Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puidupingioperaator, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.
Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puidupingioperaator, tase 4
EN: Woodworking Machine Operator, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 17.12.2017
Kehtib kuni: 16.12.2022
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puidupingioperaator on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuse või puidutöötlemise ettevõtetes. Tema töö eesmärgiks on puidust või puidupõhistest materjalidest toorikute töötlemine, mida ta teeb sõltuvalt tasemest kas erinevatel üheoperatsioonilistel puidutöötlemise tööpinkidel või mitmeoperatsiooni...listel puidutöötlemisseadmetel või CNC puidutöötlemiskeskustel.
Ta tunneb oma töös kasutatavate puidutöötlemise tööpinkide, seadmete ja CNC töötlemiskeskuste ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate puit- ja puidupõhiste materjalide omadusi ning toodete kvaliteedile kehtestatud nõudeid.

Puidupingioperaatori kutsealal on välja töötatud kutsestandardid kahel EKR tasemel:
• Puidupingioperaator, tase 3
• Puidupingioperaator, tase 4

Selles kutsestandardis kirjeldatakse puidupingioperaator, tase 4 kutsealast kompetentsust.
Puidupingioperaator, tase 4 kasutab oma töös puidust ja puidupõhistest materjalidest detailide valmistamiseks nii mehaanilise kui lõiketöötlustehnoloogia abil mitmeoperatsioonilisi puidutöötlemisseadmeid ja CNC töötlemiskeskusi.
Ta juhindub oma töös etteantud tööülesandest ja tehnilisest dokumentatsioonist ning vastutab oma töö kvaliteetse tulemuse eest.
Selle taseme puidupingioperaator on võimeline võtma iseseisvalt vastu otsuseid töö käigus tekkinud probleemide ja olukordade lahendamiseks ning vajadusel juhendama seadmel töötavaid abitöölisi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Puidu ja puidupõhiste materjalide mehaaniline ja lõiketöötlemine mitmeoperatsioonilistel puidutöötlemisseadmetel ja CNC puidutöötlemiskeskustel
1. Tehnilise dokumentatsiooniga tutvumine
2. Nõuetekohase töökoha korraldamine
3. Ohutusnõuete järgimine
4. Toorikute ja abimaterjalide ettevalmi...
stamine ja kontrollimine
5. Seadme korrasoleku kontrollimine
6. Mitmeoperatsioonilise seadme seadistamine tööks
7. CNC puidutöötlemiskeskuse seadistamine tööks
8. Puidust või puidupõhisest materjalist detaili valmistamine
9. Kvaliteedi kontrollimine
10. Detailide ladustamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Puidupingioperaatori tööaeg võib sõltuvalt tööandjast olla vahetustega, töögraafiku alusel. Töötempo võib periooditi olla kiire ja pingeline.
Töökeskkond asub siseruumides ja on mürarikas ning puidutolmune. Töökeskkonnaohutuse nõuete eiramine võib põhjustada tööõnnetuse või võimaliku püsiva tervis...
ekahjustuse või kutsehaigestumise.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Mitmeoperatsioonilised puidutöötlemisseadmed, CNC puidutöötlemiskeskused, mõõtevahendid (nihik, mõõdulint, kaliiber jne)
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kutsealal töötamine eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, ruumilist kujutlusvõimet, koordinatsiooni ning füüsilist vastupidavust, tehnilist taiplikkust, täpsust ja vastutustunnet. Kõrgendatud ja pidev tähelepanu töö protsessi jälgimisele eeldab vaimset pingetaluvust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Selle taseme puidupingioperaatoril on erialane kutseharidus või ta on oma erialased oskused omandanud praktilise töökogemuse käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puidupingioperaator, puidupingitööline, pingijuht, CNC operaator, CNC pingioperaator, CNC töötlemiskeskuse operaator
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Puidupingioperaator, tase 4 kutse saamiseks on vaja tõendada kompetentsid B.2.1 - B.2.2.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Puidu ja puidupõhiste materjalide mehaaniline ja lõiketöötlemine mitmeoperatsioonilistel puidutöötlemisseadmetel ja CNC puidutöötlemiskeskustel 4

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub tööülesande täitmiseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooniga ning veendub, et see on selge ja arusaadav. Vajadusel täpsustab tööülesande sisu.
2. Korraldab etteantud tööülesandest lähtuvalt nii oma kui seadmel või CNC puidutöötlemiskeskusel töötavate abitööliste töökohad, pidades silmas optimaalset materjalikasutust, töödeldavate toorikute mõõtusid, kogust ja kvaliteeti, samuti töötlemiskeerukust ja puidutöötlemisseadme võimalusi.
3. Veendub, et töökoha vahetu lähedus on korras ja ohutu. Järgib töötervishoiu- ja ohutusnõudeid ning kontrollib, et tööks vajalikud isikukaitsevahendid (prillid, kindad, turvajalanõud jm) on olemas ja korras.
4. Organiseerib töökohta tehnilisele dokumentsatsioonile vastavad toorikud ning detailide ladustamiseks vajaliku transportvahendi (kaubaalus, käru jm).
Kontrollib üle töötlemiseks vajalike abimaterjalide (liim, servakant, spoon jm) olemasolu ning nende vastavuse tehnilise dokumentatsiooni nõuetele.
Kontrollib üle šabloonide ja rakiste korrasoleku.
5. Vaatab üle ja veendub seadme või CNC puidutöötlemiskeskuse tööorgani, mõõte- ja kaitseseadmete ning jäätmeärastuse süsteemi korrasolekus.
CNC puidutöötlemiskeskuse puhul lülitab keskuse ja abiseadmed tööle ning veendub, et nende töös ei esine hälbeid.
Kontrollib üle tehnoloogiaprotsessis vajalike parameetritega suruõhu, tööorgani töötemperatuuri jm nõuetele vastavuse ning abiseadmete korrasoleku.
Kontrollib seadmes või CNC puidutöötlemiskeskuses paiknevate lõikeriistade, lihv- ja abimaterjalide vastavust tehnilisele dokumentatsioonile ning nende korrasolekut.
6. Kontrollib detaili töötlemiseks vajaliku juhtprogrammi olemasolu. Vajadusel koostab või korrigeerib olemasolevat, sisestades programmi tooriku töötlemiseks sobivad arvnäitajaid, valides ja aktiveerides tooriku töötlemiseks vajalikud tööorganid.
Mehaanilisel töötlemisel seadistab tehnoloogiale vastavad parameetrid (temperatuur, surve jm).
Lõiketöötlemisel vajadusel valib ja paigaldab seadmesse sobiva lõikeriista ja lihvmaterjali.
Seadistab abiseadmed ja valmistab seadistuse kontrollimiseks proovidetaili.
7. Kontrollib detaili töötlemiseks vajaliku juhtprogrammi olemasolu. Vajadusel korrigeerib seda, sisestades programmi tooriku töötlemiseks sobivad arvnäitajaid ja lisab/eemaldab tööoperatsioone.
Paigaldab vajadusel keskuse tööriista hoidikusse uue lõikeriista, kirjeldab ja aktiveerib selle keskuses.
Seadistab keskuse töölaua, abiseadmed, paigaldab šabloonid ja rakised vastavalt töödeldava tooriku mõõtmetele, valmistab seadistuse kontrollimiseks proovidetaili.
8. Valmistab seadmel mehaaniliselt (pressib, servapealistab jm) või lõiketöötlemise teel (saeb, hööveldab, puurib, freesib, treib, lihvib) toorikuid, rakendades ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
9. Hindab pisteliselt töö käigus detaili vastavust tööülesandes (tööjoonisel) antud mõõtudele ja kvaliteedinõuetele, kontrollides visuaalselt või kasutades selleks mõõtevahendeid, kaliibreid, etalondetaile jm.
10. Ladustab detailid neid vigastamata, ohutult ja järgneva tehnoloogias ettenähtud operatsiooni tarvis käepäraselt. Vajadusel puhastab detailid täiendavalt enne ladustamist.

Teadmised:
1) seadmete konstruktsioonid ja nende tehnoloogiaalased võimalused;
2) seadme juhtprogrammis navigeerimise loogika;
3) lõikeriistad ja lihvmaterjalid;
4) mõõtmise ja kontrollimise vahendid ning nende kasutamise põhimõtted;
5) puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemise põhimõtted;
6) puidu ja puidupõhiste materjalide mehaanilise töötlemise põhimõtted;
7) puidu- ja puidupõhistest materjalidest toodete tehnilise ja CAD joonestamise alused;
8) puidu ja puidupõhiste materjalide mehaanilised ja füüsikalised omadused ning puidu rikked;
9) töötervishoiu- ja tööohutusnõuded;
10) detailide töötlemiseks vajalikud abimaterjalid ning nende mehaanilised ja füüsikalised omadused;
11) ladustamise põhimõtted.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.2 Puidupingioperaator, tase 3 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. Arvutikasutamise oskused (vt. lisa 1): arvuti- ja internetikasutamise põhitõed, internetiturvalisuse põhimõtted, baasoskused erialasest CAD joonestamisest.
2. Kasutab oma tööeesmärkide saavutamiseks kõiki omandatud valdkonnaspetsiifilisi teadmisi ja oskusi ning valmistab kvaliteetseid tooteid, mis vastavad etteantud tehnilisele dokumentatsioonile.
3. Peab kinni tähtaegadest ja tehnoloogiast tulenevast marsruudist.
4. On täpne, kasutab oma aega efektiivselt, töötab süsteemselt ja organiseeritult ning järgib etteantud juhiseid, protseduure ja ohutusnõudeid.
5. Kasutab võimalusi enesearendamiseks ning oma oskuste täiendamiseks.
6. Tööd tehes analüüsib ta enda ning abitööliste tegevusi ja töös ette tulnud probleeme. On võimeline suhtuma mõistvalt kriitikasse, suudab sellest järeldusi teha ja õppida.
7. Saab aru tootmisprotsessist tervikuna, mõistab enda rolli ja vastutust selles.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi võib hinnata teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-17122017-1.2/1k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 17.12.2017
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TEHNIKA, TOOTMINE JA TÖÖTLEMINE
Kutseala: Mööbli tootmine
Kutse grupp: Puidupingitööline
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
75 Toiduaine-, puidu- ning rõivatööstuse jms oskus- ja käsitöölised
752 Puidutöötlejad, tislerid jms töölised
7523 Puidutöötluspinkide seadistajad ja operaatorid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
072 Tootmine ja töötlemine
0722 Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)
EMTAK klassifikaator: C TÖÖTLEV TÖÖSTUS
31 Mööblitootmine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arvuti kasutamise oskused
Lisa 2 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Robert Pajussaar Kalla Mööbel OÜ
Margus Proos Kose Vesi OÜ
Rene Serg Haapsalu Uksetehas AS
Zigmontas Strepaitis EVO PRO OÜ
Tenno Teder Standard AS
Aulika Riisenberg SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist