Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Etendusasutuse helindaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Etendusasutuse helindaja, tase 4
EN: Sound technician, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 25.04.2018
Kehtib kuni: 18.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Etendusasutuse helindaja on teatri vm etendusasutuse tehniline töötaja, kes tagab kvaliteetse heli lavastustel ja muudel teatriga seotud üritustel.
Etendusasutuse helindaja ülesanne on helimaterjali tundmine ja sobiva tehnilise lahenduse leidmine heli kvaliteetseks esitamiseks ja salvestamiseks. He...
lindaja tagab ürituste (kontsert, teater, film, konverents, esitlus jms) ning audiovisuaalsete materjalide kvaliteetse helindamise ja järelhelindamise. Ta orienteerub helipildi iseärasustes ja väljendusvahendites, leiab sobiva tehnoloogilise lahenduse, kasutades mitmesuguseid seadmeid ja arvestades akustilisi tingimusi.

Etendusasutuse helindaja, tase 4 valdab etendusteeninduses kasutatavat tarkvara, loob helitehnilise plaani, salvestab, järeltöötleb ja monteerib iseseisvalt.

Lisaks etendusasutuse helindaja, tase 4-le on kutsealal järgmised kutsed:
etendusasutuse helindaja, tase 3, kes on helitehniliste baasteadmistega, loeb režiid ja helitehnilist plaani, on etenduse helioperaator ja teenindav helitehniline töötaja; töötab juhendamisel.
etendusasutuse helimeister, tase 5, kes on meeskonna juht, juhendab teisi helindajaid, koostab helitehniliste lahenduste plaane, loob uusi helitehnilisi plaane vastavalt teatri vajadustele, viib läbi suuremahulisi keerukaid salvestusi.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Helindamine
1. Helitehnilise plaani lugemine.
2. Helirežii lugemine.
3. Helitehniliste vajaduste plaani koostamine.
4. Helitehnika installeerimine ja deinstalleerimine ettekande kohas.
5. Heliproov.
6. Ettekande helindamine.

A.2.2 Salvestus ja salvestise järeltöötlus
1. Salvestamis...
e ettevalmistamine.
2. Salvestamine.
3. Salvestise töötlus ja lõppviimistlus.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Etendusasutuse helindaja töötab nii siseruumides (nt stuudio, teatrisaal, kontserdisaal) kui vabas õhus. Tema töö on vahelduva iseloomuga ja muutuva graafikuga, esineb töötamist õhtustel aegadel ja nädalavahetustel.
A.4 Töövahendid
Etendusasutuse helindaja kasutab oma töös salvestus- ja helindusseadmeid ning sobivat tarkvara.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töötamisel helindajana on olulised muusikaline kuulmine, loovus, koostöövalmidus, analüüsivõime, pingetaluvus, vastutustunne, tulemusele orienteeritus ja enesekehtestamine. Takistuseks võivad olla kuulmiskahjustused.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Etendusasutuse helindaja, tase 4 on tavaliselt keskharidusega, kutsealane kompetentsus on omandatud töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Helindaja, helimeister, helitehnik, helioperaator, helirežissöör, helirežissööri assistent.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Helindamine 4

Tegevusnäitajad:
1. tagab lavastuse helitehnilise valmiduse vastavalt helitehnilisele plaanile (vt lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid), arvestades mängukoha iseärasusi; kohandab plaani vastavalt mängukohale;
2. tegutseb vastavalt etteantud helirežii juhistele;
3. koostab helitehnilise plaani, lähtudes lavastuse tehnilistest vajadustest;
4. installeerib ja deinstalleerib helitehnika vastavalt helitehnilisele plaanile, arvestades etenduskoha iseärasusi; valmistab ette ja häälestab helisüsteemi vastavalt lavastuse iseloomule;
5. kooskõlastab heliproovi aja ja kestvuse; viib läbi heliproovi, tagamaks heliplaani ja helirežii toimimise;
6. helindab ettekande, arvestades mängukoha iseärasusi, heliproovis kavandatut, heliplaani ja helirežiid; lahendab tekkinud probleemid.
B.2.2 Salvestus ja salvestise järeltöötlus 4

Tegevusnäitajad:
1. tutvub salvestatava materjaliga, koostab salvestusplaani; valib ja valmistab ette salvestamiseks sobiva ruumi ja helitehnika;
2. salvestab materjali, hinnates ühtlasi materjali kvaliteeti; annab esitajale juhiseid materjali paremaks esituseks;
3. töötleb ja lõppviimistleb materjali vastavalt selle iseärasustele, arvestades materjali kasutuseesmärki.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Etendusasutuse helimeister, tase 5 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. kasutab töös eesti keelt tasemel B2 ja inglise keelt tasemel A2 (vt lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 3 Digioskused) ning töös kasutatavaid helitöötlusprogramme;
3. säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis erialase terminoloogiaga, kasutab seda korrektselt; hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega;
4. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib sobiva ettevõtlusvormi; kujundab sihtgrupist lähtudes toote ja/või teenuse ning selle hinna; organiseerib oma toodete ja/või teenuste esitluse ning müügi, arvestades nõudlust, võimalusi, tasuvust jm.
5. on täpne ja kasutab ressursse (nt aeg, töövahendid) efektiivselt ning jälgib tööprotsessi jooksul tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist;
6. järgib oma töös kutsealaga seonduvaid õigusakte, sh autoriõiguse seadust;
7. järgib oma töös ohutusnõudeid;
8. loob kolleegidega head suhted; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; suhtleb edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega; hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni; väljendab oma seisukoha kindlalt ja hinnanguvabalt, aktsepteerib enese ja teiste vajadusi; reageerib ootamatutele olukordadele adekvaatselt; riietub vastavalt töö iseloomule;
9. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.4/1k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 25.04.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Etenduskunstide tugiteenused
Kutse grupp: Etendusasutuse helindaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
35 Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni tehnikud
352 Telekommunikatsiooni- ja ringhäälingutehnikud
3521 Audiovisuaal- ja ringhäälingutehnikud
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Kutsestandardis kasutatud terminid
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 3 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tauno Makke Eesti Teatri Tehniliste Töötajate Ühendus, Eesti Draamateater
Arbo Maran Tallinna Linnateater
Haar Tammik Tallinna Linnateater
Mait Visnapuu SA NUKU, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist