Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Metsur, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Metsur, tase 4
EN: Forest worker, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 11.06.2018
Kehtib kuni: 31.12.2018
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. detsembrini 2022 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: Metsanduse kutsenõukogu otsus nr 17/2019 24.10.2019

---------------------------
Võrreledes eelmise versiooniga on kutsestandardit muudatusteta pikendatud 11.06.2018 kuni 31.12.2018.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Pärnumaa Kutsehariduskeskus Metsur 130437 441 Neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe) (vv alates 01.09.2013) 3/0 11.06.2018 Vastuvõttu ei toimu, õppimine keelatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Metsanduse kutseala koosneb viiest kutsest: raietööline, tase 3, metsur, tase 4, forvarderioperaator, tase 4, harvesterioperaator, tase 4 ja metsanduse spetsialist, tase 5.

Metsur, tase 4 on oskustöötaja, kes teeb ise ja korraldab metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid. Ta juhendab tei...
ste tööd ja võtab vastutuse töötulemuste eest. Metsur juhindub oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest. Puidu varumisel juhindub ta raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues optimaalsed töötingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks. Metsur kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid.
Metsuril on eeldusi luua oma väikeettevõte ning seda majandada.
Metsur, tase 4 sisaldab raietööline, tase 3 kompetentse.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Metsauuenduse rajamine
1. Taimede vedamine ja säilitamine
2. Metsauuendusmaterjali kvaliteedi hindamine
3. Metsauuenduste rajamine
4. Töökvaliteedi hindamine
5. Meeskonna töö juhendamine ja kontrollimine metsauuenduse rajamisel

A.2.2 Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie tegemine...

1. Tööala õigsuses ja ohutuses veendumine
2. Metsakasvatuslik puude valimine
3. Puistu koosseisu kujundamine
4. Võsa- või kettsae hooldamine
5. Töökvaliteedi hindamine
6. Meeskonna töö juhendamine ja kontrollimine metsauuenduse hooldamisel ja valgustusraiel

A.2.3 Hooldus- ja uuendusraie tegemine
1. Raielangi õigsuses ja ohutuses veendumine
2. Metsakasvatuslik puude valimine
3. Puidu sortimendi tootmine
4. Puidu sortimendi mahu hindamine
5. Puidu rinnaspindala hindamine
6. Puidu ja töö kvaliteedi hindamine

A.2.4 Juhtimine ja majandamine
1. Kaastöötajate juhendamine ja nõustamine
2. Töölõigu sujuva toimimise korraldamine
3. Koostööpartneritega kokkulepete sõlmimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
4. taseme metsuri töö toimub põhiliselt looduslikus keskkonnas ja välitingimustes. Metsur on kohustatud kasutama tööosale vastavat turvavarustust ning järgima tööohutusnõudeid.
A.4 Töövahendid
Metsuri põhilisteks töövahenditeks on võsa- ja kettsaag ning labidas, istutustoru, maakirves ja relaskoop.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Metsuri kutse eeldab orienteerumisvõimet looduses, otsustus-, vastutus-, keskendumis- ja nägemisvõimet, koostöö- ja suhtlemisvalmidust ning füüsilist vastupidavust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt on 4. taseme metsuril vähemalt metsandusalane kutseharidus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Metsur, saemeeste brigadir, saemeeste eestööline.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Metsur, tase 4 kutse tõendamiseks on vajalik kompetentside B.2.1-B.2.4 ja B.2.5 (läbiv kompetents) tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Metsauuenduse rajamine 4

Tegevusnäitajad:
1) veab ja säilitab taimi, arvestades taimetüüpi ja säilitusnõudeid;
2) hindab visuaalselt metsauuendusmaterjali kvaliteeti ja valmistab taimed istutamiseks ette lähtudes taimetüübist;
3) rajab metsauuendust, arvestades uuendatava ala tingimusi ja metsauuendusmaterjali tüüpi;
4) juhendab ja kontrollib meeskonna tööd metsauuenduse rajamisel, lähtudes etteantud nõuetest;
5) hindab töö kvaliteeti ja nõuetele vastavust, lähtudes tööülesandest (taimede kinnitustugevus pinnases, istutussügavus, istutuskoha valik, istutuse algtihedus).

Teadmised:
1) istutusvõtted;
2) metsauuendusmaterjalide tüübid ja nende säilitusnõuded;
3) metsabioloogia alused, sh põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused ja kasvatamise alused;
4) metsatüpoloogia alused;
5) GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted;
6) keskkonnakaitse alused;
7) töökeskkonna ja -ohutuse alused.

Hindamismeetod(id):
kirjalik ülesanne ja intervjuu
B.2.2 Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) veendub tööala õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või GPS-seadet;
2) valib kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm);
3) raiub tulevikupuistu koosseisu mittesobivad puud, kasutades võsa- või kettsaagi, vältides kasvamajäävate puude vigastamist;
4) hooldab võsa- või kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist;
5) juhendab ja kontrollib meeskonna tööd metsauuenduse hooldamisel ja valgustusraiel, lähtudes etteantud nõuetest;
6) hindab töö kvaliteeti, arvestades tulevikupuistuks sobilike puude kvaliteeti, nende arvu hektaril ja vahekaugust ning töö nõuetelevastavust, lähtudes tööülesandest.

Teadmised:
1) metsabioloogia alused, sh põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused ja kasvatamise alused;
2) metsatüpoloogia alused;
3) metsakasvatuslikud eesmärgid;
4) puude enamlevinud kahjustused;
5) võsa- ja kettsae kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
6) võsa- ja kettsae töötamise tehnoloogiaid;
7) GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted;
8) keskkonnakaitse alused;
9) töökeskkonna ja -ohutuse alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu
B.2.3 Hooldus- ja uuendusraie tegemine 4

Tegevusnäitajad:
1) veendub raielangi õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või GPS-seadet;
2) valib kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm);
3) toodab puidu sortimendi vastavalt tootmisülesandes esitatud kvaliteedi- ja parameetrite nõuetele, kasutades kettsaagi;
4) hindab puidu sortimendi mahtu, lähtudes mõõtmisest ja mahumääramise meetoditest;
5) hindab kasvava metsa rinnaspindala, kasutades relaskoopi;
6) hooldab kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist;
7) juhendab ja kontrollib meeskonna tööd hooldus- ja uuendusraiel, lähtudes etteantud nõuetest;
8) hindab puidu ja töö kvaliteeti, lähtudes tööülesandest.

Teadmised:
1) metsabioloogia alused, sh põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused ja kasvatamise alused;
2) metsatüpoloogia alused;
3) metsakasvatuslikud eesmärgid;
4) puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked;
5) puude enamlevinud kahjustused;
6) puiduvarumistehnoloogiad;
7) puidu koguse hindamise põhimõtted;
8) kettsae kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
9) kettsae töötamise tehnoloogiaid;
10) GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted;
11) relaskoobi kasutamise põhimõtted;
12) keskkonnakaitse alused;
13) töökeskkonna ja -ohutuse alused.

Hindamismeetod(id):
Praktiline töö ja intervjuu
B.2.4 Juhtimine ja majandamine 4

Tegevusnäitajad:
1) juhendab ja nõustab kaastöötajaid, lähtudes etteantud nõuetest, arvestades töö iseloomu ja keerukust;
2) korraldab töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest, juhtides tähelepanu vajalikele muudatustele;
3) sõlmib kokkuleppeid koostööpartneritega oma pädevuse piires, kasutades vajalikke dokumente vastavalt ettevõtte töökorraldusele ja õigusaktide nõuetele.

Teadmised:
1) ettevõtluse alused;
2) meeskonnatöö alused.

Hindamismeetod (id):
praktiline töö ja intervjuu
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.5 Metsur, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1) mõistab oma osa puiduvarumise tehnoloogilises ahelas – raie, kokkuvedu, väljavedu ja sortimendi kasutuse eesmärk;
2) kasutab materjale ja töövahendeid heaperemehelikult ja säästlikult ning töötab ettevõtte kasumlikkust järgides;
3) korraldab oma tegevust ja kohandab enda käitumist vastavalt olukorrale, mõistab oma panust ettevõttes;
4) osaleb tulemuslikult meeskonnatöös ning suhtleb viisakalt klientide ja kolleegidega;
5) täiendab ennast tööalaselt, õpib ja omandab uusi töövõtteid, -meetodeid ja -tehnikaid;
6) hindab ohufaktoreid; väldib ja ennetab metsa-, pinnase- ja keskkonnkahjustuse tekkimist ning teisi tööga kaasneda võivaid riske oma töölõigus ning võtab kasutusele abinõud riskide maandamiseks;
7) järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid;
8) annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandjale;
9) suhtleb eesti keeles tasemel B1 (vt Lisa 1);
10) Kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas algtasemel kasutaja tasemel (vt Lisa 2).

Teadmised:
1) kutsealaga seonduvate õigusaktide nõuded;
2) ergonoomia põhimõtted;
3) töö- ja keskkonnaohutuse alused;
4) esmaabi alused.

Hindamismeetod(id):
Läbivat kompetentsi hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentsidega integreeritult.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-11062018-2.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 11.06.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Metsur
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
621 Metsanduse jms oskustöötajad
6210 Metsanduse jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Kutsestandardis kasutatud mõisted
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Rainer Laigu Riigimetsa Majandamise Keskus
Ott Otsmann Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit
Ilmar Paal Riigimetsa Majandamise Keskus
Ilmar Paal Riigimetsa Majandamise Keskus
Guido Ploompuu Eestimaa Erametsaliit
Taavi Saar Artiston OÜ
Aita Sauemägi SA Innove
Marko Vinni Luua Metsanduskool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist