Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmase kutse kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, kõrgkooli lõpetajatele kutse andmise ning kutsete j...
a kvalifikatsioonide võrdlemise alus.
Erialase rakenduskõrghariduse õppe lõpetanud isikule antakse kutse akadeemilisel õiendil tehtava märkega, kutsetunnistust ei väljastata. Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 kutsestandard on kõrghariduse õppekavade, isikute kompetentsuse hindamise ning kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemise alus.

Erialase rakenduskõrghariduse õppe lõpetanud isikule antakse kutse akadeemilisel õiendil tehtava märkega, kutsetunnistust ei väljastata.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse
EN: Diploma Electrical Engineer level 7, Initial Higher Education level
Spetsialiseerumised:
  • Elektriautomaatika
  • Elektrivõrgud ja -süsteemid
  • Tarbija elektripaigaldised
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.04.2016
Kehtib kuni: 31.03.2021
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Elektriinsenerid töötavad elektriliste süsteemide, komponentide ja seadmetega, nad kavandavad ja juhivad nende ehitamist ja nendega töötamist ning juhivad nende talitlust, hooldust ja remonti majanduslikult vastuvõetaval, keskkonnasõbralikul ning ühiskondlikult aksepteeritaval moel.
Elektriinsener...
idel on valmisolek töötada interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade inseneride jt spetsialistidega.

Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse antakse isikule, kes on läbinud kõrghariduse õppe, mis võimaldab asuda tööle elektriinsenerina tehnoloogia käigushoidmise ja arendamise alal, vajadusel kogenud inseneri juhendamisel. Esmane kutse on tähtajatu, töökogemuse nõue puudub.
Esmase kutse omamine ei anna seaduslikku õigust olla vastutav spetsialist, kuid on selle ametikoha saamise eeldus pärast töökogemuse hankimist.

Elektriinseneride kõik kutsed:
Elektriinsener, tase 6, esmane kutse
Elektriinsener, tase 6
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmane kutse
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7
Volitatud elektriinsener, tase 8
Elektriinseneride kutsetasemete kirjeldusi vt lisast 1.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Inseneriteadmiste rakendamine.
A.2.2 Inseneritööd.
A.2.3 Juhtimine.
A.2.4 Kutsealale pühendumine.
A.2.5 Suhtlemine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.6 Elektrivõrgud ja-süsteemid.
A 2.7 Elektriautomaatika.
A 2.8 Tarbija elektripaigaldised.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Elektriinsenerid töötavad nii büroos kui objektidel. Tööaeg võib olla paindlik.
Objektidel töötades tuleb juhinduda üldise tööohutuse ja elektriohutuse nõuetest.
A.4 Töövahendid
Elektriinsenerid kasutavad oma töös lisaks tavapärastele kommunikatsioonivahenditele, arvutitele ja nende tarkvarale ning kontoriseadmetele ka spetsiaalseid arvutusprogramme ning erinevaid elektrilisi töövahendeid ja mõõteriistu.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Elektriinseneri töö eeldab innovaatilist, keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlusvõimet ning kohanemisvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmase kutse saamine eeldab kõrgharidust elektritehnika alal Õppekava peab olema riiklikult tunnustatud, vastama kutsestandardi osadele B 2.1-2.8.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Objektijuht, käidujuht, dispetšer, konsultant jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Diplomeeritud elektriinsener, tase 7 esmase kutse saamiseks tuleb õppekava läbimisel omandada kompetentsid B.2.1–B.2.5 ja vähemalt üks kompetents valikust B.2.6 – B.2.8.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Inseneriteadmiste rakendamine 7

Tegevusnäitajad:
1) kasutab asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogia alaseid põhimõtteid probleemide lahendamisel;
2) omab ja laiendab kindlat teoreetilist lähenemist, mis võimaldab kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid-ja süsteeme;
3) hindab tehnoloogiate rakendatavust oma valdkonnas võttes arvesse kasutaja vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid;
4) otsib võimalusi enesearendamiseks, hoiab end kursis valdkondlike uuendustega;
5) kasutab sobivaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi.

Teadmised:
1) üldteoreetilised: matemaatika, loodusteadused, informaatika, ökonoomika, võõrkeel, filosoofia;
2) üldinsenerlikud: tugevusõpetus, graafika, teoreetiline mehaanika, masinatehnika;
3) valdkondlikud üldised: elektrotehnika alused, elektritootmisseadmete, elektri ülekande ning jaotusseadmete, elektriautomaatika ja elektritarbimisseadmete toimimise põhimõtted.
B.2.2 Inseneritööd 7

Tegevusnäitajad
1) oskab leida sobivaima tehnoloogia, protseduuri ja/või meetodi;
2) kavandab ja arendab tehnoloogilisi lahendusi ja viib neid ellu arvestades kulude, ohutuse, töökindluse, kvaliteedi, keskkonnamõjude jm aspektidega
3) analüüsib olemasolevaid projekte ja otsib võimalusi nende arendamiseks ja lahendamiseks;
4) kasutab nüüdisaegseid metoodikaid erialaga seotud probleemide lahendamiseks nagu nt IKT vahendid ja modelleerimise ja simulatsiooni ning analüüsi- ja sünteesitehnikad;
5) kasutab elektroenergeetika valdkonnaga seotud tehnika- ja majandusvaldkondade (info-tehnoloogia, elektroonika, turuteabe, majanduse ja keskkonnakaitse) üleseid lahendus-meetodikaid.

Teadmised:
1) elektriohutus, tööde ohutu organiseerimine;
2) diagnostilised meetodid;
3) tehnoloogiliste protsesside iseärasused;
4) majandusliku analüüsi meetodid;
5) keskkonnakaitse;
6) seadusandlus, normdokumendid ja standardid;
7) keskkonnahoiu ja energiatõhususe põhimõtted.
B.2.3 Juhtimine 7

Tegevusnäitajad:
1) omab valmidust juhtida tehnilist personali ja koordineerida projekti tegevusi kasutades sobivaid juhtimisvõtteid ja –süsteeme;
2) hoiab projekti planeeritud eelarvega ning tegevuste ja õigusaktidega vastavuses;
3) kogub jooksvat infot, analüüsib tegevusi, annab tagasisidet ning korrigeerib vajadusel tegevusi;
4) planeerib projekti majandustegevust;
5) annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, koordineerib juhendatavate tööd.

Teadmised:
1) juhtimise põhimõtted;
2) andragoogika ja psühholoogia põhitõed;
3) kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhitõed;
4) majandusteaduse alused.
B.2.4 Kutsealale pühendumine 7

Tegevusnäitajad:
1) juhindub oma töös inseneride kutse-eetikast (kutse-eetika koodeks vt lisa 2);
2) toetab oma tegevuste kaudu ja inseneritöö laiemat teadvustamist ning väärtustamist ühiskonnas;
3) säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
4) orienteerub kutseala eri aspektides, teeb ettepanekuid innovatiivseteks muutusteks, kavandab arendustegevusi.

Teadmised:
1) kutsealaga seotud institutsioonid ja koostöövõrgustikud;
2) kutsealaga seonduvad trendid majanduses ja haridussüsteemis.
B.2.5 Suhtlemine 7

Tegevusnäitajad:
1) kasutab oma töös korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas ning väljendab ennast arusaadavalt;
2) valdab vähemalt ühte võõrkeelt, vähemalt tasemel B2 vt lisa 3;
3) osaleb aktiivselt diskussioonidel ja koosolekutel;
4) koostab esitlusi, dokumente, kirju ja aruandeid;
5) vahetab tehnilist informatsiooni kõigile arusaadavalt;
6) annab tagasisidet ja teeb vahekokkuvõtteid;
7) loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele.

Teadmised:
1) PR alased teadmised;
2) avaliku esinemise oskus;
3) psühholoogia põhitõed.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Esmase kutse saamiseks tuleb õppekava läbimisel omandada vähemalt üks kompetents valikust B.2.6 – B.2.8.
Elektrivõrgud ja -süsteemid
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Elektrivõrgud ja-süsteemid 7

Tegevusnäitajad:
1) omab valmidust juhtida energiasüsteemi ja selle osade talitlust ning planeerida elektrisüsteemi ja selle osade arengut;
2) omab valmidust koostada energiabilanssi ja – võimsusbilanssi, ning prognoosida elektrituru arenguid;
3) omab valmidust arendada, projekteerida, ehitada ja käitada süsteemiautomaatikat ning
4) analüüsida elektrisüsteemis esinevaid rikkeid.

Teadmised:
1) ühendatud elektrisüsteemid: elektritootmise , ülekande ja jaotamise põhimõtted ning nende arengusuunad, elektrisüsteemi stabiilse toimimise põhimõtted;
2) elektriturg: elektrituru toimimise põhimõtted; elektrituru, tootmise ja tarbimise trendid;
3) süsteemiautomaatika: süsteemi töös esinevad ebanormaalsused ja nende analüüsimeetodid ning süsteemiautomaatika toimimise põhimõtted ja alamsüsteemid.
 
Elektriautomaatika
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Elektriautomaatika 7

Tegevusnäitajad:
1) arendab, projekteerib, ehitab ja käitab ohutult;
a) elektri väiketootmisseadmeid ja nende juhtimissüsteeme;
b) elektri koht- ja tarkvõrke;
c) tööstus- ja energeetikaettevõtete ning hoonetega seotud elektritarbimise põhiseadmeid;
d) elektripaigaldiste automaatikasüsteeme;
e) tehnoloogilistes protsessides ja masinates kasutatavat aparatuuri ja elektriajameid;
f) automaatjuhtimis- ja andmesidesüsteeme, koht- ja tarkvõrke;
2) analüüsib seadmetes esinevaid rikkeid ja seadmete- vahendite arengutendentse ja valib võimalikke parimaid probleemide lahendusi.

Teadmised:
1) elektri tootmiseks, ülekandeks ja jaotamiseks ning tarbimiseks kasutatavate automaatikaseadmete toimimise põhimõtted;
2) tööstus- ja energeetikaettevõtete, hoonete ja neis leiduva tehnoloogiaga seotud elektrivarustuse ja -paigaldiste ning ühenda¬tud elektrisüsteemide toimimise põhimõtted;
3) automaatjuhtimise ja süsteemiteooria põhimõtete ning tehnoloogilistes protsessides (sh elektervalgustuses ja elektrotehnoloogias) ja masinates kasutatava aparatuuri ja seadmete ning elektriajamite toimimise põhimõtted;
4) andmesideprotokollid.
 
Tarbija elektripaigaldised
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Tarbija elektripaigaldised 7

1) arendab, projekteerib, ehitab ja käitab ohutult:
a) elektri väiketootmisseadmeid ja nende juhtimissüsteeme;
b) elektri koht- ja tarkvõrke;
c) tööstus-, transpordi ja väikeenergeetika objekte;
d) elektritarbimise põhiseadmeid.
e) ettevõtete elektrivarustussüsteeme ja põhiliste tehnoloogiliste protsessidega seotud elektripaigaldisi;
f) üldtööstuslikke masinaid, ajameid ja nende elektripaigaldisi;
g) ehitusmasinate elektripaigaldisi.
h) äri- ja ühiskondlike hoonete ning elamute elektrivarustuspaigaldisi, valgustuspaigaldisi ja automaatika- ja sidepaigaldisi;
2) analüüsib paigaldiste ja nende projektide tehnilist taset, seal esinevaid puudusi ning teeb ettepanekuid nende kõrvaldamiseks.

Teadmised:
1) elektri tootmise, edastamise ja jaotamise ning tarbimisega seotud elektripaigaldiste toimimise põhimõtted;
2) tööstus- ja energeetikaettevõtete, äri-ja ühiskondlike hoonete ja elamute ja neis leiduva tehno-loogiaga seotud elektrivarustus-, valgustus-, automaatika-, sidepaigaldiste toimimise põhimõtted;
3) masinate ja protsesside käitamise ning juhtimisega seotud elektri- ning automaatikapaigaldiste toimimise põhimõtted.

C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-05042016-4.7/2k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 1
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.04.2016
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Inseneeria (energeetika)
Kutse grupp: Elektriinsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2151 Elektriinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Elektriinseneride kutsete tasemed
Lisa 2 Kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heiki Tammoja EEES juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli professor
Tiit Metusala EEES juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud
Lauri Öövel EEES juhatuse liige, OÜ Energoservis juhatuse liige
Arvi Hamburg Eesti Inseneride Liit, Tallinna Tehnikaülikooli professor, dekaan
Lembit Vali EEES juhatuse liige, OÜ Energiasalv juhatuse liige

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist