Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Fotograaf, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Fotograaf, tase 4
EN: Professional Photographer, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 25.04.2018
Kehtib kuni: 24.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Kutsestandard kantakse arhiivi Kultuuri Kutsenõukogu 19.04.2023 otsusega nr 28/3.1

-----------------------------
25.04.2018 Kutsestandard uuendati seoses kehtivusaja lõppemisega. Uuendamisel täpsustati sõnastust ning muudeti kutsestandardite struktuuri: kompetents Professionaalne enesearendamine, portfoolio loomine sisaldab varem eraldi seisnud kompetentsi Juhendamine ja koolitamine kompetentsusnõudeid, varem kompetentsis Portfoolio loomine, reklaamimine, turundamine ja enesearendamine (uue ...
nimega Professionaalne enesearendamine, portfoolio loomine) sisaldunud reklaamimise ja turundamise kompetents on nüüd kirjeldatud kompetentsis Ettevõtlus; endise nimega kompetents Töö lähteülesande analüüsimine ja kooskõlastamine on uues kutsestandardis nimega Töövoo analüüsimine ja kooskõlastamine. Uutest versioonidest on välja jäetud valitavad kompetentsid Fotokaameraga filmimine ning Skaneerimine ja repro, kuna nende järele puudub vajadus.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Tallinna Polütehnikum Fotograaf 127717 442 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013) 1/6 26.10.2018 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Fotograafi töö põhiülesanne on jäädvustada sündmusi ja olukordi. Tihti tuleb tal selleks ise valgust ja sobilikke olukordi kujundada või luua. Fotograafil peab olema hea kompositsiooni- ja värvitaju ning ta peab valdama erialaseid teadmisi. Tänapäeval on fotograafi lahutamatu töövahend tavapärase fo...totehnika kõrval arvuti, erialaprogrammide tundmine ja võime nendega töötada.

Fotograaf, tase 4 täidab enamlevinuid fotograafi tööülesandeid. Ta on praktiseerinud juhendaja käe all või omab vähest fotograafi töökogemust. 4. taseme fotograaf töötab iseseisvalt tavapärastes olukordades, ta valdab tööprotsessi, alates planeerimisest kuni töö üleandmiseni.

Lisaks fotograaf, tase 4-le tegutseb kutsealal ka:
fotograaf, tase 5, kes täidab mitmekülgseid fotograafi tööülesandeid. Valdab tööprotsessi, alates planeerimisest kuni töö üleandmiseni. Tavapäraselt keskendub valitud fotovaldkonnale, tundes seda süvitsi.
fotograaf, tase 6, kes on oma ala tunnustatud meister, arendab valdkonda ja on arvamusliider. Tavapäraselt keskendub ta valitud fotovaldkonnale, tundes valdkonda süvitsi, on võimeline töötama suures meeskonnas ja rahvusvaheliste klientidega, suudab olla protsessi loovjuht.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Professionaalne enesearendamine, portfoolio loomine
1. Fotograafia žanrite valdamine.
2. Portfoolio loomine.
3. Professionaalne enesearendamine.

A.2.2 Töövoo analüüsimine ja kooskõlastamine
1. Lähteülesande analüüsimine ja hinnapakkumise koostamine.
2. Idee arendamine ja võtte kavand...
amine.
3. Lõplik kooskõlastamine tellijaga.

A.2.3 Fotografeerimine
1. Võtte tehniline eeltöö.
2. Fototehnika ja valguse käsitlemine võttel, töö kompositsiooniga.
3. Töö pildistatavatega.

A.2.4 Võttejärgne töö
1. Failihaldus.
2. Pilditöötlus.
3. Töö üleandmine ja tagasiside kogumine.

A.2.5 Ettevõtlus
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine.
2. Reklaamimine, turundus ja müük.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Fotograafi tööaeg ja -keskkond on varieeruvad, sõltudes nt tellija soovidest, võtte eripärast, ilmastikust jms. Töötatakse ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.
A.4 Töövahendid
Fotograafi töövahendid on võttetehnika, valgustehnika, pilditöötluseks vajalik arvutitehnika ja -programmid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Fotograafi töös on olulised ruumi-, värvi- ja kujunditaju, empaatiavõime, otsustusvõime, analüüsivõime, vastutustunne, püsivus- ja rutiinitaluvus, koostöövalmidus, täpsus, tehniline vaist.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Fotograaf, tase 4 on keskharidusega, kutseoskused on omandatud kutseõppeasutuses või töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Fotograaf.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kompetentsid.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Professionaalne enesearendamine, portfoolio loomine 4

Tegevusnäitajad:
1. omab baasoskusi erinevates fotograafia žanrites (nt portree- ja grupifoto, tootefoto ja fotolavastus, pressifoto, sündmusfoto, arhitektuurifoto);
2. valib portfooliosse fotod oma parimatest töödest; vajadusel loob eeldused näidistööde pildistamiseks ning pildistab fotod spetsiaalselt portfoolio tarvis; loob sobivas vormis portfoolio;
3. hoiab enda erialased oskused tasemel, arvestades tehnoloogia arengut, trende, turu ootusi jms; arendab professionaalseid oskusi, nt osaledes erialakoolitustel, lugedes erialakirjandust ning jälgides meediat; kogub kolleegidelt ja klientidelt tagasisidet ning arvestab sellega.
B.2.2 Töövoo analüüsimine ja kooskõlastamine 4

Tegevusnäitajad:
1. viib end kurssi tellija eesmärkide ja soovidega; täpsustab töö valmimise tähtaja ja lõppväljundi (kogus, formaat jms); analüüsib ülesannet, lähtudes tellija soovist, arvestades enda võimekust ja tehnilisi oskusi; kooskõlastab tellijaga piltide kasutusõigused; koostab esmase hinnapakkumise vastavalt lähteülesandele, arvestades oma töö hulgaga;
2. lähteülesande analüüsi tulemusena valib pildistamise aja ja koha, sobiva tehnilise varustuse ja võtte meetodi (fookuskaugus, teravussügavus jms), lähtudes töö eesmärgist;
3. fikseerib tellijaga fotografeerimise ajakava, eelarve ja arveldustingimused (maksevormid-viisid jms) ning vajadusel sõlmib lepingu vastavalt seadusandlusele; lepib kokku valmis tööde formaadi, koguse ja üle andmise tähtaja.
B.2.3 Fotografeerimine 4

Tegevusnäitajad:
1. komplekteerib (vajadusel rendib) võttetehnika; kontrollib toiteallikate, salvestusmeediumite, valgustehnika jm tehnilist korrasolekut;
2. lähtudes töö eesmärgist valib pildistamismeetodi, fookuskauguse, ava ja sügavusteravuse, hindab olemasolevat valgust, selle suunda, värvust, intensiivsust ja kontrasti vastavalt soovitud kompositsioonile; otsustab lisatehnika, -valguse vajaduse;
3. selgitab pildistatavatele soovitud eesmärki korrektselt ja arusaadavalt; loob pildistamiseks sobiva atmosfääri; suunab ja juhendab pildistatavaid, poose, emotsioone ja liikumist, lähtudes soovitud eesmärgist.
B.2.4 Võttejärgne töö 4

Tegevusnäitajad:
1. varundab pildistatud materjali; analüüsib pilte ja valib pildid vastavalt lähteülesandele (vajadusel kooskõlastab kliendiga);
2. valib sobiliku programmi ja optimaalse töövoo, lähtudes lõppeesmärgist; valdab baasoskuste tasemel RAW faili (toorfaili) töötlust; lisaks eemaldab vajadusel fotolt defektid ja müra ning teravustab; kadreerib foto jms vastavalt soovitud kompositsioonile; kooskõlastab kliendiga fotode eritöötluse ning teostab selle vastavalt kokkuleppele, arvestades oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel kaasab pilditöötlusspetsialisti; vormistab töö vastavalt lõppväljundile, valides sobiva formaadi ja meediumi;
3. annab tellitud töö üle kliendile; väljastab nõuetekohase arve; lepib kliendiga kokku fotograafi poolse piltide kasutusõiguse (sotsiaalmeedia, koduleht, portfoolio jms); kogub tagasisidet oma töö ja protsessi kohta; analüüsib tagasisidet ning arvestab sellega oma edasises tegevuses.
B.2.5 Ettevõtlus 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib tegutsemiseks sobiva ettevõtlusvormi või liitub kollektiiviga;
2. loob blogi ja/või kodulehe ning uuendab ja ajakohastab neid pidevalt; tutvub turu olukorraga; teeb ennast nähtavaks, kasutades selleks sotsiaalmeedia võimalusi; koostab pakkumised võimalikele klientidele; kujundab toote ja/või teenuse hinna.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.6 Fotograaf, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 1 Digioskused); kasutab erialaseid, sh ingliskeelseid programme;
2. kasutab korrektset suhtlemiskeelt ja erialaterminoloogiat;
3. valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; suhtleb edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega; hindab adekvaatselt suhtlemispartnerit ja -situatsiooni, reageerib ootamatutele olukordadele sobivalt; väljendab oma seisukoha kindlalt ja hinnanguvabalt; probleemolukordades leiab kompromisse;
4. järgib ohutus- ja keskkonnanõudeid, arvestades inimeste ja töökeskkonnaga; järgib valdkonnaga seonduvaid õigusakte;
5. arendab ennast erialaselt; on kursis valdkonna uuendustega.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 19-25042018-1.7/5k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 25.04.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Kunst, fotograafia ja disain
Kutse grupp: Fotograaf
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms valdkonna keskastme spetsialistid
343 Kunsti-, kultuuri- ja kulinaariavaldkonna keskastme spetsialistid
3431 Fotograafid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0211 Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
74 Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Jarek Jõepera Estonianphoto
Kaupo Kikkas Eestifoto Stuudio
Elina Malleus Tallinna Polütehnikum
Urmas Ääro Eesti Fotograafide Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist