Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Digitaalse trükiseadme operaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Digitaalse trükiseadme operaator, tase 4 kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate koolituskavade ja kutseõppe õppekavade koostamise ning ...
kompetentsuse hindamise alus.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Digitaalse trükiseadme operaator, tase 4
EN: Digital Print Operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 05.10.2016
Kehtib kuni: 27.09.2021
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Digitaalse trükiseadme operaator, tase 4 käsitseb ja hooldab keerulist digitrüki arvuti- ja seadmeparki. Digitaalse trükiseadme operaatori töö eesmärk on kindlustada kvaliteetsete digitrükiste tootmine.
Trükise valmimise protsess on individuaalne ja vastutusrikas: tootmise eripärast tingitud tööül...
esandeid tuleb täpselt tõlgendada ja täita, tegevusi planeerida, töövahendeid kasutada ratsionaalselt ja keskkonnahoidlikult.
Oluline on pidev enesetäiendamine, et tulla toime areneva trükitehnoloogia, tarkvara, uute seadmete ja töövõtetega.
Digitaalse trükiseadme operaator töötab enamasti trükikodades. Ta võib tööd leida ka trükiseadmete hooldusettevõtetes või reklaami- või pakenditootmise ettevõtetes.

Kutsealal välja töötatud kutsestandardid:
Trükiettevalmistaja, tase 4
Trükiettevalmistaja, tase 5
Trükiste järeltöötlusseadmete operaator, tase 4
Ofsettrükkal, tase 4
Ofsettrükkal, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Digitaalsete originaalide trükiks ettevalmistamine
1. Digitaalsete originaalide kontrollimine
2. Trükilaotuse (paigutuse) tegemine
3. Muutandmetega trükkimise ettevalmistamine

A.2.2 Trükitehnilise kvaliteedi ohjamine
1. Trükiseadme kalibreerimine ja profileerimine
2. Trükiseadmete ...
seadistamine ja käitamine

A.2.3 Digitaalne trükkimine
1. Digitaalse trükiprotsessi alustamine
2. Digitrüki protsessi ohjamine
3. Trükiprotsessi lõpetamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Digitaalse trükiseadme operaator töötab siseruumides.
Töö arvutiga võib koormata silmi ja tekitada sundasendist põhjustatud vaevusi.
Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt, vajadusel tuleb valmis olla töötamiseks puhkepäevadel ja vahetustes.
Tundlikel inimestel võib töötamine kemikaalide ja trük...
imaterjalidega põhjustada allergiat. Töös võib ette tulla füüsilist pingutust. Töö on vahelduva tempoga, sisaldades nii rutiinseid tegevusi kui ka kiiret reageerimist nõudvaid situatsioone. Töö võib toimuda madala temperatuuridega ladudes (näit külmutus- või külmladudes jm). Võimalikeks ohuteguriteks on kokkupuude liikuvate mehhanismidega, spetsiifiliste töövahenditega ja ohtlike kaupadega. Arvestada tuleb ka kõrgustes töötamisega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Arvutid, trükiseadmed ja lisaseadmed, tarkvara (töövoog, trüki ettevalmistamis, muutandmed, RIP)
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetulek eeldab huvi kaasaegse trüki- ja infotehnoloogia vastu, head värvitaju, analüüsivõimet, pingetaluvust, otsustus- ja vastutusvõimet ning suhtlemis- ja koostöövalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Erialane kutseharidus või töökohal õppides omandatud kompetentsid.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Trükimasina operaator, digitrükkal.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Digitaalsete originaalide trükiks ettevalmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. kontrollib originaalfaili vastavust tellimusele kasutades failide eelkontrolli tarkvara;
2. hindab faili sobivust valitud trükitehnikale ja materjalile kasutades vastavat kontrollprofiili;
3. paigutab originaalfailid optimaalselt trükipoognale vastavalt kasutatavale materjalile ja tellimuse nõuetele;
4. paigutab originaalfailid optimaalselt rullmaterjalile vastavalt tellimuse nõuetele;
5. kasutab andmebaase trükiste personaliseerimiseks vastavalt etteantud juhistele;
6. loob kujundusfaili baasil personaliseeritava trükise kujunduspõhja;
7. seob muutandmed kujunduspõhjaga kasutades vastavat tarkvara.

Teadmised:
1) trükiettevalmistuse põhimõtted;
2) nõuded järeltöötlusele;
3) trükinduses enamkasutatavate materjalide omadused;
4) tabelarvutustarkvara kasutamine andmebaaside loomiseks;
5) muutandmete kasutamise põhimõtted.
B.2.2 Trükitehnilise kvaliteedi ohjamine 4

Tegevusnäitajad:
1. kalibreerib trükiseadme vastavalt seadme juhendile;
2. loob materjalipõhiseid profiile kasutades värvihaldusseadmeid ja -tarkvara;
3. hindab trükiseadme tehnilist seisukorda seadmete näitude põhjal ja audiovisuaalselt;
4. tuvastab levinumad häired seadme töös;
5. analüüsib seadme veateateid ja likvideerib vea põhjuse üksi või koostöös seadme hooldajaga;
6. kasutab trüki kvaliteedi tagamise meetodeid;
7. mõõdab ja hindab värvinäidiseid.

Teadmised:
1) spektrofotomeetria ja densitomeetria seadmed ja nende kasutusala;
2) värvihalduse põhimõtted;
3) trükinduses kasutatavad standardid;
4) digitrükiseadmete hooldustööde põhimõtted.
B.2.3 Digitaalne trükkimine 4

Tegevusnäitajad:
1. valmistab ette trükimaterjalid vastavalt tellimusele;
2. hindab trükiseadme kulumaterjalide piisavust trükiseadme näitude või vaatluse teel;
3. vahetab kulumaterjale vastavalt trükiseadme juhendile;
4. seadistab trükiseadme ja RIPi vastavalt kasutatavale trükimaterjalile, profiilidele ja järeltöötlusele;
5. kontrollib trükikvaliteeti visuaalselt tootmise käigus;
6. mõõdab värvihaldusseadmete abil trükikvaliteedi vastavust standardile ja tootmisprotsessis kehtestatud nõuetele;
7. tuvastab enamlevinud trükidefektide põhjused, tegutseb vastavalt töökorraldusele;
8. trükib trükised vastavalt tellimusele juhindudes efektiivse tootmise põhimõtetest;
9. märgistab valmistoodangu ja annab selle üle järeltöötlusele;
10. täidab tootmisdokumentatsiooni vastavalt trükikoja töökorraldusele;
11. puhastab trükiseadme vastavalt kasutusjuhendile.

Teadmised:
1) digitrükiste järeltöötluse eripära.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Digitaalse trükiseadme operaator, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. orienteerub enamlevinud digitrükitehnoloogiates;
2. planeerib oma tööaega, töötab eesmärgipäraselt ja organiseeritult;
3. mõistab tootmise tervikprotsessi, saab aru organisatsiooni eri osakondade tööst ja funktsioonidest;
4. teeb koostööd ja kohandub meeskonnaga;
5. kasutab efektiivseid ja ergonoomilisi töövõtteid;
6. hoiab igas tööetapis oma töökoha korras;
7. järgib säästva materjalikasutuse ning keskkonna hoiu põhimõtteid;
8. järgib tööeeskirju ja ohutusnõudeid;
9. kasutab oma töös võõrkeelseid dokumente, keeleoskus vähemalt üht võõrkeelt (inglise või saksa) oma eriala piires tase A2 komponent: MÕISTMINE. Lisa 1 "Keelte oskustasemete kirjeldused";
10. kasutab oma töös arvutit vastavalt baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Andmebaasid, Tekstitöötlus, Tabeltöötlus ja standardmoodulitele IT-turvalisus ja Koostöö internetis. Lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused“;
11. kasutab eesmärgipäraselt IKT-vahendeid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 24-05102016-4.1/1k
Kutsetegevuse valdkond: Tehnika, Tootmine ja Töötlemine
Vastutav kutsenõukogu: Tehnika, Tootmise ja Töötlemise Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 3
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 05.10.2016
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Trükitööstus
Kutse grupp: Digitaalse trükiseadme operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
732 Trükitööstuse töölised
7322 Trükkalid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
18 Trükindus ja salvestiste paljundus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kullar Laiape Abcom Teeninduse OÜ
Marko Levin Tallinna Polütehnikum
Kati Rostfeldt Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit
Virko Kuusk Overall Eesti AS
Külli Tammes Pakett AS
Hanno Sillajõe Grano Digital

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist