Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7
EN: Diploma Energy Efficiency Specialist, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
  • Energiakasutuse modelleerija, tase 7
  • Hoonete energiaaudiitor, tase 7
Kehtib alates: 22.06.2018
Kehtib kuni: 19.06.2023
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
• Lisati hoonete energiaaudiitori 7. taseme osakutse.
• A.1-s kirjeldatakse selgelt eristatavad pädevuspiirangud tasemete vahel.
• Kompetentside tegevusnäitajad sõnastati kas detailsemalt lahti või vastupidi, koondati üldsõnalisemateks kokku.
• Lisati uus kompetents, mis tekkinud alles lähiaastatel – ettevõtete (ehk teenuste) energiaauditi tegemine.
• Läbivad kompetentsid sõnastati ümber ühtlustades need teiste ehitusvaldkonna kutsete läbivate kompetentsidega.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Energiatõhususe spetsialisti töö põhieesmärk on ehitiste energiatõhususe hindamine ning nõustamine, lähtudes säästva arengu printsiipidest, kutse-eetikast, kaasaegsetest insenerteadmistest ja heast konsulteerimis- ja ehitustavast.

Energiatõhususe kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestanda...
rdid:
- Hoonete energiaaudiitor, tase 6
- Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7
- Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8
Selles kutsestandardis on kirjeldatud diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 kutsealane kompetentsus.

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 on ehitusseadustiku mõistes pädev isik, kes on valmis töötama interdistsiplinaarses meeskonnas koos sidusvaldkondade spetsialistidega, vajadusel kaasama ja juhendama ka teisi spetsialiste ning võtma vastutuse meeskonna töö tulemuste eest.
Ta koostab oma pädevuse piires iseseisvalt ja omal vastutusel ettevõtete ja hoonete energiaauditeid, väljastab olemasolevatele, projekteeritavatele, oluliselt rekonstrueeritavatele või uutele hoonetele energiamärgiseid ning nõustab ettevõtete ja hoonete energiatõhususe valdkonnas.

Diplomeeritud energiatõhususte spetsialist, tase 7 kutsetunnistusega isik on pädev tegutsema iseseisvalt ja omal vastutusel (sh koostama eelmainitud energiaauditeid) järgmiste piirangute ulatuses:
I ETTEVÕTTED, mille
a) aastane summaarne energiatarbimine on alla 5000 MWh ja
b) lokaalse energiatootmise maksimaalne koguvõimsus on 1 MW

II HOONED, mis on ehitise kasutamise otstarbe¹ kohaselt
a) elamud koodiga 11 000
b) mitteelamud koodiga 12 000, välja arvatud
- kõrgendatud sisekliima nõuetega hooned või ruumid (õhu puhtus, temperatuur, müra, niiskus jne), nt haiglad, muuseumid, puhasruumid
- tootmishooned, millel on erinõuded sisekliimale
- veekeskused, ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- kõrgendatud tuleohuga hooned

Loetletud piiranguid ületavaid töid võib 7. taseme diplomeeritud energiatõhususe spetsialist teha ainult kõrgema kvalifikatsioonitasemega energiatõhususe spetsialisti juhendamisel ja vastutusel, osaledes töödes kas meeskonna liikmena või täites selgelt piiritletud tööülesandeid.
Eelpool loetletud piirangud ei laiene ehitise energiakasutuse modellerimise tegevusele.

Energiatõhususe spetsialist, tase 7 kutse sisaldab kahte osakutset:
• Energiakasutuse modelleerija, tase 7
Osakutse energiakasutuse modelleerija, tase 7 on ehitusseadustiku mõistes pädev isik, kes koostab iseseisvalt ja omal vastusel projekteeritava või oluliselt rekonstrueeritava hoone energiamärgise arvutuslikul ja lihtsustatud tõendamismeetodil.
• Hoonete energiaaudiitor, tase 7
Hoonete energiaaudiitor, tase 7 on ehitusseadustiku mõistes pädev isik, kes teostab iseseisvalt ja omal vastutusel ning oma pädevuse piires hoonete energiaauditeid ning väljastab energiamärgiseid olemasolevatele hoonetele ja lihtsustatud tõendamismeetodil projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele.
________________________
¹ - MKM määrus 02.06.2015 nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Olemasoleva ehitise olukorra hindamine
1. Lähteandmete kogumine ja analüüs
2. Tegevusplaani koostamine
3. Sidusspetsialistide kaasamine
4. Objekti ülevaatamine
5. Mõõdistustööde tegemine
6. Tehno- ja elektrisüsteemide toimimise hindamine
7. Piirdetarindite seisukorra hindamine
8. Sisek...
liima seisukorra hindamine
9. Tehnoloogiliste seadmete mõju hindamine
10. Energiatarbimise analüüsi koostamine
11. Ehitise energiatarbimise arvutamine
12. Vajakajäämiste fikseerimine ja parendusettepanekute tegemine

A.2.2 Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine
1. Meetmete maksumuse ja säästu hindamine
2. Meetmete teostatavuse hindamine
3. Meetmete majandusliku otstarbekuse hindamine
4. Aruande koostamine

A.2.3 Ehitiste energiaauditi koostamine
1. Ehitiste energiaauditi koostamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Objekti tehnosüsteemidele hinnangu andmine
3. Objekti energia eritarbimise näitajate analüüs
4. Energiatõhususe meetmete prioriteetide määratlemine
5. Koondhinnangu koostamine ja parandusettepanekute esitamine
6. Energiaauditi vormistamine

A.2.4 Ettevõtte energiaauditi koostamine
1. Ettevõtte energiaauditi koostamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Tegevusplaani koostamine
4. Sidusspetsialistide kaasamine
5. Objekti ülevaatamine
6. Mõõdistustööde tegemine
7. Ehitiste olemasoleva olukorra hindamine
8. Tööstusliku, või kaubandusliku protsessi või käitise või teenuse energiatarbimise hindamine
9. Ettevõtte energiatarbimise koondanalüüsi või eriosa analüüsi koostamine
10. Vajakajäämiste fikseerimine ja parendusettepanekute tegemine

A.2.5 Energiatõhususealane nõustamine ja projektides osalemine
1. Energiatõhususealane nõustamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Säästukavandite koostamine
3. Prognooside ja arengustsenaariumite koostamine
4. Energiatõhususe alastes projektides osalemine
5. Eksperthinnangute koostamine

A.2.6 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele
1. Energiamärgise koostamine
2. Energiamärgise väljastamine

A.2.7 Ehitise energiakasutuse modellerimine ja arvutusliku energiamärgise koostamine
1. Lähteandmete kogumine ja analüüs
2. Energiakasutuse arvutamine
3. Hoonete energiakasutuse modelleerimine
4. Energiatõhususe miinimumnõuete tõendamine
5. Projekteerimismeeskonna ja tellija nõustamine
6. Projektilahendusele hinnangu andmine
7. Ehitusprojekti energiatõhususe osa koostamine
8. Väljastatava energiamärgise vormistamine

OSAKUTSED:
Energiakasutuse modelleerija, tase 7 koosneb tööosast A.2.7 Ehitise energiakasutuse modellerimine ja arvutusliku energiamärgise koostamine

Hoonete energiaaudiitor, tase 7 koosneb tööosadest A.2.1 Olemasoleva ehitise olukorra hindamine, A.2.2 Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine, A.2.3 Ehitiste energiaauditi koostamine ja A.2.6 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Töötab põhiliselt büroos, aga ka objektidel, kus tuleb objektiga tutvuda, sh teha vajalikud mõõdistused ja viia läbi intervjuud. Vajadusel tuleb kasutada objekti eripärast tulenevaid spetsiaalseid tööriideid ja kaitsevahendeid ning juhinduda üldistest tööohutuse nõuetest. Objektid võivad paikneda er...inevates piirkondades, mistõttu on töö paindliku režiimiga ja vahelduva tempoga.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Tavapärane kontoritehnika (arvutid, kommunikatsiooniseadmed jms) ja –tarkvara (tekstitöötlus, tabelarvutus, internetisuhtlus jms), spetsiaalsed arvutusprogrammid ning mõõtetehnika.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab innovaatilist, keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsioskust , täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme diplomeeritud energiatõhususe spetsialistina töötaval isikul on tehnikaalane kõrgharidus ja läbitud täiendõpe ning erialane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Energiaaudiitor, energiamärgise väljastaja, energiakasutuse modelleerija, energiaekspert, energiatõhususe projektijuht, - konsultant.
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
a) Ehitusseadustik ja selle asjakohased rakendusaktid, sh:
MKM 03.06.2015.a määrus nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“,
MKM 05.06.2015.a määrus nr 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“,
MKM 30.04.2015.a määrus nr 36 „Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele“,
MKM 08...
.04.2015.a määrus nr 28 „Elamu energiaauditile esitatavad nõuded“
b) Energiamajanduse korralduse seadus ja selle asjakohased rakendusaktid
c) Ehitusprojekt EVS 932
d) EVS-EN 15251, EVS-EN 16798-3

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 kutse saamiseks on vaja tõendada kõik kutsespetsiifilised (B.2.1 – B.2.7) ja läbivad (B.2.8) kompetentsid.
Energiakasutuse modelleerija, tase 7 osakutse saamiseks on vaja tõendada kompetents B.2.7.
Hoonete energiaaudiitor, tase 7 osakutse saamisek...
s on vaja tõendada kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.3 ja B.2.6.
Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Olemasoleva ehitise olukorra hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette lähteandmete kogumise tabelid ja vormid. Hangib vajalikud lähteandmed ja -dokumentatsiooni ning hindab nende adekvaatsust ja piisavust.
2. Koostab detailse tegevusplaani ja ajakava, vajadusel täpsustab tellijaga töö lähteülesannet. Kooskõlastab tellijaga ülevaatuse aja ja koostöös temaga korraldab ligipääsu kõigile objekti auditeeritavatele osadele ja tehnosüsteemidele (nt elektrijaotla, soojussõlm).
3. Hindab sidusspetsialistide kaasamise vajadust. Vajadusel kaasab spetsialistid ja jaotab neile tööülesandeid.
4. Teeb ise või korraldab lähteülesandest ja töö eesmärkidest lähtudes objekti ülevaatuse
5. Teeb ise või korraldab eelnevalt ettevalmistatud mõõteriistadega vajalikud mõõdistused või tellib mõõtetööd.
6. Hindab kütte-, tarbevee-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemi, automaatika, elektripaigaldise, valgustusseadmete ja taastuvenergiasüsteemide toimimist, lähtudes energiatõhususe printsiipidest.
7. Hindab piirdetarindite seisukorda, sh. soojusläbivust, õhulekkeid ja niiskusrežiimi lähtudes energiatõhususe printsiipidest.
8. Hindab hoone sisekliima seisukorda, lähtudes hoone kasutusotstarbest ja tegelikult kasutamisest.
9. Hindab tehnoloogiliste seadmete mõju ehitise energiatõhususele ja sisekliimale.
10. Hindab saadud andmeid analoogiliste objektidega. Koostab vastavalt tellimusele analüüsi, vormistades selle graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa selgelt, arusaadavalt ja korrektset erialaterminoloogiat kasutades.
11. Arvutab ehitise aastase energiatarbimisi kasutades erinevaid arvutusmeetodeid (nt kraadpäevad, dünaamiline simulatsioon jne).
12. Määratleb olulisemad puudujäägid ja võimalused tehnilise olukorra parandamiseks ning annab soovitusi energiatõhususe tõstmiseks.

Teadmised:
1) mõõteriistad ja vahendid;
2) kütte- , tarbevee-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemi, elektripaigaldise ning valgustusseadmete efektiivsuse mõõtmise meetodid;
3) soojusläbivus, õhulekked ja niiskusrežiim;
4) tehnosüsteemide toimimispõhimõtted;
5) asjakohased õigusaktid, standardid, meetodid.
B.2.2 Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Hindab võimalike tõhususe meetmete elluviimise eeldatavat maksumust ja saavutatavat säästu naturaalühikutes ja rahalist säästu.
2. Analüüsib võimalike tõhususe meetmete elluviimise teostatavust, lähtudes tehnilistest aspektidest, kulutõhususest, turu võimalustest, keskkonnatingimustest, riskidest, innovaatilisusest jms. aspektidest.
3. Määrab energiakasutuse ja -tootmise baasstsenaariumi. Analüüsib tervikut silmas pidades ja üldistusi tehes võimalike tõhususe meetmete elluviimise tehnilis-majanduslikku otstarbekust. Kasutab erinevaid majandusliku tasuvuse hindamise meetodeid, nt NPV, IRR jne. Teostab tundlikkuse analüüsi erinevate muutujate mõju suhtes.
4. Koostab vastavalt tellimusele aruande, vormistades selle graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa selgelt, arusaadavalt ka korrektset erialast terminoloogiat kasutades.

Teadmised:
1) energiatõhususe meetmed;
2) energiatarbimise arvutusmeetodid, k.a dünaamiline simulatsioon;
3) diskonteerimisel põhinevad majandusliku tasuvuse hindamise meetodid;
4) asjakohased õigusaktid, standardid, meetodid.
B.2.3 Ehitise energiaauditi koostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Esitab oma pädevuse piires kontsentreeritult kõigi auditeeritavate tehnosüsteemide üldiseloomustuse ja annab hinnangu nende seisukorrale.
2. Analüüsib ja annab oma pädevuse piires hinnangu auditeeritava objekti energia eritarbimise näitajatele ja võrdleb neid sama objekti eelnevate aastate tarbimisega ning ka teiste sarnaste objektide eritarbimise näitajatega.
3. Esitab auditeeritavale objektile sobilikke meetmeid prioriteetnimistuna, lähtudes tehnilis-majanduslikust tasuvusarvutusest.
4. Esitab oma pädevuse piires auditeeritava objekti kohta kokkuvõtliku hinnangu ja ettepanekud parendusmeetmete kohta kujul, mis on arusaadav objekti omanikule ja haldajale.
5. Koostab oma pädevuse piires või kõrgema kvalifikatsiooniga energiatõhususe spetsialisti juhendamisel tellimusele ja lähteülesandele vastava auditi aruande, vormistades selle graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa selgelt, loetavalt ja arusaadavalt.

Teadmised:
1) auditeerimisega seotud õigusaktid;
2) auditeerimiseks vajalikud meetodid, standardid jms;
3) kütuste, elektri ja soojuse hinnad, sh energia ülekandetasud jms;
4) energiasäästumeetmed;
5) auditi aruande vormid.
B.2.4 Ettevõtte energiaauditi koostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Koostab ettevõtte energiaauditi, lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud pädevuse piiridest. Pädevuse piire ületavate ettevõtte energiaauditi koostamisel töötab meeskonna liikmena või kõrgema kvalifikatsiooniga kolleegi juhendamisel ja vastutusel ning täidab talle antud tööülesandeid.
2. Valmistab ette lähteandmete kogumise tabelid ja vormid. Hangib vajalikud lähteandmed ja -dokumentatsiooni ning hindab nende adekvaatsust ja piisavust.
3. Koostab detailse tegevusplaani ja ajakava, vajadusel täpsustab tellijaga töö lähteülesannet. Kooskõlastab tellijaga ülevaatuse aja ja koostöös temaga korraldab ligipääsu kõigile objekti auditeeritavatele osadele ja tehnosüsteemidele (nt elektrijaotla, soojussõlm).
4. Hindab sidusspetsialistide kaasamise vajadust. Vajadusel kaasab spetsialistid ja jaotab neile tööülesandeid.
5. Kooskõlastab tellijaga auditeerimise aja ja koostöös temaga korraldab ligipääsu kõigile ettevõtte auditeeritavatele andmetele ja komponentidele. Teeb ettevõtte ülevaatuse.
6. Teeb vajalikud mõõdistused või tellib mõõtetööd.
7. Hindab ehitiste olemasolevat olukorda.
8. Hindab tööstusliku või kaubanduslikku protsessi või käitist või teenuste energiatarbimist.
9. Koostab oma pädevuse piires ettevõtte energiabilansi koondanalüüsi või erinevate energialiikide lõikes.
10. Määratleb olulisemad puudujäägid ja võimalused energiatõhususe parandamiseks ning annab oma pädevuse piires soovitusi energiatõhususe tõstmiseks, kas osaliselt või ettevõttes tervikuna.

Teadmised:
1) auditeerimisega seotud õigusaktid;
2) auditeerimiseks vajalikud meetodid, standardid jms;
3) energiasäästumeetmed;
4) auditi aruande vormid.
B.2.5 Energiatõhususealane nõustamine ja projektides osalemine 7

Tegevusnäitajad:
1. Nõustab kliente lähtudes kutsestandardi A.1 kutsekirjelduses loetletud pädevuse piiridest.
2. Lahendab loominguliselt ja innovaatiliselt energiatõhususe alaseid probleeme, kavandab ja pakub välja lahendusi säästlikuks ja jätkusuutlikuks energiakasutuseks.
3. Prognoosib tulevast energiatarbimist ja pakub erinevaid arengustsenaariumeid, hinnates nende tasuvust ja otstarbekust.
4. Osaleb energiatõhususe valdkonna spetsialistina erinevates projektides (nt arengukavad, planeeringud jne.)
5. Koostab oma pädevuse piires energiatõhususe alaseid eksperthinnanguid, ja -arvamusi.

Teadmised:
1) taastuvenergia kasutamise võimalused ja nende mõju energiatõhususele
2) energiatõhusust käsitlevad õigusaktid;
3) asjakohased standardid, meetodid;
4) taastuvenergia meetmete mõju keskkonnale.
B.2.6 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab energiamärgise lähtudes mõõdetud energiakasutusest.
2. Täidab korrektselt ja vastavalt nõuetele energiamärgise vormi ja selle lisad.

Teadmised:
1) hoonete energiamärgise väljastamist käsitlevad õigusaktid, meetodid, standardid jms.
B.2.7 Ehitise energiakasutuse modellerimine ja arvutusliku energiamärgise koostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib lähteandmete piisavust energiakasutuse modelleerimiseks ja energiamärgise koostamiseks.
2. Arvutab asjakohast tarkvara ja metoodikat kasutades hoonete energiakasutust.
3. Modelleerib hoonete energiakasutust kasutades asjakohast tarkvara ja metoodikat.
4. Tõendab projekteeritavate ja oluliselt rekonstrueeritavate hoonete vastavust õigusaktidega sätestatud energiatõhususe nõuetele.
5. Nõustab oma pädevuse piires hoone projekteerimismeeskonda ja tellijat energiatõhusust mõjutavate parameetrite teemal.
6. Annab oma pädevuse piires hinnangu projektlahenduste sobivusele, lähtudes õigusaktides kehtestatud nõuetest ja energiatõhususe seisukohast.
7. Koostab oma pädevuse piires ehitusprojekti energiatõhususe osa, lähtudes õigusaktides ja standardites esitatud nõuetest.
8. Täidab korrektselt ja vastavalt nõuetele energiamärgise vormi ja selle lisad. Sisestab energiamärgist käsitleva informatsiooni riiklikusse registrisse.

Teadmised:
1) ehitiste energiatõhusust käsitlevad õigusaktid;
2) dünaamilise soojuslevi arvutamise metoodika;
3) dünaamilise soojuslevi arvutamise tarkvara kasutusoskus;
4) hoonete energiamärgise väljastamist käsitlevad õigusaktid, meetodid, standardid jms ja nende kasutusala;
5) erinevate hoonetüüpide energiamärgise vormid;
6) asjakohased projekteerimist käsitlevad standardid ja õigusaktid.
Osakutsega seotud kompetentsid
Energiakasutuse modelleerija, tase 7 EKR tase: 7
  Kompetents EKR tase
B.2.7 Ehitise energiakasutuse modellerimine ja arvutusliku energiamärgise koostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Kontrollib lähteandmete piisavust energiakasutuse modelleerimiseks ja energiamärgise koostamiseks.
2. Arvutab asjakohast tarkvara ja metoodikat kasutades hoonete energiakasutust.
3. Modelleerib hoonete energiakasutust kasutades asjakohast tarkvara ja metoodikat.
4. Tõendab projekteeritavate ja oluliselt rekonstrueeritavate hoonete vastavust õigusaktidega sätestatud energiatõhususe nõuetele.
5. Nõustab oma pädevuse piires hoone projekteerimismeeskonda ja tellijat energiatõhusust mõjutavate parameetrite teemal.
6. Annab oma pädevuse piires hinnangu projektlahenduste sobivusele, lähtudes õigusaktides kehtestatud nõuetest ja energiatõhususe seisukohast.
7. Koostab oma pädevuse piires ehitusprojekti energiatõhususe osa, lähtudes õigusaktides ja standardites esitatud nõuetest.
8. Täidab korrektselt ja vastavalt nõuetele energiamärgise vormi ja selle lisad. Sisestab energiamärgist käsitleva informatsiooni riiklikusse registrisse.

Teadmised:
1) ehitiste energiatõhusust käsitlevad õigusaktid;
2) dünaamilise soojuslevi arvutamise metoodika;
3) dünaamilise soojuslevi arvutamise tarkvara kasutusoskus;
4) hoonete energiamärgise väljastamist käsitlevad õigusaktid, meetodid, standardid jms ja nende kasutusala;
5) erinevate hoonetüüpide energiamärgise vormid;
6) asjakohased projekteerimist käsitlevad standardid ja õigusaktid.
 
Hoonete energiaaudiitor, tase 7 EKR tase: 7
  Kompetents EKR tase
B.2.1 Olemasoleva ehitise olukorra hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Valmistab ette lähteandmete kogumise tabelid ja vormid. Hangib vajalikud lähteandmed ja -dokumentatsiooni ning hindab nende adekvaatsust ja piisavust.
2. Koostab detailse tegevusplaani ja ajakava, vajadusel täpsustab tellijaga töö lähteülesannet. Kooskõlastab tellijaga ülevaatuse aja ja koostöös temaga korraldab ligipääsu kõigile objekti auditeeritavatele osadele ja tehnosüsteemidele (nt elektrijaotla, soojussõlm).
3. Hindab sidusspetsialistide kaasamise vajadust. Vajadusel kaasab spetsialistid ja jaotab neile tööülesandeid.
4. Teeb ise või korraldab lähteülesandest ja töö eesmärkidest lähtudes objekti ülevaatuse
5. Teeb ise või korraldab eelnevalt ettevalmistatud mõõteriistadega vajalikud mõõdistused või tellib mõõtetööd.
6. Hindab kütte-, tarbevee-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemi, automaatika, elektripaigaldise, valgustusseadmete ja taastuvenergiasüsteemide toimimist, lähtudes energiatõhususe printsiipidest.
7. Hindab piirdetarindite seisukorda, sh. soojusläbivust, õhulekkeid ja niiskusrežiimi lähtudes energiatõhususe printsiipidest.
8. Hindab hoone sisekliima seisukorda, lähtudes hoone kasutusotstarbest ja tegelikult kasutamisest.
9. Hindab tehnoloogiliste seadmete mõju ehitise energiatõhususele ja sisekliimale.
10. Hindab saadud andmeid analoogiliste objektidega. Koostab vastavalt tellimusele analüüsi, vormistades selle graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa selgelt, arusaadavalt ja korrektset erialaterminoloogiat kasutades.
11. Arvutab ehitise aastase energiatarbimisi kasutades erinevaid arvutusmeetodeid (nt kraadpäevad, dünaamiline simulatsioon jne).
12. Määratleb olulisemad puudujäägid ja võimalused tehnilise olukorra parandamiseks ning annab soovitusi energiatõhususe tõstmiseks.

Teadmised:
1) mõõteriistad ja vahendid;
2) kütte- , tarbevee-, jahutus- ja ventilatsioonisüsteemi, elektripaigaldise ning valgustusseadmete efektiivsuse mõõtmise meetodid;
3) soojusläbivus, õhulekked ja niiskusrežiim;
4) tehnosüsteemide toimimispõhimõtted;
5) asjakohased õigusaktid, standardid, meetodid.
B.2.2 Tehnilis-majandusliku analüüsi teostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Hindab võimalike tõhususe meetmete elluviimise eeldatavat maksumust ja saavutatavat säästu naturaalühikutes ja rahalist säästu.
2. Analüüsib võimalike tõhususe meetmete elluviimise teostatavust, lähtudes tehnilistest aspektidest, kulutõhususest, turu võimalustest, keskkonnatingimustest, riskidest, innovaatilisusest jms. aspektidest.
3. Määrab energiakasutuse ja -tootmise baasstsenaariumi. Analüüsib tervikut silmas pidades ja üldistusi tehes võimalike tõhususe meetmete elluviimise tehnilis-majanduslikku otstarbekust. Kasutab erinevaid majandusliku tasuvuse hindamise meetodeid, nt NPV, IRR jne. Teostab tundlikkuse analüüsi erinevate muutujate mõju suhtes.
4. Koostab vastavalt tellimusele aruande, vormistades selle graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa selgelt, arusaadavalt ka korrektset erialast terminoloogiat kasutades.

Teadmised:
1) energiatõhususe meetmed;
2) energiatarbimise arvutusmeetodid, k.a dünaamiline simulatsioon;
3) diskonteerimisel põhinevad majandusliku tasuvuse hindamise meetodid;
4) asjakohased õigusaktid, standardid, meetodid.
B.2.3 Ehitise energiaauditi koostamine 7

Tegevusnäitajad:
1. Esitab oma pädevuse piires kontsentreeritult kõigi auditeeritavate tehnosüsteemide üldiseloomustuse ja annab hinnangu nende seisukorrale.
2. Analüüsib ja annab oma pädevuse piires hinnangu auditeeritava objekti energia eritarbimise näitajatele ja võrdleb neid sama objekti eelnevate aastate tarbimisega ning ka teiste sarnaste objektide eritarbimise näitajatega.
3. Esitab auditeeritavale objektile sobilikke meetmeid prioriteetnimistuna, lähtudes tehnilis-majanduslikust tasuvusarvutusest.
4. Esitab oma pädevuse piires auditeeritava objekti kohta kokkuvõtliku hinnangu ja ettepanekud parendusmeetmete kohta kujul, mis on arusaadav objekti omanikule ja haldajale.
5. Koostab oma pädevuse piires või kõrgema kvalifikatsiooniga energiatõhususe spetsialisti juhendamisel tellimusele ja lähteülesandele vastava auditi aruande, vormistades selle graafilise, tekstilise ja illustratiivse osa selgelt, loetavalt ja arusaadavalt.

Teadmised:
1) auditeerimisega seotud õigusaktid;
2) auditeerimiseks vajalikud meetodid, standardid jms;
3) kütuste, elektri ja soojuse hinnad, sh energia ülekandetasud jms;
4) energiasäästumeetmed;
5) auditi aruande vormid.
B.2.6 Energiamärgise koostamine ja väljastamine olemasolevatele hoonetele 6

Tegevusnäitajad:
1. Koostab energiamärgise lähtudes mõõdetud energiakasutusest.
2. Täidab korrektselt ja vastavalt nõuetele energiamärgise vormi ja selle lisad.

Teadmised:
1) hoonete energiamärgise väljastamist käsitlevad õigusaktid, meetodid, standardid jms.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. Mõistab energiatõhususe spetsialisti kutse ühiskondliku ja majandusliku rolli olemust ja tähtsust, arvestab sotsiaalsete teguritega ja järgib oma tegevuses energiaaudiitori kutse-eetika nõudeid (Lisa 1 - Energiaaudiitori ja energiatõhususe spetsialisti kutse-eetika ja käitumiskoodeks).
2. On kursis ja arvestab oma töös valdkondlike uuendustega, valdkonna- ja erialase teadmuse ja parimate praktikatega ning õigusaktidest tulenevate nõuetega.
3. Mõistab ja rakendab ressursi- ja energiatõhususe ning säästva arengu põhimõtteid ehitatavas keskkonnas, kasutades probleemide ja tööülesannete lahendamisel asjakohaseid teaduslikke, tehnilisi või tehnoloogilisi lahendusi.
4. Mõistab ja rakendab lähteülesande täitmiseks vajalikke alusuuringutel ja sidusaladel kasutatavaid erinevaid meetodeid. Omab ja laiendab kindlat teoreetilist lähenemist, mis võimaldab kasutusele võtta ka uusi tehnoloogiaid ja süsteeme.
5. On kursis ehitusprojekti teiste osade spetsiifikaga ning nende mõjuga energiatõhususele.
6. Analüüsib enda seniseid kogemusi ja oskusi, hindab oma vajadust enesetäiendamiseks. Osaleb täiendkoolitustel ja kasutab võimalusi enese erialaseks täiendamiseks
7. Toetab oma tegevuse kaudu energiatõhususe laiemat teadvustamist ning väärtustamist ühiskonnas.
8. Osaleb meeskonnatöös või juhib ise töörühma(de) tööd. Suhtub austusega kolleegidesse ja tunneb töökultuuri. Tegutseb vastavalt kokkulepetele, on järjekindel ja vastutab nii enda kui vajadusel ka meeskonna otsuste ja tegude eest. Loob koostööks vajalikke suhtevõrgustikke.
9. Planeerib enda ja vajadusel ka meeskonna tööd ning tegutseb tulemusele orienteeritult, eesmärgiga pakkuda kvaliteetset teenust. Määratleb prioriteedid ning jaotab nendest lähtuvalt ressursid (nt aeg, inimesed).
10. Kasutab koostööpartnerite, töörühmaliikmete või tellijaga suheldes asjakohaseid suhtlemistehnikaid. Selgitab välja ja analüüsib erinevate osapoolte huve ja vajadusi, leiab mõistlikud ja tasakaalustatud lahendused üleskerkinud sisulistele probleemidele. Vahendab tööalast tehnilist informatsiooni kõigile osapooltele arusaadavalt ja selgelt. Orienteerub vastuolulistes ja ebastandardsetes olukordades.
11. Juhindub oma töös töö-, seadmete-, paigaldiste- jms ohutusnõuetest.
12. Rakendab oma töös kõiki energiatõhususe valdkonna puudutavaid inseneriteadmisi, sh ehitusfüüsika, termodünaamika ja soojuslevi protsesside olemus, ehitusfüüsika alused, piirdetarindite põhilahendused ja arvutuspõhimõtted, sisekliima olemus ja selle tagamise põhimõtted, hoonete tehnosüsteemide (KVVKJ) toimimispõhimõtted, hoonete elektri ja automaatikasüsteemide toimimispõhimõtted, lokaalse- ja taastuv energiatootmise põhimõtted, hoonete energiatõhususe arvutuse alused ja selle majanduslik hindamine, alusteadmised ehitiste renoveerimisest.
13. Kasutab oma töös sobivaid ja kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) vahendeid ja võimalusi ning erialaseks tööks vajaminevaid erialaspetsiifilisi tarkvaralahendusi.
14. Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, ohutuse, kommunikatsiooni, sisuloome ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 2 – Digipädevuste enesehindamise skaala).
15. Kasutab oma töös ja dokumentide koostamisel korrektset eesti keelt tasemel B2 ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B1. (Lisa 3 – Keelte oskustasemete kirjeldused).
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 22-22062018-1.2/5k
Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara
Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 22.06.2018
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA
Kutseala: Ehitiste energiatõhusus
Kutse grupp: Energiaaudiitor
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2151 Elektriinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Energiaaudiitori ja energiatõhususe spetsialisti kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Teet Tark Hevac OÜ
Peter Haab Sweco Projekt AS
Tiit Pukk Nivoo Projekt
Tõnu Jõesaar Termopilt Tartu OÜ
Paul Einaste AS Esvika Elekter
Alo Mikola Tallinna Tehnikaülikool
Margus Tali Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Mikk Maivel Riigi Kinnisvara AS

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist