Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kalakasvataja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kalakasvataja, tase 4 kutsestandard on aluseks vastava taseme õppe- ja koolituskavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse...
andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Kalakasvataja, tase 4
EN: Fish farmer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.11.2015
Kehtib kuni: 12.11.2020
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Võrreldes standardi eelmise versiooniga on sisse toodud kaasaaegne lähenemine nii terminoloogiakasutusse kui tegevuste kirjeldamisse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Järvamaa Kutsehariduskeskus Kalakasvataja 115217 412 kutseõpe keskhariduse baasil (vv alates 01.01.2006) 1/0 07.01.2016 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kalakasvataja, tase 4 on oskustöötaja, kelle töö eesmärgiks on vesiviljelusloomade kasvatamine ja nende turustamises osalemine. Tema peamiseks tööülesandeks on kalade ja vähkide kasvatamiseks vajaliku kasvukeskkonna tagamine. Oma töös jälgib ja püüab ta saavutada kõrget professionaalset taset ning ...töö tootlikkust. Töötamine kalakasvatajana eeldab austavat suhtumist elusorganismidesse.
Kalakasvataja mõistab vee kui elukeskkonna eripära ja kalandust kui majandusharu. Tunneb vesiviljelussaaduste tootmisprotsesse, kasutab tehnoloogilisi seadmeid ja vahendeid teadlikult ja vastutustundlikult ning tegutseb energia- ja keskkonnasäästlikult. Kalakasvataja töötab iseseisvalt, kohandudes vastavalt olukorrale. Kalakasvataja järgib etteantud tööjuhiseid ja tööohutusnõudeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kalade kasvatamiseks sobiva ja liigiomase kasvukeskkonna hoidmine
A.2.2 Kalade eri vanuserühmade söötmine
A.2.3 Kalade liigiomane paljundamine
A.2.4 Kalade tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja profülaktiline töötlemine spetsialisti juhendamisel
A.2.5 Eluskala ...
käitlemine ja kalade esmane töötlemine
A.2.6 Tehnoloogiliste seadmete kasutamine ja korrashoid

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.7 Vähkide kasvatamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kalakasvataja töö on otseselt seotud töökeskkonnaga, kus valitseb tavalisest kõrgem niiskuse tase ning õhu ja veetemperatuuride erinevus.
Töö võib kasvatustehnoloogiast tulenevalt olla hooajaline. Vajadusel töötab kalakasvataja puhkepäevadel, riiklikel pühadel ja öisel ajal. Tööohutuse nõuetest tul...
enevalt on peamised riskid seotud erinevate mehhanismide ning kala käitlemis- ja töötlemisvahendite kasutamisega.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Kalakasvataja töövahenditeks on kalapüügivahendid sh kahv, noot, elektripüügi seade jt, vee hapnikusisalduse, temperatuuri ja teiste füüsikalis-keemiliste näitajate jälgimisseadmed, kalapumbad, kalasorteerid, kaalud, loendurid, transpordivahendid (konteinerid), haudeaparaadid, laborivahendid (mikro...skoop, kausid jne), kasvanduses kasutatav tarkvara, kala esmakäitlemiseks vajalikud riistad ja pakkevahendid.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kalakasvataja töö eeldab hoolsust, täpsust ja korrektsust, ilmastiku, keskkonna- ja rutiinitaluvust, püsivust ning enesedistsipliini.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad kalakasvatajatena inimesed, kellel on vastava eriala kutseharidus ja/või töökohal omandatud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kalakasvataja, vesiviljeleja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Tervisetõend toidu käitlemiseks vastavalt toiduseaduse § 28-le.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kalakasvataja, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1 – B.2.6 ja B.2.8 - B.2.11 (läbivad kompetentsid) tõendamine.
Selle kutse taotlemisel on võimalus valida ja tõendada täiendav kompetents B.2.7.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kalade kasvukeskkonna hoidmine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib ja dokumenteerib kalade elukeskkonna parameetreid vastavalt juhistele, kasutades vee testimise ja mõõtmise aparatuuri;
2) reguleerib kalade elukeskkonda etteantud optimaalsetele näitudele, mõjutades veekäitlemisseadmete abil vee vooluhulka ja aeratsiooni vastavalt kala liigile, paigutustihedusele ja suurusele, kindlustades vajalikud tingimused (temperatuur, hapnikusisaldus, pH, lämmastikuühendid), lähtudes olukorrast ja aastaajast;
3) puhastab kalade kasvatusrajatised (bassein, võre jm), eemaldab nendest sõnniku, surnud kalad, söötmisest tekkinud jääkained ja muu ebavajaliku, oma tegevuses järgib jäätmekäitluse nõudeid ja tekkinud olukorda.

Teadmised:
1) vee füüsikalis-keemilised omadused;
2) vee omaduste mõõtmise aparatuuri kasutamise põhimõtted;
3) jäätmete käitlemise põhimõtted;
4) veekäitlemisseadmete (veetaseme regulaatorid, pumbad, biofilter, mehaaniline filter) tööpõhimõtted.
B.2.2 Kalade söötmine 4

Tegevusnäitajad:
1) arvutab sööda koguse, lähtudes söödatootja soovitusest ja vajadusest, jälgides veekeskkonna seisundit ja kalade paigutustihedust;
2) paigaldab, häälestab, jälgib ja hooldab söötureid vastavalt vajadusele ning tüübile;
3) söödab kalu vastavalt juhistele ja söötmisviisile;
4) ladustab ja transpordib sööta, jälgib söötade säilivusaega ja kvaliteeti, tagab parimad hoiu ja säilitustingimused;
5) teeb regulaarseid kontrollpüüke (loendab, kaalub ja määrab kalade keskmise kaalu ning koguse) sööda koguse määramiseks.

Teadmised:
1) erinevate kalaliikide toitumise alused;
2) söödakoguse arvutamise ja söödaratsiooni koostamise alused;
3) söötade koostis (toitainete ja energia kasutamine, pigmendid, vitamiinid jne);
4) söötmisviisid.
B.2.3 Kalade paljundamine 4

Tegevusnäitajad:
1) valib spetsialisti juhendamisel sugukalad, arvestades vee temperatuuri, aastaaega ja etteantud juhiseid;
2) võtab marja ja niisa ning viljastab marja, arvestades etteantud juhiseid;
3) hooldab haudeaparaate vastavalt juhistele, seades vajadusel vee kvaliteeti ja läbivoolu.
4) hautab ja koorutab vastsed ning õpetab need sööma, arvestades kalaliiki ja lähtudes vee temperatuurist ja teistest veenäitajatest;
5) paigutab vastsed ja kalamaimud edasikasvatusrajatistesse vastavalt kalaliigi kasvatustehnoloogiale.

Teadmised:
1) vee keemilised ja füüsikalised omadused;
2) kalade paljundamise meetodid, haudeaparaatide tööpõhimõtted.
B.2.4 Kalade tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi spetsialisti juhendamisel 4

Tegevusnäitajad:
1) jälgib kalade käitumist, eristab kõrvalekalded, fikseerib need ja teavitab juhti;
2) püüab välja selgitada kõrvalekalde põhjused, vajadusel ja võimalusel muudab halvenenud veekeskkonda;
3) abistab spetsialisti ruumide ja seadmete profülaktilisel töötlemisel, kalade ravimisel, järgides etteantud raviskeemi ja -võtteid.

Teadmised:
1) kalade bioloogia;
2) enamlevinud kalahaigused ja bioturvalisus;
3) eri kalaliikide nõuded keskkonnale;
4) desinfektsiooniks ja vaktsineerimiseks kasutatavad ained ja vahendid ning tehnoloogiad.
B.2.5 Eluskala käitlemine ja kalade esmane töötlemine 4

Tegevusnäitajad:
1) püüab kala tiikidest, basseinidest, rennidest või muudest mahutitest, arvestades kalade liigispetsiifikat, nõudeid keskkonnale ja jälgides käitlemiseks sobivat temperatuuri ning vee hapnikusisaldust;
2) jälgib kalade seisundit transportimise eel, ajal ja järel, kontrollides vee temperatuuri ning vee hapnikusisaldust ja ühtlustab kalade vettelaskmisel temperatuuri sõltuvalt kala liigist ja vanusest;
3) sorteerib kalad suurusrühmade ja/või liikide lõikes, arvestades tegevuse eesmärki;
4) loendab ja kaalub kalad suuruse ja vanusegruppide järgi, lähtudes juhistest;
5) paigutab kalad ümber vastavalt tootmistehnoloogiale ja vajadusele;
6) püüab kaubakala ja kontrollib toodangu kvaliteeti visuaalselt ja organoleptiliselt;
esmatöötleb kalad vastavalt ettevõttes rakendatavale tehnoloogilisele skeemile.

Teadmised:
1) kalade füsiloogia;
2) transportimise tehnoloogiad;
3) kalade püügi ja sorteerimise vahendid;
4) kalade loendamise ja arvestuse pidamise meetodid;
5) kalade kvaliteedinõuded;
6) esmatöötluse põhimõtted ja viisid;
7) HACCP*;
8) toiduseadus.

* HACCP (inglise keeles Hazard Analysis Critical Control Point) – Ohtude ohje läbi HACCP süsteemi (Ohtude analüüs ja kriitilised kontrollpunktid) kõigile toitu käitlevatele ettevõtjatele, et kindlaks teha iga etapp nende tegevuses, mis võib olla kriitiline toiduohutuse seisukohalt ning kindlustada, et adekvaatsed ohutust tagavad protseduurid on loodud, rakendatud, toimivad ja korrapäraselt ülevaadatud.
B.2.6 Tehnoloogiliste seadmete kasutamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hooldab kalakasvanduses kasutatavaid seadmeid ja töövahendeid vastavalt vajadusele ja juhistele;
2) leiab seadmete ja inventari lihtsamad rikked, vajadusel remondib ja parandab neid vastavalt etteantud juhistele;
valmistab lihtsamad kalakasvatuses kasutatavad töövahendid nt kahvad, püünised, sumbad jne vastavalt etteantud juhistele.
Valitavad kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on võimalus valida ja tõendada täiendav kompetents B.2.7.
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Vähkide kasvatamine 4

Tegevusnäitajad:
1) viib läbi jõevähkide paljundamise vastavalt kasvanduses kasutatavale tootmistehnoloogiale;
2) valmistab tiigid ette vähkidega asustamiseks, selleks puhastab tiigid ja varjepaigad vastavalt juhistele;
3) asustab tiigid vähkidega lähtudes paigutustihedusest ja kasvatamise eesmärgist;
4) söödab vähke vastavalt juhistele ja hooldab vähitiike, kontrollib veekeskkonna seisundit;
5) püüab ja sorteerib vähid vastavalt eesmärgile ning korraldab vähkide müügieelse säilitamise;
6) pakendab vähid turustamiseks vastavalt tellimusele.

Teadmised:
1) jõevähi bioloogia ja kasvatatavad võõrliigid;
2) vähkide tootmistehnoloogia põhimõtted;
3) vähipüügi meetodid ja vahendid;
4) bioturvalisus (nt püüniste desinfektsioon).
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Töökeskkonna, keskkonna-, ja tööohutuse tagamine 4

Tegevusnäitajad:
1) tegutseb vastutustundlikult, arvestab protsesside ja tegevuste majanduslikku ning sotsiaalset mõju ning keskkonnaohtlikkust;
2) kogu tööprotsessi jooksul peab kinni tähtaegadest, ajakavast ning tehnoloogilistest etappidest;
3) suhtub vastutustundlikult ja säästlikult ümbritsevasse keskkonda;
4) täidab ja järgib tööeeskirju, tööohutuse ja töötervishoiu nõudeid, hügieeni ja bioturvalisuse nõudeid (sh käte, riietuse, inventari, tiikide, basseinide jne puhastamine ja desinfektsioon) ning kasutab vajalikke isikukaitsevahendeid, arvestades õigusaktidest tulenevaid nõudeid;
5) kasutab tööülesannete täitmiseks vajalikke ressursse optimaalselt;
6) kahjutustab töö käigus tekkiva prügi ja jäätmed kehtivate jäätmekäitlust reguleerivate õigusaktide kohaselt;
7) tegutseb ja käitub kriisiolukorras (rajatiste purunemine, elektrikatkestus, seadme rike jms) adekvaatselt, võttes kasutusele abinõud olukorra lahendamiseks vastavalt juhistele ja eeskirjadele.

Teadmised:
1) looduskaitseseadusest tulenevad nõuded;
2) loomakaitseseadusest tulenevad nõuded;
3) puhastus- ja desinfektsioonivahendid ning –meetodid;
4) inimeste esmaabi alused.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
B.2.9 Juhiste ja reeglite järgimine 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib oma töös kalanduse ja vesiviljeluse valdkonna õigusaktidest tulenevaid nõudeid;
2) tegutseb süsteemselt, metoodiliselt ja korrapäraselt ning järgib oma töös ettenähtud protseduure ja instruktsioone;
3) saab aru põhjuse ja tagajärje seostest, otsuste tegemisel lähtub oma pädevustest ja vajalikust informatsioonist.

Teadmised:
1) HACCP;
2) kalaturu korraldamise seadus;
3) toiduseadus.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
B.2.10 Suhtlemine ja koostöö 4

Tegevusnäitajad:
1) töötab iseseisvalt ja meeskonnas, klientide ja kolleegidega;
2) hoolib ja arvestab teistega, kuulab teisi, konsulteerib teistega;
3) käitub tasakaalukalt ja eesmärgipäraselt erinevates situatsioonides, sh pingelistes olukordades;
4) väljendab ennast selgelt, sisutihedalt ja korrektselt nii kõnes kui kirjas.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
B.2.11 Õppimine ja enesearendamine 4

Tegevusnäitajad:
1) mõistab olulist uuest informatsioonist, tunnustab kaasaaegseid arengusuundi ning kohaneb muutuvate oludega;
2) õpib ja omandab uusi meetodeid ja võtteid, on algatusvõimeline;
3) kasutab oma töös valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ning jagab neid oma kolleegidega;
4) õpib kogemusest, kriitikast ja tehtud vigadest, hindab, analüüsib ja korrigeerib ennast ning oma tegevusi;
5) kasutab oma töös arvutit vastavalt lisas 1 „Arvuti kasutamise oskused“ kirjeldatud baasmoodulitele: „Arvuti põhitõed“; „Interneti põhitõed“; „Tekstitöötlus“; “Tabelitöötlus“ ja standardmoodulitele: „Koostöö internetis“ ja „IT turvalisus“;
6) kasutab oma töös eesti keelt tasemel, mis võimaldab tal ennast väljendada selgelt, sisutihedalt ja korrektselt nii kõnes kui kirjas.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi hinnatakse integreeritult teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-13112015-02/2k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 27
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.11.2015
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika
Kutse grupp: Kalakasvataja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
622 Kalanduse ja jahinduse oskustöölised
6221 Vesiviljeluse oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
083 Kalandus
0831 Kalandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
03 Kalapüük ja vesiviljelus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Härmo Hiiemäe Varbla Kalakasvatuse OÜP
Riina Kalda Riina Kalda kalamajand Carpio
Eduard Koitmaa Maaeluministeerium
Priit Lulla OÜ AquaMyk Urmeti kalakasvandus
Külli Marrandi Järvamaa KHK
Tiina Matsulevitš SA Innove
Anton Mezenin Järvamaa KHK
Priit Päkk Eesti Maaülikool
Ann Riisenberg Eesti Põllumeeste Keskliit
Evelyn Saluste Lapivara OÜ Rutikvere Kalakasvatus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist