Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Aktiivtegevuste vaneminstruktor, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Aktiivtegevuste instruktori kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate õppekavade koostamise ning isiku kompetentsuse hindamise alus.
Nimetus: ET: Aktiivtegevuste vaneminstruktor, tase 5
EN: Senior Activity instructor, level 5
Spetsialiseerumised:
  • Maastikuvibu vaneminstruktor, tase 5
  • Matkajuht, tase 5
  • Seiklusraja vaneminstruktor, tase 5
Osakutsed:
Kehtib alates: 03.11.2016
Kehtib kuni: 10.06.2019
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutse struktuuri ümbersõnastamine, et viidata täpsemalt spetsialiseerumise valimise nõudele.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Aktiivtegevuste vaneminstruktori töö eesmärk on pakkuda kliendile elamusi läbi aktiivsete tegevuste. Aktiivtegevuste läbiviimisel arvestab ta sihtgrupi vajaduste, ea ja võimetega.
Instruktor kasutab erinevaid erialaspetsiifilisi vahendeid, oskab adekvaatselt hinnata riske, käituda kriisiolukorras ...
ning anda esmaabi.
Instruktor on klienditeenindaja, kes tegutseb ja käitub vastavalt heale tavale ja eetilistele normidele, on võimeline suhtlema klientidega erinevatest rahvustest ja kultuuridest.
Aktiivtegevuste instruktori tööülesanded on aktiivtegevuste ettevalmistamine ja juhtimine ning tegevuste jätkusuutlik planeerimine, arendamine ja majandamine, sh turismitoodete ja -teenuste loomine ja arendamine, kvaliteedi arendamine, turunduse ja müügi korraldamine. Vaneminstruktor vastutab varustuse olemasolu ja korrasoleku eest ning riskijuhtimise plaani koostamise ja järgimise eest. Vaneminstruktor juhendab instruktoreid ja meeskonda.
Vaneminstruktor on usaldusväärne ja professionaalne.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Aktiivtegevuste ettevalmistamine:
1) tegevusplaani koostamine ja järgmine;
2) riskijuhtimine;
3) osapooltega kokkulepete sõlmimine.

A.2.2 Aktiivtegevuste läbiviimine ja gruppide juhendamine:
1) tegevuste tutvustamine;
2) juhiste andmine ohutuse ja turvalisuse osas;
3) kliendi valmi...
soleku hindamine;
4) tegevuste läbiviimine;
5) tegevuste lõpetamine;
6) tagasiside analüüsimine.

A.2.3 Tehniliste vahendite olemasolu ja turvalisuse tagamine:
1) varustuse hankimine, hooldamine ja säilitamine;
2) tegevuskeskkonna ja -paikade valik, heakorra järgimine ja hooldamine;
3) varustuse transportimine.

A.2.4 Müük, turundus ja tootearendus:
1) toote/teenuse arendamine;
2) turunduse ja müügi korraldamine.

A.2.5 Juhendamine ja koolitamine:
1) töökvaliteedi tagamine;
2) instruktoritöö koordineerimine ja koolitamine.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.6 Köietööde ja seikluspargi töö juhendamine:
1) seiklusraja avamine ja kontrollimine;
2) külastajate vastuvõtmine ja instruktaaž;
3) järelevalve seiklusradadel;
4) päästmine.

A.2.7 Maastikuvibulaskmise juhendamine
1) viburaja ehitamine ja varustuse kontrollimine;
2) külastajate vastuvõ...
tmine ja instruktaaž;
3) järelevalve viburajal;
4) tegutsemine ohuolukorras.

A.2.8 Veematkade korraldamine ja läbiviimine
1) veekogu valimine;
2) külastajate vastuvõtmine ja instruktaaž;
3) turvanõuete järgimine;
4) päästmine.

A.2.9 Jalgsimatkade korraldamine ja läbiviimine
1) retkede ettevalmistamine ja juhtimine;
2) looduse vahendamine retkedel;
3) koolitusprogrammide koostamine, juhtimine ning koolituste korraldamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töö võib olla hooajaline, varieeruva tempoga ja liikuv. Töö eeldab valmisolekut töötada sõltumata aastaajast nii sise- kui ka välistingimustes, õhtusel ajal ja puhkepäevadel. Töö võib olla kohati riskantne ettearvamatute ilmastikuolude tõttu.
A.4 Töövahendid
Kasutab aktiivtegevuste läbiviimisel vajalikke vahendeid vastavalt spetsialiseerumisele.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Aktiivtegevuste vaneminstruktori töö eeldab pingetaluvust, vastutusvõimet, koostöövõimet, analüüsivõimet, kohanemisvõimet, head füüsilist vormi, vastupidavust ja erialaspetsiifilist vilumust.
Töö on seotud klientide teenindamisega ning eeldab suhtlemisoskust ja sõbralikkust, usaldatavust ja motive...
erimisvõimet, valmisolekut toime tulla erinevate olukordadega ning emotsionaalset stabiilsust. Töös sisalduvad mitmesugused tegevused nõuavad kiiret ja paindlikku tegutsemist, korrektsust, täpsust, otsustusvõimet, loomingulisust ja enesetäiendamist.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Aktiivtegevuste vaneminstruktor on täisealine isik. Instruktoriks saab õppida koolitustel ja töökohal.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Instruktor, vaneminstruktor, matkajuht, retkejuht.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Aktiivtegevuste instruktori 4. taseme kutse taotlemisel on vajalik kohustuslike kompetentside B.2.1 – B.2.5, läbiva kompetentsi B.2.10 ning vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi(de) tõendamine valikust B.2.6-B.2.9:
Köietööde ja seikluspargi töö juhendamine - kompetents B.2.6
Maastik...
uvibulaskmise juhendamine – kompetents B.2.7
Matkamine – kompetentsid B.2.8 – B.2.9.
Matkamisele spetsialiseerumisel peab täiendavalt valima vähemalt ühe järgnevatest matkamise liikidest:
- Veematkad
- Jalgsimatkad

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Aktiivtegevuste ettevalmistamine 5

Tegevusnäitajad:
1) pakub tellija soovile ja sihtrühma võimekusele vastava teenuse;
2) koostab tegevuste plaani, arvestades sihtrühma, ilmastikuolude ja teiste keskkonnatingimustega;
3) arvestab tegevuste planeerimisel vajamineva tehniliselt korras oleva varustuse olemasolu ja paigaldusega;
4) koostab ja vormistab hinnapakkumised;
5) planeerib tööde korralduse vastavalt olemasolevale informatsioonile;
6) hindab võimalikke tegevusega kaasnevaid ohtusid, mis tulenevad inimestest, keskkonnast ja varustusest;
7) koostab riskijuhtimise plaani tulenevalt hindamistulemustest ja tegevusplaanist;
8) järgib riskijuhtimise plaani kogu tegevusprotsessi vältel, arvestades riskifaktoritega;
9) kontrollib ja arendab riskijuhtimise plaani;
10) kooskõlastab tegevused ja sõlmib vajalikud kokkulepped klientide, partnerite ja ametkondadega.
B.2.2 Aktiivtegevuste läbiviimine ja gruppide juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) tutvustab eelseisvaid tegevusi, luues positiivse kontakti kliendiga;
2) innustab ja julgustab kliente aktiivselt osalema;
3) informeerib kliente aktiivtegevuste läbiviimise reeglitest, vastutab kliendi omavastutuslepingu täitmise eest;
4) annab klientidele selged juhised tegevuse ja varustuse kasutamise kohta;
5) valmistab kliendile ette varustuse ning demonstreerib selle ohutut kasutamist;
6) kontrollib osalejate arusaamist tegevuse ja varustuse kasutamise osas;
7) juhib tähelepanu võimalikele ohuallikatele, tagades kliendi turvalisuse;
8) hindab kliendi valmisolekut ja sobivust eelolevateks tegevusteks, mittesobivuse korral käitub vastavalt riskijuhtimise plaanile;
9) jälgib nii indiviidi kui ka kogu grupi käitumist tegevuste vältel, vajadusel innustab ja suunab ning probleemide ilmnemisel lahendab olukorra;
10) järgib tegevuste plaani, vajadusel korrigeerib vastavalt olukorrale;
11) loob ja säilitab usaldusväärse õhkkonna;
12) jälgib ilmastikuolusid ja/või keskkonnatingimusi ning tegutseb vastavalt riskijuhtimise plaanile;
13) käitub ohuolukorras operatiivselt ning ei võta ülemääraseid riske, vajadusel osutab esmaabi ja kutsub professionaalse abi;
14) kontrollib, kas kõik tegevuses osalenud grupiliikmed on oma tegevuse lõpetanud ja kohal;
15) teeb tegevusest kokkuvõtte, annab tagasisidet klientidele ja julgustab kliente tagasisidet andma;
16) kontrollib üle tagastatud kasutatud varustuse vastavalt teenusepakkuja kehtestatud reeglitele;
17) lõpetab tegevused positiivselt, seades eesmärgiks kliendikontakti jätkumise;
18) hindab kogu oma programmi ja otsustab, kas miski vajab tulevikus muutmist;
19) teeb kokkuvõtte ettevõtte jaoks ja koostab aruande;
20) teeb ettevõttele ettepanekuid muudatusteks, vajadusel kohandab tegevuskeskkonda sobivaks;
21) süstematiseerib ja analüüsib saadud tagasisidet, vajadusel viib ellu parendustegevused.
B.2.3 Tehniliste vahendite olemasolu ja turvalisuse tagamine 5

Tegevusnäitajad:
1) tagab varustuse olemasolu ja korrasoleku;
2) hooldab ja säilitab varustust vastavalt etteantud nõuetele ning vajadusel remondib või tellib varustuse remonditööd;
3) hangib puuduoleva või asendab kõlbmatu varustuse;
4) veendub rajatiste ja/või tegevuspaikade ohutuses ja sobivuses klientidele;
5) järgib õigusaktidest tulenevaid piiranguid;
6) järgib säästva arengu põhimõtteid;
7) tuleb toime muutuvates tegevuskeskkondades;
8) korraldab varustuse transpordi vastavalt vajadusele;
9) vastutab varustuse turvalise, säästliku ja ohutu transpordi eest.
B.2.4 Müük, turundus ja tootearendus 5

Tegevusnäitajad:
1) kogub infot valdkonnas toimuvate uuenduste ja uute toodete ja tehnoloogiate kohta ning edastab info meeskonnale;
2) teeb ettepanekuid uute toodete ja teenuste arendamiseks, arvestades konkurentide, turusituatsiooni ja uute tehnoloogiatega;
3) reklaamib ettevõtte teenust positiivses võtmes, vajadusel suhtleb meediaga ja on ise „parimaks reklaamiks“;
4) korraldab koostöös partneritega toodete ja teenuste tutvustamist turundusüritustel ning valmistab selleks materjalid ette;
5) haldab kliendibaasi, kogub ja süstematiseerib klientide andmeid;
6) võtab vastu tellimused, kujundab ja vormistab hinnapakkumised.
B.2.5 Juhendamine ja koolitamine 5

Tegevusnäitajad:
1) organiseerib, jälgib ja kontrollib enda ja kolleegide töö kvaliteeti, vastutab nii enda kui ka juhendatavate töö kvaliteedi eest;
2) kohaneb kiiresti muutuvate olukordadega, organiseerides vajadusel ümber enda ja juhendatavate töö;
3) selgitab tellimuse täitmiseks optimaalse töötajate arvu ning kvalifikatsiooni;
4) selgitab töötajate koolitusvajaduse ning teeb ettepanekuid koolituste korraldamiseks;
5) koolitab ja juhendab uusi töötajaid.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Spetsialiseerumisel tuleb tõendada vastava spetsialiseerumisega seotud kompetentsid: Köietööde ja seikluspargi töö juhendamine - kompetents B.2.6 Maastikuvibulaskmise juhendamine – kompetents B.2.7 Matkamine – kompetentsid B.2.8 – B.2.9. Matkamisele spetsialiseerumisel peab täiendavalt valima vä...hemalt ühe järgnevatest matkamise liikidest: - Veematkad - Jalgsimatkad
Loe edasi
Peida
Seiklusraja vaneminstruktor, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Köietööde ja seikluspargi töö juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) avab rajad, kinnitab redelid ja turvanöörid, kontrollib turvaelemente, defektide ilmnemisel korraldab või teeb hooldustööd;
2) valib raja paigaldamiseks sobiva koha ja püstitab selle nõuetekohaselt;
3) kontrollib visuaalselt turvapuude trosskinnitusi, platvorme ja puude kaitsmeid, defektide ilmnemisel korraldab või teostab hooldustööd;
4) kontrollib turvavarustust ja veendub selle korrasolekus, kahjustuste ilmnemisel eemaldab selle kasutusest ning vajadusel asendab uuega;
5) hoiab töökoha ja turvavarustuse korras ja puhta;
6) koostab ja täidab riskijuhtimises nõutud kontroll-lehed;
7) kontrollib külastajate kehalist võimekust ja vastavust pargi reeglitele (kasv, kaal, vanus, vaimne tasakaalukus ja riskikäitumine) ning hindab külastajate võimet turvavarustusega iseseisvalt ja ohutult ümber käia;
8) informeerib kliente kokkulepitud reeglitest ja jagab praktilisi näpunäiteid riietuse ja ohutuse osas;
9) varustab kliendid vajaliku/sobiliku turvavarustusega;
10) instrueerib külastajaid vastavalt kehtestatud juhistele;
11) vastutab instruktorite töö kvaliteedi eest;
12) veendub, et külastajad respekteerivad ja täidavad korrektselt seikluspargi reegleid (ohutus jm);
13) kohandab tegevused vastavalt sihtgrupi võimetele;
14) peatab külastajad, kelle käitumine ei vasta seikluspargi heakorra- ja ohutusreeglitele või kes tunduvad ohtlikud kaaskülastajate jaoks;
15) teeb kindlaks külastajad, kes on hädas ning abistab neid, annab selgeid ja arusaadavaid hoiatusi ja korraldusi;
16) juhib päästetöid ja osaleb nendes aktiivselt, on võimeline külastajat päästma vertikaalsetelt ja horisontaalsetelt elementidelt, platvormilt, tarzanihüppelt ja trossiga laskumiselt;
17) tegutseb kiiresti ja aitab hättasattunu maapinnale, kasutades päästeseadmeid ja -inventari;
18) koordineerib päästetöid, neid tegevaid instruktoreid ja päästetöötajaid;
19) täidab õnnetusjuhtumi rapordi korrektselt ja tõeselt, võttes võimalusel seletuse kannatanult, pealtnägijailt ja päästetöötajailt;
20) viib läbi vajalikud päästekoolitused;
21) vastutab päästevarustuse eest ja tagab selle korrasoleku.
 
Maastikuvibu vaneminstruktor, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Maastikuvibulaskmise juhendamine 5

Tegevusnäitajad:
1) ehitab IFAA reeglistikule vastavaid ja massiüritustel kasutatavaid viburadasid;
2) paigutab vibumärgid rajale ohutult ja arvestades gruppide liikumist, kontrollib teiste ehitatud radasid;
3) märgistab viburaja selgelt ja arusaadavalt, arvestades gruppide liikumist rajal;
4) piirab vajadusel ligipääsu rajale ja sellega külgnevatele aladele;
5) kontrollib laskeplatvormide ja liikuvate märkide korrasolekut ja ohutust laskjale;
6) kontrollib vibu- ja turvavarustust ja veendub selle korrasolekus, vajadusel remondib või vahetab välja;
7) tutvustab klientidele võistlus- ja turvareegleid ning instrueerib laskjaid;
8) kontrollib külastajate kehalisi parameetreid ja arvestab nendega varustuse jagamisel;
9) varustab kliendid vajaliku/sobiliku turvavarustusega;
10) instrueerib külastajaid vastavalt kehtestatud reeglitele ja juhistele;
11) ei luba rajale alkoholi- ja narkojoobes laskjaid;
12) kontrollib jooksvalt noolte ja vibunööri korrasolekut ning vibu õiget vinnastamist;
13) kontrollib grupi asukohta laskja suhtes, vajadusel korrigeerib;
14) kontrollib grupi liikumist viburajal, vajadusel juhendab;
15) hoolitseb punktide õige märkimise eest;
16) peatab kliendid, kes oma käitumisega rikuvad reegleid ja ei pea kinni turvanõuetest;
17) annab nõulaskmistehnika parandamiseks;
18) peatab ohtliku olukorra puhul koheselt laskmise käsklusega „stopp!“;
19) likvideerib koheselt ohuallika, vajadusel informeerib tööandjat;
20) inimeste kannatada saamisel informeerib koheselt tööandjat, vajadusel kutsub kiirabi;
21) õnnetusjuhtumi korral võtab seletused pealtnägijatelt.
 
Matkajuht, tase 5
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Veematkade korraldamine ja läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1) selgitab välja kliendi soovid, arvestades sihtrühma ootuste ja vajaduste ning eripäraga;
2) valib vastavalt sihtgrupi võimekusele veekogu ja sõiduvahendi;
3) kaardistab vajadusel marsruudi ja kogub taustainfot, kasutades sobivaid infoallikaid;
4) koostab vajadusel marsruudi, arvestades kliendi soove ja vajadusi ning keskkonnatingimusi;
5) vajadusel sõidab ise marsruudi läbi ja hindab olukorda;
6) koostab ja uuendab marsruute, arvestades uusi suundi ja võimalusi;
7) hindab kliendi võimekust ja vastavust matka raskusastmele ning valib sobiva varustuse vastavalt kliendile;
8) informeerib klienti reeglitest ja jagab praktilisi näpunäiteid riietuse, ohutuse ja varustuse kasutamise osas;
9) varustab kliendid vajaliku/sobiliku turvavarustusega;
10) instrueerib külastajaid vastavalt kehtestatud juhistele;
11) vastutab kliendi omavastutuslepingu täitmise eest;
12) koostab omavastutuslepingu vormi;
13) koolitab instruktoreid;
14) järgib sündmuses osalejatele varem tutvustatud turvanõudeid, mis õpetavad, kuidas käituda veekogudel;
15) selgitab klientidele veematkade hea tava reegleid ja käitumist riskiolukordades;
16) teavitab vajadusel vastavaid asutusi turvameetmetest;
17) organiseerib raskema matka või ürituse korral välised turvameetmed, nt turvapaadi või -paadid ja rannapäästjad;
18) osaleb aktiivselt päästetöödes, on võimeline tegema pinnaltpäästet, oskab ujuda;
19) tegutseb ja aitab hättasattunut, kasutades selleks ettenähtud vahendeid;
20) kasutab päästevarustust nõuetekohaselt;
21) hindab olukorda sündmuskohal, lähtudes enese ja kannatanu ohutusest;
22) hindab kannatanu seisundit ja selgitab esmaabi andmise vajaduse vastavalt vigastusele, vajadusel kutsub professionaalse abi;
23) selgitab välja meeskonna koolitusvajaduse ja organiseerib vastavalt sellele koolitused.
B.2.9 Jalgsimatkade korraldamine ja läbiviimine 5

Tegevusnäitajad:
1) koostab Eesti matka- ja loodusradade kohta kirjalikke jaotusmaterjale ning oskab loodusesse planeerida matkaradasid;
2) kavandab matka kui tervikpaketti ja arvestab klientide füüsiliste, sotsiaalsete ning aineliste riskidega, maandab riske ja annab esmaabi ning käitub kriisiolukorras adekvaatselt;
3) viib läbi temaatilisi matkasid nii loodusradadel kui radadeta maastikul, kasutades tehnilisi vahendeid;
4) organiseerib vajaliku varustuse arvestades matka kestvuse ja iseloomuga;
5) orienteerub looduskeskkonnas, kasutades tehnilisi vahendeid ning looduslikke märke;
6) selgitab klientidele jalgsimatkade hea tava reegleid ja käitumist riskiolukordades;
7) organiseerib vajadusel toitlustamise, arvestades sihtrühma ootuste, vajaduste ja eripäraga;
8) vahendab klientidele infot looduse (loomade, taimede, koosluste, looduskeskkonna) ja eesti kultuuriloo kohta, sidudes selle paikkonnaga ning edastades täpseid fakte;
9) looduse vahendamisel kasutab aktiivõppemeetodeid, pakkudes klientidele elamusi;
10) koostab õppeprogramme ja õpetab nende järgi, arvestades sihtrühmade erinevust;
11) tutvustab oma klientidele loodusväärtusi ning selgitab looduses toimivaid protsesse ja arenguid, kujundades keskkonda väärtustavaid hoiakuid;
12) selgitab meeskonna koolitusvajaduse ning organiseerib vastavalt sellele koolitused;
13) koolitab ja juhendab algajaid matkajuhte.

Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Veematkad
Jalgsimatkad
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Suhtlemisoskus 4

Tegevusnäitajad:
1) suhtleb klientide ja partneritega kindlalt ja pingevabalt, kasutades erinevaid kommunikatsioonivahendeid ja suhtlemistehnikaid;
2) käitub tasakaalukalt ja tuleb toime veaolukordades.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 04-03112016-2.2/4k
Kutsetegevuse valdkond: Teenindus
Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 5
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 03.11.2016
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: TEENINDUS
Kutseala: Reisiteenindus
Kutse grupp: Retkejuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
342 Spordivaldkonna keskastme spetsialistid
3423 Tervisespordi- ja vabaajateenuste instruktorid ja programmijuhid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
101 Isikuteenindus
1015 Reisimine, turism ja vabaajaveetmine
EMTAK klassifikaator: N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kadri-Mai Kuldkepp Seikluspark OÜ
Ingrid Kuligina MTÜ AMK
Annereet Paatsi Tartu Kutsehariduskeskus
Toomas Pannal Kanuumatkad OÜ
Toomas Pärle VeeTee Projekt OÜ
Kadri Tammik Turismiarenduskeskus Ettevõtluse Arendamise SA
Reeda Tuula Tallinna Ülikool
Erle Tüür Luua Metsanduskool
Andres Virkus Eesti Maastikuvibu Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist