Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Volitatud sisearhitekt, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Volitatud sisearhitekt, tase 7
EN: Chartered Interior Architect, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 13.03.2018
Kehtib kuni: 19.02.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
1. A.1 „Kutse kirjeldus“ ja A.6 „Kutsealane ettevalmistus“ sõnastati selgemalt ja detailsemalt.
2. Kõikide kutsestandardis kirjeldatud tegevusnäitajate sõnastused vaadati üle, parandati ja korrigeeriti, kirjutati lahti konkreetsemalt ja kompaktsemalt.
3. Muudeti mitmeid seniseid tööosasid, sh koondati tööülesandeid kokku ning korrigeeriti terminoloogiat. Jäeti välja sisearhitekti erialatööga otseselt mitte seotud kompetentsid (büroo juhtimine ettevõtjana, töötamine kohalikes omavalitsustes võ...
i õppejõuna ülikoolis). Uuendatud kutsestandardis keskendutakse eelkõige sisearhitekti edukaks töötamiseks vajalike kutsealaste oskuste kirjeldamisele.
4. Läbivad kompetentsid kirjeldati kui kutsealast tegevust toetavad kompetentsid ja hoiakud ning oskused (nt meeskonnatöö ja juhtimine, koostöö ja läbirääkimisoskused, enesetäiendamine, ühiskondlik aktiivsus, arvutioskused jne).

Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Sisearhitekti töö eesmärk on luua esteetiliselt terviklik interjöör arvestades projekteeritava hoone/ruumi kõiki ehitustehnilisi ja funktsionaalseid aspekte. Kuna sisearhitekti töö on tihedalt seotud arhitekti, ehituskonstruktori ja teiste insenerivaldkondade projekteerijate tööga, peab sisearhitekt... nende projekteerimisvaldkondade lahendusi mõistma, analüüsima ja asjakohaseid ettepanekuid tegema.
Oma töös lähtub sisearhitekt lähteülesandest, heast projekteerimis- ja ehitustavast, kehtivatest õigusaktidest, normdokumentidest ja kokkuleppest tellijaga.

Sisearhitektuuri kutsealal on välja töötatud neli erinevat kutsestandardit:
a) Sisearhitekt, tase 6
b) Diplomeeritud sisearhitekt, tase 7
c) Volitatud sisearhitekt, tase 7
d) Sisearhitekt-ekspert, tase 8

Käesolevas kutsestandardis on kirjeldatud volitatud sisearhitekt, tase 7 kutsealast kompetentsust.

Volitatud sisearhitekt, tase 7 on spetsialist, kes juhtiva sisearhitektina või projekteerimise juhina koostab, hindab ja juhib sisearhitektuuri projekteerimist järgmiste hoonete juures, mis on
Ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse, kasutamise otstarbe ja tuleohutuse liigituse järgi¹:
 Elamud (11000)
 Mitteelamud (12000)

Volitatud sisearhitekt, tase 7 koostab eksperthinnanguid oma pädevusalasse kuuluvate hoonete sisearhitektuuri projektidele ja auditeid sisearhitektuuri lahendustele, välja arvatud kõrgendatud avaliku huvi alla kuuluvad hooned².
Selle taseme sisearhitekt on võimeline tegutsema projekteerimise projektijuhina, juhendama kolleege ja juhtima töögruppide tööd, tagades ehitusprojekti terviklikkuse ja selle osade kokkusobivuse.
_________________________________
¹ - MKM määrus 02.06.2015 nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ ja siseministri määrus 30.03.2017 nr 17 lisa 1 „Hoonete liigitus tuleohutuse järgi“
² - Nt. linnakeskustes või miljööväärtuslikes piirkondades paiknevate või kaitsealuste või ajalooliste ehitiste interjöörid, ehituskunstiliselt või asukoha poolest märkimisväärsete ehitiste interjöörid, esindusfunktsiooniga ehitiste interjöörid.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Hoone sisearhitektuuri projekteerimine
1. Lähtetingimuste ja ruumi analüüs ning lähteülesande ja tegevuskava koostamine
2. Siseruumi visioonide loomine ja eskiiside koostamine
3. Ehitusprojekti sisearhitektuuri osa koostamine eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumis
4. Ehitusprojekti sisearhi...
tektuuri osa vormistamine ja dokumenteerimine
5. Osalemine kooskõlastamise protsessis
6. Sisearhitektuuri projekti vormistamine ja dokumenteerimine

A.2.2 Nõustamine sisearhitektuuri küsimustes
1. Nõustamine sisearhitektuuri lahenduse funktsiooni ja planeeringu osas
2. Nõustamine sisearhitektuuri lahenduses kasutatavate materjalide ja insenerilahenduste osas

A.2.3 Projekteerija järelevalve ja/või autorijärelevalve tegemine
1. Selgituste andmine, probleemide ja erisuste lahendamine projektlahenduste kohta ehitamise käigus
2. Tööprojektis nõutud tootejooniste kooskõlastamine
3. Tööprojektis nõutud interjööri teostuse kontrollimine

A.2.4 Olemasoleva ruumi ja planeeritava sisearhitektuuri lahenduse hindamine
1. Ehitusprojekti osade omavahelise vastavuse ja ruumilise koosmõju hindamine
2. Sisearhitektuuri projektidele eksperthinnangu koostamine
3. Interjööridele auditite tegemine

A.2.5 Mööbli ja sisustuselementide projekteerimine
1. Tellija vajaduste ja tehnoloogiliste võimaluste väljaselgitamine
2. Mööbli ja sisustuselementide projekti koostamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Sisearhitekt töötab nii siseruumides kui ehitusobjektidel. Töö on loominguline, kuid võib olla periooditi vaimselt pingeline. Töökoormus võib jaotuda ebaühtlaselt.
A.4 Töövahendid
Sisearhitekt kasutab oma töös tavapäraseid bürootöövahendeid, kutsealal töötamiseks vajalikku tarkvara ja muid vahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Sisearhitekti töö eeldab ruumilist kujutlusvõimet, loovust, analüüsi- ja üldistusvõimet, iseseisvust, otsustusjulgust, täpsust ning suhtlemis-, juhtimis- ja koostöövalmidust.
Töö eeldab meeskonna juhtimise ja läbirääkimiste oskust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme volitatud sisearhitektil on erialane kõrgharidus ja pikaajaline praktiline töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Sisearhitekt.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Ehitusseadustik ja planeerimisseadus, nende asjakohased rakendusaktid, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Volitatud sisearhitekt, tase 7 kutsestandardis on kirjeldatud viis kohustuslikku (B.2.1 – B.2.5) ja kutset läbiv kompetents (B.2.6).
Volitatud sisearhitekt, tase 7 kutse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Hoone ehitusprojekti sisearhitektuuri osa koostamine erinevates staadiumites 7

Tegevusnäitajad:
1. Analüüsib ehitusprojekti lähteandmeid, arvestades ruumilise, majandusliku, sotsiaalse, loodusliku, ajaloolise ja kultuurilise jne keskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Kujundab lähteseisukohad ruumilise terviklahenduse koostamiseks. Koostab hoone ehitusprojekti sisearhitektuuri osa lähteülesande ja ruumiprogrammi ning sõnastab tegevuskava.
2. Loob ehitusprojekti lähteandmete alusel ruumilisi visioone ja strateegiaid. Töötab välja hoonetele funktsionaalselt, esteetiliselt ja majanduslikult tasakaalustatud eskiislahenduse.
Koostab varasematest analüüsidest ja eskiislahendustest lähtudes sisearhitektuuri lahenduse.
3. Koostab koostöös teiste ehitusprojekti osade projekteerijatega ja funktsionaalselt keerukuselt tavapäraste hoonete sisearhitektuuri hoone ehitusprojekti sisearhitektuuri osa eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumis, lähtudes kehtivatest õigusaktidest, normidest, standarditest ja kokkuleppest tellijaga. On võimeline juhendama töögrupi tööd.
4. Selgitab ja põhjendab sisearhitektuuri lahendust ja vastab üleskerkinud küsimustele mõistetavalt.
Jagab osapooltele arusaadavat informatsiooni, valides igale sihtrühmale sobiva suhtlusstiili ja -kanali.
5. Osaleb hoonetele koostatud sisearhitektuuri lahenduste kooskõlastamisel teiste projekti osade koostajatega.
6. Vormistab sisearhitektuuri projekti graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa vastavalt kehtivatele normidele ja juhenditele, kasutades selleks sobivaid tehnilisi vahendeid, korrektset eesti keelt ning erialast terminoloogiat.
B.2.2 Nõustamine sisearhitektuuri küsimustes 7

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab tellijat arhitektuurselt tasemelt ja funktsionaalselt keerukuselt tavapäraste hoone ehitusprojekti sisearhitektuuri lahenduste koostamise küsimustes, arvestades hoone eripära ja avalikke huve.
2. Nõustab tellijat hoonete sisearhitektuuri lahenduses kasutatavate materjalide ja insenerilahenduste osas. Vajadusel konsulteerib või kaasab erialaspetsialisti.
B.2.3 Projekteerija järelevalve ja/või autorijärelevalve tegemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Annab selgitusi sisearhitektuuri projekti kohta ja lahendab ehitamise käigus tekkinud probleeme, mis tulenevad lahknevustest projekti ja tegeliku olukorra vahel.
2. Vaatab üle ja kooskõlastab tootejooniseid.
3. Kontrollib interjööri teostuse vastavust projektis kavandatule.
B.2.4 Olemasoleva ruumi ja planeeritava sisearhitektuuri lahenduse hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Hindab hoonete sisearhitektuuri lahenduse vastavust ja sobivust kavandatavale, arvestades osapoolte huvidega, ruumi eripäraga, esitatud tingimuste ja piirangutega.
2. Koostab eksperthinnanguid hoonete sisearhitektuuri projektidele, lähtudes kohalikust kultuuriruumist, seatud eesmärkidest, esteetikast, kvaliteedist, kehtivatest õigusnormidest ja standarditest.
3. Teeb auditeid hoonete interjööridele, lähtudes kohalikust kultuuriruumist, esteetikast, kvaliteedist, kehtivatest õigusnormidest ja standarditest.
B.2.5 Mööbli ja sisustuselementide projekteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. Selgitab välja tellija vajadused lähtudes erinevatest nõuetest (ergonoomika, kohakesksus, funktsionaalsus, kasutatavad materjalid, tehnoloogilised ja materiaalsed võimalused jne).
2. Projekteerib vastavalt lähteülesandele mööblit (sh seeriamööblit) ja sisustuselemente. Osaleb tootearenduse protsessis pidades silmas esteetikat, ergonoomilisi parameetreid, funktsionaalseid vajadusi ja tehnoloogilisi võimalusi.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Volitatud sisearhitekt, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. Peab läbirääkimisi, kasutades selleks mitmesuguseid suhtlemistehnikaid. Selgitab välja ja analüüsib erinevate osapoolte huve ja vajadusi, leiab mõistlikud ja tasakaalustatud lahendused üleskerkinud sisulistele probleemidele. Orienteerub vastuolulistes ja ebastandardsetes olukordades.
2. Juhib ehitusprojekti sisearhitektuuri osa koostamist kui terviklahendust koostöös teiste projekti osade koostajatega. On kursis ehitusprojekti teiste osade spetsiifikaga ning nende mõjuga sisearhitektuuri projektile.
3. Tunneb ehitusprojekteerimise ja ehitusprojekti koostamise töökorralduslikke põhimõtteid, sh projekteerimisrühma koostöö ja tervikliku ehitusprojekti saavutamise põhimõtteid.
4. Juhib ja korraldab projekteerimisrühma tööd: jaotab tööülesandeid, motiveerib ja nõustab ning lahendab töö käigus tekkivaid probleeme.
5. Tekitab teistes oma töö täieliku ja täpse teostamisega usaldust. Tegutseb vastavalt kokkulepetele, on järjekindel ja võtab vastutuse oma otsuste ja tegude eest.
6. On kursis ja arvestab oma töös valdkondlike uuendustega, valdkonna- ja erialase teadmuse ja parimate praktikatega ning õigusaktidest tulenevate nõuetega.
7. Analüüsib enda seniseid kogemusi ja oskusi, hindab oma vajadust enesetäiendamiseks. Osaleb täiendkoolitustel ja kasutab võimalusi enese erialaseks täiendamiseks.
8. Osaleb erialastel võistlustel ja näitustel. Panustab valdkonna arengusse läbi erinevate tegevuste, nt õigusloomes osalemine, tudengite juhendamine, erialakirjanduse tõlkimine, erialaartiklike kirjutamine, koolitustegevus, žürii töös osalemine vms.
9. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel ning sisuloome osas algaja tasemel (Lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala). Kasutab erialaseks tööks vajaminevaid ja tänapäevaseid tarkvaralahendusi (sh CAD). On kursis teiste projekteerimisel kasutatavate projekteerimise tarkvaralahendustega, sh BIM.
10. Valdab korrektset eesti keelt ja erialast terminoloogiat. On võimeline erialaselt suhtlema vähemalt ühes võõrkeeles. (Lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused)
11. Mõistab sisearhitekti kutse ja eetika ning sisearhitekti ühiskondliku rolli olemust, arvestab sotsiaalsete teguritega ja järgib oma tegevuses kutse-eetika nõudeid.

Läbivad teadmised:
1) üldine kultuuriajalugu, ühiskonnakorraldus ja keskkonnateadlikkus;
2) majandus- ja ettevõtluskeskkonna toimimise alused;
3) kutsealaga seonduv seadusandlus ja õigusaktid;
4) projekti- ja esitlusgraafika;
5) sisearhitekti kutse-eetika;
6) meeskonnatöö juhtimise alused;
7) kunsti- ja kultuuri, sh arhitektuuri, sisearhitektuuri ja disaini ajalugu ja teooriad;
8) arhitektoonika ja ruumikompositsiooni alused;
9) kultuuri- ja ruumisemiootika;
10) hoonete ja interjööride tüpoloogia;
11) ruumi- ja mööbli ergonoomika alused;
12) ohutustehnikad, sh tuleohutus, sisepiirete ohutus, materjaliohutus, laste ohutus jne;
13) akustika;
14) valgustusdisain;
15) inseneridistsipliinid ja üldehituse tehnoloogiad, sh ehituskonstruktsioonid, sisekliima tagamise süsteemid, elektrivarustus, veevarustus jne;
16) ehitusfüüsika ja energiatõhususe põhimõtted;
17) teadmised erivajadustega inimestele mõeldud lahendustest;
18) mööbli projekteerimise ja tehnoloogia alused;
19) erialane terminoloogia.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-13032018-2.2.3/6k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 13.03.2018
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Arhitektuur
Kutse grupp: Sisearhitekt
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
216 Arhitektid, planeerijad, maamõõtjad ja disainerid
2161 Ehitusarhitektid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
073 Arhitektuur ja ehitus
0731 Arhitektuur ja linnaplaneerimine
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Aili Aasoja Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liit, Eesti Sisearhitektide Liit
Ville Lausmäe VL Sisearhitektuur OÜ
Maarja Varkki Arhitekt11 OÜ
Tarmo Piirmets PINK OÜ
Priit Põldme Joonprojekt OÜ
Pille Lausmäe Pille Lausmäe Sisearhitektuuri Büroo OÜ, Eesti Sisearhitektide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist