Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Karjäärispetsialist, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Karjäärispetsialist, tase 6
EN: Career Specialist, level 6
Kutsestandardi tähis: 21-15112017-2.4/5k
Kutsestandardi versiooni number: 5
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Nõustamine ja koolitus
Kutse grupp: Karjäärinõustaja
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 15.11.2017
Kehtib alates: 15.11.2017
Kehtib kuni: 14.11.2022
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
24 Äri ja halduse tippspetsialistid
242 Halduse tippspetsialistid
2423 Personali ja karjääri tippspetsialistid
ISCED klassifikaator: 04 Ärindus, haldus ja õigus
041 Ärindus ja haldus
0417 Tööoskused
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Muudatused:
Kutsestandard koostati karjäärinõustaja ja karjääriinfo spetsialisti kutsestandardite uuendamise käigus.
Varem eraldi seisnud karjäärinõustaja ja karjääriinfo spetsialisti kutsestandardid on vormistatud suure ühisosa tõttu kokku karjäärispetsialisti kutsestandardisse; karjäärinõustamise ja karjääriinfo vahendamise kompetentsid on kirjeldatud valitavate kompetentsidena (kutse taotlemisel tuleb tõendada vähemalt üks valitav kompetents).
Varem eraldi seisnud teadmised on kirjeldatud tegevusnäita...
jates.
Kustutatud hindamismeetodite lahtrid.

Loe edasi
Peida
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anne-Mari Ernesaks Eesti Karjäärinõustajate Ühing
Piret Jamnes Fontes PMP OÜ
Aira Lepik Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituut
Kadi Liik Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut
Kristina Orion SA Innove hariduse tugiteenuste agentuur, karjääriteenuste keskus
Triin Peterson SA Innove Põhja-Eesti Rajaleidja keskus
Külli Post Eesti Töötukassa
Aiki Pärle Eesti Karjäärinõustajate Ühing
Lana Randaru Eesti Töötukassa
Signe Reppo Tartu Ülikooli psühholoogia instituut
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Karjäärispetsialist, tase 6 on inimestele abiks karjääri kujundamisega seotud otsuste langetamisel. Ta toetab inimesi kutse, töö, koolituse ja haridustee valimisel elukäigu jooksul. Karjäärispetsialistid töötavad nõustamiskeskustes, haridusasutustes jt organisatsioonides nii avalikus, era- kui kolma...ndas sektoris. Nende kliendid võivad olla erinevas vanuses inimesed, sh õpilased, üliõpilased, töötavad täiskasvanud, töötud, samuti ka lapsevanemad, pedagoogid, tööandjad. Lisaks klienditööle valmistab karjäärispetsialist, tase 6 ette metoodilisi materjale, vajaduse korral konsulteerib koostöövõrgustiku teiste spetsialistidega kliendi edasise tegevuse kavandamisel, kogub ja analüüsib tagasisidet. Olulisel kohal on avalikkuse teavitamine karjääriteenustest.
Karjäärispetsialisti töö on vaimselt pingeline ning nõuab inimese erinevate raskusastmetega vajaduste ja probleemide mõistmist ning nendega tegelemist. Olulisel kohal on eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsusnõuete järgimine.

Karjäärispetsialist, tase 6 võib töötada karjäärinõustamise ja/või karjääriinfo vahendamise alal.
Karjääriinfo spetsialistina toetab ta klienti infovajaduse väljaselgitamisel, infootsimise oskuste ja harjumuste kujunemisel ning karjääri planeerimiseks asjakohase hariduse, tööturu ja kutsetega seotud info kasutamisel.
Karjäärinõustajana toetab ta klienti karjääri kujundamise oskuste arendamisel, aidates kliendil suurendada teadlikkust iseendast, haridus- ja tööturuvõimalustest, püstitada eesmärke ning kavandada tegevusi nende saavutamiseks.

Kutsealal on ka 7. taseme karjäärispetsialist, kes 6. taseme karjäärispetsialisti tööülesannetele täiendavalt analüüsib ja arendab valdkonna teenuseid ning koostab teenuse kvaliteedi tagamise jälgimist võimaldavaid standardeid. Ta osaleb riikliku või rahvusvahelise tasandi koostöös, töötab välja õppekavasid, juhendab ja koolitab teisi karjäärispetsialiste ning karjääriteenuse pakkujaid. 7. taseme karjäärispetsialist koostab või kaasajastab karjäärispetsialisti tööks vajalikke info- ja metoodilisi materjale. Ta organiseerib valdkonnapõhiseid uurimusi, sh kogub ja analüüsib tagasisidet, rakendab tulemusi teenuse arendamiseks. Ta teavitab avalikkust karjääri arendamise trendidest, mõjust ja karjääriteenustest.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Teenustest teavitamine
1. Karjääriplaneerimisest teavitamine ja teenuste tutvustamine avalikkusele.
2. Teavitusmaterjalide koostamine ja levitamine.

A.2.2 Teenuse osutamiseks vajalik võrgustikutöö
1. Koostöövõrgustiku arendamine.
2. Koostöövõrgustikus osalemine.

A.2.3 Teenuse are...
ndamine
1. Karjääriteenuste arendustegevus.
2. Metoodiliste materjalide koostamine.
3. Teenusest ülevaadete tegemine ja tagasiside.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
A.2.4 Karjäärinõustamine
1. Kontakti loomine, probleemi määratlemine ja kliendi individuaalseks nõustamiseks vajaliku tegevuskava koostamine.
2. Kliendi probleemile lahenduste otsimine, hindamine ja karjääriplaani väljatöötamine.
3. Grupinõustamiseks vajaliku tegevuskava koostamine.
4. Grupinõu...
stamine.
5. Nõustamistulemuste hindamine, vastastikune tagasisidestamine, kokkuvõtte tegemine ja juhtumi analüüsimine.

A.2.5 Karjääriinfo vahendamine
1. Kontakti loomine ja kliendi vajaduste määratlemine.
2. Kliendi juhendamine tööotsimis- ja haridusvalikute tegemise oskuste ning infopädevuse arendamisel.
3. Grupitegevusteks vajaliku tegevuskava koostamine.
4. Grupitegevuste läbiviimine tööotsimis- ja haridusvalikute tegemise oskuste ning infopädevuse arenemiseks.
5. Karjääriinfo haldamine ja edastamine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära: Karjäärispetsialistid töötavad klienditööks sobivates ruumides. Töö võib sisaldada teenuse osutamist sihtrühma juures kohapeal, messidel käimist, tööandjate ja teiste koostööpartnerite külastamist. Töö on vaimselt pingeline.
Töövahendid: Karjäärispetsialisti peamised töövahendid on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid, kontoritarbed ja -tehnika, info- ja metoodilised materjalid jm.
Tööks vajalikud isikuomadused: Karjäärispetsialisti töös on olulised avatus, positiivne ellusuhtumine, empaatiavõime, suhtlemisvalmidus, loovus, analüütiline, kriitiline ja kontseptuaalne mõtlemine, süsteemsus ja korrektsus, pingetaluvus.
Kutsealane ettevalmistus: 6. taseme karjäärispetsialistil on kõrgharidus, läbitud karjäärispetsialisti kompetentsidega seotud koolitus(ed) ning tal on töökogemus karjäärinõustamise või karjääriinfo vahendamise alal.
Enamlevinud ametinimetused: Karjäärispetsialist, karjääriinfo spetsialist, infotöötaja, karjäärinõustaja, karjäärikonsultant, karjäärikoordinaator.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid B.2.1 – B.2.3, B.2.6 (läbiv kompetents) ja vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.4 ja B.2.5.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Teenustest teavitamine 6
Teenuse osutamiseks vajalik võrgustikutöö 6
Teenuse arendamine 6
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb tõendada vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.4 ja B.2.5.
  Nimetus EKR tase
Karjäärinõustamine 6
Karjääriinfo vahendamine 6
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Karjäärispetsialist, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist