Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Hobuhooldaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.Hobuhooldaja, tase 4 kutsestandard on välja töötatud:

a) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks

b) Isikute kutsealase kompetentsuse ...
hindamiseks
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Hobuhooldaja, tase 4
EN: Stable lad/lass, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 07.11.2016
Kehtib kuni: 31.10.2021
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
1. Valitavate kompetentside tõendamine on vabatahtlik (enne kohustus tõendada vähemalt kaks)

2. Valitav kompetents „Tallitöö korraldamine“ jäeti B-osast välja, sest see kuulub spetsialisti kompetentsi kõrgemal tasemel, 4. taseme hobuhooldaja tallitööd ei korralda. Samuti jäeti valitavate kompetentside kirjeldustest välja korraldamine, juhtimine ja planeerimine, sest see on kõrgema taseme spetsialisti töö ja vastutus.

3. Kompetentsides ei kirjeldata enam hindamismeetodeid.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Hobuhooldaja töö eeldab hobustest hoolimist ja nendega toimetulekut, kohuse- ja vastutustundlikku käitumist.
Hobuhooldaja järgib oma töös vastutava isiku (nt tallmeister, tallijuht, projektijuht, tallitöötaja otsene juht või muu tööandja esindaja) poolt etteantud juhiseid ja graafikuid. Vastutab o...
ma tööülesannete täitmise eest.
Hobuhooldaja peamisteks tööülesanneteks on hobuste hooldamine ja söötmine. Ta jälgib hobuste liigiomast käitumist ja seisundit ning osaleb tallihoonete, rajatiste ja territooriumi koristamis- ja hooldustöödel.
Hobuhooldaja võtab osa hobuste õpetamisest, vajadusel ratsutab ja/või rakendab hobust, abistab loomaarsti ja osaleb taastootmisprotsessis.
Tema töös võib ette tulla ka lühiajalisi projekte, näiteks näituste, võistluste jm korraldamist, töö osaks võib olla tallitehnika kasutamine ning mootorsõidukite juhtimine.
Hobuhooldaja järgib hobuste heaolureegleid, töösisekorraeeskirju ja tööohutusnõudeid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hobuste hooldamine
1. Hobuste üldise heaolu jälgimine ja hindamine
2. Asemete tegemine
3. Hobuste puhastamine, pesemine ja pügamine
4. Hobuste fikseerimine, talutamine ja jooksutamine
5. Hobuste kopeldamine
6. Jalutusmasinate kasutamine
7. Karja komplekteerimine ja karjamaale ajamine
...

A.2.2 Hobuste söötmine
1. Hobuste toitumuse hindamine
2. Põhilise söödaratsiooni koostamine
3. Söötade ladustamine
4. Söötade ja vee kvaliteedi organoleptiline hindamine ja vastavalt sellele sorteerimine
5. Hobuste söötmine ja jootmine
6. Sööda ja vee olemasolu hindamine karjatamisel, vajadusel vee varumine
7. Automaatjootjate töökorrasoleku kontrollimine ja vajadusel hooldamine

A.2.3 Hobuste taastootmine
1. Sugu- ja noorhobuste konditsiooni ja pidamise tingimuste ning heaolu jälgimine
2. Inna avastamine
3. Suguhobuse paarituseks või seemenduseks ettevalmistamine, paaritusel või seemendusel abistamine
4. Poegimiseelse seisundi tuvastamine, vastutava isiku teavitamine ja vajadusel varssumisel abistamine
5. Varssade iseseisva söömise, seedimisprotsesside toimimise tervisliku seisundi jne jälgimine
6. Varssunud mära tervisliku seisundi jälgimine ja hooldamine
7. Varsaga mära talutamine, karja komplekteerimisel ja ajamisel osalemine
8. Varssade sotsialiseeruma (puhastamine, päitsestamine, jalgade võtmine jm) õpetamine
9. Varssade võõrutamine

A.2.4 Noorhobuste õpetamine
1. Noorhobuste sotsialiseeruma (puhastamine, päitsestamine, valjastamine, jalgade võtmine jm) õpetamine
2. Noorhobuste välimiku ettevalmistamine ning käekõrval ja lahtiselt liikuma õpetamine
3. Hobuste esitlemine käekõrval, ratsa ja rakendis
4. Ratsutamine algtasemel ja rakendi juhtimine
5. Abistamine hobuste laadmisel transpordivahendisse

A.2.5 Hobuste tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
1. Hobuse tervisliku seisundi hindamine - jälgimine, temperatuuri mõõtmine, liikumise vaatlemine jms
2. Enamlevinud ägedate ja kiiret sekkumist vajava seisundi (nt haigused ja traumad) ära tundmine, reageerimine vastavalt olukorrale ja vajadusel loomaarsti abistamine
3. Lihtsamate suukaudsete ja välispidiste medikamentide manustamine, haigete hobuste hooldamine ja lihtsamate toimingute (kraadimine, haigete hobuste talutamine jms) tegemine loomaarsti juhendamisel
4. Kapjade olukorra hindamine ja kõrvalekalletest teavitamine
5. Surnud hobuse korjuse transportimisel ja hoiustamisel osalemine matmiseni/hävitamiseni

A.2.6 Hobumajandushoonete, rajatiste, talliümbruse ja hobuinventari hooldamine
1. Tallihoonete, rajatiste ja territooriumi koristamis- ja hooldustöödel osalemine
2. Talliruumide sh tallivahekäigud, söödaruumid, tööriistade panipaigad, hobuste eluruumid igapäevane puhastamine ja korrastamine, vajadusel desinfitseerimine
3. Jalutus- ja karjakoplite rajamine ja hooldamine
4. Tallitööriistade parandamine
5. Hobuinventari kasutamine ja hooldamine
6. Talliinventari kasutamine ja hooldamine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.7 Ratsastamine ja rakendamine
1. Hobuste treenimine ratsa ja rakendis

A.2.8 Kapjade hooldamine
1. Hobuste jäsemete olukorra hindamine juhendamisel
2. Kapjade värkimine juhendamisel
3. Kapjade rautamine juhendamisel
4. Rautatud kapjade ümberrautamise planeerimine

A.2.9 Hobumajandus...
es kasutatavate mehhanismide ja mootorsõidukitega töötamine
1. Traktorite kasutamine (lumekoristus, muru-ja heinaniitmine, maneežide ja väljakute kastmine, silumine)
2. Hobutranspordivahendite kasutamine ja juhtimisvõtete rakendamine hobuste veol
3. Sööda- ja allapanu ning sõnniku laadimise ning veovahendite kasutamine
4. Transportööride kasutamine söötade varumisel, tallitöödel

A.2.10 Näituste, oksjonite, võistluste jm hobumajandussündmuste korraldamine
1. Hobumajandussündmuse planeerimine
2. Hobumajandussündmuse korraldamine
3. Hobumajandussündmuste protsessi juhtimine ja kokkuvõtete tegemine

A.2.11 Hobuinventari toote kavandamine, valmistamine ja parandamine
1. Hobuinventari hooldamine ja parandamine
2. Hobuinventari toote kavandamine ja valmistamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Hobuhooldaja töö on vahelduva iseloomuga, tööpäevade hulka arvatakse ka puhkepäevad ja riigipühad, vajadusel töötab ka öösiti või ööpäevaringselt.
Hobuhooldaja töökohaks on hobumajandusettevõte, milleks võib olla hobusekasvandus, sporthobuste tall, ratsakool, ratsakeskus, hobuturismiettevõte jms. T...
öö toimub peamiselt välitingimustes või siseruumides, kus on tavapärasest madalam temperatuur.
Töö eeldab head füüsilist vormi.
Hobuhooldaja töö peamisteks ohtudeks on töötraumad, aga ka erinevate bioloogiliste, keemiliste (ravimid, desinfitseerimisvahendid) ning füüsiliste (hobuste ja mehhanismide poolt tekitatavad traumad) faktorite poolt tekitatud tervisekahjustused. Oma töökeskkonnas puutub ta kokku mitmete allergeenidega (heinatolm, karvad, söödatolm jne).

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Hobuhooldaja põhilisteks töövahenditeks on:
talli hooldamiseks vajalikud vahendid ja tööriistad (hang, reha, kühvel, käru, luud, sadulapuud, hark, labidas jne);
hobuhooldusvahendid (harjad, kammid jne);
talli, väljakute ja koplite hooldustehnika (traktor, transportöör jne);
hobuinventar (sadul...
, päitsed, valjad, pinded, tekid, kaitsmed, rakendid jne). Vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud kutsespetsiifilised terminid.
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hobuhooldaja töö eeldab austavat ja positiivset suhtumist hobustesse ja ümbritsevasse loodusesse, kohusetundlikkust, emotsionaalset stabiilsust, õppimis- ja reageerimisvõimet. Ta peab oma iseloomult olema vastutustundlik ja tasakaalukas.
Hobuhooldaja peab olema suure koormustaluvusega ja vastupida...
v. Olulised on liigutuste täpsus, kiirus ja hea koordinatsioon.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad hobuhooldajatena inimesed, kellel on vastava eriala kutseharidus ja/või töökohal õppides omandatud kutseoskused.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Hobuhooldaja, hobumajandustöötaja, tallimees/-naine, tallitöötaja, tallitööline, groom, võistlushobuste hooldaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kohustuslikud (B.2.1 – B.2.6) ja läbivad (B.2.12) kompetentsid. Valitavate kompetentside (B.2.7 – B.2.11) tõendamine on vabatahtlik.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hobuste hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. jälgib ja hindab visuaalselt hobuste üldist heaolu, lähtudes looma liigiomasest käitumisest ja pidamisviisidest
2. teeb lähtuvalt pidamisviisist hobustele asemed, ladustab allapanu ja sõnniku, lähtudes allapanuliigist
3. puhastab, peseb ja pügab hobuseid vastavalt vajadusele, lähtudes hobuste pidamisviisist ja rakendusalast, kasutades selleks ettenähtud töövahendeid
4. fikseerib, talutab ja jooksutab hobuseid vastavalt vajadusele, arvestades hobuste ja tallitöötaja turvalisust, hobuste väljaõppe taset ning kasutades ettenähtud abivahendeid
5. valmistab hobused ette ja kopeldab vastavalt etteantud juhistele, kasutades kopeldamiseks ettenähtud varustust, arvestades hobuste ja inimeste turvalisust
6. kasutab jalutusmasinaid, arvestades hobuste ja inimeste turvalisust ning jalutusmasinate kasutuseeskirju
7. komplekteerib karja ja ajab selle karjamaale vastavalt etteantud juhistele, arvestades hobuste ning inimeste turvalisust.

Teadmised:
1) hobuste liigiomane käitumine
2) hobuste pidamisviisid ja rakendusalad
3) tööohutusnõuded
4) allapanuliigid
5) fikseerimis-, talutamis- ning jooksutamisviisid, meetodid ja vahendid
6) hobuste puhastamise, pesemise ja pügamise viisid ja vahendid
7) hobuste väljaõppe tasemed
8) sõnniku- ja jäätmekäitlus.
B.2.2 Hobuste söötmine 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab visuaalselt hobuste toitumust, pidades silmas hobuste rakendusala, pidamisviisi, vanust, tõugu ja tervislikku seisundit
2. ladustab söödad vastavalt söödaliigile, arvestades säilitamisnõudeid
3. valmistab söödad ette, hindab vee ja söötade kvaliteeti organoleptiliselt ning sorteerib söödad vastavalt kvaliteedile ja liigile, eraldades ebakvaliteetse sööda
4. söödab ja joodab hobuseid vastavalt etteantud ratsioonile ja söötmisgraafikule, arvestades hobuste rakendusala, pidamisviisi, vanust, tõugu ning tervislikku seisundit
5. karjatamisel hindab sööda ja vee olemasolu, vajadusel varub vett ja toob lisasööta, lähtudes hobuste pidamis- ja karjatamisviisidest ning -tingimustest
6. kontrollib automaatjootjate töökorras olekut mehhaaniliselt ja vajadusel hooldab neid.

Teadmised:
1) söötmise ja jootmise alused vastavalt hobuste tõule ja tüübile
2) söödaliigid (sh vesi), nende kvaliteedi- ja säilitusnõuded
3) hobuste rakendusala (näiteks sport, aretustegevus vm), kasutusintensiivsuse ja söötmise seosed
4) söötmisgraafik, söödaratsioonid ja nendest kinnipidamise tähtsus
5) automaatjootja tööpõhimõtted
6) tööohutusnõuded.
B.2.3 Hobuste taastootmine 4

Tegevusnäitajad:
1. jälgib visuaalselt sugu- ja noorhobuste konditsiooni, pidamise tingimusi ning heaolu, lähtudes looma liigiomasest käitumisest, soost, vanusest, tiinusest jms
2. avastab visuaalselt inna, arvestades hobuste füsioloogilisi näitajaid ja käitumise eripära, teavitab sellest koheselt taastootmise eest vastutavat isikut
3. valmistab suguhobused paarituseks või seemenduseks ette, abistab paaritusel või seemendusel vastavalt juhistele, vajadusel abistab paaritus- või seemenduspunkti transportimisel
4. tuvastab visuaalselt poegimiseelse seisundi, teavitab sellest koheselt taastootmise eest vastutavat isikut ning osutab vajaduse korral abi varssumisel
5. jälgib varssade iseseisvat söömist, seedimisprotsesside toimimist, tervislikku seisundit jne vastavalt liigiomastele füsioloogilistele näitajatele, kõrvalekallete korral teavitab vastutavat isikut ja tegutseb vastavalt juhistele
6. hooldab ja jälgib varssunud märade tervislikku seisundit, kõrvalekallete korral teavitab vastutavat isikut ja tegutseb vastavalt juhistele, puhastab asemeid, arvestades varsaga märade eripära
7. talutab varsaga märasid, osaleb karja komplekteerimisel ja ajamisel, lähtudes karja eripärast ning hobuste ja inimeste turvalisusest
8. õpetab varssu sotsialiseeruma (puhastab, päitsestab, õpetab jalgu andma/tõstma jm), lähtudes inimeste turvalisusest ja hobuste heaolust
9. võõrutab varsad vastavalt spetsialisti juhistele.

Teadmised:
1) hobuste aretuse alused
2) hobuste füsioloogia ja taastootmise alused
3) hobuste tõud ja tüübid
4) noorhobuste, sh varsa õpetamise alused
5) noor- ja suguhobuste pidamistingimused (allapanu, boksi suurus jne)
6) tööohutusnõuded.
B.2.4 Noorhobuste õpetamine 4

Tegevusnäitajad:
1. juhistest lähtuvalt õpetab noorhobuseid sotsialiseeruma vastavalt vanusele ja kasutuseesmärgile, (puhastab, päitsestab, valjastab jm), arvestades inimeste ja hobuste turvalisust
2. valmistab ette hobuse välimiku (puhastab jne), õpetab käekõrval ja lahtiselt liikuma, peatuma, jalgu andma/tõstma, vabahüppeid sooritama jne, kasutades ratsa- ja rakendivarustust ning treeninginventari vastavalt hobuste väljaõppe eesmärgile ning hobuste eripärast lähtuvalt
3. esitleb hobuseid käekõrval kasutades ratsa- ja rakendivarustust ning treeninginventari vastavalt hobuste väljaõppe eesmärgile ning hobuste eripärast lähtuvalt
4. vajadusel ratsutab algtasemel (samm-traav-galopp), rakendab hobuseid ja juhib turvaliselt rakendit
5. abistab hobuste laadimist transpordivahendisse, arvestades inimeste ja hobuste turvalisust.

Teadmised:
1) hobuste tõud ja tüübid
2) ratsa- ja rakendivarustus
3) treeninginventar ratsa- ja rakendisõidus
4) ratsutamise ja rakendisõidu alused
5) noorhobuste, sh varsa õpetamise alused
6) tööohutusnõuded
7) hobutranspordivahendite tüübid ja turvalise kasutamise alused.
B.2.5 Hobuste tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab visuaalselt hobuste tervislikku seisundit, kasutades vajadusel lihtsamaid hindamismeetodeid (jälgimine, temperatuuri mõõtmine, liikumise vaatlemine jms)
2. tuvastab enamlevinud ägedaloomulised ja kiiret sekkumist vajavad seisundid (nt haigused ja traumad) ning reageerib vastavalt olukorrale (nt annab esmaabi, kutsub loomaarsti ja teavitab vastutavat isikut), abistab loomaarsti kohapeal, rakendab selleks vajalikke põhilisi abistamis- ja ohutusvõtteid
3. manustab loomaarsti ettekirjutusel hobustele lihtsamaid suukaudseid ja välispidiseid medikamente, hoiab loomaarsti juhendamisel haigetele hobustele sobivat keskkonda ning korraldab lihtsamaid toiminguid (kraadimine, haigete hobuste talutamine jms)
4. hindab visuaalselt hobuste kapjade olukorda ning teavitab kõrvalekalletest vastutavat isikut, vajadusel eemaldab rauad ja/või raspeldab kabjad
5. hobuste surma korral teavitab vastutavat isikut, osaleb korjuste transportimisel ja hoiustamisel, arvestades korjuste hoidmis-, matmis- ja hävitamisnõudeid ning vastutava isiku juhiseid.

Teadmised:
1) hobuse anatoomia, füsioloogia ja psühholoogia (sh hobuste liigiomane käitumine) alused
2) hobuste tervishoiu alused
3) enamlevinud hobuste haigused ja traumad
4) hobuste esmaabi
5) kabjahoolduse alused
6) kabjahoolduse vahendid ja viisid
7) jäätmekäitluse ja keskkonnakaitse põhimõtted
8) loomatauditõrje põhimõtted
9) veterinaarkorralduse alused.
B.2.6 Hobumajandushoonete, rajatiste, talliümbruse ja hobuinventari hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. osaleb tallihoonete, rajatiste ja territooriumi koristamis- ja hooldustöödel vastavalt vajadusele ning vastutava isiku juhistele
2. puhastab ja korrastab (vajadusel desinfitseerib) igapäevaselt talliruumid ( sh tallivahekäigud, söödaruumid, tööriistade panipaigad, hobuste eluruumid jne), arvestades vastutava isiku või loomaarsti korraldusi ning jälgides hobuste ja inimeste turvalisust
3. rajab ja hooldab jalutus- ja karjakopleid vastavalt juhistele ja võimalustele
4. parandab tallitööriistu vastavalt vajadusele, võimalustele ja juhistele
5. hooldab ja kasutab hobuinventari heaperemehelikult ja vastavalt kasutusjuhendile
6. kasutab ja hooldab treeninginventari vastavalt juhistele ja inventari spetsiifikale.

Teadmised:
1) nõuded hobuste eluruumidele (sh füüsikalised ja keemilised näitajad)
2) nõuded hobumajandushoonetele, rajatistele ja talliümbrusele
3) nõuded hobuste jalutuskoplitele ja karjamaadele
4) hobu- ja talliinventar, nende hooldusvahendid ja -võtted
5) tööohutusnõuded.
Valitavad kompetentsid
Valitavate kompetentside (B.2.7 – B.2.11) tõendamine on vabatahtlik.
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Ratsastamine ja rakendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. treenib hobuseid vastavalt vastutava isiku juhistele ratsa, arvestades hobuste iga, tõugu ja ettevalmistuse eesmärke,
2. treenib hobuseid vastavalt vastutava isiku juhistele rakendis, arvestades hobuste iga, tõugu ja ettevalmistuse eesmärke.

Teadmised:
1) ratsutamise ja rakendispordi harjutuste sooritamise põhimõtted
2) hobuste treeningplaanide koostamise põhimõtted.
B.2.8 Kapjade hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. vastavalt juhendamisele hindab hobuste jäsemete olukorda, jälgides hobust nii seistes kui liikudes, teeb kindlaks seisuvead
2. vastavalt juhendamisele värgib hobuste kabjad, arvestades hobuste jäsemete füsioloogiat, kasutades selleks ettenähtud tööriistu ja abivahendeid
3. rautab hobuste kabjad vastavalt juhendamisele, arvestades hobuste jäsemete füsioloogiat ja seisu nii paigal kui liikudes, kasutades raudu ja rautamiseks ettenähtud abimaterjale
4. planeerib rautatud kapjade ümberrautamise, arvestades hobuste ekspluatatsiooni, jäsemete füsioloogiat ja seisu ning üldist heaolu.

Teadmised:
1) hobuse jäsemete anatoomia ja füsioloogia
2) hobuste psühholoogia
3) kabjahoolduse abivahendid ja tööriistad
4) kabjahooldusgraafikute täitmise alused
5) tööohutuse alused kabjahoolduses.
B.2.9 Hobumajanduses kasutatavate mehhanismide ja mootorsõidukitega töötamine 4

Tegevusnäitajad:
1. kasutab traktoreid (lumekoristusel, muru-ja heinaniitmisel, maneežide ja väljakute kastmisel, silumisel jne), arvestades liiklus- ja tööohutust ning järgides vastutava isiku juhiseid
2. kasutab hobutranspordivahendeid rakendades hobuste veoks vajalikke juhtimisvõtteid, arvestades inimeste ja hobuste turvalisust
3. kasutab sööda-, allapanu-, sõnnikulaadimis- ja veovahendeid, järgides kasutusjuhendeid, tööohutust ja vastutava isiku etteantud juhiseid
4. kasutab transportööre söötade varumisel, tallitöödel jm, arvestades kasutusjuhendeid, tööohutust ja vastutava isiku etteantud juhiseid.

Teadmised:
1) liiklusseadus
2) hobutranspordivahendite tüübid ja nende juhtimisvõtted
3) sööda- ja allapanu ning sõnniku laadimise veovahendite ja transportööride tüübid ja nende juhtimisvõtted
4) mehhanismidega töötamise tööohutusnõuded.
B.2.10 Näituste, oksjonite, võistluste jm hobumajandussündmuste korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. planeerib juhendamisel (eelarve, aeg, tööjõud, reklaam jm) hobumajandussündmusi vastavalt eesmärgile
2. osaleb hobumajandussündmuste korraldamisel, arvestades ressursse (eelarve, aeg, tööjõud, reklaam jm).

Teadmised:
1) hobumajandussündmuste liigid
2) projektijuhtimise alused
3) ettevõtluse ja turunduse alused, sh dokumendihaldus.
B.2.11 Hobuinventari toote kavandamine, valmistamine ja parandamine 4

Tegevusnäitajad:
1. hooldab ja parandab hobuinventari vastavalt vajadusele arvestades toote spetsiifikat, materjali ja kasutamise eesmärki
2. kavandab ja valmistab hobuinventari toote, arvestades tootespetsiifikat, hobuse füsioloogiat, materjali, kasutuseesmärki jms.

Teadmised:
1) hobuste anatoomia ja füsioloogia
2) hobuinventari tooted ja nende kasutamise eesmärgid
3) hobuinventari toodete materjalid
4) hobuinventari toodete valmistamise ja hooldamise tööriistad ja nende kasutamise põhimõtted
5) tööohutusnõuded.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.12 Hobuhooldaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. hobuhooldaja loob oma töös head suhted klientide ja kolleegidega
2. kasutab oma aega efektiivselt ning töötab süsteemselt ja korrapäraselt. Kogu tööprotsessi jooksul peab kinni tähtaegadest, ajakavast ning etappidest, on lojaalne oma organisatsioonile ja pühendunud oma tööle
3. hobuhooldaja säilitab oma töös kvaliteeti ja efektiivsust, jälgib ja organiseerib ülesannete täitmiseks vajalikke ressursse
4. järgib oma töös ettenähtud protseduure, instruktsioone, tööeeskirju ning ohutusnõudeid ega küsimärgista neid ilma olulise vajaduseta
5. hobuhooldaja kasutab oma töös igapäevaselt valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ning jagab neid ka oma kolleegidega, vajadusel pakub välja uuendusi
6. õpib ja omandab uusi tööülesandeid, meetodeid ja tehnikaid ning tunnustab uusi ideid ja arengusuundi, mõistab organisatsiooni osakondade tööd ja funktsioone
7. vajadusel oskab käituda kriisiolukordades: hobustega seotud olukorrad (näiteks hobuste vigastused, taudid, haigused jms); hobumajandushoonetega seotud olukorrad (näiteks põleng, veekahjustused, elektrikatkestused jms); inimestega seotud olukorrad (näiteks traumad, haigused jms) ja osutada esmaabi nii inimestele kui hobustele
8. oskab käituda erineva temperamendi ning eriväljaõppetasemega hobustega ja rakendada hobuste psühholoogiast tulenevaid käsitlemisvõtteid ning tööohutusnõudeid
9. valdab eesti keelt tasemel B1 ja inglise keelt tasemel A2 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused)
10. Kasutab elektroonilisi seadmeid ja võrke ning loob ja haldab faile, arvestades andmekaitse ja andmete varundamise põhimõtteid. (baasmoodul „Arvuti põhitõed). Loob, parandab ja vormindab tekstidokumente, kasutades tekstitöötlusprogrammide võimalusi. (baasmoodul „Tekstitöötlus). Kasutab interneti infootsingumootoreid ja elektroonse kommunikatsiooni seadeid: e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist, e-kirjade organiseerimist ja otsingut ning kalendri kasutamist, arvestades turvalise interneti kasutamise põhimõtteid.(baasmoodul „Interneti põhitõed) vt. lisa 3 Arvuti kasutamise oskused.

Teadmised:
1) hobuse anatoomia, füsioloogia ja psühholoogia (sh hobuste liigiomane käitumine) alused
2) hobuste tõud ja tüübid
3) hobuste arengu- ja väljaõppetasemed
4) veterinaarkorralduse alused
5) hobuste aretuse alused
6) loomakaitse põhimõtted, sh FEI hobuste heaolureeglid
7) ettevõtluse ja tallimajanduse alused
8) sõnniku- ja jäätmekäitlus ning keskkonnakaitse põhimõtted
9) töötervishoiu ja –ohutusnõuded.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 11-07112016-03/2k
Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus
Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 2
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 07.11.2016
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika
Kutse grupp: Hobuhooldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised
612 Loomakasvatuse oskustöölised
6121 Loomakasvatajad
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud kutsespetsiifilised terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Siim Kroon OÜ Kirret
Külli Marrandi Järvamaa KHK
Astra Nilk Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts
Ülle Parbo SA Innove
Therje Prohorova Eesti Ratsaspordi Liit ja SA Tallinna Ratsaspordikool
Ann Riisenberg Eesti Põllumeeste Keskliit
Terje Saks OÜ Urmas Saksa Hobused
Andres Trei Tooma Tall OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist