Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Päästeinspektor, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Päästeinspektor, tase 5
EN: Fire Safety Inspector, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.09.2017
Kehtib kuni: 31.08.2022
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Võrreldes eelmise versiooniga on uuest kutsestandardist välja võetud kompetents Juhtimine ja juhendamine. Varem eraldi seisnud kompetents Andmekogude kasutamine on lisatud läbivasse kompetentsi.
Lisatud valitav kompetents Tulekahjujärgne uurimine.
Kustutatud hindamismeetodite lahtrid.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Päästeinspektori töö on turvalise ja tuleohutuma elukeskkonna kujundamine. 5. taseme päästeinspektori töö sisuks on järelevalve tuleohutusnõuete täitmise üle, tulekahjude ning muude õnnetuste ennetamine, tegevuste planeerimine õnnetustega kaasnevate kahjude vähendamiseks ning tulekahjujärgne uurimin...e.
Päästeinspektor viib iseseisvalt läbi menetlusi ning teeb tuleohutuse teadlikkuse tõstmiseks koostööd teiste struktuuriüksuste, asutuste ja ettevõtetega. Päästeinspektori töö eeldab heal tasemel suhtlemisoskust olukordade määratlemisel ja selgitamisel erinevatele sihtgruppidele.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Tuleohu riskide hindamine
1. Ehitise ja territooriumi tuleohutusalaste riskide hindamine.

A.2.2 Ehitusliku tuleohutuse hindamine
1. Ehitise, ehitise osa või ehitusprojekti tuleohutusnõuetele vastavuse hindamine.
2. Tuleohutuspaigaldiste nõuetele vastavuse hindamine.
3. Toodete tuleohu...
tusnõuetele vastavuse hindamine.
4. Teenuste tuleohutusnõuete hindamine.
5. Hinnangu koostamine.

A.2.3 Korraldusliku tuleohutuse hindamine
1. Territooriumi/ehitise/ruumi, paigaldise ja seadme nõuetekohase kasutamise hindamine.
2. Ehitise, asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse hindamine .
3. Hinnangu koostamine.

A.2.4 Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine
1. Tuleohutusnõuetest teavitamine.
2. Tuleohutusalane nõustamine.

A.2.5 Haldus- ja väärteomenetluse läbiviimine tuleohutusnõuete rikkumise tuvastamisel
1. Menetlusvajaduse väljaselgitamine ja menetlusliigi tuvastamine.
2. Järelevalvemenetluse läbiviimine.
3. Tuleohutusnõuete täitmise kontroll ehitamisel.
4. Väärteomenetluse läbiviimine.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.6 Tulekahjujärgne uurimine
1. Sündmuskoha uurimine ja andmete kogumine.
2. Kogutud andmete ja tõendite uurimine.
3. Menetlusvajaduse väljaselgitamine.
4. Menetlustoimingute läbiviimine.
5. Arvamuse koostamine.
A.3 Töö keskkond ja eripära
Päästeinspektori tööaeg on üldjuhul fikseeritud päevatöö.
Päästeinspektor töötab nii sise- kui välitingimustes, sh kõrgendatud riski/ohtlikkusega tingimustes.
A.4 Töövahendid
Päästeinspektor kasutab oma töös IKT-vahendeid, vastavalt objekti eripärale isikukaitsevahendeid, mitmesuguseid mõõtmis- ja muid seadmeid, salvestusvahendeid ning kontoritehnikat ja -tarbeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Päästeinspektori töös on vajalikud koostöö- ja vastutusvõime, analüüsi- ja üldistusvõime, korrektsus, otsustusvõime ning iseseisvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Päästeinspektori hariduslik ettevalmistus on reguleeritud siseministri määrusega. Kutseoskused on omandatud töö käigus või erialase hariduse omandamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Päästeinspektor, ohutusjärelevalve inspektor.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Päästeteenistuja töö on reguleeritud päästeteenistuse seadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Päästeinspektor, tase 5 kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.5 ja B.2.7 (läbiv kompetents). Lisaks on võimalik tõendada valitav kompetents B.2.6.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Tuleohu riskide hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab ehitise ja territooriumi tuleohu riske, arvestades õigusakte ja ehituslikku eripära.
B.2.2 Ehitusliku tuleohutuse hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab vaatluse ja dokumentide hindamise teel territooriumi, ehitise, ehitise osa või ehitusprojekti vastavust olulistele tuleohutusnõuetele ja/või ehitise vastavust projektile;
2. hindab vaatluse ja dokumentide hindamise teel tuleohutuspaigaldiste vastavust tuleohutusnõuetele ja projektile;
3. hindab vaatluse ja dokumentide hindamise teel ehitustoodete vastavust tuleohutusnõuetele ja projektile;
4. hindab tuleohutusvaldkonna teenuste tuleohutusnõuetele vastavust dokumentatsiooni ja vaatlustulemuste põhjal;
5. koostab hinnangu kokkulepitud vormis.
B.2.3 Korraldusliku tuleohutuse hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal territooriumi/ehitise/ruumi, paigaldise ja/või seadme kasutamise vastavust (ka kontroll ja hooldus) korralduslikele tuleohutusnõuetele, järgides õigusaktides ja tehnilistes normides kehtestatud nõudeid;
2. hindab dokumentatsiooni ja paikvaatluse põhjal ehitise, asutuse või ettevõtte tuleohutuskorralduse vastavust õigusaktides ja tehnilistes normides kehtestatud nõuetele, arvestades hinnatava objekti eripära.
3. koostab hinnangu kokkulepitud vormis.
B.2.4 Tuleohutusalane teavitus ja nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. selgitab sihtgrupile arusaadavalt olulist ja aktuaalset tuleohutusalast teavet eesmärgiga soodustada teadlikkust nõuete olemasolust ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
2. annab individuaalset tuleohutusalast nõu, lähtudes isiku või objekti vajadustest.
B.2.5 Haldus- ja väärteomenetluse läbiviimine tuleohutusnõuete rikkumise tuvastamisel 5

Tegevusnäitajad:
1. kogutud info põhjal selgitab välja menetlusvajaduse, lähtudes töökorraldusjuhistest ja õigusaktidest; tuvastab menetlusliigi;
2. lähtuvalt ohuprognoosist või saadud infost või laekunud avaldustest/ettepanekutest viib läbi järelevalvemenetluse, arvestades töökorraldusjuhiseid ja õigusakte;
3. kontrollib tuleohutusnõuete täitmist planeeringu ning ehitus- ja kasutusloa kooskõlastamisel vastavalt töökorraldusjuhistele ja õigusaktidele;
4. lähtuvalt tuvastatud tuleohutusnõude rikkumisest viib läbi väärteomenetluse, arvestades töökorraldusjuhiseid ja õigusakte.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on lisaks võimalik tõendada valitav kompetents B.2.6.
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Tulekahjujärgne uurimine 6

Tegevusnäitajad:
1. eriteadmiste ja visuaalse vaatluse põhjal selgitab välja tulekolde asukoha, süüteallika ning tuvastab muud tulekahju tekkimist ja arengut puudutavad asjaolud; selleks uurib sündmuskoha olustikku, põlemisel tekkinud põlemisjälgi, kogub asitõendeid ja muud teavet;
2. uurib objekti süttimise võimalikkust kontrollitavast süüteallikast, analüüsib andmeid ja muud teavet, et tuvastada tõenäoline tulekahju põhjus;
3. kogutud info põhjal selgitab välja menetlusvajaduse, lähtudes töökorraldusjuhistest ja õigusaktidest; valib menetlusliigi;
4. viib läbi menetlustoimingud, lähtudes töökorraldusjuhistest ja õigusaktidest;
5. annab kogutud andmete põhjal asjatundja arvamuse.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Päästeinspektor, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös riigikeelt tasemel C1 ja veel vähemalt ühte keelt, soovitavalt inglise või vene keelt, tasemel B1 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab oma töös arvutit vastavalt arvuti kasutamise oskuse baasmoodulitele Arvuti põhitõed, Interneti põhitõed, Tekstitöötlus ja Tabelitöötlus ning standardmoodulitele Andmebaasid, IT-turvalisus ja Koostöö internetis(vt lisa 2 Arvuti kasutamise oskused); kasutab andmekogusid vastavalt õigusaktidele ja asutuse eeskirjadele, kasutades etteantud vorme;
3. käitub korrektselt; esitab oma seisukohti veenvalt ja mõjusalt, tuleb toime konfliktidega;
4. suhtleb edukalt erineva positsiooniga inimestega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi;
5. järgib oma töös päästeteenistuja kutse-eetikat (vt www.rescue.ee), avaliku teenistuse eetikakoodeksit ja konfidentsiaalsusnõudeid;
6. järgib oma tööd reguleerivaid nõudeid;
7. dokumenteerib oma tegevuse vastavalt nõuetele ja kokkulepetele.

HiHindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-01062017-01/7k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.06.2017
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Päästeinspektor
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3112 Ehitustehnikud
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Kaupo Kuusik Eesti Turvaettevõtete Liit
Margus Oberschneider Eesti Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliit
Mart Olesk Eesti Tuleohutusekspertide Liit
Toomas Randmaa tuleohutusekspert
Mari Tikan Siseministeerium
Rain Tõnson Eesti Kindlustusseltside Liit
Tagne Tähe Päästeamet
Alar Valge Sisekaitseakadeemia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist