Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Metsaväljaveo autojuht, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Metsaväljaveo autojuhi 4. taseme kutsestandard on välja töötatud:
a) Isikute kutsealase kompetentsuse hindamiseks
b) Erialaste täiendkoolit...
uste õppekavade aluseks
c) Kutseõppe tasemeõppe õppekavade aluseks

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Metsaväljaveo autojuht, tase 4
EN: Timber truck driver, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.04.2017
Kehtib kuni: 30.03.2022
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Metsaväljaveo autojuht, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab metsaveoautoga vastavalt veotellimusele ning tunneb metsaveoauto hooldamist ja korrashoidu.
Metsaväljaveo autojuht juhib metsaveoautot, laadib puitu, hindab puidu kogust ja kvaliteeti ning kinnitab veose. Arvestab tööle eelnenud ja järgneva...
te töölõikudega, nende sujuvusega ning puidu sortimendile, veosele ja veole esitatud nõuetega.
Metsaväljaveo autojuhina töötamiseks on vajalik CE kategooria juhtimisõiguse ja veosteveo autojuhi tunnistuse olemasolu.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Teekonna kavandamine ja sihtkohta sõitmine
1) Vajalike lubade ja dokumentide kontrollimine
2) Teekonna planeerimine
3) Metsaveoauto juhtimine

A.2.2 Puidu laadimine
1) Puidu päritolu õigsuse kontrollimine
2) Metsaveoauto laadimisasendi fikseerimine
3) Hüdrotõstukiga töötamine
4) Veos...
e kinnitamine
5) Puidu koguse hindamine
6) Veodokumentide täitmine
7) Veose mahalaadimine
8) Tööala korrastamine

A.2.3 Metsaveoauto hooldamine ja korrashoid
1) Jooksva kontrolli tegemine
2) Töökohaasendi seadistamine
3) Remondivajaduse määratlemine
4) Hooldus- ja remondijäätmete käitlemine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Metsaväljaveo autojuhi tööaja erisused on määratud liiklusseaduse ja EL vastavate määrustega.
Tööaeg on paindlik ja vahetustega, mille tõttu võib see toimuda ka öisel ajal või puhkepäevadel.
Töö toimub osaliselt välitingimustes ja sõltub palju ilmastikust.
Metsaväljaveo autojuht töötab töökohal...
üksi ja võtab talle antud volituste piires iseseisvalt vastu otsuseid. Töö eeldab orienteerumist kaardi ja GPS-ga.
Võimalike tööõnnetuste vältimiseks on metsaväljaveo autojuhil kohustus kasutada tööle vastavat turvavarustust ning järgida tööohutusnõudeid.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Metsaväljaveo autojuhi põhiliseks töövahendiks on hüdrotõstukiga varustatud metsaveoauto ja navigeerimiseks ja veodokumentide täitmiseks vajalikud nutiseadmed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Metsaväljaveo autojuhi kutse eeldab otsustus-, vastutus- ja keskendumisvõimet. Vajalik on käelise tegevuse täpsus, sujuvus ja kiirus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Metsaväljaveo autojuhina töötamiseks on vajalikud CE kategooria juhtimisõigus ja kehtiva veosteveo autojuhi tunnistus.
Erialased kompetentsid võib omandada läbi erialase kutsehariduse või täiendusõppe või praktilise töö käigus. Õppe alustamiseks on vajalik kehtiv CE kategooria juhtimisõiguse olema...
solu.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Metsaveoauto veokijuht
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Metsaväljaveo autojuht, tase 4 kutse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Teekonna kavandamine ja sihtkohta sõitmine 4

Tegevusnäitajad:
1. Veendub, et on olemas kõik vajalikud kehtivad load ja dokumendid teekonna läbimiseks.
2. Navigeerib GPS-seadme (või kaardi) järgi oma asukoha ning etteantud lähte- ja sihtkoha, määrab optimaalse teekonna.
3. Juhib metsaveoautot nii metsa teedel kui maastikul, pidades silmas ja arvestades teeolusid, looduslikke tingimusi ning manööverdamise võimalusi.

Teadmised:
1) GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted;
2) metsaveoautoga manööverdamise põhimõtted;
3) vajalike lubade ja dokumentide nõuded.
B.2.2 Puidu laadimine 4

Tegevusnäitajad:
1. Lähtekohta jõudes veendub veotellimuse andmetele tuginedes lähtekoha ja puidu päritolu õigsuses.
2. Valmistab ette metsaveoauto laadimisasendi, jälgides et selle käigus ei vigastata teed ja pinnast.
3. Töötab hüdrotõstukiga, vigastamata metsaveoautot, kasvavat metsa ja laaditavat puitu: sorteerib puidu vastavalt puidu sortimendi kvaliteedinõuetele; laadib puidu veotellimuse nõuetele vastavalt ja veose parameetreid (mõõdud ja tonnaaž) arvestades metsaveoautole.
4. Kinnitab veose nõuetekohaselt, pidades silmas õigusaktidega ettenähtud tingimusi.
5. Hindab puidu kogust puidu sortimendi kvaliteedist, veose virnastamise kvaliteedist ja veose mõõtudest lähtudes. Määrab virnatäiuse koefitsiendi või kasutab puidu koguse hindamiseks digitaalset mõõtmisrakendust.
6. Täidab elektroonilised veodokumendid.
7. Sihtkohta jõudes laadib puidu sorteerimisliinile või virna vastavalt puidu saaja nõuetele.
8. Koristab tööjärgselt metsaveoauto ja laadimisala puidujäätmetest, suurematest okstest, koorepurust ja lumest/jääst/porist.

Teadmised:
1) hüdrotõstukiga töötamise põhimõtted;
2) veose kinnitamise nõuded;
3) põhilised puuliigid ja nende omadused;
4) puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked;
5) puidu koguse hindamise põhimõtted ja meetodid;
6) töökeskkonna- ja ohutuse nõuded;
7) keskkonnanõuded;
8) puiduvedu reguleerivad õigusaktid.
B.2.3 Metsaveoauto hooldamine ja korrashoid 4

Tegevusnäitajad:
1. Jälgib igapäevaselt metsaveoauto korrasolekut ja hooldusvälpasid.
2. Seadistab metsaveoauto ja hüdrotõstuki töökohaasendi endale sobivateks, arvestades ergonoomikat ja töö iseloomu.
3. Määratleb metsaveoauto ja hüdrotõstuki hoolduse ning remondi vajaduse, lähtudes kasutusjuhendist ja kõrvaldab rikked etteantud pädevuse piires.
4. Käitleb keskkonnanõuetest lähtudes hooldus- ja remondijäätmeid.

Teadmised:
1) metsaveoauto töö-, seadistamis- ja korrashoiupõhimõtted;
2) ergonoomika põhimõtted;
3) keskkonnanõuded;
4) esmase remondi põhimõtted.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Metsaväljaveo autojuht, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Mõistab oma osa puiduvarumise tehnoloogilises ahelas (raie, kokkuvedu, väljavedu, kliendi ladu, sortimendi kasutuse eesmärk jne) ning arvestab oma tegevuse mõju ja tagajärgedega ahelas.
2. Kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides.
3. Hindab olukorda, väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse tekkimist ning teisi tööga kaasneda võivaid riske oma töölõigus ning võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks.
4. Järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid.
5. Arvestab liikluses kaasliiklejatega, on nende suhtes viisakas, tähelepanelik ja abivalmis.
6. Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjat.
7. Kasutab oma töös arvutit ja nutiseadmeid: arvuti- ja internetikasutamise põhitõed, internetiturvalisus, erialased äpid ja veebirakendused.

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvad õigusaktid, normid ja standardid;
2) ergonoomika põhimõtted;
3) töö- ja keskkonnaohutuse alused;
4) esmaabi alused.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi võib hinnata teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-06042017-05/1k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 6
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.04.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Metsaväljaveo autojuht
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
833 Veoauto- ja bussijuhid
8332 Veoautojuhid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaido Sikk IrisCorp Transport OÜ
Linnar Pärn Eesti Maaülikool
Mario Karotam OÜ Raja KT
Meelis Lippe AS KaroTrans
Pille Meier Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Pille Ligi Luua Metsanduskool
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Tiina Matsulevitš SA Innove
Ülo Kannelmäe Kehtna Kutsehariduskeskus

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist