Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Elektriinsener, tase 6 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Elektriinsener, tase 6, esmase kutse kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, kõrgkooli lõpetajatele kutse andmise ning kutsete ja kvalifikats...
ioonide võrdlemise alus.
Erialase rakenduskõrghariduse õppe lõpetanud isikule antakse kutse akadeemilisel õiendil tehtava märkega, kutsetunnistust ei väljastata.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Elektriinsener, tase 6 esmane kutse
EN: Electrical Engineer level 6, Initial Higher Education level
Spetsialiseerumised:
  • Elektriautomaatika
  • Elektrivõrgud ja -süsteemid
  • Tarbija elektripaigaldised
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.04.2016
Kehtib kuni: 04.04.2021
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Elektriinsenerid töötavad elektriliste süsteemide, komponentide ja seadmetega, nad kavandavad ja juhivad nende ehitamist ja nendega töötamist ning juhivad nende talitlust, hooldust ja remonti majanduslikult vastuvõetaval, keskkonnasõbralikul ning ühiskondlikult aktsepteeritaval moel.

Elektriinsen...
er, tase 6 esmane kutse antakse isikule, kes on läbinud rakenduskõrghariduse õppe, mis võimaldab asuda tööle elektriinsenerina tehnoloogia käigushoidmise alal, vajadusel kogenud inseneri juhendamisel. Esmane kutse on tähtajatu, töökogemuse nõue puudub.
Esmase kutse omamine ei anna seaduslikku õigust olla vastutav spetsialist, kuid on selle ametikoha saamise eeldus pärast töökogemuse hankimist.

Elektriinseneride kõik kutsed:
Elektriinsener, tase 6, esmane kutse
Elektriinsener, tase 6
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
Volitatud elektriinsener, tase 8
Elektriinseneride kutsetasemete kirjeldusi vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Inseneriteadmiste rakendamine.
A.2.2 Inseneritööd.
A.2.3 Juhtimine.
A.2.4 Kutsealale pühendumine.
A.2.5 Suhtlemine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.6 Elektrivõrgud ja-süsteemid.
A 2.7 Elektriautomaatika.
A 2.8 Tarbija elektripaigaldised.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Elektriinsenerid töötavad nii büroos kui objektidel. Tööaeg võib olla paindlik.
Objektidel töötades tuleb juhinduda üldise tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest.
A.4 Töövahendid
Elektriinsenerid kasutavad oma töös lisaks tavapärastele kommunikatsioonivahenditele, arvutitele ja nende tarkvarale ning kontoriseadmetele ka spetsiaalseid arvutusprogramme ning erinevaid elektrilisi töövahendeid ja mõõteriistu.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Elektriinseneri töö eeldab innovaatilist, keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet ning kohanemisvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Elektriinsener, tase 6 esmase kutse saamine eeldab vähemalt rakenduskõrgharidust elektritehnika alal Õppekava peab olema riiklikult tunnustatud, vastama kutsestandardi osadele B 2.1-2.8 ning sisaldama 27 EAP praktikat.
Insenerikutsete taotlemise eeldused on esitatud lisas 2 „Insenerikutsete taotlem...
ise eeldused“.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Objektijuht, käidujuht, dispetšer, konsultant jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Elektriinsener, tase 6 esmase kutse saamiseks tuleb õppekava läbimisel omandada kompetentsid B.2.1–B.2.5 ja vähemalt üks kompetents valikust B.2.6 – B.2.8.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Inseneriteadmiste rakendamine 6

Tegevusnäitajad:
1) tutvub meetoditega valib ülesannete täitmiseks võimalikest meetoditest sobivaima;
2) kasutab asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi põhimõtteid;
3) kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi;
4) otsib võimalusi enesearendamiseks, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega.

Teadmised:
1) üldteoreetilised: matemaatika, loodusteadused, informaatika, ökonoomika, filosoofia;
2) üldinsenerilikud: tugevusõpetus, graafika, teoreetiline mehaanika, masinatehnika;
3) valdkondlikud: elektrotehnika alused, elektritootmisseadmete, elektri ülekande ning jaotusseadmete elektriautomaatika ja elektritarbimisseadmete toimimise põhimõtted.
B.2.2 Inseneritööd 6

Tegevusnäitajad
1) tuvastab probleeme ja rakendab diagnostilisi meetodeid, et määratleda probleemide põhjuseid ning saavutada rahuldavaid lahendusi;
2) määratleb, organiseerib ja kasutab tõhusalt ressursse, et täita ülesandeid, mille puhul tuleb arvesse võtta kulusid, kvaliteeti, ohutust ning mõju keskkonnale.

Teadmised:
1) elektriohutus, tööde ohutu organiseerimise alused, diagnostilised meetodid;
2) keskkonnakaitse, normdokumendid ,säästvat arengu ja energiatõhususe põhimõtted.
B.2.3 Juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1) juhendab tehniliselt töögruppe;
2) otsustab mida ja kuidas teha ja võtab vastutuse oma töölõigu juhtimise eest;
3) kogub jooksvat infot, analüüsib tegevusi, annab tagasisidet ning korrigeerib vajadusel tegevusi;
4) töötab projekti dokumentidega, koostab aruandeid, memosid ja juhised, töökorralduses muutusi, tööprogramme; kirjeldused, jooniseid, hinnangud jm.

Teadmised:
1) praktilise juhendamise ja juhtimise alused;
2) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhitõed;
3) majandusteaduse alused.
B.2.4 Kutsealale pühendumine 6

Tegevusnäitajad:
1) juhindub oma töös inseneride kutse-eetikast (kutse-eetika koodeks vt lisa 3);
2) toetab oma tegevuste kaudu ja inseneritöö laiemat teadvustamist ning väärtustamist ühiskonnas kujundab ja järgib ühiskonna väärtusi ja norme erinevates keskkondades;
3) kujundab oma eeskujuga noorinseneride väärtusi.

Teadmised:
kutsealaga seotud institutsioonid ja koostöövõrgustikud
B.2.5 Suhtlemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt;
2) valdab vähemalt ühte võõrkeelt, vähemalt tasemel B1 vt. lisa 4;
3) loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.

Teadmised:
1) PR alased algteadmised ja nende rakendusoskused;
2) psühholoogia põhitõed.

Hindamismeetod(id):
Dokumentide alusel (enesehinnang ja tööpoole eksperthinnang läbiviidud projektidele)
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Esmase kutse saamiseks tuleb õppekava läbimisel omandada vähemalt üks kompetents valikust B.2.6 – B.2.8.
Elektrivõrgud ja -süsteemid
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Elektrivõrgud ja-süsteemid 6

Tegevusnäitajad:
1) teeb arvutusi elektri¬süsteemi töö planeerimisel.
2) teeb arvutusi energia-ja võimsusbilansi koostamiseks.
3) ehitab elektriseadmeid ja elektrivõrkude elemente.

Teadmised:
1) elektrisüsteemid: elektritootmise , ülekande ja jaotamise põhimõtted, elektrisüsteemi stabiilse toimimise põhimõtted;
2) elektrituru toimimise põhimõtted;
3) süsteemiautomaatika, süsteemiautomaatika toimimise põhimõtted ja alamsüsteemid.
 
Elektriautomaatika
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Elektriautomaatika 6

Tegevusnäitajad:
1) projekteerib vastutava inseneri juhendamisel ning ehitab ja käitab ohutult:
a) elektri väiketootmisseadmeid ja nende juhtimissüsteeme
b) elektri koht- ja tarkvõrke,
c) tööstus- ja energeetikaettevõtete ning hoonetega seotud elektritarbimise põhiseadmeid
d) elektripaigaldiste automaatikasüsteeme,
e) tehnoloogilistes protsessides ja masinates kasutatavat aparatuuri ja elektriajameid
f) automaatjuhtimis- ja andmesidesüsteeme, koht- ja tarkvõrke
2) rakendab automaatika meetodeid ja vahendeid ning automaatika riist- ja tarkvara vahendite arengutendentse võimalike parimate lahenduste leidmisel.

Teadmised:
1) elektri tootmiseks, ülekandeks ja jaotamiseks ning tarbimiseks kasutatavate automaatikaseadmete toimimise põhimõtted;
2) tööstus- ja energeetikaettevõtete, hoonete ja neis leiduva tehnoloogiaga seotud elektrivarustuse ja -paigaldiste ning ühendatud elektrisüsteemide toimimise põhimõtted;
3) automaatjuhtimise ja süsteemiteooria põhimõtete ning tehnoloogilistes protsessides (sh elektervalgustuses ja elektrotehnoloogias) ja masinates kasutatava aparatuuri ja seadmete ning elektriajamite toimimise põhimõtted;
4) andmesideprotokollid.
 
Tarbija elektripaigaldised
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Tarbija elektripaigaldised 6

Tegevusnäitajad:
1. projekteerib vastutava inseneri juhendamisel ning ehitab ja käitab ohutult:
a. elektri väiketootmisseadmeid ja nende juhtimissüsteeme;
b. elektri koht- ja tarkvõrke;
c. tööstus-, transpordi ja väikeenergeetika objekte;
d. elektritarbimise põhiseadmeid.
e. ettevõtete elektrivarustussüsteeme ja põhiliste tehnoloogiliste protsessidega seotud elektripaigaldisi;
f. üldtööstuslikke masinaid, ajameid ja nende elektripaigaldisi;
g. ehitusmasinate elektripaigaldisi.
h. äri- ja ühiskondlike hoonete ning elamute elektrivarustuspaigaldisi, valgustuspaigaldisi ja automaatika- ja sidepaigaldisi;
i. üldtööstuslike masinatega ja tööstuslike tootmisprotsessidega seotud elektri- ning automaatikapaigaldisi;
j. transpordimasinatega seotud statsionaarseid ja mobiilseid elektri- ning automaatikapaigaldisi.

Teadmised:
1) elektri tootmise, edastamise ja jaotamise ning tarbimisega seotud elektripaigaldiste toimimise põhimõtted;
2) tööstus- ja energeetikaettevõtete ja neis leiduva tehnoloogiaga seotud elektrivarustus ja elektripaigaldiste toimimise põhimõtted;
3) äri- ja ühiskondlike hoonete ning elamute elektrivarustus-, valgustus-, automaatika- ja sidepaigaldiste toimimise põhimõtted;
4) masinate ja protsesside käitamise ning juhtimisega seotud elektri- ning automaatikapaigaldiste toimimise põhimõtted.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-05042016-4.6/1k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 1
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.04.2016
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Inseneeria (energeetika)
Kutse grupp: Elektriinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2151 Elektriinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Elektriinseneride kutsete tasemed
Lisa 2 Kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heiki Tammoja EEES juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli professor
Tiit Metusala EEES juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud
Lauri Öövel EEES juhatuse liige, OÜ Energoservis juhatuse liige
Arvi Hamburg Eesti Inseneride Liit, Tallinna Tehnikaülikooli professor, dekaan
Lembit Vali EEES juhatuse liige, OÜ Energiasalv juhatuse liige

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist