
2) mõõtmisel koostab mõõteprotokolli, lähtudes mõõtmiste tulemustest ja kehtestatud nõuetest;
3) hindab dokumentide ja sõiduki vastavust (nt tehnilised vastavustunnistused jm);
4) arhiveerib andmed, lähtudes eeskirjadest.
B.2.3 Töövahendite kasutamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös mõõteriistu ja seadmeid, lähtudes kasutusjuhendist ja mõõtemetoodikatest;
2) enne töö alustamist veendub seadmete korrasolekus, märkab kõrvalekaldeid seadmete töös ja teavitab nendest vastutavat isikut;
3) hooldab ja puhastab seadmeid korraliselt, lähtudes kasutusjuhendist.
B.2.4 Ohutusnõuete järgimine 5

Tegevusnäitajad:
1) tagab enda ja teiste isikute ohutuse lähtudes töötervishoiu ja tööohutuse seadusest;
2) järgib oma töös töökeskkonnanõudeid (nt töötamine libedal pinnal, kukkumisoht, heitgaaside äratõmbesüsteemi kasutamine jm);
3) järgib oma töös seadmete ohutu kasutamise nõudeid.
B.2.5 Tehnoülevaatuse läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1) võtab sõiduki ja nõutavad dokumendid ülevaatuse tegemiseks kliendilt vastu;
2) kontrollib sõiduki osade, seadmete, sõlmede vastavust tehnilistele nõuetele
(muuhulgas: pidurisüsteem, juhtimisseade, nähtavus, tuled, helkurid ja elektrisüsteem, veermik ja vedrustus, šassii ja sellele kinnitatavad osad, muu varustus, saasted);
3) hindab ja võrdleb tulemusi ning langetab nende põhjal otsusest;
4) teavitab klienti otsusest ja annab selgitusi, lähtudes tehnoülevaatuse tulemusest;
5) dokumenteerib tehnoülevaatuse tulemuse.
B.2.6 Tehnoülevaataja, tase 5 kutseline käitumine ja tegutsemine 5

Tegevusnäitajad:
1) reageerib ja orienteerub probleemolukordades;
2) järgib kutsealaga seonduvaid õigusakte;
3) kasutab töörõivastust ja isikukaitsevahendeid;
4) tagab tehnoülevaatusel kliendi vara säilimise ja ei kahjusta seda;
5) võtab vastutuse oma käitumise ja selle tagajärgede eest.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-31032016-3.3/1k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 1
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 31.03.2016
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Sõidukite hooldus ja remont
Kutse grupp: Tehnoülevaataja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3115 Masinaehitustehnikud
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0716 Mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Ahto Ilves Maanteeamet
Andres Soots MTÜ Eesti Tehnoülevaatajate Liit, A-Ülevaatus OÜ
Andrus Simberg MTÜ Autokutseõppe Liit
Argo Järva OÜ Pikaliiva Grupp
Avo Raud OÜ Tehnokuller
Jürgo Vahtra Maanteeamet
Raivo Talviste Targa OÜ
Reino Mokrik Kagu-Sell OÜ
Taaniel Tigas MTÜ Autokutseõppe Liit
Ülo Heinsoo E-Tehno OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist