Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Dokker, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Dokker, tase 4
EN: Docker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 23.11.2017
Kehtib kuni: 03.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Võrreldes eelmise versiooniga on muudetud kompetentside struktuuri ja kaasajastatud erialaseid kompetentse. Uuendatud kutsestandard on aluseks dokkeri kutseõppekavale.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Dokkeri töö on laadida kaupu sadamas ja seal paiknevates terminalides.
Tööülesanded hõlmavad lasti ettevalmistamist ning lastikäitlus- ja transpordivahenditega kaupade laadimist, lossimist ning ümberpaigutamist meretranspordivahenditelt teistele transpordivahenditele ja lattu ning vastupidi.
Dok...
ker töötab iseseisvalt ja meeskonnas, täites tööülesandeid muutuvates olukordades.
Olenevalt ettevõtte töökorraldusest võib dokker teha laevade sildumistöid ning reguleerida terminalisisest liiklust.
Lähedane kutse:
Laotöötaja, tase 4 osakutse „Kaubakäitleja, tase 4“.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Sadamatöö ilma mehhanismideta
1. Lasti tõstmist ettevalmistavad tööd
2. Kraana- ja sadamatehnikajuhtide juhendamine signaalide edastamisega
3. Lasti markeeringu jälgimine ja sorteerimine
4. Lasti kinnitamine

A.2.2 Laadimine ja lossimine mehhanismidega.
1. Sadamas kasutatavate tõste-...
ja transpordivahenditega töötamine
2. Lastikäsitlusvahendite valimine ja kasutamine

A.2.3 Töökeskkonna ohutuse tagamine
1. Töötervishoiu ja tööohutusnõuete täitmine
2. Tegutsemine tööõnnetuse korral
3. Ohutusmeetmete rakendamine sadamas

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.4 Töötamine terminalitraktoriga
1. Haagiste ja treilerite teisaldamine
2. Haagisrongide teisaldamine

A.2.5 Töötamine lastikäitlusvahenditega
1. Puistekaupade ümberlaadimine
2. Puistekaupade käitlemine

A.2.6 Konteinerite käitlemine
1. Konteinerite laadimine ja lossimine
2. Termin...
alisisesed veod ja konteinerite virnastamine

A.2.7 Spetsialiseeritud terminalides eritehnikaga töötamine
1. Kauba laadimine ja lossimine eritehnikaga
2. Kaubajaotus- ja lisaseadmete kasutamine

A.2. 8 Töö raudteeveeremiga
1. Raudteetaristu ja veeremi valmisoleku hindamine
2. Raudteevagunite paigutamine ja teisaldamine.
3. Vaguni tõkiskingade paigaldamine või äravõtmine

A.2.9 Töötamine sadamakraanadega
1. Erinevate lastiliikide laadimine ja lossimine
2. Kauba ümberpaigutamine

A.2.10 Sildumistööd
1. Sildumisotste kinnitamine ja ära andmine
2. Laeva sildumisala ettevalmistamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Dokkeri töö on üldjuhul töögraafikupõhine ja toimub sadamaterritooriumil peamiselt välitingimustes, olenemata ilmastikuoludest. Töö võib nõuda füüsilist pingutust, kõrgustes töötamist ja kokkupuudet ohtlike kaupadega. Võimalike tööõnnetuste vältimiseks on kohustus järgida tööohutusnõudeid.
A.4 Töövahendid
Dokkeri peamised töövahendid on tõste- ja transpordiseadmed, lastikäitlusvahendid, isikukaitsevahendid (nt kiiver jm), sidepidamisvahendid (nt raadiojaam) ja digivahendid (nt pardaarvuti).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööga toimetuleku eelduseks on kohusetunne, vastusvõime, vaimne ja füüsiline koormustaluvus ning valmisolek meeskonnatööks. Oluline on kohanemis-ja reageerimisvõime ning ausus ja korrektsus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme dokkeriks saab õppida kutseõppes või töökohal ja kursustel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Dokker, dokker-mehhanisaator, sadamatööline.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kraanaga töötamisel on nõutav tõsteseadme juhtimisõigust tõendav tunnistus. Alus: seadme ohutuse seadus.
Tõstuki ja laadimisseadmega töötamisel on nõutav pädeva koolituse läbimist tõendav tunnistus. Alus: Vabariigi Valitsuse määrus „Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“.
Avatu...
d terminalis töötamiseks on nõutav vähemalt B kategooria autojuhiluba. Alus: liiklusseadus.
Tööd raudteeveeremiga reguleerib raudteeseadus.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Dokkeri kutse taotlemisel on nõutav kohustuslike kompetentside B.2.1-B.2.3 ja läbiva kompetentsi B.2.11 tõendamine. Lisaks on nõutav tõendada valitavatest kompetentsidest B.2.4- B.2.10 vähemalt üks kompetents.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Sadamaatöö ilma mehhanismideta 4

Tegevusnäitajad:
1. valib seadme tõstevõimele ja lastile sobivad tõstetropid, kontrollides visuaalselt märgistust ja korrasolekut;
2. paigaldab käsitsi tõstetropid lastil määratud tõstekohtadele või tööülesandes etteantud kohtadele ja võtab need lahti (tropib, inglise keeles hooking);
3. paigutab konteineritele pöördlukud (inglise keeles fitting), lähtudes tööülesandest;
4. ühendab vooluvõrku elektritoidet vajavad konteinerid, järgides ohutusnõudeid;
5. juhendab kraana- ja sadamatehnikajuhte käemärguannete, valgussignaalide, raadioside kaudu, tagamaks tööde turvalise tegemise piiratud vaateväljas;
6. jälgib ja kontrollib lasti markeeringut laadimistöödel, lähtudes etteantud juhistest;
7. sorteerib lasti, lähtudes lasti markeeringust, lastiosade kokkusobivusest, lasti mõõtmetest ja liigist, tagades lastigruppide eristatavuse, püsivuse ja ohutuse transpordil ja ladustamisel;
8. kinnitab lasti ja võtab selle lahti vastavalt etteantud juhistele.
B.2.2 Töötamine kuni 5000 kg kahveltõstukiga 4

Tegevusnäitajad:
1. töötab kahveltõstukiga tõstevõimega kuni 5000 kg ja kahveltõstuki erinevate lastihaaramisseadmetega vastavalt etteantud juhistele, järgides ladudes kauba paigutamise plaani
2. kasutab oma töös kauba ja töö spetsiifikast lähtuvaid lastikäitlusvahendeid.
B.2.3 Töökeskkonna ohutuse tagamine 4

Tegevusnäitajad:
1. täidab töö kavandamisel, töökoha ettevalmistamisel, töötades ja töökoha korrastamisel rangelt töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid (sh elektri- ja tuleohutusnõudeid) ning sadamarajatise turvaplaani sätteid vältimaks tööõnnetusi;
2. tegutseb tööõnnetuse korral oma kohustuste ja vastutuse kohaselt, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist vastavalt ettevõttes sätestatud korrale;
3. täidab sadamatehnika ja -seadmete kasutus- ja ohutusjuhendite nõudeid;
4. jälgib ja kontrollib töö käigus ohutusnõuete täitmist sadamas, teatab vajadusel kõrvalistest isikutest vahetuse juhile.
Valitavad kompetentsid
Selle kutse taotlemisel on nõutav tõendada valitavatest kompetentsidest B.2.4- B.2.10 vähemalt üks kompetents.
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Töötamine terminalitraktoriga 4

Tegevusnäitajad:
1. teisaldab terminalitraktoriga (sadamavedukiga) haagiseid ja treilereid, vajaduse korral ka teisi transpordivahendeid, lähtudes etteantud juhistest ja liikluskorraldusest;
2. teisaldab terminalitraktoriga haagisronge, lähtudes liikluskorraldusest ja etteantud tootmiskorraldusest.
B.2.5 Puistekaupade käitlemine lastikäitlusvahenditega 4

Tegevusnäitajad:
1. laadib kopplaaduri, ekskavaatori ja roomiktehnikaga ümber puistekaupu (sh transpordivahenditele), arvestades kaupade eripära ja keskkonnamõjusid;
2. kuhjab, silub ja pressib erinevate lastikäitlusvahenditega puistekaupu, arvestades kaupade eripära ja keskkonnamõjusid;
3. puhastab kopplaaduriga vm tehnikaga sadama territooriumi;
4. pressib, tasandab ja annab ette puistekauba trümmis, kasutades sobivat tehnikat ja lastikäitlusvahendeid.
B.2.6 Konteinerite käitlemine 4

Tegevusnäitajad:
1. laeb ja lossib konteinereid, kasutades tõste- ja transpordivahendeid ning pardaarvuteid tööks vajalikul määral
2. teeb sidevahendeid kasutades terminalisiseseid vedusid ja virnastab konteinereid, arvestades konteinerite mõõtmeid ja tüüpi.
B.2.7 Spetsialiseeritud terminalides eritehnikaga töötamine 4

Tegevusnäitajad:
1. laadib ja lossib eritehnikat (nt laevalaadurid, konveiersüsteemid jm), kasutades puiste- ja vedellasti (nt väetis, nafta, tsement) vastavalt tehnoloogilisele protsessile.
2. kasutab kaubajaotus- ja lisaseadmeid, arvestades kauba eripära ja järgides kasutusjuhendeid
B.2.8 Töö raudteeveeremiga 4

Tegevusnäitajad:
1. jälgib taristu korrasolekut ja veeremi teisaldamise valmisolekut, veendudes veeremi haakemehhanismide ja pidurisüsteemide korrasolekus;
2. teeb manöövritöid terminali piires, kasutades selleks ettenähtud mehhanisme;
3. paigaldab või eemaldab vaguni tõkiskingad, vastavalt etteantud juhistele.
B.2.9 Töötamine sadamakraanadega 4

Tegevusnäitajad:
1. laadib või lossib transpordivahenditelt või transpordivahenditele erinevaid lastiliike; kasutades pardaarvuteid tööks vajalikul määral
2. paigaldab terminalis kaupa ümber tööks sobiva kraanaga.
B.2.10 Sildumistööd 4

Tegevusnäitajad:
1. kinnitab ja annab ära sildumisotsad vastavalt etteantud juhistele, järgides ohutusnõudeid ja kasutades õigeid töövõtteid
2. kontrollib vahetu tööjuhi ülesandel kai korrashoidu ja ohutust, valmistab ette laeva sildumisala.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.11 Dokker, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

1. järgib kaupade laadimisel, lossimisel ja ümberpaigutamisel tööde tehnoloogilist kaarti ja laeva lastimisplaani;
2. valib sobivad töövahendid ja valmistab seadmed ja masinad töötamiseks ette;
3. kasutab seadmeid ja masinaid sihipäraselt ning heaperemehelikult, orienteerub tõste- ja transpordivahendite ehituses ja tööpõhimõtetes;
4. mõistab oma tegevuse rolli sadama tööprotsessi tervikahelas, kasutab ressursse otstarbekalt ja efektiivselt;
5. hindab oma töölõigus esineda võivaid riske, võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks;
6. kogub jäätmekäitluseks kokku tööprotsessis tekkinud jääkmaterjalid ja jäätmed;
7. tegutseb reostustõrje vajaduse ilmnemisel vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
8. tegutseb eesmärgipäraselt ja vastutustundlikult, reageerib kiiresti tööprotsessis tekkinud olukordades;
9. osaleb meeskonnatöös, täidab oma rolli meeskonnas;
10. suhtleb viisakalt ning korrektselt, esitab teabe ja info selgelt ning arusaadavalt;
11. kasutab digivahendeid ja erialast rakendustarkvara, arvestades ettevõtte andmekaitse nõudeid ja korda sh küberhügieeni põhimõtteid;
12. Kasutab oma töös arvutit ECDL sertifikaadis kirjeldatud baasmoodulites „Arvuti põhitõed“, „Interneti põhitõed“ ja standardmoodulites „IT turvalisus“ ning „Koostöö internetis“ nõutud tasemel, vt Lisa 1 „Arvuti kasutamise oskused“;
13. Kasutab inglise keelt erialase informatsiooni vahetamiseks tasemel A2 vt Lisa 2 „Keelte oskustasemete kirjeldused“.
14. kasutab võimalusi enesetäiendamiseks ja on kursis tehnoloogiliste muudatustega;
15. juhendab vähemkogenud kaastöötajaid.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-23112017-2.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 8
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 23.11.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Merendus
Kutse grupp: Dokker
Ametite (ISCO) klassifikaator: 8 Seadme- ja masinaoperaatorid ning koostajad
83 Mootorsõidukite ja liikurmasinate juhid
834 Liikurmasinate juhid
8343 Kraana-, tõstuki- jm tõsteseadmete juhid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
50 Veetransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Raul Siniallik Eesti Meremeeste Sõltumatu AÜ
Toomas Uibokant Transiidikeskuse AS
Argo Korjus AS Silsteve
Tiina Matsulevitš SA Innove
Urmas Urgard ESTEVE AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist