Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Radioloogiatehnik, tase 6 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Radioloogiatehnik, tase 6 esmane kutse
EN: Radiographer, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 26.11.2015
Kehtib kuni: 28.05.2019
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Radioloogiatehniku töö eesmärk on kvaliteetsete radiodiagnostiliste ja radioterapeutiliste protseduuride teostamine. Kutsealal on neli kutset:
Radioloogiatehnik, tase 6 esmane kutse on 6. taseme kutsealase kõrgharidusega isikul, kellel on ettevalmistus asuda tööle tervishoiuspetsialistina. Tema töö...
põhiülesanne on kvaliteetsete radiodiagnostiliste ja radioterapeutiliste protseduuride teostamine inimeste tervise edendamise, säilitamise ning haiguste ennetamise ja diagnoosimise eesmärgil.

Radioloogiatehnik, tase 6 on tervishoiuspetsialist, kelle töö põhiülesanne on kvaliteetsete radiodiagnostiliste ja radioterapeutiliste protseduuride teostamine inimeste tervise edendamise, säilitamise ning haiguste ennetamise ja diagnoosimise eesmärgil. Radioloogiatehnik, tase 6 spetsialiseerub vähemalt ühele modaliteedile järgnevatest: magnetresonantstomograafia, kompuutertomograafia, menetlusradioloogia/angiograafia, konventsionaalne radiograafia või mammograafia.

Radioloogiatehnik, tase 7 on tervishoiuspetsialist, kelle töö põhiülesandeks on kvaliteetsete radiodiagnostiliste ja radioterapeutiliste protseduuride teostamine inimeste tervise edendamise, säilitamise ning haiguste ennetamise ja diagnoosimise eesmärgil. Radioloogiatehnik, tase 7 vastutab radioloogiliste uuringute ja raviprotseduuride kvaliteetse, turvalise ja ohutu läbiviimise eest. Radioloogiatehnik teeb protseduuride läbiviimisel koostööd radioloogide ja teiste tervishoiu- ning sotsiaalvaldkonna töötajatega. Analüüsib oma erialast kompetentsust, edendab selle raames oma teadmisi, oskusi ja kvalifikatsiooni, osaleb kutsealastel täiendkoolitustel.

Juhtivradioloogiatehnik, tase 7 on tervishoiuspetsialist, kelle töö põhiülesanne on kvaliteetsete radiodiagnostiliste ja radioterapeutiliste protseduuride teostamise korraldamine ning juhtimine inimeste tervise edendamise, säilitamise ning haiguste ennetamise ja diagnoosimise eesmärgil.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Radioloogiliste uuringute/protseduuride tegemine
A.2.2 Patsiendi juhendamine
A.2.3 Suhtlemine
A.2.4 Meeskonnatöö
A.2.5 Arendustegevus
A.3 Töö keskkond ja eripära
Radioloogiatehnik puutub oma töös kokku ioniseeriva kiirgusega. Töö eeldab kiirguskaitsevahendite kasutamist vastavalt töö iseloomule. Töö toimub graafiku alusel, sh öösiti ja puhkepäevadel ning riigipühadel.
A.4 Töövahendid
Radioloogiline aparatuur, meditsiinilised tarvikud, kiirguskaitsevahendid, arvuti ja infosüsteemid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Täpsus, korrektsus, vastutus-, otsustus-, koostöö- ja empaatiavõime, suhtlemisvalmidus, pingetaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Radioloogiatehnik, tase 6 esmane kutse saadakse vastava rakendusõppe õppekava lõpetamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Radioloogiatehnik, radioloogiaõde.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Radioloogiatehnik, tase 6 esmase kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Radioloogiliste uuringute/protseduuride teostamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib seadmete ja töövahendite olemasolu ja tagab nende valmisoleku tööks (nt kalibreerib); vastutab meditsiinitehnika uuringuks/protseduuriks ettevalmistamise eest, lähtudes juhenditest ja ohutusnõuetest;
2) kasutab tervishoiutöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid, lähtudes asutuses kasutusel olevatest süsteemidest, kordadest ja juhenditest;
3) hooldab meditsiinitehnikat vastavalt juhendile, registreerib kõrvalekalded ja teavitab asjaosalisi probleemidest meditsiinitehnikaga;
4) kontrollib patsiendi isikuandmeid, hindab uuringuriske (kliinilised andmed, varasemad uuringud), valmistab patsiendi uuringuks ette; koostab uuringuplaani, paneb valmis uuringu teostamiseks vajalikud tehnilised ja meditsiinilised vahendid, lähtudes uuringuprotokollist ja tegevusjuhenditest;
5) teeb uuringuid vastavalt uuringuprotokollile, tegevusjuhenditele ja kiirgusohutusnõuetele (ALARA);
6) hindab tehtud uuringu vastavust kvaliteedikriteeriumitele, lähtudes saatekirjast ja püstitatud küsimusest/eesmärgist; dokumenteerib kõrvalekalded;
7) teeb rekonstruktsioonid, markeerib ja edastab tehtud uuringu digitaalsesse arhiivi või tööjaama;
8) töötleb ülesvõtteid elektroonses pilditöötlussüsteemis vastavalt kvaliteedikriteeriumitele.
B.2.2 Patsiendi juhendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) selgitab patsiendile uuringu olemust ja vastab uuringuga seotud küsimustele oma pädevuse piires; kontrollib nõusoleku- või kontroll-lehe täitmist, küsitleb patsienti lähtuvalt uuringu spetsiifikast; suhtub patsienti ja tema lähedastesse lugupidamise ja empaatiatundega ning kaitseb patsiendi privaatsust;
2) annab uuringu tegemiseks vajalikke korraldusi, jälgides patsiendi seisundit ravimite/kontrastaine manustamise ajal ja järel; tagab patsiendi turvatunde, privaatsuse ja heaolu uuringutel ja protseduuridel, vajadusel annab esmaabi (basic life support);
3) jälgib patsiendi seisundit pärast uuringut, selgitab uuringutulemustest teavitamist; annab juhiseid käitumiseks pärast uuringut, selgitab tekkida võivaid tüsistusi.
B.2.3 Suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1) väljendab ennast selgelt ja arusaadavalt; suhtlemisel lähtub viisakus- ja patsienditeeninduse reeglitest (sh delikaatsed isikuandmed ja privaatsus);
2) kasutab õpitud intervjueerimis- ning nõustamistehnikaid;
3) tuleb toime konfliktidega, kasutab probleemsete patsientidega suhtlemisel enesekehtestamise strateegiaid;
4) dokumenteerib tekkinud eriolukorrad (nt patsiendi seisundist lähtuvalt jm) ning probleemide korral kirjeldab patsiendi käitumist;
5) suhtleb edukalt inimestega kõikidelt tasanditelt.
B.2.4 Meeskonnatöö 6

Tegevusnäitajad:
1) kuulab teisi (kolleege, patsiente jne), konsulteerib teistega ja algatab suhtlemist; jagab oma teadmisi ja valdkonnaspetsiifikat kolleegidega;
2) osaleb võrdse partnerina meeskonnatöös teiste spetsialistidega.
B.2.5 Arendustegevus 6

Tegevusnäitajad:
1) teeb ettepanekuid töö parendamiseks, lähtudes senisest praktikast;
2) arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu (nt ettekanded, koolitustel osalemine, erialase kirjanduse lugemine jm).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Radioloogiatehnik, tase 6 esmast kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma töös tööohutus- ja töökeskkonnanõudeid (bioloogilised, füüsikalised), kasutab töös isikukaitsevahendeid;
2) kasutab oma töös kiirguskaitsevahendeid, lähtudes kiirgusohutusnõuetest (ALARA);
3) tagab patsiendi turvatunde, privaatsuse ja heaolu;
4) kohaneb muutuvate oludega;
5) suudab oma suhtlemisstiili kohandada erinevate olukordade ja inimestega;
6) näitab üles lugupidamist kultuuriliste ja religioossete erinevuste suhtes;
7) töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras;
8) suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida;
9) kasutab oma töös riigikeelt tasemel B2, võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
10) kasutab oma töös järgmisi arvuti baasmooduleid: arvuti põhitõed, interneti põhitõed, tekstitöötlus ja tabelitöötlus ning standardmoodulit IT turvalisus (vt lisa 2 Arvuti kasutamise oskused).

Teadmised:
1. inimese ehitus, elutalitus ja areng, inimene kui biopsühhosotsiaalne tervik – kesktase;
2. anatoomia (topograafiline, üld-, röntgen-, ristlõikeanatoomia) ja patoanatoomia – kesktase;
3. anti- ja a- septika põhialused – kesktase;
4. üldmeditsiiniline terminoloogia – kesktase;
5. radioloogiaterminoloogia – kõrgtase;
6. radioloogiline aparatuur, selle tööprintsiibid – kesktase;
7. füüsika põhialused (kiirgus ja selle liigid, radioaktiivsust iseloomustavad ühikud) – kesktase;
8. meditsiinikiiritus, kiirguskaitse ja kiirgusohutus – kõrgtase;
9. farmakoloogia põhialused – algtase;
10. haigusõpetus (organismis toimuvad patoloogilised protsessid, nende seos radiodiagnostika ja raviga) – algtase;
11. radiodiagnostika ja ravi põhialused – kesktase;
12. katastroofimeditsiini põhialused (triaaž, elustamise ABC) – algtase;
13. jäätmekäitlus radioloogias – kesktase;
14. rahvusvaheline koostöö radioloogias (erialased organisatsioonid ja nende toimimine) – algtase;
15. rahvatervis (ennetusprojektid) – algtase;
16. meditsiiniline ladina keel – algtase;
17. kvaliteedijuhtimine radioloogias – algtase.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

TEADMISTE TASEMETE KIRJELDUSED:
Algtase – mõistete, faktide ja põhimõtete teadmine.
Kesktase – mõistete ja faktide tõlgendamine ja võrdlemine, seoste loomine.
Kõrgtase – seostatud faktide alusel analüüsimine, prognoosimine, järeldamine, üldistamine, hindamine.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 05-26112015-4.3/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 26
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 26.11.2015
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Radioloogiateenindus
Kutse grupp: Radioloogiatehnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
321 Meditsiinitehnikud ja farmaatsia keskastme spetsialistid
3211 Meditsiiniliste kuvamis- ja raviseadmete tehnikud
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anne Lukken Pärnu Haigla
Silja Tammai Ida-Tallinna Keskhaigla
Maare-Liis Kriisa Ida-Tallinna Keskhaigla
Olga Kustova Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Eve Kliimann Eesti Radioloogiatehnikute Ühing
Taivi Tolli Ida-Tallinna Keskhaigla
Terje Markus SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Piret Vahtramäe Pärnu Haigla

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist