Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2
EN: Defectoscopy Operator, level 2
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 21.09.2018
Kehtib kuni: 11.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 on lihttööline, kelle tööks on abistada rööbaste defektoskopeerimisele spetsialiseerunud 3. või 4. taseme raudtee defektoskoopia operaatorit defektoskoopia- ja mõõteseadmete korrasoleku kontrollimisel, tööks ettevalmistamisel, puhastamisel, rööbastee ja ...pöörmete visuaalsel kontrollimisel ja defektoskopeerimisel. Vajadusel töötab 2. taseme defektoskoopia operaatori abi signalistina.

Raudtee defektoskopeerimise kutsealal on kolm kutset.
Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 abistab 3. või 4. taseme rööbaste defektoskoopia operaatorit rööbaste defektoskopeerimisel.
Raudtee defektoskoopia operaator, tase 3 on oskustöötaja, kelle tööks on rööpmestiku visuaalne kontroll ning ultraheli- ja magnetmeetodil defektoskopeerimine või veeremidetailide ja -sõlmede visuaalne kontroll ning magnet-, ultraheli- ja keerisvoolumeetodil defektoskopeerimine.
Raudtee defektoskoopia operaator, tase 4 on keskastme spetsialist, kes lisaks 3. taseme raudtee defektoskoopia operaatori ülesannetele esitab hoiatuste nõudeavaldusi ja tühistab neid, haldab rööpmestiku defektide andmebaasi, teeb rööpmestiku täppisotsinguid või kontrollib raudteeveeremi sõlmesid ja detaile ning nende keevisliiteid. 4. taseme raudtee defektoskoopia operaator korraldab raudtee defektoskoopia operaatorite meeskonna tööd, juhendab madalama tasemega raudtee defektoskoopia operaatoreid ja kontrollib tehtud töö tulemust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Defektoskoopiaseadmete korrasoleku kontrollimine ja hooldamine
1) Defektoskoopiaseadmete korrasoleku kontrollimine ja tööks ettevalmistamine
2) Defektoskoopiaseadmete hoolduse või remondi vajaduse hindamine
3) Defektoskoopiaseadmete puhastamine
4) Akude laadimine, juhtmete ja otsijate korr...
astamine

A.2.2 Rööbastee ja pöörmete visuaalne kontrollimine ja defektoskopeerimine
1) Rööbaste visuaalne kontrollimine remondibaasis ja rööbastees
2) Rööbaste defektoskopeerimine remondibaasis ja rööbastees
3) Pöörmete visuaalne kontrollimine rööbastees
4) Pöörmete defektoskopeerimine rööbastees

A.2.3 Liikluskorralduste täitmine
1) Signaal- ja sidevahendite kasutamine ning olemasolu kontrollimine
2) Liiklusohtlikust olukorrast teavitamine
3) Rööpakinnituste, -pilude ja vajumite kontrollimine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 töö toimub peamiselt välitingimustes ja on üldjuhul graafikupõhine.
Töökeskkond on seotud vigastuste tekkimise kõrgendatud riskiga.
Keskmisest kõrgema ohtlikkusega töö tõttu peab raudtee defektoskoopia operaatori abi täpselt järgima erialajuhendite, tö...
öeeskirjade, tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada tööõnnetuse, raudteel toimuva õnnetuse, vahejuhtumi või tulekahju.
Raudtee defektoskoopia operaatori abi kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks on defektoskoobid (ultraheli-, magnetdefektoskoop), signaalvahendid (näit lipud, pasunad jm).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudtee defektoskoopia operaatori abi töö eeldab liigutuste täpsust, head nägemist ja kuulmist, füüsilise pingutuse võimet, vastutus-, õppimis- ja koostöövõimet, pingetaluvust, korrektsust, täpsust.
Väga oluline on usaldatavus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 2. taseme raudtee defektoskoopia operaatori abidena inimesed, kellel on põhiharidus, kutseoskused on omandatud praktilise töö käigus kogenud raudtee defektoskoopia operaatori juhendamisel ja kes on läbinud defektoskoopia-alase algõppe.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Defektoskoopia operaator, ultrahelioperaator
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudtee defektoskoopia operaatori töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.4 tõendamine.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Defektoskoopiaseadmete korrasoleku kontrollimine ja hooldamine 2

Tegevusnäitajad:
1) abistab rööbaste defektoskopeerimisele spetsialiseerunud kõrgema taseme raudtee defektoskoopia operaatorit defektoskoopia- ja mõõteseadmete korrasoleku kontrollimisel ning nende tööks ettevalmistamisel, juhindudes kõrgema taseme rööbaste defektoskoopia operaatori korraldustest;
2) hindab defektoskoopiaseadmete visuaalselt märgatavate rikete hoolduse või remondi vajadust, teatades tulemustest kõrgema taseme rööbaste defektoskoopia operaatorile;
3) puhastab seadmeid ja mõõtevahendeid, kasutades asjakohaseid puhastusvahendeid ja juhindudes seadmete valmistajatehase nõuetest;
4) paneb akud laadima, korrastab juhtmed ja otsijad vastavalt organisatsioonisiseselt kehtestatud korrale.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.2 Rööbastee ja pöörmete visuaalne kontrollimine ja defektoskopeerimine 2

Tegevusnäitajad:
abistab rööbaste defektoskopeerimisele spetsialiseerunud kõrgema taseme raudtee defektoskoopia operaatorit
1) rööbaste visuaalsel kontrollil remondibaasis ja rööbastees, kasutades abivahendeid (näit peeglit, taskulamp, kontrollkaamerat, luupi, vedruhaamrit, joonlauda);
2) rööbaste defektoskopeerimisel remondibaasis (näit varustab kontaktvedelikuga, markeerib rööpaid), saates teda rööbastees signalistina ja tagades tema ohutuse;
3) pöörmete visuaalsel kontrollimisel, saates teda signalistina ja tagades tema ohutuse;
4) pöörmete defektoskopeerimisel rööbastees, saates teda signalistina ja tagades tema ohutuse.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.3 Liikluskorralduste täitmine 2

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib side- ja signaalvahendite olemasolu ning kasutab neid oma töös vastavalt organisatsioonisiseselt kehtestatud korrale;
2) teavitab liiklusohtlikust olukorrast (näit rööpamurd, rööpaluku katkemine, teeväljavise, muldkeha ärauhtumine) vastavalt organisatsioonisiseselt kehtestatud korrale;
3) kontrollib visuaalselt rööpakinnitusi, -pilusid ja vajumeid, teatades tulemustest rööbaste defektoskopeerimisele spetsialiseerunud kõrgema taseme defektoskoopia operaatorile.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Raudtee defektoskoopia operaatori abi, tase 2 kutset läbiv kompetents 2

Tegevusnäitajad:
1) tagab signalistina rööbasteel töötamisel turvalisuse;
2) kasutab side- ja signaalvahendeid (raadioside, käsisignaalvahendid, helisignaalvahendid);
3) kannab pädevale töötajale ette tööks valmisolekust ja töö lõpetamisest;
4) kuulab ära ning edastab tööülesannete täitmiseks vajaliku info;
5) järgib oma töös kõikide asjakohaste õigusaktide nõudeid;
6) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata enda ja teiste inimeste tervist, vara või keskkonda;
7) korrastab töövahendid nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
8) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
9) korrastab ja puhastab töös kasutatavaid töövahendeid, seadmeid ja kaitsevahendeid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
10) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel, kasutades tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (näit töötab tööriietes ja -jalatsites, kasutab kindlasti ohutusvesti, jm) ning sobivaid töömeetodeid ja võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist; arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel;
11) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt vahetuse vanemat ja tööandjat või tema esindajat;
12) tegutseb ebastandardses olukorras (edastab teabe operatiivselt, peatab vajadusel rongiliikluse);
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi ja teatab õnnetusjuhtumist tööandja esindajale;
14) järgib organisatsioonis kehtestatud reegleid, tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid;
15) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
16) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada oma seisukohti;
17) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
18) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel A1 ja vene keeles vähemalt tasemel A1 (vt lisa 1).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja signalisatsiooni põhimõtted;
2) visuaalsed otsimismeetodid;
3) kehtivad kvaliteedinõuded raudteele oma kutseala piires;
4) raudtee defektoskoopiaveeremile (käru, eriveerem) esitatavad nõuded oma kutseala piires;
5) rongide suurimad lubatavad sõidukiirused ja piirangud sõidupiirkonnas;
6) signaalnäitudega seotud muutused;
7) jaamade ja meldepunktide asukohad;
8) liikluskorraldustingimused;
9) liini teeprofiil ja seal asuvate signaalide, signaalnäidikute ja -märkide paiknemine ja tähendus;
10) signaal- ja ohutusvahendite liigid, kasutus- ja hoolduspõhimõtted;
11) tööohutuse ja -tervishoiu põhimõtted, sh ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja neist tulenevad teostatavate tööde eripärad;
12) ohuolukordades tegutsemise põhimõtted;
13) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
14) vajalike töövahendite, mõõteriistade ja seadmete käsitsemise, hooldamise ja hoiustamise põhimõtted;
15) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
16) kutsealaste õigusaktide ja normdokumentide nõuded;
17) kutsealaste terminite tähendused.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-21092019-1.1/5k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.09.2018
EKR tase: 2
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 2
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee defektoskoopia operaator
Ametite (ISCO) klassifikaator: 3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid
311 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud
3119 Füüsika- ja tehnikateaduste tehnikud, mujal liigitamata
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anto Looken SA Raudteekutsed
Gennadi Jurkin AS Eesti Raudtee
Kaido Lanno AS Eesti Raudtee
Mati Lõhmus AS Eesti Raudtee
Priit Meos AS EVR Cargo
Timofei Kilin AS Elron
Tõnu Aruste AS Eesti Raudtee

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist