Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Geodeet, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Geodeet, tase 5
EN: Land surveyor, level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.03.2018
Kehtib kuni: 12.03.2023
Kutsestandardi versiooni number: 9
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega
Uuendamise käigus viidi sisse vaid mõned tehnilised muudatused:
a) A.4 „Töövahendid“ GPS mõõtevahendid asendati GNSS mõõteriistadega.
b) A.7 „Enamlevinud ametinimetused“ loetelu täiendati.
c) A.8 „Regulatsioonid kutsealal töötamiseks“ - lisati juurde ja loetleti valdkonnas tegutsemist reguleerivad õigusaktid.
d) Valikkompetentsi „Insenertehnilised geodeesiatööd“ teadmiste loetelusse lisandus „Üldteadmised BIM- modelleerimisest ja vajalik...
ust andmehõivest“.
e) Läbivates teadmistes korrigeeriti ja ajakohastati tööks vajalike õigusaktide loetelu.

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Geodeesia (geodaisia – maajagamine (kreeka keeles)) on teadus planeet Maa ja selle pinna osade kuju ja suuruse määramisest, seejuures ka kasutatavatest mõõtmismeetoditest, mõõtmistulemuste matemaatilisest töötlemisest ning maapinna osade kujutamisest tasapinnal kaartide, plaanide ja profiilidena.

...

Geodeedi peamine tööülesanne on geodeetiliste tööde tegemine ehitusobjektidel, planeeringu- ja projekteerimisaladel: esmalt mõõdistustööd objektil ning seejärel saadud andmete töötlemine, analüüsimine, tõlgendamine ja vormistamine.
Geodeet tegutseb vastavalt erialale erinevates valdkondades: ehitusgeodeetilised tööd, insenertehnilised eritööd, kõrgema geodeesiaga seotud tööd, geodeetilised uurimistööd. Tegevusvaldkonnast ja väljakujunenud traditsioonidest lähtuvalt nimetatakse geodeesiaalal töötajat koos maakorraldajaga ka maamõõtjaks.

Geodeesia kutsealal on kutsed neljal tasemel:
- Maamõõdutehnik, tase 4
- Geodeet, tase 5
- Geodeet, tase 6
- Geodeet, tase 7

Käesolevas kutsestandardis kirjeldatakse 5. taseme geodeedi kutsealaseid kompetentse.
Geodeet, tase 5 on erialase haridusega spetsialist, kes töötab geomaatika valdkonnaga seotud ettevõtetes ja asutustes.
Tema peamine tööülesanne on geodeetiliste tööde tegemine erinevatel objektidel.
5. taseme geodeet töötab üldjuhul iseseisvalt ja vastutab enda töö kvaliteetse täitmise eest.
Keerulisemaid töid teeb ta koostöös kõrgema taseme geodeediga.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Mõõdistustööd objektil
1. Mõõdistustööde ettevalmistamine
2. Geodeetilise mõõdistamisvõrgu loomine
3. Tahhümeetriliste mõõdistamistööde tegemine
4. Geodeetiline satelliitmõõdistamine
5. Nivelleerimistööde tegemine

A.2.2 Mõõtmisandmete töötlemine
1. Mõõtmisandmete kontrollimine ja ana...
lüüs
2. Geodeetiliste arvutuste tegemine
3. Geodeetiliste jooniste koostamine
4. Mõõtmisandmete ja arvutustulemuste dokumenteerimine

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.3 Ehitusgeodeetilised tööd
1. Kõrgusliku ja plaanilise ehitusvõrgu rajamine
2. Ehitusgeodeetiliste märkimistööde tegemine
3. Ehitiste (sh tehnorajatiste) teostus- ja kontrollmõõdistamistööde tegemine ja dokumenteerimine

A.2.4 Insenertehnilised geodeesiatööd
1. Hoonete arhitektuurne mõõdis...
tamine ja jooniste koostamine
2. Keerukamate rajatiste mõõdistamine ja jooniste koostamine
3. Ajalooliste ehitiste (sh varemete) mõõdistamine
4. Ehitiste deformatsioonide mõõdistamine
5. Materjalimahtude mõõdistamine ja arvutamine
6. Spetsiifiliste rajatiste kalibreerimine ja pasportiseerimine
7. Hüdrograafiliste mõõdistustööde tegemine

A.2.5 Ehitusgeodeetilised uuringud
1. Mõõdistamisvõrkude rajamine
2. Maa-ala mõõdistamine
3. Tehnovõrkude uurimine ja tulemuste dokumenteerimine
4. Maa-ala plaani koostamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Geodeedid töötavad nii kontoris kui KA välitöödel. Tööaeg on paindlik, sõltuvalt vajadusest tuleb objekte mõõdistada ka väljaspool tavapärast tööaega. Töö iseloom on vahelduv – kontoris töötamine vaheldub välitingimustes töötamisega.
Geodeedi töökeskkonnaga seotud riskifaktorid tulenevad peamiselt...
liiklusest ning ehituste, ehitus- ja tööstusobjektide eripärast, seetõttu peab ta rangelt järgima kehtivaid ohutusnõudeid.
Teatud olukordades võib juhtuda, et tööülesannete täitmisel tuleb geodeedil siseneda eravaldustesse, riigi piiritsooni või muudele piiratud ligipääsuga territooriumitele. Sellisel juhul on vaja hankida luba nimetatud territooriumil viibimiseks ja töötamiseks.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Geodeedi töövahendid kontoritingimustes on kontoritehnika ning erialased tarkvaraprogrammid. Välitingimustes kasutab geodeet asjakohaseid instrumente (näit. tahhümeeter, nivelliir, GNSS mõõteriistad jne.) ning vajaduse korral ka tavapäraseid käsitööriistu nagu labidas, saag, haamer jne. Välitöö obje...ktidel on kohustuslik kanda turvavarustust (kiiver, helkurvest jne).
Loe edasi
Peida
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Geodeedi töö eeldab loogilist mõtlemist ja analüüsivõimet, visuaalset mälu, ruumilist kujutlusvõimet.
Oluline on ka matemaatiline võimekus ja keskendumisvõime. Geodeeditöös on vajalikud avatus ja hea suhtlemisoskus, täpsus, kohusetunne, hea suhtlemisvõime, enesedistsipliin ja stressitaluvus.
Väl...
itöödeks on soovitatav hea füüsiline vorm ja valmisolek tööks erinevates ilmastikutingimustes.
Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
5. taseme geodeedina töötajal on erialane haridus ja läbitud täiendkoolitused ning kellel on praktiline töökogemus geodeesia valdkonnas.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Geodeet, tehnik-geodeet, joonestaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Ruumiandmete seadus, majandustegevuse registri seadus, ehitusseadustik ja selle rakendusaktid, maakatastriseadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Geodeet, tase 5 kutsestandard koosneb kahest kohustuslikust (B.2.1–B.2.2), neljast valitavast (B.2.3–B.2.6) ja geodeedi kutset läbivatest kompetentsidest (B.2.6–B.2.12).
Geodeet, tase 5 kutse saamiseks on vajalik tõendada kohustuslikud (B.2.1 ja B.2.2), kutset läbivad (B.2.6–B.2.12) ja vähemalt üks...
valitav kompetents (B.2.3-B.2.6 hulgast).
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Mõõdistustööd objektil 5

Tegevusnäitajad:
1. Registreerib kavandatavad mõõdistustööd vastavalt kehtivale korrale ja kogub etteantud tööülesandest tulenevalt mõõdistamiseks vajalikud lähteandmed. Valib mõõdistusvahendid lähtuvalt tööülesandest, mõõdetava objekti eripärast ja täpsusnõuetest ning veendub et need on enne töö alustamist töökorras. Teeb töövahendite seadistused (kontrollimine, justeerimine, lähteandmete sisestamine jne.)
2. Loob etteantud tööülesandest ja valitud mõõdistusvahenditest lähtudes geodeetilise mõõdistamisvõrgu.
3. Teeb etteantud tööülesandest ja valitud mõõdistusvahenditest lähtuvalt tahhümeetrilist mõõdistamist.
4. Teeb etteantud tööülesandest ja valitud mõõdistusvahenditest lähtuvalt geodeetilist satelliitmõõdistamist.
5. Teeb etteantud tööülesandest ja valitud mõõdistusvahenditest lähtuvalt nivelleerimistöid.

Teadmised:
1) geodeetilised instrumendid ja nende kasutamise võtted objektide mõõdistamisel;
2) üldteadmised tehnovõrkudest;
3) mitmesugused mõõdistusmetoodikad.
B.2.2 Mõõtmisandmete töötlemine 5

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib mõõtmisandmeid ja hindab nende vastavust kehtivatele nõuetele.
2. Teeb geodeetilisi arvutusi ja hindab tulemuse tõepärasust.
3. Koostab geodeetilised joonised, lähtudes mõõdistus- ja arvutustulemustest.
4. Dokumenteerib ja vajaduse korral arhiveerib mõõtmisandmed, arvutustulemused ja joonised lähtudes tellija esitatud nõuetest.

Teadmised:
1) geodeetiliste mõõtmisandmete tõlgendamine ja töötlemine;
2) mõõtmisandmete töötlemise ja lihtsustatud tasandusarvutuste tegemise põhimõtted;
3) koordinaatide süsteemid ja topograafilised leppemärgid.
Valitavad kompetentsid
Geodeet, tase 5 kutse saamiseks on vajalik tõendada vähemalt üks valitav kompetents B.2.3-B.2.6 hulgast.
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Ehitusgeodeetilised tööd 5

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb kõrgema tasemega geodeedi juhendamisel kõrgusliku ja plaanilise ehitusvõrgu rajamisel.
2. Teeb ehitusgeodeetilisi märkimistöid lihtsama konfiguratsiooniga (ühe koordinaadistikuga) objektidele.
3. Osaleb kõrgema tasemega geodeedi juhendamisel ehitiste teostus- ja kontrollmõõdistamistel.

Teadmised:
1) lihtsamate ehitusprojektide lugemine;
2) ehitusalane terminoloogia;
3) üldteadmised ehituskonstruktsioonidest;
4) üldteadmised ehitusvõrgu rajamisest;
5) märkimis-, teostus- ja kontrollmõõdistamise metoodikad.
B.2.4 Insenertehnilised geodeesiatööd 5

Tegevusnäitajad:
1. Teeb kõrgema taseme geodeedi juhendamisel hoonete arhitektuurseid mõõdistustöid ning osaleb nende põhjal hoonete rekonstrueerimisprojektide tarvis tehtavate jooniste (hoone plaanid, lõiked, fassaadijoonised, inventariseerimisjoonised, konstruktsioonisõlmede joonised, 3D-mudelid jne) koostamisel, lähtudes etteantud tööülesandest.
2. Teeb kõrgema taseme geodeedi juhendamisel keerukamate rajatiste (nt sillad, viaduktid, tootmis- ja tehnoloogilised seadmed, elektrialajaamad, hüdrotehnilised rajatised, puhastusseadmed jne) mõõdistustöid ning osaleb nende põhjal rajatiste rekonstrueerimisprojektide tarvis tehtavate jooniste (rajatise plaanid, lõiked, fassaadijoonised, konstruktsioonisõlmede joonised, 3D-mudelid jne) koostamisel, lähtudes etteantud tööülesandest.
3. Teeb kõrgema taseme geodeedi juhendamisel ajalooliste ehitiste ja nende osade mõõdistamist vastavalt lähteülesandega ette antud detailsusele ja täpsusele.
4. Teeb kõrgema taseme geodeedi juhendamisel ehitiste ja nende osade geotehnilist kontrolli, määrates kindlaks ja jälgides horisontaal- ja/või vertikaalsuunalisi paigutisi, kasutades selleks sobilikku mõõtmismetoodikat.
5. Mõõdistab ja arvutab vajalikud materjalimahud vastavalt lähteülesandes püstitatud täpsusnõuetele.
6. Teeb kõrgema taseme geodeedi juhendamisel spetsiifiliste rajatiste (staadionid, kütusemahutid, ujumisbasseinid, lasketiirud, rööbasteed, keerukamad tööstus- ja tootmisseadmed jne.) täppismõõdistamist kalibreerimiseks ja pasportiseerimiseks, lähtudes antud objekti spetsiifikast ja normdokumentidest.
7. Teeb ehituslike projekteerimiste eesmärgil hüdrograafilisi mõõdistustöid vastavalt tellija poolt esitatud lähteülesandele.

Teadmised:
1) hoonete arhitektuurne mõõdistamine;
2) ehitiste deformatsioonide kontrolli põhimõtted;
3) 3D-mudeli ja mahuarvutuse põhimõtted;
4) üldteadmised BIM- modelleerimisest ja vajalikust andmehõivest;
5) hüdrograafiline mõõdistamine.
B.2.5 Ehitusgeodeetilised uuringud 5

Tegevusnäitajad:
1. Osaleb kõrgema tasemega geodeedi juhendamisel mõõdistamisvõrkude rajamisel.
2. Mõõdistab maa-ala vastavalt etteantud tööülesandele.
3. Uurib vastavalt etteantud tööülesandele maa-alal paiknevaid tehnovõrke ja dokumenteerib uuringu tulemused (kannab plaanile tehnovõrkude asukohad ja koostab kaevude andmestiku).
4. Koostab vastavalt välimõõdistuse andmetele ja õigusaktides olevatele nõuetele maa-ala plaani.

Teadmised:
1) mõõdistamisvõrkude rajamise põhimõtted, mõõtmis- ja arvutusmeetodid;
2) maa-alade mõõdistamise meetodid;
3) maa-alade mõõdistamiseks kasutatavad geodeetilised instrumendid, nende tööpõhimõtted;
4) üldteadmised tehnovõrkudest;
5) tehnovõrkude uurimismetoodikad.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Kvaliteedi järgimine töös 5

Tegevusnäitajad:
1. Osutab oma tööga teenust, mis vastab kokkulepitud standarditele ja kvaliteedinõuetele, ning järgib tööeeskirju, ohutusnõudeid, juhiseid ja protseduure.
2. Väljendab ennast kirjalikult hästi, kõik kirjalikud materjalid on esitatud struktureeritult, loogiliselt ja korrektselt.
3. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, näitab üles tegude ja sõnade ühtsust.
4. On vastutustundlik keskkonna ja ühiskonna suhtes.
5. On selge analüütilise mõtlemisega, kasutab oma teadmisi tõhusalt; tunnustab uusi ideid ja arengusuundi.
B.2.7 Oma töö planeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. On oma töös orienteeritud tulemustele ja tööeesmärkide saavutamisele, ta teeb oma tööd hästi ja pühendunult. Eetilised tõekspidamised ja väärtused on tema jaoks olulised, samuti käitub ta vastutustundlikult keskkonna ja ühiskonna suhtes.
2. Planeerib oma aega ja tegevusi ette, peab kinni kokkulepitud ajakavast, tähtaegadest ja etappidest. Tööstiil on süsteemne, metoodiline ja korrapärane.
3. Enne mistahes otsuse langetamist analüüsib kogu tema kasutuses olevat asjakohast numbrilist ja verbaalset teavet, samuti kõiki teisi infoallikaid.
B.2.8 Suhtlemisoskused ja meeskonnatöö 5

Tegevusnäitajad:
1. Loob head suhted nii klientide kui ka kolleegidega ning suhtleb edukalt inimestega kõikidelt tasanditelt. Kohandub meeskonnaga ja hoiab meeskonnavaimu.
B.2.9 Toimetulek probleemidega 5

Tegevusnäitajad:
1. On kohanemisvõimeline, reageerib ja kohaneb hästi muutustega, talub pinget ja tuleb hästi toime tagasilöökidega. Töötab tulemuslikult ka pingelises olukorras ja vajaduse korral tuleb toime konfliktidega. Suhtub mõistvalt kriitikasse ja õpib sellest.
B.2.10 Elukestev õpe 5

Tegevusnäitajad:
1. Õpib ja omandab uusi tööülesandeid, meetodeid ja tehnikaid; otsib õppimisvõimalusi, läheneb olukordade ja probleemide lahendamisele innovaatiliselt ja loovalt. Võtab omaks uue tehnoloogia.
2. Otsib sobivaid õppimisvõimalusi ja arendab oma tööteadmisi läbi pideva professionaalse arengu.
B.2.11 Keelteoskus 5

Tegevusnäitajad:
1. Eesti keel tasemel B1
2. Vähemalt üks võõrkeel tasemel A2. Vt. lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused.
B.2.12 Arvuti kasutamise oskus 5

Tegevusnäitajad:
1. Kasutab arvutit vastavalt Digipädevuste enesehindamise skaala (lisa 2) tasemele "Iseseisev kasutaja"
2. Üldteadmised CAD-programmidest.

Geodeedi kutset läbivad teadmised:
a) geodeetilised instrumendid, mõõtmisvahendid ja mõõtmisviisid
b) geodeesia-alane terminoloogia
c) üldteadmised geodeetilistest võrkudest
d) nõuded mõõtmis- ja arvutustulemuste dokumenteerimisele, vormistamisele ja arhiveerimisele
e) geodeedi tööd reguleeriv seadusandlus:
- Ruumiandmete seadus
- Majandustegevuse registri seadus
- Ehitusseadustik ja selle rakendusaktid
- Maakatastriseadus
- Majandus- ja taristuministri määrus „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-13032018-2.3.2/9k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.03.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Geomaatika
Kutse grupp: Geodeet
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
216 Arhitektid, planeerijad, maamõõtjad ja disainerid
2165 Kartograafid ja maamõõtjad
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0731 Arhitektuur ja linnaplaneerimine
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuse enesehindamise skaala
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Margus Sarapik Geo S.T OÜ
Jaan Kallandi Metricus OÜ
Mairolt Kakko REIB OÜ
Artu Ellmann Maa-Amet, Tallinna Tehnikaülikool
Karin Kollo Maa-amet
Erni Ajaots Kehtna Kutsehariduskeskus
Mart Rae Raxoest OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist