Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Optometrist, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Optometrist, tase 6
EN: Optometrist, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.04.2016
Kehtib kuni: 27.04.2021
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Optometristi töö eesmärk on nägemise korrigeerimiseks sobivate optikatoodete (prillid, kontaktläätsed, filterprillid jne) soovitamine ja sobitamine, nägemisteravuse korrigeerimine, silma üldseisundi hindamine, elanikkonna nõustamine nägemistervisega seotud küsimustes.
Optometrist töötab meeskonnas ...
iseseisvalt.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Nägemisteravuse uurimine
1. Kliendi anamneesi kogumine.
2. Silmade väline vaatlemine.
3. Motoorikatestide sooritamine.
4. Vaba visuse hindamine.
5. Objektiivse nägemisuuringu sooritamine.
6. Subjektiivse nägemisuuringu sooritamine.
7. Prilliretsepti väljastamine.
8. Tulemuste dokumente...
erimine.

A.2.2 Kontaktläätsede määramine ja sobitamine
1. Kliendi anamneesi kogumine.
2. Silmade ja silmalaugude asendi ning seisundi väline hindamine.
3. Motoorikatestide sooritamine.
4. Vaba visuse hindamine.
5. Objektiivse nägemisuuringu sooritamine.
6. Keratomeetria.
7. Subjektiivse nägemisuuringu sooritamine.
8. Kontaktläätsede parameetrite määramine.
9. Biomikroskoopia.
10. Saadud tulemuste hindamine ja analüüsimine.
11. Kontaktläätse soovitamine ja sobitamine.
12. Kontaktläätse käsitlemise ja kasutamise õpetamine.
13. Järelkontrolli sooritamine.
14. Tulemuste dokumenteerimine.

A.2.3 Prillide sobitamine
1. Kliendiküsitluse läbiviimine.
2. Prilliraamide soovitamine.
3. Prilliläätsede soovitamine.
4. Prillide painutamine ja sobitamine.

A.2.4 Prillide valmistamine
1. Prilliraami kontrollimine.
2. Prilliläätsede kontrollimine.
3. Prilliläätsede detsentreerimine.
4. Šablooni valmistamine.
5. Prilliläätsede käiamine.
6. Prilliläätsede viimistlemine.
7. Prilliläätsede asetamine prilliraami.
8. Prillide painutamine.
9. Prillide kontrollimine.
10. Töövahendite kasutamine.
11. Töövahendite hooldamine.

A.2.5 Juhendamine ja nõustamine
1. Juhendamisprotsessi koordineerimine.
2. Erialaste teadmiste ja oskuste edasiandmine.
3. Juhendamine töökohal või praktikabaasis.
4. Juhendatava toetamine.
5. Juhendatava jälgimine ja arendamine.
6. Nõustamine probleemide korral.
7. Tagasiside andmine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Optometrist töötab põhiliselt siseruumides, mis on varustatud tööks vajalike seadmete ja tarvikutega. Töö on vaimselt ja emotsionaalselt pingeline ning füüsilise koormuse jaotumise poolest ebaühtlane.
A.4 Töövahendid
Optometristi peamisteks töövahenditeks on nägemisteravuse uurimise ja korrigeerimise seadmed ning vahendid, prillide valmistamise ja sobitamise seadmed ning vahendid ja infotehnoloogilised seadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Optometrist on vastutus- ja otsustusvõimeline, ruumilise kujutlusvõimega, visuaalse mäluga ning matemaatiliselt võimekas. Optometristi töö eeldab loogilist mõtlemist ja empaatilisust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Optometristil on erialane rakenduskõrgharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Optometrist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Nägemisteravuse uurimine 6

Tegevusnäitajad:
1. kogub kliendi isikuandmeid küsitlemise teel ja kannab saadud andmed klientide andmebaasi; selgitab välja kliendi külastuse eesmärgi; vaatleb ja hindab kliendi üldtervislikku seisundit (peaasend, näo sümmeetria, nahavärvus jne); esitab kliendile täpsustavaid küsimusi kliendi anamneesi koostamiseks;
2. vaatleb ja hindab silma nähtavate osade seisukorda;
3. kasutab erinevaid silmade motoorikat mõõtvaid teste ja nende läbiviimiseks kasutatavaid töövahendeid; hindab saadud testide tulemusi objektiivselt;
4. kasutab vaba visuse hindamise teste ja töövahendeid, määramaks monokulaarset ja binokulaarset korrigeerimata nägemisteravust;
5. viib läbi objektiivse nägemisuuringu, kasutades selleks ettenähtud töövahendeid;
6. viib läbi subjektiivse nägemisuuringu, kasutades selleks ettenähtud töövahendeid;
7. analüüsib saadud uuringute tulemusi ning väljastab prilliretsepti või suunab kliendi täiendavatele uuringutele;
8. dokumenteerib kõik nägemisteravuse uurimisel saadud tulemused läbi kogu protsessi.
B.2.2 Kontaktläätsede määramine ja sobitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kogub kliendi isikuandmeid küsitlemise teel ja kannab saadud andmed klientide andmebaasi; selgitab välja kliendi külastuse eesmärgi; vaatleb ja hindab kliendi üldtervislikku seisundit (peaasend, näo sümmeetria, naha värvus jne); esitab kliendile täpsustavaid küsimusi kliendi anamneesi koostamiseks; selgitab välja kliendi kontaktläätsede kandmise eesmärgid ning vajadused;
2. vaatleb ja hindab silma nähtavate osade seisukorda, kasutades selleks ka pilulampi;
3. kasutab erinevaid silmade motoorikat mõõtvaid teste ja nende läbiviimiseks kasutatavaid töövahendeid; hindab saadud testide tulemusi objektiivselt;
4. kasutab vaba visuse hindamise teste ja töövahendeid, määramaks monokulaarset ja binokulaarset korrigeerimata nägemisteravust;
5. viib läbi objektiivse nägemisuuringu, kasutades selleks ettenähtud töövahendeid;
6. käsitseb manuaalset ja/või automaatset keratomeetrit; hindab saadud tulemuste põhjal silma sarvkesta erinevaid parameetreid;
7. viib läbi subjektiivse nägemisuuringu, kasutades selleks ettenähtud töövahendeid;
8. määrab kontaktläätsede parameetrid, tuginedes keratomeetria ja subjektiivse nägemisuuringu tulemustele;
9. analüüsib pilulambi abil silmade erinevate osade seisukorda; kasutab vajadusel sarvkesta ja pisarakile seisundi hindamiseks fluorestsiini;
10. hindab saadud tulemusi ja vajadusel suunab kliendi täiendavatele uuringutele;
11. soovitab kliendile sobiliku läätsetüübi, arvestades kontaktläätsede tüüpe ja omadusi; õpetab kliendile kontaktläätse silma paigaldamist ja silmast eemaldamist; vajadusel paigaldab esmased läätsed kliendile silma; hindab kliendile silma asetatud kontaktläätse suurust, liikuvust ja asendit; hindab kontaktläätsega saavutatud nägemisteravust;
12. tutvustab kliendile kontaktläätsede kandmiseks vajalikke hügieenireegleid ja kontaktläätsede hooldusreegleid;
13. kontrollib kontaktläätsekandja silmade seisukorda vastavalt vajadusele;
14. dokumenteerib kõik kontaktläätsede määramise ja sobitamisega seotud tulemused läbi kogu protsessi.
B.2.3 Prillide sobitamine 6

Tegevusnäitajad:
1. loeb prilliretsepti ja selgitab välja kliendi prillide kasutamise vajadused; selgitab välja kliendi eelistused raami materjali, stiili ja värvi suhtes ning prilliläätsede materjali ja omaduste suhtes;
2. soovitab kliendile sobilikud prilliraamid, arvestades prilliretsepti ja kliendi vajadusi ning prilliraamide füüsikalisi ja keemilisi omadusi; kontrollib prilliraami suurust ja õiget asetumist kliendi näo suhtes (nina ja silla toetuspunkt, toetus kõrvadele, prilliraami laius, kõrgus, prillisanga pikkus, vertex distance, pantoskoopiline kalle, dihedraalne kalle, silmade asukoht prilliraami suhtes jne);
3. soovitab kliendile sobilikud prilliläätsed vastavalt prilliretseptile ja kliendi vajadustele, arvestades prilliläätsede füüsikalisi ja keemilisi omadusi;
4. painutab ja sobitab prilliraami vastavalt kliendi vajadustele, arvestades prilliraami tehnilisi omadusi; sooritab kõik toiminguid ohutusnõuetest ja tehnilistest tingimustest kinni pidades.
B.2.4 Prillide valmistamine 6

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib prilliraami (soon, sangad, ninapadjad, kinnituskruvid, -poldid, –mutrid ja värv) ning selle tehnilist seisukorda ja vastavust tellimusele;
2. kontrollib dioptrimeetri abil prilliläätsede vastavust esitatud tellimusele ning tähistab (vajadusel) prilliläätsede optilised tsentrid;
3. detsentreerib prilliläätsede optilised tsentrid vastavalt vajadusele horisontaal- ja vertikaalsuunas;
4. valmistab prilliraami ava järgi füüsilise või digitaalse šablooni;
5. käiab prilliläätsed vastavalt ettenähtud kujule ja suurusele;
6. viimistleb ohutuse tagamiseks prilliläätsede fasseti esi-ja tagapinna, vajadusel poleerib;
7. rakendab erinevatesse prilliraamidesse prilliläätsede asetamise tehnoloogiat ja kasutab selleks vajalikke töövahendeid ja -seadmeid;
8. painutab ja kohandab prillid vastavalt kliendi vajadustele;
9. kontrollib prillide vastavust esitatud tellimusele;
10. käsitseb kõiki prillide valmistamiseks vajalikke töövahendeid ja -seadmeid keskkonnasäästlikult, järgides kehtestatud ohutusnõudeid; hindab töövahendi tehnilist korrasolekut;
11. kasutab töövahendeid ja -seadmeid heaperemehelikult; töö lõppedes korrastab tööpinnad ning puhastab seadmed.
B.2.5 Juhendamine ja nõustamine 6

Tegevusnäitajad:
1. seab juhendatavale praktika- või tööeesmärgid ning planeerib ja koordineerib juhendamisprotsessi;
2. annab edasi oma kutsealaseid teadmisi ja oskusi nägemisteravuse uurimisel, kontaktläätsede sobitamisel ja prillide valmistamisel;
3. tutvustab juhendatavale tööohutusnõudeid vastavalt praktikabaasis/töökohal kehtivale korrale; edastab uuele töötajale/juhendatavale tööülesannetega seotud informatsiooni selgelt ja arusaadavalt, arvestades uue töötaja/juhendatava eelnevaid teadmisi ja kogemusi antud valdkonnas;
4. loob positiivse töö- ja õpikeskkonna, toetudes eetikanormidele, julgustades juhendatavat avatud suhtlemisele, toetades tema kutsealast arengut ning tunnustades osavõtlikkust ja initsiatiivi;
5. jälgib juhendatava tööd ning vajadusel selgitab ja korrigeerib töövõtteid, demonstreerides ja lastes juhendataval tegevust korrata kuni korrektse tulemuse saavutamiseni;
6. nõustab juhendatavat töös ettetulevate probleemide lahendamisel, vajadusel sekkub kriitilistes olukordades õigeaegselt;
7. annab juhendatavale tagasisidet töösoorituste ning töö edenemise kohta; täidab individuaalse hinnangulehe töösoorituste kohta.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Optometrist, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2 ning vähemalt ühte võõrkeelt osaoskuste „Mõistmine“ ja „Rääkimine“ osas tasemel B1 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“);
2. kasutab oma töös arvutit vastavalt baasmoodulitele „Arvuti põhitõed“, „Interneti põhitõed“, „Tekstitöötlus“ ja „Tabelitöötlus“ ning standardmoodulitele „Andmebaasid“, „IT turvalisus“ ja „Koostöö internetis“ (vt lisa 2 "Arvuti kasutamise oskus");
3. lähtub oma töös eetilistest tõekspidamistest; järgib konfidentsiaalsusnõudeid;
4. lähtub oma töös tööohutus- ja töötervishoiunõuetest;
5. kasutab materjale ning vahendeid säästlikult ja efektiivselt, käitub keskkonda säästvalt;
6. annab vajadusel esmaabi;
7. arvestab oma töös klienditeeninduse põhimõtteid; kasutab erinevaid müügistrateegiaid; järgib klienditeeninduse head tava.

Teadmised:
1) kutseala vajaduste piires mikrobioloogia, farmakoloogia, biokeemia, histoloogia ja füüsika;
2) erialane terminoloogia (ka enimlevinud võõrkeeltes k.a ladina keeles).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-28042016-5.1/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 1
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.04.2016
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Optomeetria
Kutse grupp: Optometrist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
32 Tervishoiu keskastme spetsialistid
325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid
3254 Optometristid ja optikud
ISCED klassifikaator: 09 Tervis ja heaolu
091 Tervis
0914 Meditsiinidiagnostika- ja ravitehnoloogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Marilin Hango OptiPRO OÜ
Jaanika Kriisk Sinu2Silma OÜ, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria õppetool
Agnes Lill Eesti Optometristide Selts, Dr Kai Noor Silmakabinet OÜ
Kai Noor Eesti Oftalmoloogide Selts
Kirsika Piiskop Eesti Optometristide Selts, Dr Kai Noor Silmakabinet OÜ
Veiko Reigo Eesti Oftalmoloogide Selts
Vootele Tamme Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli optomeetria õppetool
Laura Tõnov Instrumentarium Optika

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist