Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Isiku kompetentsuse juhtivhindaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Üldandmed
Kasutusala:
Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Kutsestandardi kasutusalad
EKR 6. taseme isiku kompetentsuse juhtivhindaja (edaspidi juhtivhindaja) kutsestandard on aluseks erinevates valdk...
ondades tegutsevate hindajate, nt kutse taotlejate ja varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) hindajate, personalitöötajate, värbamisspetsialistide, karjäärispetsialistide, treenerite, nõustajate, atesteerijate, juhendajate, hindamiskoordinaatorite
• koolitamiseks nõuetekohaste koolituskavade koostamisele ning enesehindamisele.
Kutsestandardis sisalduv kompetents on kasutatav iseseisvana ning seda on sobiv lülitada nendesse kutsestandarditesse, mis sisaldavad isikute kompetentsuse hindamise tööülesannet.

Loe edasi
Peida
Nimetus: ET: Isiku kompetentsuse juhtivhindaja, tase 6
EN: Leading assessor qualifications, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 18.04.2018
Kehtib kuni: 17.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandard pikendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Isiku kompetentsuse hindamise kutsealal on kaks kutset: isiku kompetentsuse hindaja, tase 5 ja isiku kompetentsuse juhtivhindaja, tase 6.
6. taseme juhtivhindaja tegevuse eesmärk on hinnangu andmine hinnatava kompetentsuse vastavuse kohta kompetentsusnõuetele.
Ta töötab iseseisvalt keerulistes ja...
muutuvates olukordades, täidab hindamisega seotud mitmekülgseid tööülesandeid, mis eeldavad uuenduslikku lähenemist ja meisterlikkust. Integreerib hindamistegevusi ja -meetodeid ning hindab nende võimalikke tagajärgi. Langetab otsused ka piiratud teabe alusel, vastutab enda ja teiste objektiivsete hindamistulemuste saavutamise eest.
Peamised tööülesanded on hindamise planeerimine, läbiviimine, hindamisotsuse tegemine, hindamismudelite analüüs ning uute mudelite loomine, teiste hindajate töö ja koostöö analüüsimine koordineerimine ning kolleegide nõustamine.
Juhtivhindaja mõistab ja väärtustab taotlejat isiksusena ja enesearengu subjektina ning kaasab ta hindamisprotsessi. Ta on hinnangute andmisel neutraalne ja aus, järgib hindamise head tava ja eetikanõudeid ning tagab hindamise käigus saadud info konfidentsiaalsuse.
Vt Lisa 1 Kompetentsuse hindaja eetikakoodeks.
5.taseme hindaja töötab iseseisvalt muutuvates olukordades, täidab hindamisega seotud mitmekülgseid tööülesandeid, kavandab tööprotsessis asjakohaseid muudatusi ja korraldab nende rakendamist. Valib ja rakendab asja- ja ajakohaseid hindamismeetodeid ja-kriteeriume ja tehnoloogiaid ning töövahendeid objektiivsete hindamistulemuste saavutamiseks.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Isiku kompetentsuse hindamine
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töökeskkond on vahelduv ja pingeline, sageli tuleb töötada hinnatava töökeskkonnas.
A.4 Töövahendid
Tavapäraselt kasutab hindaja oma töös hindamiseks sobilikke töövahendeid, nt internetti ja arvutit, hindamiskeskkondi ja -mudeleid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Hindaja töö on seotud suhtlemise ja koostööga, suure iseseisva jõudluse ning pideva enesearenguga.
Hindaja tööd toetavad olulised isiksuseomadused on sotsiaalsus (usaldus, sõbralikkus, siirus, omakasupüüdmatus, vastutulelikkus, tolerantsus, abivalmidus), avatus kogemustele, ideedele, väärtustele ja...
tegudele, meelekindlus (asjatundlikkus, korralikkus, kohusetundlikkus, eesmärgipärasus, enesedistsipliin), kohanemisvõime, emotsionaalne stabiilsus, paindlikkus, rahulikkus ja kriitikataluvus.
Tööks vajalikud võimed on intelligentsus, loogiline mõtlemine, kontsentreerumisvõime.
Vajalik on positiivne hoiak.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Hindamisalane kompetentsus kujuneb tavaliselt tasemeõppes või vastavatel täiendkoolitustel ja/või praktilise töö käigus, nt õpetajana, lektorina, koolitajana, organisatsioonides töötajate oskuste hindajana. Hinnatava valdkonna alased oskused omandatakse nt tasemeõppes või täienduskoolitustel ja/või ...praktilise töö käigus.
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Juhtivhindaja, hindajate koordinaator, koolitusjuht, personali värbamisspetsialist.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse koosneb ühest kompetentsist.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Isiku kompetentsuse hindamine 6

Tegevusnäitajad:
1. Tutvub hindamise aluseks olevate ja hindamisel kasutatavate dokumentidega.
2. Tutvub hinnatava poolt esitatavate dokumentide ja muude materjalidega ning kaardistab hinnatava kompetentside vastavuse kompetentsusnõuetele.
3. Tutvustab hinnatavale hindamisprotsessi ja kompetentsusnõudeid ja toetab hinnatavat hindamise planeerimisel, tuues esile olulise. Mõistab ja väärtustab hinnatavat isiksusena ning suhtleb hinnatavaga pingevabalt ja usalduslikult.
4. Vajadusel koostab hinnatavale individuaalse hindamisplaani ja kohandab seda koostöös hinnatavaga.
5. Kogub tõendeid hinnatava kompetentsuse nõuetele vastavuse kohta, kasutades asja- ja ajakohaseid hindamismeetodeid.
6. Annab hindamisprotsessi käigus hinnatavale arengut toetavat tagasisisidet, väljendudes selgelt ja arusaadavalt ning suheldes hinnatavaga toetaval viisil. Tuleb toime konfliktidega.
7. Koostab põhjendatud hindamisaruande, väljendades end selgelt, sisutihedalt ja keeleliselt korrektselt.
8. Teeb põhjendatud hindamisotsuse ja dokumenteerib selle.
9. Tegeleb eesmärgipäraselt, süsteemselt ja järjepidevalt hindamisalase enesearendamisega ning asjakohaste hoiakute ja väärtuste arendamisega. Hoiab teadlikult oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist.
10. Tunneb ja väärtustab hinnatavat valdkonda ning arendab oma eri- ja kutsealaseid kompetentse eesmärgipäraselt, süsteemselt ja järjepidevalt.
11. Analüüsib, hindab ja kohandab ning vajadusel loob iseseisvalt uusi hindamismudeleid ning koostab hindamisdokumente.
12. Koordineerib, analüüsib ja hindab hindajate tööd ja koostööd ning ühtlustab hindamisnõuete tõlgendusi.
13. Hindamisel järgib eetikanõudeid (vt Lisa 1 Isiku kompetentsuse hindaja eetikakoodeks).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 21-18042018-3.6/2K
Kutsetegevuse valdkond: Haridus
Vastutav kutsenõukogu: Hariduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 16
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 18.04.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Nõustamine ja koolitus
Kutse grupp: Isiku kompetentsuse hindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
23 Pedagoogika tippspetsialistid
235 Muud pedagoogika tippspetsialistid
2359 Pedagoogika tippspetsialistid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 01 Haridus
011 Haridus
0111 Kasvatusteadus
EMTAK klassifikaator: P HARIDUS
85 Haridus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Isiku kompetentsuse hindaja eetikakoodeks
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Sirje Rekkor Tallinna Ülikool (hindamisspetsialist)
Kersti Pärn Kvaliteediühing
Andro Kullerkupp Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
Algis Perens Helvetia Balti Parterite OÜ
Riina Rohelaan HR Outsourcing OÜ
Larissa Jõgi Tallinna Ülikool (andragoogika spetsialist)
Ülle Parbo SA Innove

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist