Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kaldkatuseehitaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kaldkatuseehitaja 4. taseme kutsestandard on välja töötatud:
a) Kutsehariduse vastava taseme õppekava aluseks
b) Isikute kutsealase kompet...
entsuse hindamiseks
c) Täiendkoolituste õppekavade aluseks

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Kaldkatuseehitaja, tase 4
EN: Sloping roof builder, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 19.06.2017
Kehtib kuni: 05.05.2022
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Kaldkatuseehitaja ehitab erinevaid katusekattematerjale kasutades sademetekindla katuse.
Ta paigaldab tuuletõkke, aluskatte ja roovitise, ehitab vajalikud sõlmed ning paigaldab kattematerjali. Kaldkatuseehitaja vajadusel ka lammutab ja parandab olemasolevaid katuseid.

Kaldkatuseehitaja kutseala...
l on kutsealased kompetentsid kirjeldatud kahel EKR-i tasemel:
- kaldkatuseehitaja, tase 3
- kaldkatuseehitaja, tase 4
Käesolevas kutsestandardi kirjeldatakse 4. taseme kaldkatuseehitaja kutsealaseid kompetentse.

4. taseme kaldkatuseehitaja töötab iseseisvalt, vajadusel juhendab ka teisi madalama taseme või vähema töökogemusega kaldkatuseehitajate tööd. Ta lähtub oma töös kehtivatest õigusaktidest, normidest ja juhenditest.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ettevalmistustööd aluskatuse ehitamiseks ja katusekatte paigaldamiseks
1. Katuse mõõdistamine
2. Tööks vajalike materjalikoguste arvestamine
3. Materjalide ladustamine
4. Materjalide koormamine ja kinnitamine
5. Materjalide katmine

A.2.2 Aluskatuse ehitamine
1. Tuuletõkke paigaldamine...

2. Katusele aluskatte ja tuulutusroovi paigaldamine
3. Katuse läbiviikude tegemine

A.2.3 Kivikatuste paigaldamine
1. Roovitise paigaldamine
2. Katusele turva- ja muude elementide paigaldamine
3. Keraamiliste katusekivide paigaldamine
4. Betoonkatusekivide paigaldamine
5. Kiltkivide paigaldamine
6. Kiudtsemendist laineplaatide paigaldamine
7. Erimõõduliste eterniidist katuse- ja fassaadiplaatide paigaldamine

A.2.4 Metallist katusekattematerjalide paigaldamine
1. Roovitise paigaldamine
2. Katusele turva- ja muude elementide paigaldamine
3. Profiilplekk-katte paigaldamine
4. Metallsindlite paigaldamine

A.2.5 Bituumenist, klaasplastist ja PVC-materjalist katusekattematerjalide paigaldamine
1. Roovitise paigaldamine
2. Katusele turva- ja muude elementide paigaldamine
3. PVC-st, kihtklaasist või klaasplastist katusekattematerjalide paigaldamine
4. Bituumenlaineplaatide paigaldamine
5. Bituumensindlite paigaldamine
6. Bituumen- ja PVC-rullmaterjalide paigaldamine

A.2.6 Looduslike katusekattematerjalide paigaldamine
1. Roovitise paigaldamine
2. Katusele turva- ja muude elementide paigaldamine
3. Puidust katusekatete paigaldamine

A.2.7 Ripprennidega vihmaveesüsteemide paigaldamine
1. Vajalike detailide koguse määramine
2. Mõõdistustööde tegemine
3. Vihmaveesüsteemide paigaldamine

A.2.8 Energiatõhus ehitamine

A.2.9 Madalama kvalifikatsiooniga kaldkatuseehitaja nõustamine ja juhendamine
1. Tööga seotud keskkonnariskide hindamine ja juhendatava nõustamine
2. Töö teostamisel ilmnenud vigade analüüsimise ja parandamise nõustamine
3. Kaldkatuseehitajate juhendamine ja nõustamine tööülesannete täitmisel

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kaldkatuseehitajad töötavad üldjuhul viis päeva nädalas, kaheksa tundi päevas. Sõltuvalt objektist, ilmastikust ja valmimistähtaegadest võib tööaeg muutuda. Töö tempo ja tööülesanded on vahelduvad.
Kaldkatuseehitaja töötingimused on muutlikud ja võivad olla ebamugavad, kuna tööd tuleb teha aastari...
ngselt ja välitingimustes. Töö sõltub paljuski ilmatikutingimustest (tuul, vihm, temperatuuri kõikumised).
Töö toimub valdavalt kõrgustes, mis tähendab et kaldkatuseehitaja peab olema oma tööd tehes väga tähelepanelik. Töötades on vajalik kasutada spetsiaalset turvavarustust (turvarakmed vm). Turvanõuete eiramise ning hooletu käitumise tagajärjel võivad juhtuda raskete kehavigastuste või lausa surmaga lõppevad tööõnnetused.
Töö käigus tuleb sageli tõsta ja teisaldada raskeid ehitusmaterjale ning tegutseda sundasendites, nt põlvitades või kükitades.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Erinevad elektrilised, mehaanilised ja pneumaatilised tööriistad
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kaldkatuseehitaja töö eeldab head füüsilist vormi, head koordinatsiooni ja nägemist ning käelist osavust. Oluline on kõrgustaluvuse olemasolu.
Kaldkatuseehitaja töös tuleb olla hoolikas ja vastutustundlik, kuna tehtud eksimused võivad põhjustada suuri materiaalseid kahjusid (vee-, tule- või tormik...
ahjustused) ehitisele ja/või selle osadele.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme kaldkatuseehitajana töötavad inimesed, kellel on erialane haridus ja töökogemus või kes on oma kutsealased oskused omandanud praktilise töökogemuse käigus ja täiendkoolitustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Katuseehitaja, katusekatte paigaldaja.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks on vaja tõendada kõik kutsestandardis kirjeldatud kompetentsid (B.2.1-B.2.10).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ettevalmistustööd aluskatuse ehitamiseks ja katusekatte paigaldamiseks 4

Tegevusnäitajad:
1. Mõõdistab katuse ja on võimeline tegema mõõtude põhjal eskiisjoonise.
2. Arvestab tehtud mõõdistuste või projekti alusel välja tööks vajaliku materjalide nomenklatuuri ja koguse.
3. Ladustab materjalid ettenähtud kohta ja jätab materjalidele ligipääsuks vajalikud käiguteed, lähtudes etteantud tööülesandest. Piirab etteantud juhiste kohaselt materjalide tõstmise ajaks töötsooni ja tagab ohutuse.
4. Kinnitab või koormab materjalid nii, et need ei hakkaks tuule või muude tegurite mõjul liikuma.
5. Katab asjakohaseid vahendeid kasutades ladustatud materjalid, kaitsmaks neid ilmastikumõjude eest.

Teadmised:
1) roovisammu arvestamise põhimõtted;
2) tehniliste jooniste lugemise oskus;
3) ladustatavate materjalipakkide kaalupiirangud;
4) ilmastiku kahjulikud mõjud materjalidele;
5) tuulekoormusest tekkivad ohud;
6) nõuded kasutatavate materjalide ladustamise ja säilitamise tingimustele;
7) töökeskkonna- ja tervishoiuohutuse nõuded (piirded, trepid, vahekäigud jne).
B.2.2 Aluskatuse ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab tuuletõkkematerjali, lähtudes kehtivast EVS paigaldusstandardist, tootjapoolsest juhendist või etteantud tööülesandest.
2. Paigaldab katusele aluskatte ja tuulutusroovi, lähtudes kehtivast EVS paigaldusstandardist, tootjapoolsest juhendist või etteantud tööülesandest.
3. Teeb tööjooniseid järgides katuse läbiviigud (korstnad, luugid, katuseaknad jne), kasutades selleks sobilikke tööriistu.

Teadmised:
1) erinevad katusekonstruktsioonid;
2) erinevad tuuletõkke- ja aluskattematerjalid, sh nende füüsikalised ja keemilised omadused;
3) katusealuse tuulutuse põhimõtted ja normid;
4) roovitise materjalid;
5) roovitise kinnitusvahendid.
B.2.3 Kivikatuste paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab roovitise lähtuvalt katusekattematerjalist ja aluskatuse konstruktsioonist.
2. Paigaldab katusele turvaelementide ja/või muude tehniliste seadmete (nt redelid, käiguteed, astmed, lumetõkked, turvakonksud, -siinid jne) kandekonstruktsioonid.
3. Paigaldab profiilseid ja tasapinnalisi, valtsidega ja valtsideta katusekive, lähtudes tootjapoolsest kasutusjuhendist, kehtivast EVS paigaldusstandardist ja etteantud tööülesandest.
4. Paigaldab profiilseid ja tasapinnalisi katusekive, lähtudes tootjapoolsest kasutusjuhendist, kehtivast EVS paigaldusstandardist ja etteantud tööülesandest.
5. Paigaldab kiltkive, lähtudes tootjapoolsest kasutusjuhendist ja etteantud tööülesandest.
6. Paigaldab kiudtsemendist laineplaate, lähtudes tootjapoolsest kasutusjuhendist, kehtivast EVS paigaldusstandardist ja etteantud tööülesandest.
7. Paigaldab erimõõdulisi eterniidist katuse- ja fassaadiplaate, lähtudes tootjapoolsest kasutusjuhendist ja etteantud tööülesandest.

Teadmised:
1) kivide töötlemise viisid;
2) sõlmede (harjad, neelud, ääred, viilud jne) lahendused;
3) materjalide ladustamise ja ilmastikutingimuste eest kaitsmise viisid;
4) erinevad kinnitusvahendid katusekattematerjalidele ja roovidele;
5) kivimaterjalide füüsikalised ja keemilised omadused;
6) erinevad turvaelemendid, nende otstarve;
7) läbiviikude tegemise eripära;
8) EVS paigaldusstandardid.
B.2.4 Metallist katusekattematerjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab roovitise lähtuvalt katusekattematerjalist, katuse kaldenurgast ja aluskatuse konstruktsioonist.
2. Paigaldab katusele turvaelementide ja/või muude tehniliste seadmete (nt redelid, käiguteed, astmed, lumetõkked, turvakonksud, -siinid jne) kandekonstruktsioonid.
3. Paigaldab profiilseid katusekatteplekke, lähtudes tootjapoolsest kasutusjuhendist, kehtivast EVS paigaldusstandardist ja etteantud tööülesandest.
4. Paigaldab metallsindleid, lähtudes tootjapoolsest kasutusjuhendist ja etteantud tööülesandest.

Teadmised:
1) erinevatest metallidest katusekattematerjalid;
2) erinevatest metallidest katusekattematerjalide töötlemise viisid (nt kiviimitatsioon, trapetsprofiil, kandvad profiilid, klassik ehk kannavalts jne);
3) sõlmede (harjad, neelud, ääred, viilud jne) lahendused;
4) materjalide ladustamise ja ilmastikutingimuste eest kaitsmise viisid;
5) erinevad kinnitusvahendid katusekattematerjalidele ja roovidele;
6) tööoperatsioonidega seotud tööriistad;
7) metallist katusekattematerjalide füüsikalised ja keemilised omadused;
8) erinevad turvaelemendid, nende otstarve;
9) läbiviikude tegemise eripära;
10) EVS paigaldusstandardid.
B.2.5 Bituumenist, klaasplastist ja PVC-materjalist katusekattematerjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab roovitise lähtuvalt katusekattematerjalist, katuse kaldenurgast ja aluskatuse konstruktsioonist.
2. Paigaldab katusele turvaelementide ja/või muude tehniliste seadmete (nt redelid, käiguteed, astmed, lumetõkked, turvakonksud, -siinid jne) kandekonstruktsioonid.
3. Paigaldab katusele PVC-st ja klaasplastist profiilplaate või kihtklaasist elemente, lähtudes tootjapoolsest kasutusjuhendist ja etteantud tööülesandest.
4. Paigaldab katusele bituumenlaineplaate, lähtudes tootjapoolsest kasutusjuhendist ja etteantud tööülesandest.
5. Paigaldab bituumensindleid, lähtudes tootjapoolsest kasutusjuhendist ja etteantud tööülesandest.
6. Paigaldab tuletöid mittevajavaid tehnoloogiaid kasutades bituumenist ja PVC-st rullmaterjale, lähtudes tootjapoolsest kasutusjuhendist, kehtivast EVS paigaldusstandardist ja etteantud tööülesandest.

Teadmised:
1) bituumenist katusekattematerjalid;
2) PVC katusekattematerjalid;
3) klaasplastist ja kihtklaasist katusekattematerjalid;
4) bituumenist ja plastikust katusekattematerjalide töötlemise viisid;
5) sõlmede (harjad, neelud, ääred, viilud jne) lahendused;
6) materjalide ladustamise ja ilmastikutingimuste eest kaitsmise viisid;
7) erinevad kinnitusvahendid katusekattematerjalidele ja roovidele;
8) bituumenist ja plastikust katusekattematerjalide füüsikalised ja keemilised omadused;
9) tööoperatsioonidega seotud tööriistad;
10) erinevad turvaelemendid, nende otstarve;
11) läbiviikude tegemise eripära;
12) EVS paigaldusstandardid.
B.2.6 Looduslike katusekattematerjalide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Paigaldab roovitise lähtuvalt katusekattematerjalist, katuse kaldenurgast ja aluskatuse konstruktsioonist.
2. Paigaldab katusele turvaelementide ja/või muude tehniliste seadmete (nt redelid, käiguteed, astmed, lumetõkked, turvakonksud, -siinid jne) kandekonstruktsioonid.
3. Paigaldab katusele puidust katusekatteid (kimmid, sindlid, laastud, lauad), lähtudes traditsioonilistest tehnoloogiatest ja etteantud tööülesandest.

Teadmised:
1) muud traditsioonilised katusekattematerjalid: rookatused, õlgkatused, mätaskatused, lõhikkatused;
2) looduslike katusekattematerjalide töötlemise viisid;
3) sõlmede (harjad, neelud, ääred, viilud jne) lahendused;
4) materjalide ladustamise ja ilmastikutingimuste eest kaitsmise viisid;
5) erinevad kinnitusvahendid katusekattematerjalidele ja roovidele;
6) tööoperatsioonidega seotud tööriistad;
7) looduslike katusekattematerjalide füüsikalised ja keemilised omadused;
8) erinevad turvaelemendid, nende otstarve;
9) läbiviikude tegemise eripära.
B.2.7 Ripprennidega vihmaveesüsteemide paigaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Määrab vajaliku vihmaveesüsteemi detailide koguse. Tellib õiges koguses ja õigete mõõtudega vihmaveesüsteemi detailid ja tarvikud, arvestades katuse kaldeid, seina tüüpi ja äravoolualade suurust. Võrdleb projektis esitatud vihmveesüsteemi läbilaskevõime vastavust katuse parameetritega, erinevuse korral teavitab sellest vahetut tööjuhti.
2. Märgib hoonele vihmaveesüsteemi paigaldamiseks vajalikud mõõdud.
3. Paigaldab vihmaveesüsteemi vastavalt etteantud juhisele. Kinnitab ja tihendab selle.

Teadmised:
1) vihmaveesüsteemi detailide koguse ja mõõtmete arvutamise alused;
2) tehnilise dokumentatsiooni lugemise oskus;
3) tööohutus- ja tervishoiunõuded, turvavahendid;
4) vihmaveesüsteemi detailide kinnitamise ja ühendamise viisid;
5) vihmaveesüsteemide ehitamiseks kasutatavate materjalide füüsikalised ja keemilised omadused
6) EVS paigaldusstandard.
B.2.8 Energiatõhus ehitamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Enne töö alustamist valmistab ette nõuetele vastava töökoha, pidades silmas energiasäästu põhimõtteid.
2. Teostab omal kutsealal kõiki tööosasid, rakendades sealjuures baasteadmisi energiatõhususest. Arvestab oma tööülesandeid täites ehitustegevuse energiakulukusega ning kasutab tööks vajaminevaid energiaallikaid (elekter, vesi, valgustus, soojapuhurid jne) sihipäraselt ja säästlikult.
3. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades ning talle antud volituste piires sobilikud materjalid (ehitusmaterjalid, kinnitusvahendid, muud abivahendid jne).
4. Valib energiatõhususe nõudeid ja oma eriala spetsiifikat silmas pidades tööülesande sooritamiseks õige tehnoloogia ja sobilikud töövõtted. Rakendab võimalusel oma kutseala ehitustööde tegemisel kvaliteedi ja kuluefektiivsuse tagamiseks sobilikke moodulmõõtude süsteeme (materjalide mõõdud, karkassi samm jne).
5. Teeb vajalikud tööd energiatõhususe parandamiseks oma kutseala piires.

Teadmised:
1) energiatõhususe üldmõisted ja nende tähendused, energiatõhusust mõjutavad tegurid;
2) peamised energiaallikad Eestis (sh taastuvad energiaallikad);
3) ehitustööde kvaliteedinõuded ja nende mõju energiatõhususele;
4) piirete soojusjuhtivust ja hoone energiatarbimist mõjutavad tegurid (sh ehitusmaterjalide ja ehitustoodete omadused);
5) mitmesugused tehnosüsteemid, nende mõju hoone energiatõhususele;
6) võimalused hoonete energiatõhususe parendamiseks;
7) töökultuuri mõju ehitustegevuse energiakulule;
8) ilmastikutingimuste mõju hoonete välispiiretele;
9) käitumisharjumuste mõju energiakulule hoonete ekspluateerimisel.

Kompetents on välja töötatud Buildest projekti raames.
B.2.9 Madalama kvalifikatsiooniga kaldkatuseehitaja nõustamine ja juhendamine 4

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga kaldkatuseehitajat tööga kaasneda võivate keskkonnariskide määratlemisel ja hindamisel ning nende maandamiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest
2. Nõustab madalama kvalifikatsiooniga kaldkatuseehitajat töö käigus ilmnenud vigade analüüsimisel ja nende parandamiseks vajalike abinõude valikul. Lähtub oma soovitustes etteantud tööülesandest, materjalide ja pindade omadustest, õigete töövahendite, -võtete ja tehnoloogia valikust ning kehtivatest kvaliteedinõuetest.
3. Juhendab ühe kaldkatuseehitaja või väikese kaldkatuseehitajate töögrupi tööd. Vastutab etteantud tööülesannete täitmise, õigete töövahendite, -võtete ja tehnoloogia valiku ning töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest kinnipidamise eest.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Kaldkatuseehitaja kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Järgib oma tööd tehes asjakohaseid tööjuhiseid, paigaldusjuhendeid ja etteantud kvaliteedinõudeid.
2. Vältimaks tööõnnetusi ehitusobjektil, järgib kaldkatuseehitaja nii töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, nii töö käigus kui ka töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber.
3. Õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist objektijuhile või tööandjale.
4. Järgib kogu töökäigus keskkonnanõudeid ning veendub, et ümbritsevasse loodusesse ei satuks keskkonnaohtlikke jäätmeid (pakendijäätmed, kemikaalid jne). Sorteerib oma töö käigus tekkivaid jäätmed, juhindudes taaskasutusest ja jäätmekäitluseeskirjades olevatest nõuetest.
5. On koostööaldis, osaleb meeskonnatöös ja on valmis teistelt õppima, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni. Peab kinni meeskonnatöö kokkulepetest ja tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
6. Tegutseb standardsetes olukordades iseseisvalt. Muutuvate olude ilmnemisel konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
7. Töiste eksimuste korral hindab ja kohandab kaldkatuseehitaja oma käitumist vastavalt olukorrale, konsulteerib vahetu juhiga ning kohandab oma käitumise vastavalt saadud juhistele.
8. Osaleb kutsealases täiendõppes, rakendab õpitut igapäevaselt oma erialasel tööl.
9. Arvestab oma tööd tehes ka samal objektil teisi töid tegevate töövõtjatega.
10. Kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid heaperemehelikult. Korrastab ja puhastab kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende kasutus- ja hooldusjuhendeid. Probleemide või rikete korral informeerib sellest oma vahetut juhti.

Teadmised:
1) üldehitustöödel kehtivad tööohutusreeglid;
2) üldteadmised esmaabi andmisest;
3) jäätmekäitlus- ja keskkonnaohutusnõuded ehitustöödel;
4) kaldkatuseehitaja peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
5) tööjooniste lugemise oskus;
6) kehtivad kvaliteedinõuded kaldkatustele;
7) materjalide ladustamise põhimõtted;
8) tööde planeerimise järjekord;
9) üldteadmised kraanade töö juhendamisest.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-19062017-1.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 7
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 19.06.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Üldehitus
Kutse grupp: Kaldkatuseehitaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
71 Ehitustöölised, v.a elektrikud
712 Ehitusviimistlejad jms töölised
7121 Katusekatjad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised
EMTAK klassifikaator: F EHITUS
43 Eriehitustööd
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Omari Sinijärv Astro Ehitus OÜ
Kaido Kaasik PK Ehitus OÜ
Kaupo Jälle Jälle ja Ko AS
Tõnu Peipman Inseneribüroo Printsiip OÜ
Peeter Kärp Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liit (EKFML)
Alar Kurg Tallinna Ehituskool
Villu Vapper Haapsalu Kutsehariduskeskus
Christopher Kulbok eraisik, spetsialist

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist