Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee teemehaanik, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.Raudtee teemehaanik, tase 4 kutsestandard on aluseks tööturu nõudmistele vastavate täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetents...
use hindamisele kutse andmisel.
Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Raudtee teemehaanik, tase 4
EN: Railway Mechanic, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Mullatööde tööjuht, tase 4
  • Rihtimis- ja tõstetööde tööjuht, tase 4
  • Teejärelevaataja, tase 4
Kehtib alates: 30.01.2018
Kehtib kuni: 03.11.2022
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandard on uuendatud seoses raudtee keevitaja, tase 3 ja raudtee keevitusmeister, tase 5 kutsestandardi koostamisega ja kehtivusaja lõppemisega.

Loobutud on osakutsetest raudtee keevitustööde tööjuht, tase 4 ja tööde juht ohutsoonis töötamisel, tase 4.

Tegevusnäitajaid on ümberstruktureeritud ja sõnastust parandatud.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee teemehaanik, tase 4 tööks on rööbastee ja raudteerajatiste hooldus-, remont- ja ehitustööde korraldamine ja juhtimine etteantud juhiste järgi ning tehtud tööde kontrollimine.
4. taseme raudtee teemehaanik on oskustööline, kes töötab meeskonna liikmena iseseisvalt, juhendab meeskonna tavatöö...
d ning võtab vastutuse teiste arendamise eest.
Raudtee teemehaanik, tase 4 kutse sisaldab kolme osakutset:
1) mullatööde tööjuht, tase 4;
2) rihtimis- ja tõstetööde tööjuht, tase 4;
3) teejärelevaataja, tase 4.
4. taseme raudtee teemehaaniku töö võib eeldada sõiduki juhtimisõigust ja liikluse reguleerimise õigust raudteeülesõidukohal vastavalt liiklusseadusele, eriveeremi juhtimisõigust vastavalt raudteeseadusele ning kompetentsust mehhanismidega töötamiseks.

Lähedased kutsed
Raudtee teemehaaniku abi, tase 2
Raudtee teemehaanik, tase 3
Raudtee teemehaanik, tase 5

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine
1) Projektides oleva teabe analüüsimine ja kasutamine
2) Tööplaanide koostamine
3) Tööülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni kogumine, analüüsimine ja täpsustamine
4) Töö tehnoloogilise protsessi ettevalmistamine
5) Tööriistade, väikemehhanismid...
e ja abiseadmete olemasolu tagamine
6) Isikukaitsevahendite kasutamine
7) Tööde dokumenteerimine ja andmete töötlemine

A.2.2 Töö planeerimine ja dokumenteerimine teejärelevaataja töös
1) Projektides oleva teabe analüüsimine ja kasutamine
2) Tööplaanide koostamine
3) Tööülesannete täitmiseks vajaliku informatsiooni kogumine
4) Isikukaitsevahendite kasutamine
5) Tööde dokumenteerimine ja andmete töötlemine

A.2.3 Liiklusohutuse tagamine
1) Ohutusmeetmete valimine ja nende täitmise kontrollimine
2) Hoiatuse nõudeavalduse esitamine
3) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
4) Signalisti määramine ohutuse tagamiseks
5) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine
6) Tee- ja signaalmärkide paigaldamise, hooldamise ja eemaldamise korraldamine või teeb neid töid
7) Tee- ja signaalmärkide olemasolu ja seisukorra kontrollimine

A.2.4 Liiklusohutuse tagamine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös
1) Ohutusmeetmete valimine ja nende täitmise kontrollimine
2) Hoiatuse nõudeavalduse esitamine
3) Töökoha piiramine ohutuse tagamiseks
4) Signalisti määramine ohutuse tagamiseks
5) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine

A.2.5 Liiklusohutuse tagamine teejärelevaataja töös
1) Ohutusmeetmete täitmise kontrollimine
2) Hoiatuse nõudeavalduse esitamine
3) Jaamas töötamisel nõuetekohaste sissekannete tegemine

A.2.6 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine
1) Liiklusohtliku rikke kindlakstegemine ja tegutsemine selle likvideerimiseks
2) Ohutusnõuete täitmine ja täitmise kontrollimine
3) Tehnoloogia järgimine ja järgimise kontrollimine
4) Raudteerajatiste mõõdistamine
5) Teemõõduvaguni mõõdistusandmete analüüsimine ja kasutamine

A.2.7 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös
1) Liiklusohtliku rikke kindlakstegemine ja tegutsemine selle likvideerimiseks
2) Ohutusnõuete täitmine ja täitmise tagamine
3) Tehnoloogia järgimine ja järgimise kontrollimine
4) Raudteerajatiste mõõdistamine mõõteriistadega

A.2.8 Lumetõrjetööde tegemine raudteel
1) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade ning ja pöörmete lumetõrjetööde tegemine ja korraldamine
2) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade ning pöörmete lumetõrjetööde tegemine väikemehhanismidega ja tööde korraldamine
3) Masinate ja mehhanismidega lumetõrjetööde korraldamine

A.2.9 Liiprite ja prusside paigaldamine, vahetamine ja kvaliteedi kontrollimine
1) Liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimine
2) Liiprite ja prusside paigaldamise ja vahetamise tulemuse hindamine
3) Liiprite vahetamine
4) Pöörmeprusside paigaldamine ja vahetamine

A.2.10 Liiprite ja prusside paigaldamise, vahetamise ja kvaliteedi kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Liiprite ja prusside kõlblikkuse kontrollimine
2) Liiprite ja prusside paigaldamise ja vahetamise tulemuse kontrollimine

A.2.11 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamine, kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine
1) Sideosade ja kinnituste kontrollimine, kinnitamine, paigaldamine ja vahetamine
2) Sideosade ja kinnituste paigaldamise ja vahetamise tulemuse kontrollimine
3) Erinevate kinnituste paigaldamine ja vahetamine ning tööde korraldamine
4) Lukupilude hajutamine rööpaniiti katkestamata ja lukupilude reguleerimine rööpaniidi katkestamisega ning tööde korraldamine
5) Rööbaste ärajooksu tõkestamine ja tööde korraldamine
6) Lukupilude korrasoleku ja rööbaste ärajooksu tõkestamise kontrollimine

A.2.12 Rööbastee sideosade ja kinnituste ning nende paigaldamise ja vahetamise kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Sideosade ja kinnituste kontrollimine
2) Sideosade ja kinnituste paigaldamise ja vahetamise tulemuse kontrollimine
3) Lukupilude korrasoleku ja rööbaste ärajooksu tõkestamise kontrollimine

A.2.13 Raudtee muldkeha remontimine ja hooldamine
1) Muldkeha seisukorra hindamine
2) Muldkeha remont- ja hooldustööde tulemuse hindamine
3) Muldkeha remontimine ja hooldamine, sh defektide kõrvaldamine
4) Veeviimarite ja kraavide rajamine ja korrastamine

A.2.14 Raudtee muldkeha seisukorra hindamine ning remont -ja hooldustööde kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Muldkeha seisukorra hindamine
2) Muldkeha remont- ja hooldustööde tulemuse hindamine

A.2.15 Ballasti paigaldamine ja hooldamine
1) Ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemuste hindamine
2) Ballasti seisukorra hindamine
3) Ballasti paigaldamine
4) Ballasti puhastamine ja lisamine

A.2.16 Ballasti paigaldamine ja hooldamine rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös
1) Ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemuste hindamine
2) Ballasti seisukorra hindamine
3) Ballasti paigaldamine

A.2.17 Ballasti seisukorra hindamine ning ballasti paigaldus- ja hooldustööde kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemuste hindamine
2) Ballasti seisukorra hindamine

A.2.18 Tee geomeetria korrashoiutööde tegemine, korraldamine ja tulemuste hindamine
1) Tee geomeetria kontrollimine
2) Tee rihtimis- ja tõstetööde tulemuste hindamine
3) Tee rihtimine ja tõstmine
4) Teekõveriku rihtimine
5) Pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetria kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine
6) Rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemuste hindamine
7) Rööpmelaiuse korrigeerimine ja tööde korraldamine
8) Loodihälvete, vajumite, risttõugete parandamine ja teekergete kõrvaldamine ning tööde korraldamine

A.2.19 Tee geomeetria korrashoiutööde tegemine, korraldamine ja tulemuste hindamine rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös
1) Tee rihtimine ja tõstmine
2) Teekõveriku rihtimine
3) Pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetria kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine
4) Rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemuste hindamine
5) Loodihälvete, vajumite, risttõugete parandamine ja teekergete kõrvaldamine

A.2.20 Tee geomeetria korrashoiutööde kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Tee geomeetria kontrollimine
2) Tee rihtimis- ja tõstetööde tulemuste hindamine
3) Pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetria kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine
4) Rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemuste hindamine

A.2.21 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine ja korraldamine
1) Rööbasahela rikete kindlakstegemine
2) Automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil rööbasahela seisukorra kontrollimine
3) Rööpaühendite ja isolatsioonimaterjali paigaldamise korraldamine või teeb neid töid
4) Rööbasahela korrastustööde korraldamine automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil

A.2.22 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine ja korraldamine rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös
1) Rööbasahela rikete kindlakstegemine
2) Rööpaühendite ja isolatsioonimaterjali paigaldamise korraldamine
3) Rööbasahela korrastustööde korraldamine automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil

A.2.23 Rööbasahelate seisukorra kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Rööbasahela rikete kindlakstegemine
2) Automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil rööbasahela seisukorra kontrollimine

A.2.24 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide remontimine, seisukorra hindamine ja kontrollimine
1) Raudteetruubi rajamine ja rekonstrueerimine
2) Raudteetruubi remontimine
3) Raudteetruubi puhastamise korraldamine või teeb neid töid
4) Raudteetruubi seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
5) Rennide ehitamine, rekonstrueerimine ja remontimine
6) Raudteeviadukti seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
7) Rennide seisukorra kontrollimise ja rikete kindlakstegemise ning kõrvaldamise korraldamine või teeb neid töid

A.2.25 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide seisukorra hindamine ja kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Raudteesilla seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
2) Raudteetruubi seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
3) Raudteeviadukti seisukorra kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
4) Rennide seisukorra kontrollimine, rikete kindlakstegemine ja tööde korraldamine või teeb neid töid

A.2.26 Rööbastee korrashoiutööde tegemine ja korraldamine ning rööbastee remontimine
1) Rööbaste seisukorra kontrollimine
2) Pöörmete seisukorra kontrollimine
3) Rööbaste paigaldamine ja vahetamine
4) Pikkrööbastega tee paigaldamine
5) Pikkrööbastega tee vaherööpa vahetamine ja töö korraldamine
6) Purunenud pikkrööpa ajutine taastamine
7) Pöörmete reguleerimine ja üksikute metallosade vahetamine ja tööde korraldamine

A.2.27 Rööbastee seisukorra, korrashoiu- ja remonttööde kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Rööbaste seisukorra kontrollimine
2) Pöörmete seisukorra kontrollimine

A.2.28 Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade remontimine ja kontrollimine
1) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade remontimise korraldamine või teeb neid töid
2) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade katte vahetamise ja remontimise korraldamine või teeb neid töid
3) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
4) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade märgistuse ja nähtavuse olemasolu kontrollimine

A.2.29 Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimine teejärelevaataja töös
1) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
2) Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade märgistuse ja nähtavuse olemasolu kontrollimine

A.2.30 Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine
1) Reisijate ooteplatvormi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
2) Laadimisplatvormi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
3) Raudtee estakaadi ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
4) Raudteekaalude remontimisel ohutuse tagamine
5) Pöördringide remontimisel ohutuse tagamine
6) Raudteega ristuvate tehnorajatiste ehitamisel ja remontimisel ohutuse tagamine
7) Raudteele ja selle äärde paigaldatud rajatiste kontrollimine ja rikete kindlakstegemine
8) Ohutuse tagamise kontrollimine

A.2.31 Juhendamine ja juhtimine
1) Madalama kutsetasemega töötajate juhendamine
2) Mehhanismide töö koordineerimine töökohal
3) Töötulemuste hindamine ja kvaliteedinõuetest kinnipidamise kontrollimine

A.2.32 Juhendamine ja juhtimine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös
1) Madalama kutsetasemega töötajate juhendamine
2) Mehhanismide töö koordineerimine töökohal

Raudtee teemehaanik, tase 4 kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
1) mullatööde tööjuht, tase 4, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.4, A.2.7, A.2.8, A.2.13 ja A.2.32;
2) rihtimis- ja tõstetööde tööjuht, tase 4, mis moodustub tööosadest A.2.1, A.2.4, A.2.7, A.2.16, A.2.19, A.2.22 ja A.2.32;
3) teejärelevaataja, tase 4, mis moodustub tööosadest A.2.2, A.2.5, A.2.6, A.2.10, A.2.12, A.2.14, A.2.17, A.2.20, A.2.23, A.2.25, A.2.27 ja A.2.29.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
4. taseme raudtee teemehaaniku töö toimub välitingimustes ja üldjuhul tööpäeval, vajadusel ööpäevaringselt, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel. Mõnikord on vaja teha rikete kõrvaldamiseks vajalikke töid väljaspool tavapärast tööaega.
Raudtee teemehaanik tase 4 töö on vaheldusrikas ja kulgeb kiires ...
tempos.
Raudtee teemehaaniku töökeskkond on kõrgendatud ohuga töökoht rongiliikluseks avatud raudteel, sealjuures töötamine ebatasasel pinnal ja mistahes ilmastikuoludes. Seetõttu on raudtee teemehaaniku töös vajalik hea füüsiline tervis ja keskkonnataluvus. Lisaks on 4. taseme raudtee teemehaanikul vaja inimeste juhtimise oskust.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudtee teemehaanik täpselt järgima tööeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid, kandma töö iseloomule ja ilmastikule vastavat tööriietust, isikukaitsevahendeid, sealhulgas ohutusvesti. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteeõnnetuse, töös osalejate trauma või hukkumise.
Raudtee teemehaaniku kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on raudtee spetsiifilised käsitööriistad (näit vasar, kang, mutrivõti), väikemehhanismid (näit lumepuhur, mutrikeeraja, topper, pilude reguleerija, elektrijaam, lõikur, lihvija jmt), signaalid (signaallipp, -lamp, piiramissignaalid), sidevahendid (käsiraadiojaam, mobiiltel...efon) ja mõõtevahendid (näit mõõdulint, -ratas, teešabloon, universaalnihik, nivelliir).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudtee teemehaaniku töö eeldab füüsilist vastupidavust, kohusetundlikkust, otsustus- ja vastutusvõimet, tähelepanuvõimet, koostöövalmidust, valmidust töötada meeskonnas ja juhtida meeskonda saadud töökorralduse järgi, loogilist mõtlemist, saavutusvajadust, enesedistsipliini ja positiivset eluhoiaku...t, valmidust reageerida positiivselt ja negatiivselt inimeste ja olukordade suhtes.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 4. taseme raudtee teemehaanikutena inimesed, kellel on vähemalt keskharidus ja kutseoskused on omandatud 6-kuulise praktilise töö käigus vähemalt samal tasemel kogenud teemehaaniku juhendamisel.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Brigadir, tööjuht, teejärelevaataja
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Raudtee teemehaanik, tase 4 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.3, B.2.6, B.2.8, B.2.9, B.2.11, B.2.13, B.2.15, B.2.18, B.2.21, B.2.24, B.2.26, B.2.28, B.2.30, B.2.31 ja B.2.33 tõendamine.

Mullatööde tööjuht, tase 4 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.4, B.2.7...
, B.2.8, B.2.13, B.2.32 ja B.2.33 tõendamine.
Rihtimis- ja tõstetööde tööjuht, tase 4 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1, B.2.4, B.2.7, B.2.16, B.2.19, B.2.22, B.2.32 ja B.2.33 tõendamine.
Teejärelevaataja, tase 4 osakutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.2, B.2.5, B.2.6, B.2.10, B.2.12, B.2.14, B.2.17, B.2.20, B.2.23, B.2.25, B.2.27, B.2.29 ja B.2.33 tõendamine.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab projektides olevat teavet oma ja alluvate töötajate tööülesannete määratlemiseks;
2) koostab tööplaanid, juhindudes tööülesannetest;
3) kogub (sh hangib vajalikud load), täpsustab ja analüüsib vajalikku informatsiooni tööülesannete täitmiseks, juhindudes tööülesannetest ja normdokumentide nõuetest;
4) valmistab ette töö tehnoloogilise protsessi, tagades ja kontrollides tööks vajalike materjalide, tööriistade, mehhanismide ja tööjõu olemasolu ning juhindudes tööülesannetest;
5) tagab objektil tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete olemasolu, juhindudes töö iseloomust ja tehnoloogiast;
6) kontrollib isikukaitsevahendite kasutamist ja kasutab neid oma töös, juhindudes tööülesannetest, ohufaktoritest ja normdokumentide nõuetest;
7) dokumenteerib tööd ja töötleb andmed, juhindudes organisatsioonisisesest töökorraldusest.

Teadmised:
1) teadmised projektides kasutatavast kutsealasest terminoloogiast ja jooniste tingmärkidest;
2) tööplaanide koostamise põhimõtted;
3) töö dokumenteerimise ja andmete töölemise alused.
B.2.2 Töö planeerimine ja dokumenteerimine teejärelvaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab projektides olevat teavet oma ja alluvate töötajate tööülesannete määratlemiseks;
2) koostab tööplaanid, juhindudes tööülesannetest;
3) kontrollib vajalike töölubade olemasolu, juhindudes tööülesannetest;
4) kontrollib isikukaitsevahendite kasutamist ja kasutab neid oma töös, juhindudes tööülesannetest, ohufaktoritest ja normdokumentide nõuetest;
5) dokumenteerib tööd ja töötleb andmed, juhindudes organisatsioonisisesest töökorraldusest.

Teadmised:
1) teadmised projektides kasutatavast kutsealasest terminoloogiast ja jooniste tingmärkidest;
2) tööplaanide koostamise põhimõtted;
3) töö dokumenteerimise ja andmete töölemise alused.
B.2.3 Liiklusohutuse tagamine 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) valib ohutusmeetmed ja kontrollib nende täitmist;
2) esitab hoiatuse nõudeavalduse;
3) piirab töökoha ohutuse tagamiseks signaalmärkidega või kontrollib nende olemasolu;
4) määrab signalisti ohutuse tagamiseks;
5) teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded;
6) korraldab tee- ja signaalmärkide paigaldamist, hooldamist ja eemaldamist või teeb neid töid;
7) kontrollib tee- ja signaalmärkide olemasolu ja seisukorda.
B.2.4 Liiklusohutuse tagamine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) valib ohutusmeetmed ja kontrollib nende täitmist;
2) esitab hoiatuse nõudeavalduse;
3) piirab töökoha ohutuse tagamiseks signaalmärkidega või kontrollib nende olemasolu;
4) määrab signalisti ohutuse tagamiseks;
5) teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded.
B.2.5 Liiklusohutuse tagamine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) kontrollib ohutusmeetmete täitmist;
2) esitab hoiatuse nõudeavalduse;
3) teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded.
B.2.6 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks liiklusohtliku rikke, teavitab sellest ettenähtud korras ning tegutseb rikke likvideerimiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) täidab ohutusnõudeid ja kontrollib ohutusnõuete täitmist, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) järgib töö tehnoloogiat ja kontrollib töö tehnoloogia järgimist, juhindudes normdokumentide nõuetest;
4) mõõdistab raudteerajatised, kasutades asjakohaseid mõõteriistu, juhindudes mõõteriistade kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest;
5) analüüsib ja kasutab teemõõduvaguni mõõdistusandmeid, juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.7 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks liiklusohtliku rikke, teavitab sellest ettenähtud korras ning tegutseb rikke likvideerimiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) täidab ohutusnõudeid ja tagab brigaadis ohutusnõuete täitmise, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) järgib brigaadi töö tehnoloogiat ja kontrollib selle järgimist, juhindudes normdokumentide nõuetest;
4) mõõdistab raudteerajatised, kasutades asjakohaseid mõõteriistu, juhindudes mõõteriistade kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest.
B.2.8 Lumetõrjetööde tegemine raudteel 4

Tegevusnäitajad:
1) korraldab raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtadel ning pöörmetel käsitsi lumetõrjetööde tegemist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) korraldab raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtadel ning pöörmetel väikemehhanismidega lumetõrjetööde tegemist või teeb neid töid, juhindudes väikemehhanismide kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest;
3) korraldab lumetõrjetööde tegemist masinate ja mehhanismidega vastavalt ettenähtud korrale ning juhindudes normdokumentide nõuetest.

Teadmised:
1) lumetõrjetööde väikemehhanismide kasutus-, hooldus- ja hoiustamispõhimõtted;
2) lumetõrjemasinate ja -mehhanismide kasutus-, hooldus- ja hoiustamispõhimõtted.
B.2.9 Liiprite ja prusside paigaldamine, vahetamine ja kvaliteedi kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib liiprite ja prusside kõlblikkust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) hindab liiprite ja prusside mahapaneku ja vahetamise tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) korraldab liiprite vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) paigaldab pöörmeprusse ja teeb pöörmeprusside vahetamist, juhindudes töö tehnoloogiast ja kasutades asjakohaseid töövahendeid.
B.2.10 Liiprite ja prusside paigaldamine, vahetamine ja kvaliteedi kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) kontrollib liiprite ja prusside kõlblikkust;
2) kontrollib liiprite ja prusside mahapaneku ja vahetamise tulemust.
B.2.11 Rööbastee sideosade ja kinnituste paigaldamine, kontrollimine ja puuduste kõrvaldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib rööbastee sideosasid ja kinnitusi ning kinnitab, paigaldab või vahetab need, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib sideosade ja kinnituste paigaldamise ja vahetamise tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) korraldab erinevate kinnituste paigaldamist ja vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) korraldab lukupilude hajutamist rööpaniiti katkestamata ja lukupilude reguleerimist rööpaniidi katkestamisega või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
5) korraldab rööbaste ärajooksu tõkestamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
6) kontrollib lukupilude korrasolekut ja rööbaste ärajooksu tõkestamist, juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.12 Rööbastee sideosade ja kinnituste kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) kontrollib rööbastee sideosasid;
2) kontrollib sideosade ja kinnituste paigaldamise ja vahetamise tulemust;
3) kontrollib lukupilude korrasolekut ja rööbaste ärajooksu tõkestamist.
B.2.13 Raudtee muldkeha remontimine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab muldkeha seisukorda ja kuju muutust, tehes kindlaks muldkeha defektide tekke põhjused, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) hindab muldkeha remont- ja hooldustööde tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) korraldab muldkeha remontimist ja hooldamist ning muldkeha defektide kõrvaldamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) rajab veeviimarid ja kraavid ning korrastab neid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.14 Raudtee muldkeha seisukorra hindamine ning remont- ja hooldustööde kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) hindab muldkeha seisukorda ja kuju muutust, tehes kindlaks muldkeha defektide tekke põhjused;
2) hindab muldkeha remont- ja hooldustööde tulemust.
B.2.15 Ballasti paigaldamine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) hindab ballasti seisukorda, tehes kindlaks puudused ja nende tekke põhjused, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) paigaldab ballasti, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) puhastab ballasti ja lisab seda, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.16 Ballasti paigaldamine ja hooldamine rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) hindab ballasti seisukorda, tehes kindlaks puudused ja nende tekke põhjused, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) paigaldab ballasti, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.17 Ballasti seisukorra hindamine ning ballasti paigaldus- ja hooldustööde kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) hindab ballasti seisukorda, tehes kindlaks puudused ja nende tekke põhjused;
2) hindab ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemust.
B.2.18 Tee geomeetria korrashoiutööde tegemine, korraldamine ja tulemuste hindamine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib tee geomeetriat, kasutades asjakohaseid mõõteriistu ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) hindab tee rihtimis- ja tõstetööde tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) rihib ja tõstab teed, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) rihib teekõverikku, kasutades asjakohaseid töövahendeid, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
5) kontrollib pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetriat ning kõrvaldab puudused, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
6) hindab rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemust, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
7) korraldab rööpmelaiuse korrigeerimist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
8) korraldab loodihälvete, vajumite ja risttõugete parandamist ning teekergete kõrvaldamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.19 Tee geomeetria korrashoiutööde tegemine, korraldamine ja tulemuste hindamine rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
1) rihib ja tõstab teed, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
2) rihib teekõverikku, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
3) kontrollib pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetriat ning kõrvaldab puudused, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) hindab rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemust, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
5) korraldab loodihälvete, vajumite ja risttõugete parandamist ning teekergete kõrvaldamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.20 Tee geomeetria korrashoiutööde kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib tee geomeetriat, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) hindab tee rihtimis- ja tõstetööde tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) kontrollib pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetriat, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) hindab rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemust, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.21 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine ja korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks rööbasahela rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil rööbasahela seisukorda, juhindudes seadmete kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest;
3) korraldab rööpaühendite ja isolatsioonimaterjali paigaldamist või teeb neid töid, juhindudes projekti ja normdokumentide nõuetest;
4) korraldab korrastustööd rööbasahelal automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil, juhindudes projekti ja normdokumentide nõuetest.
B.2.22 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine ja korraldamine rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks rööbasahela rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) korraldab rööpaühendite ja isolatsioonimaterjali paigaldamist või teeb neid töid, juhindudes projekti ja normdokumentide nõuetest;
3) korraldab korrastustööd rööbasahelal automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil, juhindudes projekti ja normdokumentide nõuetest.
B.2.23 Rööbasahelate seisukorra kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks rööbasahela rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil rööbasahela seisukorda, juhindudes seadmete kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest.
B.2.24 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide remontimine, seisukorra hindamine ja kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1) rajab ja rekonstrueerib raudteetruupe, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes projektdokumentatsiooni ja normdokumentide nõuetest;
2) remondib raudteetruupi, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) korraldab raudteetruupide puhastamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
4) kontrollib raudteetruubi seisukorda ja teeb kindlaks rikked visuaalse vaatluse teel, juhindudes normdokumentide nõuetest;
5) ehitab, rekonstrueerib ja remondib renne, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
6) korraldab rennide seisukorra kontrollimist, rikete kindakstegemist ja kõrvaldamist või teeb neid töid, juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.25 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide seisukorra hindamine ja kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) kontrollib raudteesilla seisukorda ja teeb kindlaks rikked;
2) kontrollib raudteetruubi seisukorda ja teeb kindlaks rikked visuaalse vaatluse teel;
3) kontrollib raudteeviadukti seisukorda ja teeb kindlaks rikked visuaalse vaatluse teel;
4) korraldab rennide seisukorra kontrollimist ja rikete kindakstegemist või teeb neid töid.
B.2.26 Rööbastee korrashoiutööde tegemine ja korraldamine ning rööbastee remontimine 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib rööbaste seisukorda, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib pöörmete seisukorda, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) paigaldab ja vahetab rööpaid, sh teeb rööbaste üksik- ja lausvahetamist ja vahetamist sillal, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) paigaldab pikkrööbastega tee, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
5) korraldab pikkrööbastega tee vaherööpa vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
6) taastab purunenud pikkrööpa ajutiselt, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
7) korraldab pöörmete reguleerimist ja üksikute metallosade vahetamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.27 Rööbastee seisukorra, korrashoiu- ja remonttööde kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) kontrollib rööbaste seisukorda;
2) kontrollib pöörmete seisukorda.
B.2.28 Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade remontimine ja kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1) korraldab raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade remontimist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) korraldab raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade katte vahetamist ja remontimist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) kontrollib raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtasid ning teeb kindlaks rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest;
4) kontrollib raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade märgistuse ja nähtavuse olemasolu, juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.29 Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) kontrollib raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtasid ning teeb kindlaks rikked;
2) kontrollib raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade märgistuse ja nähtavuse olemasolu.
B.2.30 Raudtee ohutsoonis tegevuse ohutuse tagamine 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) tagab ohutuse või korraldab ohutuse tagamise reisijate ooteplatvormi ehitamisel ja remontimisel;
2) tagab ohutuse või korraldab ohutuse tagamise laadimisplatvormi ehitamisel ja remontimisel;
3) tagab ohutuse või korraldab ohutuse tagamise raudtee estakaadi ehitamisel ja remontimisel;
4) tagab ohutuse või korraldab ohutuse tagamise raudteekaalude remontimisel;
5) tagab ohutuse või korraldab ohutuse tagamise pöördesildade remontimisel;
6) tagab ohutuse või korraldab ohutuse tagamise raudteega ristuvate tehnorajatiste ehitamisel ja remontimisel;
7) kontrollib raudteele ja selle äärde paigaldatud rajatisi ja teeb kindlaks nende rikked;
8) kontrollib ohutuse tagamist.
B.2.31 Juhendamine ja juhtimine 4

Tegevusnäitajad:
1) juhendab madalama kutsetasemega töötajaid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade vältimiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, töö tehnoloogiast, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid ja normdokumentide nõudeid;
2) koordineerib mehhanismide tööd töökohal, juhindudes töö iseloomust ja normdokumentide nõuetest;
3) hindab meeskonna töötulemusi ja kontrollib kvaliteedinõuetest kinnipidamist ning annab töötajatele tagasisidet, juhindudes töö iseloomust ja töömahust.
B.2.32 Juhendamine ja juhtimine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
1) juhendab madalama tasemega töötajaid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade vältimiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, töö tehnoloogiast, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid ja normdokumentide nõudeid;
2) koordineerib mehhanismide tööd töökohal, juhindudes töö iseloomust ja normdokumentide nõuetest.
Osakutsega seotud kompetentsid
Mullatööde tööjuht, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab projektides olevat teavet oma ja alluvate töötajate tööülesannete määratlemiseks;
2) koostab tööplaanid, juhindudes tööülesannetest;
3) kogub (sh hangib vajalikud load), täpsustab ja analüüsib vajalikku informatsiooni tööülesannete täitmiseks, juhindudes tööülesannetest ja normdokumentide nõuetest;
4) valmistab ette töö tehnoloogilise protsessi, tagades ja kontrollides tööks vajalike materjalide, tööriistade, mehhanismide ja tööjõu olemasolu ning juhindudes tööülesannetest;
5) tagab objektil tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete olemasolu, juhindudes töö iseloomust ja tehnoloogiast;
6) kontrollib isikukaitsevahendite kasutamist ja kasutab neid oma töös, juhindudes tööülesannetest, ohufaktoritest ja normdokumentide nõuetest;
7) dokumenteerib tööd ja töötleb andmed, juhindudes organisatsioonisisesest töökorraldusest.

Teadmised:
1) teadmised projektides kasutatavast kutsealasest terminoloogiast ja jooniste tingmärkidest;
2) tööplaanide koostamise põhimõtted;
3) töö dokumenteerimise ja andmete töölemise alused.
B.2.4 Liiklusohutuse tagamine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) valib ohutusmeetmed ja kontrollib nende täitmist;
2) esitab hoiatuse nõudeavalduse;
3) piirab töökoha ohutuse tagamiseks signaalmärkidega või kontrollib nende olemasolu;
4) määrab signalisti ohutuse tagamiseks;
5) teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded.
B.2.7 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks liiklusohtliku rikke, teavitab sellest ettenähtud korras ning tegutseb rikke likvideerimiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) täidab ohutusnõudeid ja tagab brigaadis ohutusnõuete täitmise, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) järgib brigaadi töö tehnoloogiat ja kontrollib selle järgimist, juhindudes normdokumentide nõuetest;
4) mõõdistab raudteerajatised, kasutades asjakohaseid mõõteriistu, juhindudes mõõteriistade kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest.
B.2.8 Lumetõrjetööde tegemine raudteel 4

Tegevusnäitajad:
1) korraldab raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtadel ning pöörmetel käsitsi lumetõrjetööde tegemist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) korraldab raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtadel ning pöörmetel väikemehhanismidega lumetõrjetööde tegemist või teeb neid töid, juhindudes väikemehhanismide kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest;
3) korraldab lumetõrjetööde tegemist masinate ja mehhanismidega vastavalt ettenähtud korrale ning juhindudes normdokumentide nõuetest.

Teadmised:
1) lumetõrjetööde väikemehhanismide kasutus-, hooldus- ja hoiustamispõhimõtted;
2) lumetõrjemasinate ja -mehhanismide kasutus-, hooldus- ja hoiustamispõhimõtted.
B.2.32 Juhendamine ja juhtimine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
1) juhendab madalama tasemega töötajaid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade vältimiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, töö tehnoloogiast, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid ja normdokumentide nõudeid;
2) koordineerib mehhanismide tööd töökohal, juhindudes töö iseloomust ja normdokumentide nõuetest.
B.2.13 Raudtee muldkeha remontimine ja hooldamine 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab muldkeha seisukorda ja kuju muutust, tehes kindlaks muldkeha defektide tekke põhjused, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) hindab muldkeha remont- ja hooldustööde tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) korraldab muldkeha remontimist ja hooldamist ning muldkeha defektide kõrvaldamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) rajab veeviimarid ja kraavid ning korrastab neid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.33 Raudtee teemehaanik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid;
2) täidab tee korrashoiu nõudeid, järgides sealhulgas õhu temperatuurist sõltuvaid erisusi;
3) teeb remont- ja korrashoiutööde käigus koostööd turvanguseadmete ja energeetika töötajatega;
4) teeb remont- ja korrashoiutöid elektriveoga liinil;
5) kasutab side- ja signaalvahendeid (manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
6) kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
7) järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid;
8) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
9) korrastab töökoha nõuetekohaselt,
10) valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, ohutusvestis, kasutab kõrvaklappe, vibratsiooni vähendavaid kindaid jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
14) tegutseb ebastandardses olukorras õigesti (edastab teabe, tegutseb, teeb päästetöid);
15) tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat;
16) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale;
17) järgib tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning organisatsioonis kehtestatud reegleid;
18) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
19) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
20) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
21) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
22) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
23) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
24) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A2 ja vene keeles vähemalt tasemel A2 (vt lisa 1).

Teadmised:
1) raudtee muldkeha ehitus- ja korrashoiunõuded;
2) raudtee pealisehitise (rööpad, sideosad, liiprid, prussid, ballast, pöörmed ja rööbasahelad) ehitus- ja korrashoiunõuded;
3) teerajatiste (sillad, truubid, rennid, viaduktid) ehitus- ja korrashoiunõuded;
4) raudteeülesõidu- ja -ülekäigukoha ehitus- ja korrashoiunõuded;
5) raudtee korrashoiu- ja remonttööde tehnoloogiad ja liiklusohutusmeetmed;
6) teemõõduvaguni poolt registreeritavad hälbed;
7) liiprite liigid, tüübid ja parameetrid, paigaldamisskeemid;
8) pöörmeprusside liigid, tüübid ja komplektid;
9) rööbaste tüübid ja põhiparameetrid;
10) rööbaste defektid, tekke põhjused, leidmise viisid ja kulumi normid;
11) pöörmete otstarve, liigid ja parameetrid;
12) pöörmete põhiosad ja elemendid ning kulumi normid;
13) gabariidinõuded;
14) tööpiirkonna skeemi ja teedeprofiili alused;
15) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted;
16) raudteel kasutatavad signalisatsioonide süsteemid;
17) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad tehtavate tööde eripärad;
18) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
19) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
20) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutsetaseme piires;
21) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
22) tehnilise dokumentatsiooni nõuded oma kutsetaseme piires;
23) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
24) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh isikukaitsevahendite liigid, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
25) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
26) jäätmekäitluse põhimõtted.
 
Rihtimis- ja tõstetööde tööjuht, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Töö planeerimine ja dokumenteerimine 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab projektides olevat teavet oma ja alluvate töötajate tööülesannete määratlemiseks;
2) koostab tööplaanid, juhindudes tööülesannetest;
3) kogub (sh hangib vajalikud load), täpsustab ja analüüsib vajalikku informatsiooni tööülesannete täitmiseks, juhindudes tööülesannetest ja normdokumentide nõuetest;
4) valmistab ette töö tehnoloogilise protsessi, tagades ja kontrollides tööks vajalike materjalide, tööriistade, mehhanismide ja tööjõu olemasolu ning juhindudes tööülesannetest;
5) tagab objektil tööriistade, väikemehhanismide ja abiseadmete olemasolu, juhindudes töö iseloomust ja tehnoloogiast;
6) kontrollib isikukaitsevahendite kasutamist ja kasutab neid oma töös, juhindudes tööülesannetest, ohufaktoritest ja normdokumentide nõuetest;
7) dokumenteerib tööd ja töötleb andmed, juhindudes organisatsioonisisesest töökorraldusest.

Teadmised:
1) teadmised projektides kasutatavast kutsealasest terminoloogiast ja jooniste tingmärkidest;
2) tööplaanide koostamise põhimõtted;
3) töö dokumenteerimise ja andmete töölemise alused.
B.2.7 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks liiklusohtliku rikke, teavitab sellest ettenähtud korras ning tegutseb rikke likvideerimiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) täidab ohutusnõudeid ja tagab brigaadis ohutusnõuete täitmise, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) järgib brigaadi töö tehnoloogiat ja kontrollib selle järgimist, juhindudes normdokumentide nõuetest;
4) mõõdistab raudteerajatised, kasutades asjakohaseid mõõteriistu, juhindudes mõõteriistade kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest.
B.2.19 Tee geomeetria korrashoiutööde tegemine, korraldamine ja tulemuste hindamine rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
1) rihib ja tõstab teed, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
2) rihib teekõverikku, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
3) kontrollib pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetriat ning kõrvaldab puudused, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) hindab rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemust, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest;
5) korraldab loodihälvete, vajumite ja risttõugete parandamist ning teekergete kõrvaldamist või teeb neid töid, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.16 Ballasti paigaldamine ja hooldamine rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
1) hindab ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) hindab ballasti seisukorda, tehes kindlaks puudused ja nende tekke põhjused, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) paigaldab ballasti, kasutades asjakohaseid töövahendeid ning juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest.
B.2.4 Liiklusohutuse tagamine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) valib ohutusmeetmed ja kontrollib nende täitmist;
2) esitab hoiatuse nõudeavalduse;
3) piirab töökoha ohutuse tagamiseks signaalmärkidega või kontrollib nende olemasolu;
4) määrab signalisti ohutuse tagamiseks;
5) teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded.
B.2.22 Rööbasahelate korrashoiutööde tegemine ja korraldamine rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks rööbasahela rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) korraldab rööpaühendite ja isolatsioonimaterjali paigaldamist või teeb neid töid, juhindudes projekti ja normdokumentide nõuetest;
3) korraldab korrastustööd rööbasahelal automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil, juhindudes projekti ja normdokumentide nõuetest.
B.2.32 Juhendamine ja juhtimine mullatööde tööjuhi ning rihtimis- ja tõstetööde tööjuhi töös 4

Tegevusnäitajad:
1) juhendab madalama tasemega töötajaid ilmnenud vigade analüüsimisel ja vigade vältimiseks vajalike abinõude valikul, juhindudes etteantud tööülesandest, töö tehnoloogiast, õigete töövahendite ja -võtete valikust ning järgides etteantud kvaliteedinõudeid ja normdokumentide nõudeid;
2) koordineerib mehhanismide tööd töökohal, juhindudes töö iseloomust ja normdokumentide nõuetest.
B.2.33 Raudtee teemehaanik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid;
2) täidab tee korrashoiu nõudeid, järgides sealhulgas õhu temperatuurist sõltuvaid erisusi;
3) teeb remont- ja korrashoiutööde käigus koostööd turvanguseadmete ja energeetika töötajatega;
4) teeb remont- ja korrashoiutöid elektriveoga liinil;
5) kasutab side- ja signaalvahendeid (manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
6) kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
7) järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid;
8) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
9) korrastab töökoha nõuetekohaselt,
10) valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, ohutusvestis, kasutab kõrvaklappe, vibratsiooni vähendavaid kindaid jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
14) tegutseb ebastandardses olukorras õigesti (edastab teabe, tegutseb, teeb päästetöid);
15) tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat;
16) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale;
17) järgib tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning organisatsioonis kehtestatud reegleid;
18) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
19) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
20) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
21) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
22) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
23) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
24) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A2 ja vene keeles vähemalt tasemel A2 (vt lisa 1).

Teadmised:
1) raudtee muldkeha ehitus- ja korrashoiunõuded;
2) raudtee pealisehitise (rööpad, sideosad, liiprid, prussid, ballast, pöörmed ja rööbasahelad) ehitus- ja korrashoiunõuded;
3) teerajatiste (sillad, truubid, rennid, viaduktid) ehitus- ja korrashoiunõuded;
4) raudteeülesõidu- ja -ülekäigukoha ehitus- ja korrashoiunõuded;
5) raudtee korrashoiu- ja remonttööde tehnoloogiad ja liiklusohutusmeetmed;
6) teemõõduvaguni poolt registreeritavad hälbed;
7) liiprite liigid, tüübid ja parameetrid, paigaldamisskeemid;
8) pöörmeprusside liigid, tüübid ja komplektid;
9) rööbaste tüübid ja põhiparameetrid;
10) rööbaste defektid, tekke põhjused, leidmise viisid ja kulumi normid;
11) pöörmete otstarve, liigid ja parameetrid;
12) pöörmete põhiosad ja elemendid ning kulumi normid;
13) gabariidinõuded;
14) tööpiirkonna skeemi ja teedeprofiili alused;
15) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted;
16) raudteel kasutatavad signalisatsioonide süsteemid;
17) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad tehtavate tööde eripärad;
18) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
19) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
20) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutsetaseme piires;
21) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
22) tehnilise dokumentatsiooni nõuded oma kutsetaseme piires;
23) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
24) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh isikukaitsevahendite liigid, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
25) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
26) jäätmekäitluse põhimõtted.
 
Teejärelevaataja, tase 4 EKR tase: 4
  Kompetents EKR tase
B.2.2 Töö planeerimine ja dokumenteerimine teejärelvaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
1) kasutab projektides olevat teavet oma ja alluvate töötajate tööülesannete määratlemiseks;
2) koostab tööplaanid, juhindudes tööülesannetest;
3) kontrollib vajalike töölubade olemasolu, juhindudes tööülesannetest;
4) kontrollib isikukaitsevahendite kasutamist ja kasutab neid oma töös, juhindudes tööülesannetest, ohufaktoritest ja normdokumentide nõuetest;
5) dokumenteerib tööd ja töötleb andmed, juhindudes organisatsioonisisesest töökorraldusest.

Teadmised:
1) teadmised projektides kasutatavast kutsealasest terminoloogiast ja jooniste tingmärkidest;
2) tööplaanide koostamise põhimõtted;
3) töö dokumenteerimise ja andmete töölemise alused.
B.2.5 Liiklusohutuse tagamine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) kontrollib ohutusmeetmete täitmist;
2) esitab hoiatuse nõudeavalduse;
3) teeb jaamas töötamisel nõuetekohased sissekanded.
B.2.6 Tööprotsessi ja tee seisukorra kontrollimine 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks liiklusohtliku rikke, teavitab sellest ettenähtud korras ning tegutseb rikke likvideerimiseks, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) täidab ohutusnõudeid ja kontrollib ohutusnõuete täitmist, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) järgib töö tehnoloogiat ja kontrollib töö tehnoloogia järgimist, juhindudes normdokumentide nõuetest;
4) mõõdistab raudteerajatised, kasutades asjakohaseid mõõteriistu, juhindudes mõõteriistade kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest;
5) analüüsib ja kasutab teemõõduvaguni mõõdistusandmeid, juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.10 Liiprite ja prusside paigaldamine, vahetamine ja kvaliteedi kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) kontrollib liiprite ja prusside kõlblikkust;
2) kontrollib liiprite ja prusside mahapaneku ja vahetamise tulemust.
B.2.12 Rööbastee sideosade ja kinnituste kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) kontrollib rööbastee sideosasid;
2) kontrollib sideosade ja kinnituste paigaldamise ja vahetamise tulemust;
3) kontrollib lukupilude korrasolekut ja rööbaste ärajooksu tõkestamist.
B.2.14 Raudtee muldkeha seisukorra hindamine ning remont- ja hooldustööde kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) hindab muldkeha seisukorda ja kuju muutust, tehes kindlaks muldkeha defektide tekke põhjused;
2) hindab muldkeha remont- ja hooldustööde tulemust.
B.2.17 Ballasti seisukorra hindamine ning ballasti paigaldus- ja hooldustööde kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) hindab ballasti seisukorda, tehes kindlaks puudused ja nende tekke põhjused;
2) hindab ballasti paigaldus- ja hooldustööde tulemust.
B.2.20 Tee geomeetria korrashoiutööde kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib tee geomeetriat, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) hindab tee rihtimis- ja tõstetööde tulemust, juhindudes normdokumentide nõuetest;
3) kontrollib pöörme ja pöörmetaguse kõveriku geomeetriat, juhindudes töö tehnoloogiast ja normdokumentide nõuetest;
4) hindab rööpmelaiuse korrashoiutööde tulemust, kasutades asjakohaseid töövahendeid ja juhindudes normdokumentide nõuetest.
B.2.23 Rööbasahelate seisukorra kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
1) teeb kindlaks rööbasahela rikked, juhindudes normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib automaatblokeeringuga ja elektriveoga liinil rööbasahela seisukorda, juhindudes seadmete kasutusjuhendite ja normdokumentide nõuetest.
B.2.25 Raudteesildade, -truupide, -viaduktide, -tunnelite, -rennide seisukorra hindamine ja kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) kontrollib raudteesilla seisukorda ja teeb kindlaks rikked;
2) kontrollib raudteetruubi seisukorda ja teeb kindlaks rikked visuaalse vaatluse teel;
3) kontrollib raudteeviadukti seisukorda ja teeb kindlaks rikked visuaalse vaatluse teel;
4) korraldab rennide seisukorra kontrollimist ja rikete kindakstegemist või teeb neid töid.
B.2.29 Raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) kontrollib raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtasid ning teeb kindlaks rikked;
2) kontrollib raudteeülesõidu- ja -ülekäigukohtade märgistuse ja nähtavuse olemasolu.
B.2.27 Rööbastee seisukorra, korrashoiu- ja remonttööde kontrollimine teejärelevaataja töös 4

Tegevusnäitajad:
juhindudes normdokumentide nõuetest
1) kontrollib rööbaste seisukorda;
2) kontrollib pöörmete seisukorda.
B.2.33 Raudtee teemehaanik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid;
2) täidab tee korrashoiu nõudeid, järgides sealhulgas õhu temperatuurist sõltuvaid erisusi;
3) teeb remont- ja korrashoiutööde käigus koostööd turvanguseadmete ja energeetika töötajatega;
4) teeb remont- ja korrashoiutöid elektriveoga liinil;
5) kasutab side- ja signaalvahendeid (manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
6) kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
7) järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid;
8) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
9) korrastab töökoha nõuetekohaselt,
10) valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, ohutusvestis, kasutab kõrvaklappe, vibratsiooni vähendavaid kindaid jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
14) tegutseb ebastandardses olukorras õigesti (edastab teabe, tegutseb, teeb päästetöid);
15) tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat;
16) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale;
17) järgib tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning organisatsioonis kehtestatud reegleid;
18) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
19) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
20) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
21) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
22) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
23) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
24) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A2 ja vene keeles vähemalt tasemel A2 (vt lisa 1).

Teadmised:
1) raudtee muldkeha ehitus- ja korrashoiunõuded;
2) raudtee pealisehitise (rööpad, sideosad, liiprid, prussid, ballast, pöörmed ja rööbasahelad) ehitus- ja korrashoiunõuded;
3) teerajatiste (sillad, truubid, rennid, viaduktid) ehitus- ja korrashoiunõuded;
4) raudteeülesõidu- ja -ülekäigukoha ehitus- ja korrashoiunõuded;
5) raudtee korrashoiu- ja remonttööde tehnoloogiad ja liiklusohutusmeetmed;
6) teemõõduvaguni poolt registreeritavad hälbed;
7) liiprite liigid, tüübid ja parameetrid, paigaldamisskeemid;
8) pöörmeprusside liigid, tüübid ja komplektid;
9) rööbaste tüübid ja põhiparameetrid;
10) rööbaste defektid, tekke põhjused, leidmise viisid ja kulumi normid;
11) pöörmete otstarve, liigid ja parameetrid;
12) pöörmete põhiosad ja elemendid ning kulumi normid;
13) gabariidinõuded;
14) tööpiirkonna skeemi ja teedeprofiili alused;
15) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted;
16) raudteel kasutatavad signalisatsioonide süsteemid;
17) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad tehtavate tööde eripärad;
18) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
19) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
20) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutsetaseme piires;
21) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
22) tehnilise dokumentatsiooni nõuded oma kutsetaseme piires;
23) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
24) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh isikukaitsevahendite liigid, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
25) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
26) jäätmekäitluse põhimõtted.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.33 Raudtee teemehaanik, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) järgib raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtteid;
2) täidab tee korrashoiu nõudeid, järgides sealhulgas õhu temperatuurist sõltuvaid erisusi;
3) teeb remont- ja korrashoiutööde käigus koostööd turvanguseadmete ja energeetika töötajatega;
4) teeb remont- ja korrashoiutöid elektriveoga liinil;
5) kasutab side- ja signaalvahendeid (manöövriraadioside, käsi- ja helisignaalvahendid);
6) kannab vastutavale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
7) järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid;
8) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
9) korrastab töökoha nõuetekohaselt,
10) valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, ohutusvestis, kasutab kõrvaklappe, vibratsiooni vähendavaid kindaid jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
14) tegutseb ebastandardses olukorras õigesti (edastab teabe, tegutseb, teeb päästetöid);
15) tervisele, tehnikale, liiklusele või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat;
16) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale;
17) järgib tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning organisatsioonis kehtestatud reegleid;
18) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
19) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
20) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
21) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
22) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
23) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
24) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A2 ja vene keeles vähemalt tasemel A2 (vt lisa 1).

Teadmised:
1) raudtee muldkeha ehitus- ja korrashoiunõuded;
2) raudtee pealisehitise (rööpad, sideosad, liiprid, prussid, ballast, pöörmed ja rööbasahelad) ehitus- ja korrashoiunõuded;
3) teerajatiste (sillad, truubid, rennid, viaduktid) ehitus- ja korrashoiunõuded;
4) raudteeülesõidu- ja -ülekäigukoha ehitus- ja korrashoiunõuded;
5) raudtee korrashoiu- ja remonttööde tehnoloogiad ja liiklusohutusmeetmed;
6) teemõõduvaguni poolt registreeritavad hälbed;
7) liiprite liigid, tüübid ja parameetrid, paigaldamisskeemid;
8) pöörmeprusside liigid, tüübid ja komplektid;
9) rööbaste tüübid ja põhiparameetrid;
10) rööbaste defektid, tekke põhjused, leidmise viisid ja kulumi normid;
11) pöörmete otstarve, liigid ja parameetrid;
12) pöörmete põhiosad ja elemendid ning kulumi normid;
13) gabariidinõuded;
14) tööpiirkonna skeemi ja teedeprofiili alused;
15) raudteetranspordi töö ja liikluse organiseerimise põhimõtted;
16) raudteel kasutatavad signalisatsioonide süsteemid;
17) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad tehtavate tööde eripärad;
18) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
19) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
20) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutsetaseme piires;
21) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded, kutsealaste terminite tähendused;
22) tehnilise dokumentatsiooni nõuded oma kutsetaseme piires;
23) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
24) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted, sh isikukaitsevahendite liigid, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
25) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
26) jäätmekäitluse põhimõtted.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-30012018-1.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 9
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 30.01.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee teemehaanik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
72 Metallitöötluse, masinaehituse jms oskustöölised
721 Lehtmetallitöölised, metallkonstruktsioonide valmistajad, valuvormide valmistajad, keevitajad jms töölised
7215 Troppijad ja trossijätkajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aleksei Gornev Tehnilise Järelevalve Amet
Anto Looken SA Raudteekutsed
Moonika Siniallik Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Rein Ljäkin AS Eesti Raudtee
Rita Ojala Edelaraudtee Infrastruktuuri AS, Tallinna Tehnikakõrgkool
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee
Valentina Voropai AS Eesti Raudtee
Indrek Kaliste Leonhard Weiss RTE AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist