Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Päästejuht, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Päästejuht, tase 6
EN: Rescue commander, level 6
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.04.2018
Kehtib kuni: 10.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 2
Muudatused:
Kutsestandard kantakse arhiivi Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 01.12.2022 otsusega nr 24/1.5
---------------------------------
Uuendatud kutsestandardis on kompetentsusnõuded kirjeldatud kompaktsemalt ning korrastatud on kutse struktuuri; varem eraldi seisnud koolitamise kompetents lisatud kompetentsi Reageerimisvalmiduse tagamine alla.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Päästejuhi töö eesmärk on juhtida päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning teha koostööd isikute ja ametkondadega õnnetuste korral. Päästejuht tõstab elanikkonna teadlikkust turvalise keskkonna loomiseks ja hoidmiseks.
Päästejuht koordineerib ja kontrollib päästemeeskondade...
tööd päästepiirkonnas, võtab päästesündmusel vastu otsuseid ja annab korraldusi päästemeeskondadele ja teistele päästesündmusele kaasatud asutustele ja isikutele. Päästejuht korraldab keerukate ja ulatuslike päästesündmuse lahendamist.
Päästejuhile alluvad operatiivteenistuslikult päästemeeskondade juhid ja teised päästesündmusele kaasatud asutused ja isikud.

Lisaks päästejuht, tase 6-le on ka päästja, tase 4 ja päästemeeskonna juht, tase 5 kutsed.
Päästja ülesandeks on päästetöö tegemine meeskonna liikmena. Päästemeeskonna juht koordineerib päästemeeskonna tööd, võtab vastu otsuseid ja annab korraldusi meeskonnale ning teistele päästesündmusele kaasatud asutustele ja isikutele.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Reageerimisvalmiduse tagamine
1. Valmisoleku tagamine.
2. Päästetöö varustuse ja tehnika kontrollimine.
3. Päästekomando koolitustegevuse läbiviimine.

A.2.2 Päästetöö korraldamine
1. Päästetöö juhtimine.
2. Päästesündmuse teabe edastamine.
3. Päästesündmuse järgsed tegevused.

A.2...
.3 Päästetöö tegemine
1. Ohtude ja riskide hindamine.
2. Koostöö päästesündmusele kaasatutega.
3. Ennetustöö tegemine.

A.2.4 Alarmsõidu tegemine
1. Alarmsõidu tegemine vastava kategooria sõidukiga.
2. Ohtude ja riskide hindamine alarmsõidul.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Päästejuhi töö on korraldatud ööpäevaringsete valvevahetustega, sõltumata puhkepäevadest ja riigipühadest.
Päästejuht, tase 6 töötab nii sise- kui ka välitingimustes, sõltumata ilmastikuoludest, ka ekstreemsetes oludes (kõrge temperatuur, hingamiskõlbmatu keskkond, kitsad olud, töötamine kõrgustes ...
ja sügavustes jm) ning teeb füüsilist pingutust nõudvat tööd.
Päästetööl võib ta kokku puutuda ohuteguritega (põlemisgaasid, elekter, ohtlikud ained, vesi jm), mis võivad mõjuda tema elule ja/või tervisele.
Päästejuhil peab olema valmisolek tegeleda pingeliste ja psüühikat traumeerivate olukordadega. Ta peab vastama kehtestatud tervisenõuetele.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Päästejuhi töövahendid on kontoritarbed, IKT- ja esmaabivahendid, luure- ja abivahendid, juhtimisauto jm. Päästejuht kasutab vajadusel isikukaitsevahendeid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Tööks vajalikud isikuomadused on abivalmidus, julgus, usaldusväärsus, kohusetundlikkus, pinge- ja stressitaluvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt on päästejuhil kõrgharidus ja kutsealaste kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus. Soovitavalt on päästejuht eelnevalt töötanud päästemeeskonna juhina.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Operatiivkorrapidaja, vanemoperatiivkorrapidaja.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Töö päästeteenistujana on reguleeritud päästeteenistuse seadusega.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Reageerimisvalmiduse tagamine 6

Tegevusnäitajad:
1. teostab riiklike ja vabatahtlike päästekomandode teenistuslikku järelevalvet oma teeninduspiirkonnas vastavalt kehtivale korrale; tagab operatiivvalmisoleku oma teeninduspiirkonnas vastavalt kehtivale korrale, sh pikaajaliste sündmuste lahendamiseks; hoiab end kursis teeninduspiirkonna ohutegurite, kõrgema riskiga objektide ja reageerimisressursiga;
2. tagab oma tööks vajaliku varustuse ning tehnika hooldamise;
3. planeerib õppetegevust vastavalt teeninduspiirkonna iseärasustele ja teenistuslikule vajadusele; annab koolitatavatele tagasisidet, sh ohutusnõuete järgimise kohta; täidab õppetegevusega seotud dokumendid vastavalt kehtivale korrale.
B.2.2 Päästetöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab I juhtimistasandi sündmuse lahendamise plaani tulemuslikkust, vajadusel võtab juhtimise üle; valib päästetööks otsustava suuna ja taktika kogutud info põhjal, arvestades sündmuse liiki ning eripära; tagab päästesündmusele kaasatud isikute ohutuse, kontrollib ja jälgib kaitsevarustuse kasutamist; loob päästesündmuse lõpuni lahendamiseks sobiliku plaani ja korraldab selle ellu viimiseks vajalikud ressursid; annab korraldused vastavalt sündmuse lahendamise plaanile; juhib tulemuslikult päästetööd II päästetöö juhtimise tasandil vastavalt kehtivatele õigusaktidele; jälgib jooksvalt päästesündmuse kulgu, vajadusel muudab plaani;
2. edastab päästesündmusega seotud osapooltele ja avalikkusele teavet päästesündmuse kohta vastavalt kehtivale korrale;
3. täidab päästesündmuse kohta aruandluse ja teeb haldusmenetlustoimingud vastavalt kehtivale korrale; teeb esmased menetlustoimingud sündmuskohal vastavalt kehtivale korrale; analüüsib päästesündmuse lahendamise tulemuslikkust ning edastab tagasiside ja ettepanekud asjakohastele osapooltele.
B.2.3 Päästetöö tegemine 6

Tegevusnäitajad:
1. hindab päästesündmusega seotud ohte ja riske vastavalt sündmuse liigile, sündmuse toimumise ajale ja ilmastikuoludele; vajadusel otsustab juhtimise ülevõtmise ja/või tagasiandmise; teavitab päästesündmusele kaasatud isikuid ohtudest ja riskidest; annab esmased käitumisjuhised elanikkonna kaitsmiseks;
2. kaasab päästesündmuse lahendamisse võimalikke vajaminevaid asutusi ja isikuid vastavalt nende vastutusalale ning päästesündmuse liigile; juhib päästetööle kaasatuid vastavalt ettenähtud korrale; teavitab kõrgemaid juhtimistasandeid teiste ametkondade ja regioonide ressursside kaasamise vajadusest;
3. teeb ennetustööd oma pädevuse piires; annab vahetule juhile ennetustöö sisu ja vahendite kohta tagasisidet; teeb ettepanekuid ennetustöös osalemise ja sisu kohta; täidab ennetustöö kohta käiva nõuetekohase aruandluse.
B.2.4 Alarmsõidu tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1. teeb ohutult alarmsõitu vastavalt häirekeskuselt saadud väljasõidukorraldusele, ohuhinnangule ja alarmsõiduki juhtimist reguleerivatele õigusaktidele vastava kategooria sõidukiga; täidab valvevahetuse lõpuks elektroonilise sõidupäeviku;
2. hindab visuaalselt ja sõiduki omapärale tuginedes ning ilmastiku, tee- ja liiklusolusid arvestades erinevaid riske ning ohtusid sündmuskohale jõudmiseks vastavalt II päästetöö juhtimise tasandi ülesannetele; valib vastavalt ohtude ja riskide hinnangule ning sündmuse omapärale sündmuskohale jõudmiseks sobiva sõidukiiruse ning teekonna.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Päästejuht, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1. järgib oma töös tööohutuse reegleid ja põhimõtteid; vastutab koolitusel ja päästesündmusel osalevate ja kaasatud isikute ohutuse eest;
2. järgib oma töös päästetöö valdkonda reguleerivaid õigusakte ja kontrollib nende järgimist; tunneb oma organisatsiooni ülesehitust ja toimimise põhimõtteid ning organisatsiooni kultuuri;
3. on motiveeritud õppima, huvitub iseenda ja eriala/valdkonna arengust; arendab ennast sihipäraselt; hoiab ennast treeningutega vormis;
4. kasutab tööks vajalikke info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid (riistvara ja tarkvara, raadiosidevahendid, navigatsiooniseadmed jm) vastavalt kehtestatud korrale ja kasutusjuhenditele;
5. tunneb ära eluohtliku seisundi ja valib sobiva elupäästva esmaabi andmise viisi; annab kannatanu(te)le elupäästvat esmaabi, kasutades põhiauto standardvarustust; kasutab õigeid esmaabi ja transpordi võtteid, arvestades kannatanu seisundit ja sündmuse liiki ning kasutades põhiauto standardvarustust; taaselustab vastavalt normidele;
6. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga, juhib meeskonda; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas;
7. kasutab oma töös eesti keelt vastavalt seadusega kehtestatud nõuetele;
8. järgib oma töös päästeteenistuja väärtusi ja eetikakoodeksit ning ametniku eetikakoodeksit, teeb ennetustööd.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-11042018-1.3/2k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.04.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Päästeteenistus
Kutse grupp: Päästja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 1 Juhid
13 Põhitegevuse ja valdkondade juhid
134 Kutseteenuste juhid
1349 Kutseteenuste juhid, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Häli Allas Päästeameti päästetöö osakond
Indrek Ints Päästeameti ennetustöö osakond
Karin Kasetalu Päästeameti personali ja asjaajamise osakond
Aivar Kilp Päästeameti päästetöö osakond
Aivar Lepp ROTAL (EPTAÜ), Ida päästekeskuse Rakvere korrapidamisgrupp
Stella Polikarpus Sisekaitseakadeemia päästekolledž
Gert Teder Päästeameti Põhja päästekeskuse Lilleküla päästekomando

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist