Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Raudtee liikluskorraldaja, tase 6
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Raudtee liikluskorraldaja, tase 6
EN: Traffic controller, level 6
Spetsialiseerumised:
  • Rongiliikluse korraldamine automaatblokeeringuga liinil
  • Rongiliikluse korraldamine dispetšeri käskudega liinil
  • Rongiliikluse korraldamine elektrisausüsteemiga liinil
  • Rongiliikluse korraldamine kombineeritud teeblokeeringuga liinil
  • Rongiliikluse korraldamine poolautomaatblokeeringuga liinil
  • Rongiliikluse korraldamine telefonsidega liinil
  • Rongiliikluse korraldamine ühe sauaga liinil
  • Rongiliikluse korraldamine ühe veduriga liinil
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 21.09.2018
Kehtib kuni: 11.04.2023
Kutsestandardi versiooni number: 7
Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 5 aastaks.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 tööks on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtte raudteeliiklus-alase töö korraldamine rongitöö ööpäevaplaan-graafiku alusel, rongiliikluse informatsiooni vahetamine teiste raudteeadministratsioonidega ja raudteeinfrastruktuuri kasutavate raudteeveo-ettevõtjatega ning liik...luskorraldajate tegevuse kontrollimine.
6. taseme raudtee liikluskorraldaja töötab iseseisvalt keerulistest ja ettearvamatutes olukordades ja vastutab töörühmade töö eest. Ta on võimeline edasi andma oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi, juhendama praktikante ja teisi töötajaid.
6. taseme raudtee liikluskorraldaja töötab meeskonnas, suhtleb pidevalt kolleegide ja klientidega. Ta peab järgima üldtunnustatud suhtlemis- ja töökultuuri põhimõtteid. Oma töökohustuste täitmisel tugineb ta ettevõtte väärtustele, käitub moraalselt ja heast tavast lähtuvalt ning hoidub enda ja ettevõtte mainet kahjustavatest tegudest. Ta juhindub raudtee liikluskorraldaja kutsealal kehtivatest ja üldkasutatavatest normdokumentidest, standarditest ja juhenditest ning raudteeveo-ettevõtjatega, raudteeinfrastruktuuri valdajatega ja raudtee-administratsioonidega sõlmitud lepingutest.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 peab spetsialiseeruma vähemalt ühele liinile rongiliikluse korraldamisel: rongiliikluse korraldamisele automaatblokeeringuga liinil, poolautomaatblokeeringuga liinil, kombineeritud teeblokeeringuga liinil, elektrisausüsteemiga liinil, telefonsidega liinil, ühe sauaga liinil, ühe veduriga liinil või dispetšeri käskudega liinil.

Raudteeliikluse korraldamise kutseala koosneb neljast kutsest.
Raudtee liikluskorraldustöötaja, tase 2 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav lihttööline, kes teenindab ja hoiab korras pöörmeid, täidab korraldusi rongide vastuvõtmisel ja saatmisel ning manöövritöö tegemisel.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 4 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav tehnik, kes korraldab jaamas (oma töörajoonis) ainuisikuliselt rongide vastuvõtmist, saatmist, läbilaskmist ja muu raudteeveeremi liiklust pea-, vastuvõtu-, ärasaate- ja muudel teedel.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 5 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav keskastme spetsialist, kes korraldab ja juhib piirkonnas rongide vastuvõtmist, saatmist ja läbilaskmist ning manöövritööd, vahetab rongiliikluse informatsiooni, kontrollib piirkonna liikluskorraldajate tegevust.
Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 on raudtee-ettevõttes või raudteed valdavas ettevõttes töötav tippspetsialist, kes korraldab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtte raudteeliiklusalast tööd rongitöö ööpäevaplaan-graafiku alusel, vahetab rongiliikluse informatsiooni teiste raudteeadministratsioonidega ja raudteeinfrastruktuuri kasutavate raudteeveo-ettevõtjatega, kontrollib liikluskorraldajate tegevust.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine
1) Tutvumine eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega
2) Vahetuseelse täiendjuhendamise läbiviimine ohutuse küsimustes
3) Vahetuse töötajate tööleasumise ettekannete kuulamine
4) Valvekorda asuva töötaja teavitamine
5) Raudteeinfrastruktuuril ...
rongiliikluse olukorra selgitamine ja olukorraga tutvumine
6) Tutvumine raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel
7) Turvanguseadmete ja muude teenindada olevate seadmete seisukorra ja talitluse kontrollimine
8) Raudteeliikluse juhtimissüsteemi, hoiatuste programmi ja infosüsteemi kasutamise kontrollimine
9) Ettenähtud rongiliiklusalase dokumentatsiooni olemasolu kontrollimine ning sissekannetega tutvumine
10) Kehtivate hoiatustega tutvumine ning nende väljastamises veendumine
11) Ettenähtud normdokumentide olemasolu kontrollimine
12) Ettenähtud seadmete, tööriistade, signaalvahendite ja inventari olemasolu ja korrasoleku kontrollimine
13) Rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul valvekorra vastuvõtmise ja üleandmise kontrollimine
14) Rongitöö ööpäevaplaan-graafikuga tutvumine ja selle tutvustamine

A.2.2 Rongide vastuvõtmine
1) Juhtimisseadmete kasutamise, seisukorra ja plommide olemasolu kontrollimine
2) Raudteeveeremi meeskonnal raudteeinfrastruktuurile väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimine
3) Liikluskorraldajatega vastuvõtuteede hõivamise kooskõlastamine
4) Manöövritöö katkestamise kontrollimine
5) Jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede ja fooride olukorra jälgimise kontrollimine
6) Raudteeveeremi juhile hoiatuse edastamise kontrollimine
7) Lubava signaalnäidu järgi rongi jaama vastuvõtmise kontrollimine
8) Keelava signaalnäidu järgi rongi jaama vastuvõtmise kontrollimine
9) Rongi täiskoosseisus saabumise, sh sabasignaali olemasolu, kontrollimine
10) Liikluskorraldajatega rongiliikluse informatsiooni vahetamise kontrollimine
11) Piiriülese töö kooskõlastamine piirijaamade liikluskorraldajatega

A.2.3 Rongide saatmine ja läbilaskmine
1) Juhtimisseadmete kasutamise, seisukorra ja plommide olemasolu kontrollimine
2) Jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede, fooride olukorra jälgimise kontrollimine
3) Manöövritöö katkestamise kontrollimine
4) Rongi saatmiseks liikluskorraldajatele loa andmise kontrollimine rongide saatmisel
5) Lubava signaalnäidu järgi rongi jaamavahele saatmise kontrollimine
6) Keelava signaalnäidu järgi rongi jaamavahele saatmise kontrollimine
7) Jaamavahel rongiliikluse jälgimise kontrollimine
8) Piiriülese töö kooskõlastamine piirijaamade liikluskorraldajatega

A.2.4 Manöövritöö korraldamine
1) Juhtimisseadmete kasutamise, seisukorra ja plommide olemasolu kasutamise kontrollimine
2) Raudteeveeremi meeskonnal väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimine
3) Manöövritöö plaani tutvustamise ja manöövritöö tegemiseks korralduse andmise kontrollimine
4) Kaubarongide ja manöövriveeremite koostamise kontrollimine
5) Eriomaste sõiduomadustega veeremiga manöövritöö tegemise ning selle rongi panemise kontrollimine
6) Lubava signaalnäidu järgi manöövritöö tegemise kontrollimine
7) Keelava signaalnäidu järgi manöövritöö tegemise kontrollimine
8) Jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimine manöövritöö tegemisel

A.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine
1) Raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise ja pidurkingadele pealesõitmise kontrollimine
2) Pidurkingadelt mahasõitmise, pidurkingade eemaldamise ja hoiukohta paigutamise kontrollimine

A.2.6 Raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine
1) Jaamavahe, tee või teeosa liikluseks sulgemise ja taasavamise kontrollimine
2) Töörongi jaamavahele saatmise ja jaama vastuvõtmise kontrollimine
3) Turvanguseadmete sõltuvusest väljalülitamise ning sõltuvusse lülitamise korral tegutsemise kontrollimine
4) Kontaktvõrgu välja- ja sisselülitamisalase teabe jaamade liikluskorraldajatele edastamise kontrollimine
5) Ülesõidukoha rikke korral hoiatuse nõudeavalduse koostamine ja selle väljastamine
6) Mahatõstetava dresiini, remondipuki, teerulliku ja muu mahatõstetava veeremi rööbasteele lubamine
7) Madalama kutsetasemega liikluskorraldaja tegevuse kontrollimine raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel
8) Turvanguseadme, rööbastee, kontaktvõrgu rikke või elektri puudumise korral käsu koostamine ja edastamine vastavate struktuuriüksuste töötajate töövälisel ajal tööle kutsumiseks
9) Tööjuhil töötamiseks tööloa olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimine
10) Tee sulgemist ja seadmete väljalülitamist mittevajavate raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine

A.2.7 Raudteeliikluse ja rongide käitlemisega seotud töötajatele korralduste edastamine
1) Piiramisseadmete abil tee piiramise kontrollimine või tee piiramiseks korralduse andmine
2) Kommertsülevaatuse tegemise kontrollimine
3) Tehnohoolduse tegemiseks korralduse andmise ja registreerimise kontrollimine
4) Pöörmete puhastamise korraldamise kontrollimine
5) Tee, elektrivarustuse, turvanguseadmete remondi ja hooldusega seotud töötajale korralduse, käsu andmise, neilt taotluse vastuvõtmise ja registreerimise kontrollimine

A.2.8 Tegutsemine ohu- ja ebastandardses olukorras
1) Ohu- ja ebastandardses olukorras teabe vastuvõtmine, edastamine ja tegutsemine
2) Turvanguseadmete rikke korral tegutsemise kontrollimine
3) Kõigi signalisatsiooni- ja sidevahendite töö katkemisel tegutsemine
4) Kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse katkestamise, teisele rongiliikluse korraldamise vahendile ülemineku ja kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse taastamise kontrollimine
5) Rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamise kontrollimine
6) Jaamavahe või selle ühe raja rongiliikluseks avamise ja sulgemise kontrollimine
7) Abiveduri ja päästerongi käiku määramise kontrollimine
8) Õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemise kontrollimine
9) Tulekahju korral tegutsemise kontrollimine
10) Rööbastee rikke korral tegutsemise kontrollimine
11) Rongiliiklusgraafikuvälise rongi käikumääramise kontrollimine
12) Jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimine raudteeliikluse korraldamisel
13) Madalama kutsetasemega liikluskorraldaja tegevuse kontrollimine raudteeliikluse korraldamisel
14) Tööõnnetuse korral tegutsemine
15) Ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral tegutsemise kontrollimine

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Spetsialiseerumine toimub vastavalt rongiliikluse korraldamisele liinil – automaatblokeeringuga, poolautomaatblokeeringuga, kombineeritud teeblokeeringuga, elektrisausüsteemiga, telefonsidega, ühe sauaga, ühe veduriga ja dispetšeri käskudega liinile.
Kõik spetsialiseerumised on otseselt seotud kõik...
ide tööosadega.
Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 töö toimub sisetingimustes ja on üldjuhul graafikupõhine vahetustega töö, mis eeldab töötamist ka öösel, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel.
Raudtee liikluskorraldaja töö on valdavalt istuvas asendis, vahelduvate tööülesannetega ja kulgeb kiires tempos.
Raudtee li...
ikluskorraldaja töökeskkond on mõjutatud ergonoomilistest, psühholoogilistest (sh psühho-emotsionaalne pinge, pikaajaline üksi töötamine) ja bioloogilistest teguritest, magnetväljadest ja ioniseerivast kiirgusest.
Vastutusrikka töö tõttu peab raudtee liikluskorraldaja täpselt järgima raudteeohutuse alaste õigusaktide ja normdokumentide nõudeid. Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada raudteel toimuva õnnetuse, vahejuhtumi või tulekahju.
Raudtee liikluskorraldaja kutse eeldab regulaarset tervisekontrolli.

Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Põhilisteks töövahenditeks liikluskorralduslikud arvutiprogrammid ja tööalased arvutiprogrammid (hoiatuste programm, vagunite jälgimise süsteem, veeremi teljelaagrite ja pidurite temperatuuride tuvastamise süsteem jms), sidevahendid ning bürootehnika ja -tarbed.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Raudtee liikluskorraldajal on vajalik vaimne ja füüsiline sobivus tööks raudteel. Töö eeldab tervisliku seisukorra, eriti nägemise ja kuulmise vastavust tervisenõuetele, füüsilise koormuse ja pingetaluvust, visuaalset mälu, loogilist mõtlemist, koordinatsiooni võimet, keskendumisvõimet, üldistusvõim...et, kavandamisoskust, otsustusvõimet, arenenud vastutustunnet, suhtlus- ja koostöövalmidust, iseseisvust, kohusetundlikkust, täpsust ja korrektsust, emotsionaalset stabiilsust, õppimisvõimet ning selget suulist väljendust.
Hoiakult peab raudtee liikluskorraldaja uskuma organisatsiooni väärtustesse, aktsepteerima firma eesmärke ja töökorralduslikke ning struktuurilisi muudatusi, olema lojaalne tööandjale ja pühendunud oma ametile.

Loe edasi
Peida
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavaliselt töötavad 6. taseme raudtee liikluskorraldajatena inimesed, kellel on
• raudteealane kõrgharidus, läbitud on kutsealane täiendusõpe ja kes on omandanud vähemalt 2-aastase raudteeliiklusalase töökogemuse 5. taseme liikluskorraldajana (rongidispetšerina)
või
• raudteealane kutseharidus, l...
äbitud on kutsealane täiendusõpe ja kes on omandanud vähemalt 5-aastase raudteeliiklusalase töökogemuse 5. taseme liikluskorraldajana (rongidispetšerina).
Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Raudteekorraldaja, liikluskorraldajate grupi juht
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Raudtee liikluskorraldaja töö on reguleeritud raudteeseadusega ja Vabariigi Valitsuse määrusega „Töökeskkonna ohutegurite ja tööde loetelu, mille puhul alaealise töötamine on keelatud“.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1-B.2.9 tõendamine.

Spetsialiseerumine toimub vastavalt rongiliikluse korraldamisele liinil – automaatblokeeringuga liinile, poolautomaatblokeeringuga liinile, kombineeritud teeblokeeringuga liinile, elektrisausüsteem...
iga liinile, telefonsidega liinile, ühe sauaga liinile, ühe veduriga liinile ja dispetšeri käskudega liinile.
Kõik kompetentsid on spetsialiseerumistega otseselt seotud.
Kompetentside hindamine toimub vastavalt valitud spetsialiseerumise valdkonnale.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära juhtkonna juhised (sh piiriülese töö korraldamist ning manöövritööd käsitlevad juhised), tutvub ööpäevaplaan-graafikus näidatud eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega, esitades täpsustavaid küsimusi ja kinnitades ülesannetest arusaamist;
2) juhendab vahetuse eelselt töötajaid ohutuse küsimustes, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest, kontrollides töötajate arusaamist ja registreerides juhendamise;
3) kuulab ära vahetuse töötajate tööleasumise ettekanded, sh veendudes nende põhjal, et töökohtade seisukord tagab raudteeliikluse ohutuse ja jaamateedel seisev raudteeveerem on kinnitatud iseveeremise vältimiseks tehnokorraldusaktis kehtestatud korras;
4) teavitab valvekorda asuvat liikluskorraldajat (raudteekorraldajat) turvanguseadmete ja pöörmete seisukorrast, raudteeinfrastruktuuril asuvast raudteeveeremist, selle kinnitamisest pidurkingadega, juhtkonnalt saadud korraldustest ja teistest tööga seotud küsimustest, veendudes, et valvekorra vastuvõtja mõistis edastatud informatsiooni;
5) tutvub rongiliikluse olukorraga raudteeinfrastruktuuril, kontrollib juhtimisseadmete tööd ja hindab muudatuste vajadust töökorralduses;
6) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel, veeremi nõuetekohase kinnitusega, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi turvanguseadmete seisukorda ja talitlust, plommide olemasolu, juhindudes seadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kontrollib raudteeliikluse juhtimissüsteemi, hoiatuste programmi ja infosüsteemi kasutamist ning nende autoriseerimist, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest;
9) kontrollib ettenähtud rongiliiklusalase dokumentatsiooni olemasolu ja tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) sissekannetega dispetšerikorralduste, hoiatuste, jaamaseadmete järelevaatuse ja telefonogrammide registreerimise raamatus ning täidetud rongiliikluse graafikul, tutvub muude vahetust üleandva liikluskorraldaja registreeritud märkmetega, mis sätestavad raudteeliikluse korralduse piirkonna jaamades ja jaamavahedel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
10) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu kehtivate hoiatustega ja veendub nende ettekannete alusel hoiatuste väljastamises;
11) kontrollib isiklikult ja 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu ettenähtud normdokumentide olemasolu, juhindudes tööks vajalike normdokumentide loetelust;
12) kontrollib ettenähtud inventari olemasolu ja korrasolekut, juhindudes inventari nimekirjast, veendub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande alusel töökohtade tööks vajalikuga varustatuses;
13) hindab 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevuse õigsust, kui tal on vaja valvekorda vastu võtta või üle anda rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul;
14) tutvub rongitöö ööpäevaplaan-graafikuga ja tutvustab seda 5. taseme liikluskorraldajatele (rongidispetšeritele), juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.2 Rongide vastuvõtmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ning juhtimisseadmete seisukorda, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
2) kontrollib raudteeveeremi meeskonnal raudteeinfrastruktuurile väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivust, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) annab kooskõlastuse 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) vastuvõtuteede hõivamiseks, juhindudes kehtivast liiklusgraafikust, konkreetsest rongiolukorrast raudteeinfrastruktuuril ning rongitöö ööpäevaplaan-graafikust;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust enne rongimatka valmistamist manöövritöö katkestamisel vastuvõtumatka pöörmetel ja väljumisega vastuvõtumatka pöörmetele, rongimatka õigesti valmistamisel, manöövrijuhi ettekande kuulamisel ja kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel ja pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, järgides jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) jälgib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, fooride ja jaamateede olukorra kontrollimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust hoiatuse edastamisel raudteeveeremi juhile (kui sel puudub mõni hoiatus, mis kehtib vastuvõtumatkas või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning ettevõtja poolt kehtestatud hoiatuste väljastamise korrast;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel lubava signaalnäidu järgi (rongi vastuvõtutee määramine tulenevalt liiklusgraafikust ja teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest ja selle vabaolekus veendumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; sissesõidufoori (matkafoori) avamine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel keelava signaalnäidu järgi (tee vabaolekus veendumine, teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest lähtumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine, rongiliiklusalaste käskude ja korralduste andmine ning nende registreerimine, kutsesignaali avamine või raudteeveeremi juhile raadioside teel registreeritava käsu edastamine; kooskõlastuse andmine rongi vastuvõtmiseks teele, mis ei ole jaama tehnokorraldusaktis selleks ette nähtud), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi täiskoosseisus saabumisel jaama turvanguseadmete näitude järgi (sh gabariitide vabaoleku jälgimine, kui turvanguseadmed ei tööta), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse informatsiooni vahetamisel 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja teiste 5. taseme liikluskorraldajatega (rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest;
11) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 5. ja 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega ja rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongitöö ööpäevaplaan-graafikus sätestatust.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.3 Rongide saatmine ja läbilaskmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ja nende seisukorra kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede, jaamavahede, fooride olukorra jälgimisel ja kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö katkestamisel rongimatka pöörmetel ja väljumisega saatematkale, pöörangute matkaasendi valmistamisel, kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel, pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, juhindudes manöövrijuhi ettekandest, jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning veendudes kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus, kontrollides pöörangute matkaasendi õigsust ja tagades pöörangute matkaasendi säilivuse;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) loa andmisel rongi saatmiseks ja nende tegevuse kontrollimisel rongide saatmisel ja tegevuse tulemuslikkuse hindamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel, jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus veendumisel, hoiatuse raudteeveeremi juhile hoiatuse edastamisel (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamisel, rongi valmisolekust saatmiseks ettekande saamisel, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimisel, ettekande saamisel manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ning väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi, saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali), järgides lisaks rongide liiklusgraafiku nõudeid;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kooskõlastab saatmise tööjuhiga, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, või edastab käsu jaamavahe sulgemisest remont- või ehitustöödeks, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) või edastab raudteeveeremi juhile vastavasisulise sõiduloa tekstiga registreeritava käsu ning hindab tegevuse tulemust;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele pärast seda, kui on saanud 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); kontrollib jaamakorraldaja kaudu, kas raudteeveeremi juhile on väljastatud hoiatus ohtliku veose olemasolust rongis;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele ja saadab selle või dresiini jaamavahele, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) ja/või edastab raudteeveeremi juhile vastava käsu sõiduloa ja hoiatuse tekstiga, näidates jaamavahe vabastamise aja; järgides lisaks eriveeremi kasutamise juhendi nõudeid;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile liiklusgraafikul määratud indeksi; saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); edastab raudteeveeremi juhile oiatuse ebagabariitse veose (vajadusel kontrollraami) olemasolust rongis;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel keelava signaalnäidu järgi, hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele keelava signaalnäidu järgi, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi; edastab naaberjaama 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale) käsu jaamavahel liikumissuuna muutmise keelu kohta; saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; registreerib telefonogrammid; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa või teeloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab päästerongi või abiveduri jaamavahele pärast sellekohase abistamisnõude saamist, kas ta sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a päästerong või abivedur; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); saadab koos päästerongiga jaamavahele jaamaülema või teda asendava töötaja; edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kas ta kooskõlastab töödejuhiga rongi saatmise; sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a töörong; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib saatematka; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ja blokeerib saatematka; edastab raudteeveeremi juhile registreeritava rongiliiklusalase käsu; kontrollib rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele, kas ta pärast seda, kui sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks edastas käsu liini 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisades rongi numbrile määratud indeksi; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ohtliku veose olemasolust rongis; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele, kas ta sai vastavasisulise taotluse; tegi liiklusgraafikule märke tee hõivamisest; saadab selle või dresiini jaamavahele pärast veendumist jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); kasutades võtisaua; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; edastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
f) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks; edastas käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisas rongi numbrile määratud indeksi; sai rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollis ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; sai ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastas raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ebagabariitse veose, samuti kontrollraami, olemasolust rongis; vahetas rongiliikluse informatsiooni 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse jälgimisel jaamavahel (raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuete järgmine), hindab tema tegevuse tulemust ning võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega) ja kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust piiriülese töö kooskõlastamisel piirijaamade liikluskorraldajatega ning juhindumisel raudtee ööpäevaplaan-graafiku ja raudteedevahelise piirikokkuleppe nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.4 Manöövritöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel (nende seisukorra kontrollimine), järgides turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid ja plommide nimekirja;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi meeskonnal väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövrijuhile manöövritöö plaani tutvustamisel ja korralduse andmisel manöövritöö tegemiseks, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongide ja manöövriveeremite koostamisel, järgides kaubarongide koosteplaani ning klientidega sõlmitud lepingute ja haruteede teenindamise juhendite nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust eriomaste sõiduomadustega veeremiga manöövritöö tegemisel ja eriomaste sõiduomadustega veeremi rongi panemisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid; hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel lubava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahti haakimiseks; manöövrifoori või manöövritööd tehes väljasõiduga jaamavahele manöövrifoori avamine ja vastava piirkonna blokeerimine või raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel keelava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; pöörangute matkaasendi säilivuse tagamine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahtihaakimiseks; raudteeveeremi juhile loa andmine keelava näiduga manöövrifoorist möödasõitmiseks; manöövritöö tegemine väljasõiduga jaamavahele ja selleks raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmisel), järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 6

Tegevusnäitajad:
juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise korraldamisel (ettekannete alusel kinnitamise kontrollimisel; korralduse andmisel raudteeveeremi kinnitamiseks; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade numbrilise arvestuse pidamisel);
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadega eemaldamise korraldamisel (raudteeveeremi alt pidurkingade eemaldamiseks korralduse andmisel; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade eemaldamise ja hoiukohta panemise numbrilise arvestuse pidamisel).

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.6 Raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe, tee või teeosa liikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust töörongi jaamavahele saatmisel ja selle jaama vastu võtmisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete sõltuvusest väljalülitamisel ja sõltuvusse lülitamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajatele kontaktvõrgu välja- ja sisselülitamisalase teabe edastamisel, järgides organisatsioonis kehtivat teabe edastamise korda;
5) koostab ülesõidukoha rikke korral hoiatuse nõudeavalduse ja väljastab hoiatuse, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
6) lubab rööbasteele mahatõstetava dresiini, remondipuki, teerulliku ja muu mahatõstetava veeremi, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid;
8) koostab turvanguseadme, rööbastee, kontaktvõrgu rikke või elektri puudumise korral käsu ja edastab selle vastavate struktuuriüksuste töötajate töövälisel ajal tööle kutsumiseks, järgides organisatsioonis kehtivat töötajate tööle kutsumise korda;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tööjuhil tööloa olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes tööluba omavate töötajate nimekirjast;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) tegutsemist raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, sh seadmete perioodilist kontrollimist, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.7 Raudteeliikluse ja rongide käitlemisega seotud töötajatele korralduste edastamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tee piiramisseadmetega piiramisel või korralduse andmisel tee piiramiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti, piiramisseadmete kasutamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel kommertsülevaatuse tegemiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel tehnohoolduse tegemiseks ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmepuhastajale pöörmete puhastamiseks korralduse andmisel, juhindudes pöörmete puhastamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse või käsu andmisel tee, elektrivarustuse, turvanguseadmete remondi või hooldusega seotud töötajatele, neilt taotluse vastuvõtmisel ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel", "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend", turvanguseadmete kasutamise juhendi ning kõneluste reglemendi nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.8 Tegutsemine ohu- ning ebastandardses olukorras 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu teabe ohu- ja ebastandardse olukorra kohta ja võtab vastu otsuse tegutsemiseks, lähtudes tekkida võivatest tagajärgedest; kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust olukorra lahendamiseks tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete rikke korra tegutsemisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
3) tegutseb kõigi signalisatsiooni- ja sidevahendite töö katkemisel, juhindudes olukorra lahendamisel organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse katkestamisel, teisele rongiliikluse korraldamise vahendile üleminekul ja kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse taastamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe sulgemisel või avamisel või selle ühe raja rongiliikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust abiveduri ja päästerongi käiku määramise korraldamisel (juhindumist raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest); hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) korralduse tegevuse muutmiseks;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) ja teistele töötajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tulekahju korral tegutsemisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning tuleohutuse seaduse nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rööbastee rikke ("tõuge teel") korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
11) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliiklusgraafikuvälise rongi käiku määramisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
12) kontrollib jaamade liikluskorraldajate tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
13) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
14) tegutseb tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest ja kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
15) kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks.

Teadmised:
1) tulekahju korral tulekustutiga tegutsemise korra nõuded.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Rongiliikluse korraldamine automaatblokeeringuga liinil
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära juhtkonna juhised (sh piiriülese töö korraldamist ning manöövritööd käsitlevad juhised), tutvub ööpäevaplaan-graafikus näidatud eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega, esitades täpsustavaid küsimusi ja kinnitades ülesannetest arusaamist;
2) juhendab vahetuse eelselt töötajaid ohutuse küsimustes, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest, kontrollides töötajate arusaamist ja registreerides juhendamise;
3) kuulab ära vahetuse töötajate tööleasumise ettekanded, sh veendudes nende põhjal, et töökohtade seisukord tagab raudteeliikluse ohutuse ja jaamateedel seisev raudteeveerem on kinnitatud iseveeremise vältimiseks tehnokorraldusaktis kehtestatud korras;
4) teavitab valvekorda asuvat liikluskorraldajat (raudteekorraldajat) turvanguseadmete ja pöörmete seisukorrast, raudteeinfrastruktuuril asuvast raudteeveeremist, selle kinnitamisest pidurkingadega, juhtkonnalt saadud korraldustest ja teistest tööga seotud küsimustest, veendudes, et valvekorra vastuvõtja mõistis edastatud informatsiooni;
5) tutvub rongiliikluse olukorraga raudteeinfrastruktuuril, kontrollib juhtimisseadmete tööd ja hindab muudatuste vajadust töökorralduses;
6) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel, veeremi nõuetekohase kinnitusega, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi turvanguseadmete seisukorda ja talitlust, plommide olemasolu, juhindudes seadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kontrollib raudteeliikluse juhtimissüsteemi, hoiatuste programmi ja infosüsteemi kasutamist ning nende autoriseerimist, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest;
9) kontrollib ettenähtud rongiliiklusalase dokumentatsiooni olemasolu ja tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) sissekannetega dispetšerikorralduste, hoiatuste, jaamaseadmete järelevaatuse ja telefonogrammide registreerimise raamatus ning täidetud rongiliikluse graafikul, tutvub muude vahetust üleandva liikluskorraldaja registreeritud märkmetega, mis sätestavad raudteeliikluse korralduse piirkonna jaamades ja jaamavahedel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
10) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu kehtivate hoiatustega ja veendub nende ettekannete alusel hoiatuste väljastamises;
11) kontrollib isiklikult ja 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu ettenähtud normdokumentide olemasolu, juhindudes tööks vajalike normdokumentide loetelust;
12) kontrollib ettenähtud inventari olemasolu ja korrasolekut, juhindudes inventari nimekirjast, veendub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande alusel töökohtade tööks vajalikuga varustatuses;
13) hindab 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevuse õigsust, kui tal on vaja valvekorda vastu võtta või üle anda rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul;
14) tutvub rongitöö ööpäevaplaan-graafikuga ja tutvustab seda 5. taseme liikluskorraldajatele (rongidispetšeritele), juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.2 Rongide vastuvõtmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ning juhtimisseadmete seisukorda, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
2) kontrollib raudteeveeremi meeskonnal raudteeinfrastruktuurile väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivust, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) annab kooskõlastuse 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) vastuvõtuteede hõivamiseks, juhindudes kehtivast liiklusgraafikust, konkreetsest rongiolukorrast raudteeinfrastruktuuril ning rongitöö ööpäevaplaan-graafikust;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust enne rongimatka valmistamist manöövritöö katkestamisel vastuvõtumatka pöörmetel ja väljumisega vastuvõtumatka pöörmetele, rongimatka õigesti valmistamisel, manöövrijuhi ettekande kuulamisel ja kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel ja pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, järgides jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) jälgib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, fooride ja jaamateede olukorra kontrollimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust hoiatuse edastamisel raudteeveeremi juhile (kui sel puudub mõni hoiatus, mis kehtib vastuvõtumatkas või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning ettevõtja poolt kehtestatud hoiatuste väljastamise korrast;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel lubava signaalnäidu järgi (rongi vastuvõtutee määramine tulenevalt liiklusgraafikust ja teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest ja selle vabaolekus veendumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; sissesõidufoori (matkafoori) avamine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel keelava signaalnäidu järgi (tee vabaolekus veendumine, teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest lähtumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine, rongiliiklusalaste käskude ja korralduste andmine ning nende registreerimine, kutsesignaali avamine või raudteeveeremi juhile raadioside teel registreeritava käsu edastamine; kooskõlastuse andmine rongi vastuvõtmiseks teele, mis ei ole jaama tehnokorraldusaktis selleks ette nähtud), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi täiskoosseisus saabumisel jaama turvanguseadmete näitude järgi (sh gabariitide vabaoleku jälgimine, kui turvanguseadmed ei tööta), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse informatsiooni vahetamisel 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja teiste 5. taseme liikluskorraldajatega (rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest;
11) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 5. ja 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega ja rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongitöö ööpäevaplaan-graafikus sätestatust.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.3 Rongide saatmine ja läbilaskmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ja nende seisukorra kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede, jaamavahede, fooride olukorra jälgimisel ja kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö katkestamisel rongimatka pöörmetel ja väljumisega saatematkale, pöörangute matkaasendi valmistamisel, kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel, pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, juhindudes manöövrijuhi ettekandest, jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning veendudes kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus, kontrollides pöörangute matkaasendi õigsust ja tagades pöörangute matkaasendi säilivuse;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) loa andmisel rongi saatmiseks ja nende tegevuse kontrollimisel rongide saatmisel ja tegevuse tulemuslikkuse hindamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel, jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus veendumisel, hoiatuse raudteeveeremi juhile hoiatuse edastamisel (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamisel, rongi valmisolekust saatmiseks ettekande saamisel, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimisel, ettekande saamisel manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ning väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi, saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali), järgides lisaks rongide liiklusgraafiku nõudeid;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kooskõlastab saatmise tööjuhiga, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, või edastab käsu jaamavahe sulgemisest remont- või ehitustöödeks, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) või edastab raudteeveeremi juhile vastavasisulise sõiduloa tekstiga registreeritava käsu ning hindab tegevuse tulemust;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele pärast seda, kui on saanud 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); kontrollib jaamakorraldaja kaudu, kas raudteeveeremi juhile on väljastatud hoiatus ohtliku veose olemasolust rongis;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele ja saadab selle või dresiini jaamavahele, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) ja/või edastab raudteeveeremi juhile vastava käsu sõiduloa ja hoiatuse tekstiga, näidates jaamavahe vabastamise aja; järgides lisaks eriveeremi kasutamise juhendi nõudeid;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile liiklusgraafikul määratud indeksi; saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); edastab raudteeveeremi juhile oiatuse ebagabariitse veose (vajadusel kontrollraami) olemasolust rongis;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel keelava signaalnäidu järgi, hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele keelava signaalnäidu järgi, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi; edastab naaberjaama 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale) käsu jaamavahel liikumissuuna muutmise keelu kohta; saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; registreerib telefonogrammid; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa või teeloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab päästerongi või abiveduri jaamavahele pärast sellekohase abistamisnõude saamist, kas ta sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a päästerong või abivedur; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); saadab koos päästerongiga jaamavahele jaamaülema või teda asendava töötaja; edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kas ta kooskõlastab töödejuhiga rongi saatmise; sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a töörong; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib saatematka; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ja blokeerib saatematka; edastab raudteeveeremi juhile registreeritava rongiliiklusalase käsu; kontrollib rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele, kas ta pärast seda, kui sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks edastas käsu liini 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisades rongi numbrile määratud indeksi; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ohtliku veose olemasolust rongis; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele, kas ta sai vastavasisulise taotluse; tegi liiklusgraafikule märke tee hõivamisest; saadab selle või dresiini jaamavahele pärast veendumist jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); kasutades võtisaua; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; edastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
f) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks; edastas käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisas rongi numbrile määratud indeksi; sai rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollis ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; sai ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastas raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ebagabariitse veose, samuti kontrollraami, olemasolust rongis; vahetas rongiliikluse informatsiooni 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse jälgimisel jaamavahel (raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuete järgmine), hindab tema tegevuse tulemust ning võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega) ja kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust piiriülese töö kooskõlastamisel piirijaamade liikluskorraldajatega ning juhindumisel raudtee ööpäevaplaan-graafiku ja raudteedevahelise piirikokkuleppe nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.4 Manöövritöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel (nende seisukorra kontrollimine), järgides turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid ja plommide nimekirja;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi meeskonnal väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövrijuhile manöövritöö plaani tutvustamisel ja korralduse andmisel manöövritöö tegemiseks, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongide ja manöövriveeremite koostamisel, järgides kaubarongide koosteplaani ning klientidega sõlmitud lepingute ja haruteede teenindamise juhendite nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust eriomaste sõiduomadustega veeremiga manöövritöö tegemisel ja eriomaste sõiduomadustega veeremi rongi panemisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid; hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel lubava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahti haakimiseks; manöövrifoori või manöövritööd tehes väljasõiduga jaamavahele manöövrifoori avamine ja vastava piirkonna blokeerimine või raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel keelava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; pöörangute matkaasendi säilivuse tagamine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahtihaakimiseks; raudteeveeremi juhile loa andmine keelava näiduga manöövrifoorist möödasõitmiseks; manöövritöö tegemine väljasõiduga jaamavahele ja selleks raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmisel), järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 6

Tegevusnäitajad:
juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise korraldamisel (ettekannete alusel kinnitamise kontrollimisel; korralduse andmisel raudteeveeremi kinnitamiseks; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade numbrilise arvestuse pidamisel);
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadega eemaldamise korraldamisel (raudteeveeremi alt pidurkingade eemaldamiseks korralduse andmisel; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade eemaldamise ja hoiukohta panemise numbrilise arvestuse pidamisel).

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.6 Raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe, tee või teeosa liikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust töörongi jaamavahele saatmisel ja selle jaama vastu võtmisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete sõltuvusest väljalülitamisel ja sõltuvusse lülitamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajatele kontaktvõrgu välja- ja sisselülitamisalase teabe edastamisel, järgides organisatsioonis kehtivat teabe edastamise korda;
5) koostab ülesõidukoha rikke korral hoiatuse nõudeavalduse ja väljastab hoiatuse, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
6) lubab rööbasteele mahatõstetava dresiini, remondipuki, teerulliku ja muu mahatõstetava veeremi, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid;
8) koostab turvanguseadme, rööbastee, kontaktvõrgu rikke või elektri puudumise korral käsu ja edastab selle vastavate struktuuriüksuste töötajate töövälisel ajal tööle kutsumiseks, järgides organisatsioonis kehtivat töötajate tööle kutsumise korda;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tööjuhil tööloa olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes tööluba omavate töötajate nimekirjast;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) tegutsemist raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, sh seadmete perioodilist kontrollimist, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.7 Raudteeliikluse ja rongide käitlemisega seotud töötajatele korralduste edastamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tee piiramisseadmetega piiramisel või korralduse andmisel tee piiramiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti, piiramisseadmete kasutamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel kommertsülevaatuse tegemiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel tehnohoolduse tegemiseks ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmepuhastajale pöörmete puhastamiseks korralduse andmisel, juhindudes pöörmete puhastamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse või käsu andmisel tee, elektrivarustuse, turvanguseadmete remondi või hooldusega seotud töötajatele, neilt taotluse vastuvõtmisel ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel", "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend", turvanguseadmete kasutamise juhendi ning kõneluste reglemendi nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.8 Tegutsemine ohu- ning ebastandardses olukorras 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu teabe ohu- ja ebastandardse olukorra kohta ja võtab vastu otsuse tegutsemiseks, lähtudes tekkida võivatest tagajärgedest; kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust olukorra lahendamiseks tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete rikke korra tegutsemisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
3) tegutseb kõigi signalisatsiooni- ja sidevahendite töö katkemisel, juhindudes olukorra lahendamisel organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse katkestamisel, teisele rongiliikluse korraldamise vahendile üleminekul ja kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse taastamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe sulgemisel või avamisel või selle ühe raja rongiliikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust abiveduri ja päästerongi käiku määramise korraldamisel (juhindumist raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest); hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) korralduse tegevuse muutmiseks;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) ja teistele töötajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tulekahju korral tegutsemisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning tuleohutuse seaduse nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rööbastee rikke ("tõuge teel") korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
11) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliiklusgraafikuvälise rongi käiku määramisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
12) kontrollib jaamade liikluskorraldajate tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
13) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
14) tegutseb tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest ja kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
15) kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks.

Teadmised:
1) tulekahju korral tulekustutiga tegutsemise korra nõuded.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.9 Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) järgib reglementide nõudeid (raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine, sissekannete tegemine järelevaatusraamatusse, ohuolukordade reglemendid, tee hõivamine juhtratastega eriveeremiga jne);
2) annab jaama, üksikpöörme või jaamakõriku kohalikule juhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
3) annab piirkonna ja jaama varujuhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
4) kinnitab hoiatuste programmi saabunud uued hoiatused ja tutvub nendega;
5) täidab rongiliiklusega seotud dokumente (jaamaseadmete järelevaatusraamat, rongiliiklusgraafik, dispetšeri korralduste raamat, hoiatuste raamat, telefonogrammide registreerimise raamat, sõiduluba, teeluba, kirjalik käsk, kirjalik teatis, kaubavagunite tehniliseks teenindamiseks esitamise raamat, rongi kaaluleht, üldvormiakt) ja kontrollib nende täitmist;
6) sisestab makettide koostamiseks vajalikke andmeid infosüsteemi;
7) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadio-, manöövriraadio- ja dispetšerside, käsisignaalvahendid);
8) järgib oma töös tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning kõikide asjakohaste (nii Eesti-siseste kui rahvusvaheliste) õigusaktide, sealhulgas jäätmekäitluseeskirja, nõudeid;
9) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata inimeste tervist, vara või keskkonda;
10) korraldab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel, sealhulgas kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (tööriietus ja -jalanõud, ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist hädaabinumbrile ja tööandjale;
14) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt tööandjat või tema esindajat;
15) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
16) korrastab ja puhastab töös kasutatavad töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
17) osutab kvaliteetset teenust, mis vastab kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest; orienteerub kliendi rahulolule, reageerib kiiresti klientide vajadustele ja tagasisidele;
18) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
19) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
20) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
21) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
22) teab ja saab aru kutsealastest mõistetest eesti ja vene keeles;
23) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel C1, vene keeles vähemalt tasemel B1 (vt lisa 1 );
24) kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtted;
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad töökorralduse eripärad;
4) rööbastee ehituse põhimõtted;
5) rongide liiklusgraafiku põhimõtted;
6) saab aru jaamateede skeemist, teede profiilist ja kasutab turvanguseadmeid;
7) raudteeinfrastruktuuri kasutavad ettevõtjad ja nende töötehnoloogia põhimõtted;
8) kehtivad kvaliteedinõuded raudteetöödel;
9) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete kasutusjuhendid, tehnokorraldusaktid ja nende lisad) nõuded;
10) kutsealaste õigusaktide (raudteeseadus, raudtee tehnokasutuseeskiri, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhend, raudtee signalisatsioonijuhend jne) ja normdokumentide nõuded;
11) vajalike töövahendite ja seadmete käsitsemise põhimõtted;
12) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
13) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
14) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted;
15) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
16) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Rongiliikluse korraldamine poolautomaatblokeeringuga liinil
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära juhtkonna juhised (sh piiriülese töö korraldamist ning manöövritööd käsitlevad juhised), tutvub ööpäevaplaan-graafikus näidatud eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega, esitades täpsustavaid küsimusi ja kinnitades ülesannetest arusaamist;
2) juhendab vahetuse eelselt töötajaid ohutuse küsimustes, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest, kontrollides töötajate arusaamist ja registreerides juhendamise;
3) kuulab ära vahetuse töötajate tööleasumise ettekanded, sh veendudes nende põhjal, et töökohtade seisukord tagab raudteeliikluse ohutuse ja jaamateedel seisev raudteeveerem on kinnitatud iseveeremise vältimiseks tehnokorraldusaktis kehtestatud korras;
4) teavitab valvekorda asuvat liikluskorraldajat (raudteekorraldajat) turvanguseadmete ja pöörmete seisukorrast, raudteeinfrastruktuuril asuvast raudteeveeremist, selle kinnitamisest pidurkingadega, juhtkonnalt saadud korraldustest ja teistest tööga seotud küsimustest, veendudes, et valvekorra vastuvõtja mõistis edastatud informatsiooni;
5) tutvub rongiliikluse olukorraga raudteeinfrastruktuuril, kontrollib juhtimisseadmete tööd ja hindab muudatuste vajadust töökorralduses;
6) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel, veeremi nõuetekohase kinnitusega, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi turvanguseadmete seisukorda ja talitlust, plommide olemasolu, juhindudes seadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kontrollib raudteeliikluse juhtimissüsteemi, hoiatuste programmi ja infosüsteemi kasutamist ning nende autoriseerimist, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest;
9) kontrollib ettenähtud rongiliiklusalase dokumentatsiooni olemasolu ja tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) sissekannetega dispetšerikorralduste, hoiatuste, jaamaseadmete järelevaatuse ja telefonogrammide registreerimise raamatus ning täidetud rongiliikluse graafikul, tutvub muude vahetust üleandva liikluskorraldaja registreeritud märkmetega, mis sätestavad raudteeliikluse korralduse piirkonna jaamades ja jaamavahedel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
10) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu kehtivate hoiatustega ja veendub nende ettekannete alusel hoiatuste väljastamises;
11) kontrollib isiklikult ja 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu ettenähtud normdokumentide olemasolu, juhindudes tööks vajalike normdokumentide loetelust;
12) kontrollib ettenähtud inventari olemasolu ja korrasolekut, juhindudes inventari nimekirjast, veendub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande alusel töökohtade tööks vajalikuga varustatuses;
13) hindab 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevuse õigsust, kui tal on vaja valvekorda vastu võtta või üle anda rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul;
14) tutvub rongitöö ööpäevaplaan-graafikuga ja tutvustab seda 5. taseme liikluskorraldajatele (rongidispetšeritele), juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.2 Rongide vastuvõtmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ning juhtimisseadmete seisukorda, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
2) kontrollib raudteeveeremi meeskonnal raudteeinfrastruktuurile väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivust, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) annab kooskõlastuse 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) vastuvõtuteede hõivamiseks, juhindudes kehtivast liiklusgraafikust, konkreetsest rongiolukorrast raudteeinfrastruktuuril ning rongitöö ööpäevaplaan-graafikust;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust enne rongimatka valmistamist manöövritöö katkestamisel vastuvõtumatka pöörmetel ja väljumisega vastuvõtumatka pöörmetele, rongimatka õigesti valmistamisel, manöövrijuhi ettekande kuulamisel ja kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel ja pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, järgides jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) jälgib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, fooride ja jaamateede olukorra kontrollimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust hoiatuse edastamisel raudteeveeremi juhile (kui sel puudub mõni hoiatus, mis kehtib vastuvõtumatkas või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning ettevõtja poolt kehtestatud hoiatuste väljastamise korrast;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel lubava signaalnäidu järgi (rongi vastuvõtutee määramine tulenevalt liiklusgraafikust ja teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest ja selle vabaolekus veendumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; sissesõidufoori (matkafoori) avamine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel keelava signaalnäidu järgi (tee vabaolekus veendumine, teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest lähtumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine, rongiliiklusalaste käskude ja korralduste andmine ning nende registreerimine, kutsesignaali avamine või raudteeveeremi juhile raadioside teel registreeritava käsu edastamine; kooskõlastuse andmine rongi vastuvõtmiseks teele, mis ei ole jaama tehnokorraldusaktis selleks ette nähtud), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi täiskoosseisus saabumisel jaama turvanguseadmete näitude järgi (sh gabariitide vabaoleku jälgimine, kui turvanguseadmed ei tööta), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse informatsiooni vahetamisel 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja teiste 5. taseme liikluskorraldajatega (rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest;
11) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 5. ja 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega ja rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongitöö ööpäevaplaan-graafikus sätestatust.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.3 Rongide saatmine ja läbilaskmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ja nende seisukorra kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede, jaamavahede, fooride olukorra jälgimisel ja kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö katkestamisel rongimatka pöörmetel ja väljumisega saatematkale, pöörangute matkaasendi valmistamisel, kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel, pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, juhindudes manöövrijuhi ettekandest, jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning veendudes kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus, kontrollides pöörangute matkaasendi õigsust ja tagades pöörangute matkaasendi säilivuse;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) loa andmisel rongi saatmiseks ja nende tegevuse kontrollimisel rongide saatmisel ja tegevuse tulemuslikkuse hindamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel, jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus veendumisel, hoiatuse raudteeveeremi juhile hoiatuse edastamisel (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamisel, rongi valmisolekust saatmiseks ettekande saamisel, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimisel, ettekande saamisel manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ning väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi, saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali), järgides lisaks rongide liiklusgraafiku nõudeid;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kooskõlastab saatmise tööjuhiga, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, või edastab käsu jaamavahe sulgemisest remont- või ehitustöödeks, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) või edastab raudteeveeremi juhile vastavasisulise sõiduloa tekstiga registreeritava käsu ning hindab tegevuse tulemust;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele pärast seda, kui on saanud 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); kontrollib jaamakorraldaja kaudu, kas raudteeveeremi juhile on väljastatud hoiatus ohtliku veose olemasolust rongis;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele ja saadab selle või dresiini jaamavahele, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) ja/või edastab raudteeveeremi juhile vastava käsu sõiduloa ja hoiatuse tekstiga, näidates jaamavahe vabastamise aja; järgides lisaks eriveeremi kasutamise juhendi nõudeid;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile liiklusgraafikul määratud indeksi; saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); edastab raudteeveeremi juhile oiatuse ebagabariitse veose (vajadusel kontrollraami) olemasolust rongis;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel keelava signaalnäidu järgi, hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele keelava signaalnäidu järgi, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi; edastab naaberjaama 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale) käsu jaamavahel liikumissuuna muutmise keelu kohta; saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; registreerib telefonogrammid; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa või teeloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab päästerongi või abiveduri jaamavahele pärast sellekohase abistamisnõude saamist, kas ta sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a päästerong või abivedur; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); saadab koos päästerongiga jaamavahele jaamaülema või teda asendava töötaja; edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kas ta kooskõlastab töödejuhiga rongi saatmise; sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a töörong; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib saatematka; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ja blokeerib saatematka; edastab raudteeveeremi juhile registreeritava rongiliiklusalase käsu; kontrollib rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele, kas ta pärast seda, kui sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks edastas käsu liini 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisades rongi numbrile määratud indeksi; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ohtliku veose olemasolust rongis; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele, kas ta sai vastavasisulise taotluse; tegi liiklusgraafikule märke tee hõivamisest; saadab selle või dresiini jaamavahele pärast veendumist jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); kasutades võtisaua; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; edastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
f) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks; edastas käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisas rongi numbrile määratud indeksi; sai rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollis ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; sai ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastas raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ebagabariitse veose, samuti kontrollraami, olemasolust rongis; vahetas rongiliikluse informatsiooni 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse jälgimisel jaamavahel (raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuete järgmine), hindab tema tegevuse tulemust ning võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega) ja kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust piiriülese töö kooskõlastamisel piirijaamade liikluskorraldajatega ning juhindumisel raudtee ööpäevaplaan-graafiku ja raudteedevahelise piirikokkuleppe nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.4 Manöövritöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel (nende seisukorra kontrollimine), järgides turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid ja plommide nimekirja;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi meeskonnal väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövrijuhile manöövritöö plaani tutvustamisel ja korralduse andmisel manöövritöö tegemiseks, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongide ja manöövriveeremite koostamisel, järgides kaubarongide koosteplaani ning klientidega sõlmitud lepingute ja haruteede teenindamise juhendite nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust eriomaste sõiduomadustega veeremiga manöövritöö tegemisel ja eriomaste sõiduomadustega veeremi rongi panemisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid; hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel lubava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahti haakimiseks; manöövrifoori või manöövritööd tehes väljasõiduga jaamavahele manöövrifoori avamine ja vastava piirkonna blokeerimine või raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel keelava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; pöörangute matkaasendi säilivuse tagamine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahtihaakimiseks; raudteeveeremi juhile loa andmine keelava näiduga manöövrifoorist möödasõitmiseks; manöövritöö tegemine väljasõiduga jaamavahele ja selleks raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmisel), järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 6

Tegevusnäitajad:
juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise korraldamisel (ettekannete alusel kinnitamise kontrollimisel; korralduse andmisel raudteeveeremi kinnitamiseks; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade numbrilise arvestuse pidamisel);
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadega eemaldamise korraldamisel (raudteeveeremi alt pidurkingade eemaldamiseks korralduse andmisel; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade eemaldamise ja hoiukohta panemise numbrilise arvestuse pidamisel).

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.6 Raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe, tee või teeosa liikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust töörongi jaamavahele saatmisel ja selle jaama vastu võtmisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete sõltuvusest väljalülitamisel ja sõltuvusse lülitamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajatele kontaktvõrgu välja- ja sisselülitamisalase teabe edastamisel, järgides organisatsioonis kehtivat teabe edastamise korda;
5) koostab ülesõidukoha rikke korral hoiatuse nõudeavalduse ja väljastab hoiatuse, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
6) lubab rööbasteele mahatõstetava dresiini, remondipuki, teerulliku ja muu mahatõstetava veeremi, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid;
8) koostab turvanguseadme, rööbastee, kontaktvõrgu rikke või elektri puudumise korral käsu ja edastab selle vastavate struktuuriüksuste töötajate töövälisel ajal tööle kutsumiseks, järgides organisatsioonis kehtivat töötajate tööle kutsumise korda;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tööjuhil tööloa olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes tööluba omavate töötajate nimekirjast;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) tegutsemist raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, sh seadmete perioodilist kontrollimist, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.7 Raudteeliikluse ja rongide käitlemisega seotud töötajatele korralduste edastamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tee piiramisseadmetega piiramisel või korralduse andmisel tee piiramiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti, piiramisseadmete kasutamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel kommertsülevaatuse tegemiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel tehnohoolduse tegemiseks ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmepuhastajale pöörmete puhastamiseks korralduse andmisel, juhindudes pöörmete puhastamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse või käsu andmisel tee, elektrivarustuse, turvanguseadmete remondi või hooldusega seotud töötajatele, neilt taotluse vastuvõtmisel ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel", "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend", turvanguseadmete kasutamise juhendi ning kõneluste reglemendi nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.8 Tegutsemine ohu- ning ebastandardses olukorras 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu teabe ohu- ja ebastandardse olukorra kohta ja võtab vastu otsuse tegutsemiseks, lähtudes tekkida võivatest tagajärgedest; kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust olukorra lahendamiseks tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete rikke korra tegutsemisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
3) tegutseb kõigi signalisatsiooni- ja sidevahendite töö katkemisel, juhindudes olukorra lahendamisel organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse katkestamisel, teisele rongiliikluse korraldamise vahendile üleminekul ja kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse taastamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe sulgemisel või avamisel või selle ühe raja rongiliikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust abiveduri ja päästerongi käiku määramise korraldamisel (juhindumist raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest); hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) korralduse tegevuse muutmiseks;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) ja teistele töötajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tulekahju korral tegutsemisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning tuleohutuse seaduse nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rööbastee rikke ("tõuge teel") korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
11) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliiklusgraafikuvälise rongi käiku määramisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
12) kontrollib jaamade liikluskorraldajate tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
13) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
14) tegutseb tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest ja kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
15) kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks.

Teadmised:
1) tulekahju korral tulekustutiga tegutsemise korra nõuded.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.9 Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) järgib reglementide nõudeid (raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine, sissekannete tegemine järelevaatusraamatusse, ohuolukordade reglemendid, tee hõivamine juhtratastega eriveeremiga jne);
2) annab jaama, üksikpöörme või jaamakõriku kohalikule juhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
3) annab piirkonna ja jaama varujuhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
4) kinnitab hoiatuste programmi saabunud uued hoiatused ja tutvub nendega;
5) täidab rongiliiklusega seotud dokumente (jaamaseadmete järelevaatusraamat, rongiliiklusgraafik, dispetšeri korralduste raamat, hoiatuste raamat, telefonogrammide registreerimise raamat, sõiduluba, teeluba, kirjalik käsk, kirjalik teatis, kaubavagunite tehniliseks teenindamiseks esitamise raamat, rongi kaaluleht, üldvormiakt) ja kontrollib nende täitmist;
6) sisestab makettide koostamiseks vajalikke andmeid infosüsteemi;
7) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadio-, manöövriraadio- ja dispetšerside, käsisignaalvahendid);
8) järgib oma töös tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning kõikide asjakohaste (nii Eesti-siseste kui rahvusvaheliste) õigusaktide, sealhulgas jäätmekäitluseeskirja, nõudeid;
9) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata inimeste tervist, vara või keskkonda;
10) korraldab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel, sealhulgas kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (tööriietus ja -jalanõud, ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist hädaabinumbrile ja tööandjale;
14) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt tööandjat või tema esindajat;
15) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
16) korrastab ja puhastab töös kasutatavad töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
17) osutab kvaliteetset teenust, mis vastab kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest; orienteerub kliendi rahulolule, reageerib kiiresti klientide vajadustele ja tagasisidele;
18) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
19) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
20) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
21) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
22) teab ja saab aru kutsealastest mõistetest eesti ja vene keeles;
23) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel C1, vene keeles vähemalt tasemel B1 (vt lisa 1 );
24) kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtted;
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad töökorralduse eripärad;
4) rööbastee ehituse põhimõtted;
5) rongide liiklusgraafiku põhimõtted;
6) saab aru jaamateede skeemist, teede profiilist ja kasutab turvanguseadmeid;
7) raudteeinfrastruktuuri kasutavad ettevõtjad ja nende töötehnoloogia põhimõtted;
8) kehtivad kvaliteedinõuded raudteetöödel;
9) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete kasutusjuhendid, tehnokorraldusaktid ja nende lisad) nõuded;
10) kutsealaste õigusaktide (raudteeseadus, raudtee tehnokasutuseeskiri, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhend, raudtee signalisatsioonijuhend jne) ja normdokumentide nõuded;
11) vajalike töövahendite ja seadmete käsitsemise põhimõtted;
12) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
13) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
14) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted;
15) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
16) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Rongiliikluse korraldamine kombineeritud teeblokeeringuga liinil
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära juhtkonna juhised (sh piiriülese töö korraldamist ning manöövritööd käsitlevad juhised), tutvub ööpäevaplaan-graafikus näidatud eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega, esitades täpsustavaid küsimusi ja kinnitades ülesannetest arusaamist;
2) juhendab vahetuse eelselt töötajaid ohutuse küsimustes, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest, kontrollides töötajate arusaamist ja registreerides juhendamise;
3) kuulab ära vahetuse töötajate tööleasumise ettekanded, sh veendudes nende põhjal, et töökohtade seisukord tagab raudteeliikluse ohutuse ja jaamateedel seisev raudteeveerem on kinnitatud iseveeremise vältimiseks tehnokorraldusaktis kehtestatud korras;
4) teavitab valvekorda asuvat liikluskorraldajat (raudteekorraldajat) turvanguseadmete ja pöörmete seisukorrast, raudteeinfrastruktuuril asuvast raudteeveeremist, selle kinnitamisest pidurkingadega, juhtkonnalt saadud korraldustest ja teistest tööga seotud küsimustest, veendudes, et valvekorra vastuvõtja mõistis edastatud informatsiooni;
5) tutvub rongiliikluse olukorraga raudteeinfrastruktuuril, kontrollib juhtimisseadmete tööd ja hindab muudatuste vajadust töökorralduses;
6) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel, veeremi nõuetekohase kinnitusega, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi turvanguseadmete seisukorda ja talitlust, plommide olemasolu, juhindudes seadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kontrollib raudteeliikluse juhtimissüsteemi, hoiatuste programmi ja infosüsteemi kasutamist ning nende autoriseerimist, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest;
9) kontrollib ettenähtud rongiliiklusalase dokumentatsiooni olemasolu ja tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) sissekannetega dispetšerikorralduste, hoiatuste, jaamaseadmete järelevaatuse ja telefonogrammide registreerimise raamatus ning täidetud rongiliikluse graafikul, tutvub muude vahetust üleandva liikluskorraldaja registreeritud märkmetega, mis sätestavad raudteeliikluse korralduse piirkonna jaamades ja jaamavahedel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
10) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu kehtivate hoiatustega ja veendub nende ettekannete alusel hoiatuste väljastamises;
11) kontrollib isiklikult ja 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu ettenähtud normdokumentide olemasolu, juhindudes tööks vajalike normdokumentide loetelust;
12) kontrollib ettenähtud inventari olemasolu ja korrasolekut, juhindudes inventari nimekirjast, veendub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande alusel töökohtade tööks vajalikuga varustatuses;
13) hindab 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevuse õigsust, kui tal on vaja valvekorda vastu võtta või üle anda rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul;
14) tutvub rongitöö ööpäevaplaan-graafikuga ja tutvustab seda 5. taseme liikluskorraldajatele (rongidispetšeritele), juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.2 Rongide vastuvõtmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ning juhtimisseadmete seisukorda, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
2) kontrollib raudteeveeremi meeskonnal raudteeinfrastruktuurile väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivust, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) annab kooskõlastuse 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) vastuvõtuteede hõivamiseks, juhindudes kehtivast liiklusgraafikust, konkreetsest rongiolukorrast raudteeinfrastruktuuril ning rongitöö ööpäevaplaan-graafikust;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust enne rongimatka valmistamist manöövritöö katkestamisel vastuvõtumatka pöörmetel ja väljumisega vastuvõtumatka pöörmetele, rongimatka õigesti valmistamisel, manöövrijuhi ettekande kuulamisel ja kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel ja pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, järgides jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) jälgib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, fooride ja jaamateede olukorra kontrollimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust hoiatuse edastamisel raudteeveeremi juhile (kui sel puudub mõni hoiatus, mis kehtib vastuvõtumatkas või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning ettevõtja poolt kehtestatud hoiatuste väljastamise korrast;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel lubava signaalnäidu järgi (rongi vastuvõtutee määramine tulenevalt liiklusgraafikust ja teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest ja selle vabaolekus veendumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; sissesõidufoori (matkafoori) avamine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel keelava signaalnäidu järgi (tee vabaolekus veendumine, teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest lähtumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine, rongiliiklusalaste käskude ja korralduste andmine ning nende registreerimine, kutsesignaali avamine või raudteeveeremi juhile raadioside teel registreeritava käsu edastamine; kooskõlastuse andmine rongi vastuvõtmiseks teele, mis ei ole jaama tehnokorraldusaktis selleks ette nähtud), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi täiskoosseisus saabumisel jaama turvanguseadmete näitude järgi (sh gabariitide vabaoleku jälgimine, kui turvanguseadmed ei tööta), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse informatsiooni vahetamisel 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja teiste 5. taseme liikluskorraldajatega (rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest;
11) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 5. ja 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega ja rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongitöö ööpäevaplaan-graafikus sätestatust.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.3 Rongide saatmine ja läbilaskmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ja nende seisukorra kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede, jaamavahede, fooride olukorra jälgimisel ja kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö katkestamisel rongimatka pöörmetel ja väljumisega saatematkale, pöörangute matkaasendi valmistamisel, kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel, pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, juhindudes manöövrijuhi ettekandest, jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning veendudes kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus, kontrollides pöörangute matkaasendi õigsust ja tagades pöörangute matkaasendi säilivuse;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) loa andmisel rongi saatmiseks ja nende tegevuse kontrollimisel rongide saatmisel ja tegevuse tulemuslikkuse hindamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel, jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus veendumisel, hoiatuse raudteeveeremi juhile hoiatuse edastamisel (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamisel, rongi valmisolekust saatmiseks ettekande saamisel, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimisel, ettekande saamisel manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ning väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi, saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali), järgides lisaks rongide liiklusgraafiku nõudeid;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kooskõlastab saatmise tööjuhiga, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, või edastab käsu jaamavahe sulgemisest remont- või ehitustöödeks, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) või edastab raudteeveeremi juhile vastavasisulise sõiduloa tekstiga registreeritava käsu ning hindab tegevuse tulemust;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele pärast seda, kui on saanud 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); kontrollib jaamakorraldaja kaudu, kas raudteeveeremi juhile on väljastatud hoiatus ohtliku veose olemasolust rongis;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele ja saadab selle või dresiini jaamavahele, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) ja/või edastab raudteeveeremi juhile vastava käsu sõiduloa ja hoiatuse tekstiga, näidates jaamavahe vabastamise aja; järgides lisaks eriveeremi kasutamise juhendi nõudeid;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile liiklusgraafikul määratud indeksi; saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); edastab raudteeveeremi juhile oiatuse ebagabariitse veose (vajadusel kontrollraami) olemasolust rongis;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel keelava signaalnäidu järgi, hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele keelava signaalnäidu järgi, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi; edastab naaberjaama 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale) käsu jaamavahel liikumissuuna muutmise keelu kohta; saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; registreerib telefonogrammid; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa või teeloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab päästerongi või abiveduri jaamavahele pärast sellekohase abistamisnõude saamist, kas ta sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a päästerong või abivedur; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); saadab koos päästerongiga jaamavahele jaamaülema või teda asendava töötaja; edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kas ta kooskõlastab töödejuhiga rongi saatmise; sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a töörong; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib saatematka; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ja blokeerib saatematka; edastab raudteeveeremi juhile registreeritava rongiliiklusalase käsu; kontrollib rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele, kas ta pärast seda, kui sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks edastas käsu liini 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisades rongi numbrile määratud indeksi; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ohtliku veose olemasolust rongis; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele, kas ta sai vastavasisulise taotluse; tegi liiklusgraafikule märke tee hõivamisest; saadab selle või dresiini jaamavahele pärast veendumist jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); kasutades võtisaua; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; edastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
f) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks; edastas käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisas rongi numbrile määratud indeksi; sai rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollis ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; sai ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastas raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ebagabariitse veose, samuti kontrollraami, olemasolust rongis; vahetas rongiliikluse informatsiooni 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse jälgimisel jaamavahel (raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuete järgmine), hindab tema tegevuse tulemust ning võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega) ja kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust piiriülese töö kooskõlastamisel piirijaamade liikluskorraldajatega ning juhindumisel raudtee ööpäevaplaan-graafiku ja raudteedevahelise piirikokkuleppe nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.4 Manöövritöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel (nende seisukorra kontrollimine), järgides turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid ja plommide nimekirja;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi meeskonnal väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövrijuhile manöövritöö plaani tutvustamisel ja korralduse andmisel manöövritöö tegemiseks, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongide ja manöövriveeremite koostamisel, järgides kaubarongide koosteplaani ning klientidega sõlmitud lepingute ja haruteede teenindamise juhendite nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust eriomaste sõiduomadustega veeremiga manöövritöö tegemisel ja eriomaste sõiduomadustega veeremi rongi panemisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid; hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel lubava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahti haakimiseks; manöövrifoori või manöövritööd tehes väljasõiduga jaamavahele manöövrifoori avamine ja vastava piirkonna blokeerimine või raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel keelava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; pöörangute matkaasendi säilivuse tagamine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahtihaakimiseks; raudteeveeremi juhile loa andmine keelava näiduga manöövrifoorist möödasõitmiseks; manöövritöö tegemine väljasõiduga jaamavahele ja selleks raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmisel), järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 6

Tegevusnäitajad:
juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise korraldamisel (ettekannete alusel kinnitamise kontrollimisel; korralduse andmisel raudteeveeremi kinnitamiseks; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade numbrilise arvestuse pidamisel);
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadega eemaldamise korraldamisel (raudteeveeremi alt pidurkingade eemaldamiseks korralduse andmisel; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade eemaldamise ja hoiukohta panemise numbrilise arvestuse pidamisel).

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.6 Raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe, tee või teeosa liikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust töörongi jaamavahele saatmisel ja selle jaama vastu võtmisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete sõltuvusest väljalülitamisel ja sõltuvusse lülitamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajatele kontaktvõrgu välja- ja sisselülitamisalase teabe edastamisel, järgides organisatsioonis kehtivat teabe edastamise korda;
5) koostab ülesõidukoha rikke korral hoiatuse nõudeavalduse ja väljastab hoiatuse, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
6) lubab rööbasteele mahatõstetava dresiini, remondipuki, teerulliku ja muu mahatõstetava veeremi, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid;
8) koostab turvanguseadme, rööbastee, kontaktvõrgu rikke või elektri puudumise korral käsu ja edastab selle vastavate struktuuriüksuste töötajate töövälisel ajal tööle kutsumiseks, järgides organisatsioonis kehtivat töötajate tööle kutsumise korda;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tööjuhil tööloa olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes tööluba omavate töötajate nimekirjast;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) tegutsemist raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, sh seadmete perioodilist kontrollimist, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.7 Raudteeliikluse ja rongide käitlemisega seotud töötajatele korralduste edastamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tee piiramisseadmetega piiramisel või korralduse andmisel tee piiramiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti, piiramisseadmete kasutamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel kommertsülevaatuse tegemiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel tehnohoolduse tegemiseks ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmepuhastajale pöörmete puhastamiseks korralduse andmisel, juhindudes pöörmete puhastamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse või käsu andmisel tee, elektrivarustuse, turvanguseadmete remondi või hooldusega seotud töötajatele, neilt taotluse vastuvõtmisel ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel", "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend", turvanguseadmete kasutamise juhendi ning kõneluste reglemendi nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.8 Tegutsemine ohu- ning ebastandardses olukorras 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu teabe ohu- ja ebastandardse olukorra kohta ja võtab vastu otsuse tegutsemiseks, lähtudes tekkida võivatest tagajärgedest; kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust olukorra lahendamiseks tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete rikke korra tegutsemisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
3) tegutseb kõigi signalisatsiooni- ja sidevahendite töö katkemisel, juhindudes olukorra lahendamisel organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse katkestamisel, teisele rongiliikluse korraldamise vahendile üleminekul ja kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse taastamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe sulgemisel või avamisel või selle ühe raja rongiliikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust abiveduri ja päästerongi käiku määramise korraldamisel (juhindumist raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest); hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) korralduse tegevuse muutmiseks;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) ja teistele töötajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tulekahju korral tegutsemisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning tuleohutuse seaduse nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rööbastee rikke ("tõuge teel") korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
11) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliiklusgraafikuvälise rongi käiku määramisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
12) kontrollib jaamade liikluskorraldajate tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
13) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
14) tegutseb tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest ja kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
15) kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks.

Teadmised:
1) tulekahju korral tulekustutiga tegutsemise korra nõuded.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.9 Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) järgib reglementide nõudeid (raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine, sissekannete tegemine järelevaatusraamatusse, ohuolukordade reglemendid, tee hõivamine juhtratastega eriveeremiga jne);
2) annab jaama, üksikpöörme või jaamakõriku kohalikule juhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
3) annab piirkonna ja jaama varujuhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
4) kinnitab hoiatuste programmi saabunud uued hoiatused ja tutvub nendega;
5) täidab rongiliiklusega seotud dokumente (jaamaseadmete järelevaatusraamat, rongiliiklusgraafik, dispetšeri korralduste raamat, hoiatuste raamat, telefonogrammide registreerimise raamat, sõiduluba, teeluba, kirjalik käsk, kirjalik teatis, kaubavagunite tehniliseks teenindamiseks esitamise raamat, rongi kaaluleht, üldvormiakt) ja kontrollib nende täitmist;
6) sisestab makettide koostamiseks vajalikke andmeid infosüsteemi;
7) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadio-, manöövriraadio- ja dispetšerside, käsisignaalvahendid);
8) järgib oma töös tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning kõikide asjakohaste (nii Eesti-siseste kui rahvusvaheliste) õigusaktide, sealhulgas jäätmekäitluseeskirja, nõudeid;
9) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata inimeste tervist, vara või keskkonda;
10) korraldab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel, sealhulgas kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (tööriietus ja -jalanõud, ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist hädaabinumbrile ja tööandjale;
14) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt tööandjat või tema esindajat;
15) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
16) korrastab ja puhastab töös kasutatavad töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
17) osutab kvaliteetset teenust, mis vastab kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest; orienteerub kliendi rahulolule, reageerib kiiresti klientide vajadustele ja tagasisidele;
18) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
19) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
20) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
21) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
22) teab ja saab aru kutsealastest mõistetest eesti ja vene keeles;
23) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel C1, vene keeles vähemalt tasemel B1 (vt lisa 1 );
24) kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtted;
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad töökorralduse eripärad;
4) rööbastee ehituse põhimõtted;
5) rongide liiklusgraafiku põhimõtted;
6) saab aru jaamateede skeemist, teede profiilist ja kasutab turvanguseadmeid;
7) raudteeinfrastruktuuri kasutavad ettevõtjad ja nende töötehnoloogia põhimõtted;
8) kehtivad kvaliteedinõuded raudteetöödel;
9) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete kasutusjuhendid, tehnokorraldusaktid ja nende lisad) nõuded;
10) kutsealaste õigusaktide (raudteeseadus, raudtee tehnokasutuseeskiri, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhend, raudtee signalisatsioonijuhend jne) ja normdokumentide nõuded;
11) vajalike töövahendite ja seadmete käsitsemise põhimõtted;
12) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
13) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
14) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted;
15) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
16) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Rongiliikluse korraldamine elektrisausüsteemiga liinil
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära juhtkonna juhised (sh piiriülese töö korraldamist ning manöövritööd käsitlevad juhised), tutvub ööpäevaplaan-graafikus näidatud eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega, esitades täpsustavaid küsimusi ja kinnitades ülesannetest arusaamist;
2) juhendab vahetuse eelselt töötajaid ohutuse küsimustes, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest, kontrollides töötajate arusaamist ja registreerides juhendamise;
3) kuulab ära vahetuse töötajate tööleasumise ettekanded, sh veendudes nende põhjal, et töökohtade seisukord tagab raudteeliikluse ohutuse ja jaamateedel seisev raudteeveerem on kinnitatud iseveeremise vältimiseks tehnokorraldusaktis kehtestatud korras;
4) teavitab valvekorda asuvat liikluskorraldajat (raudteekorraldajat) turvanguseadmete ja pöörmete seisukorrast, raudteeinfrastruktuuril asuvast raudteeveeremist, selle kinnitamisest pidurkingadega, juhtkonnalt saadud korraldustest ja teistest tööga seotud küsimustest, veendudes, et valvekorra vastuvõtja mõistis edastatud informatsiooni;
5) tutvub rongiliikluse olukorraga raudteeinfrastruktuuril, kontrollib juhtimisseadmete tööd ja hindab muudatuste vajadust töökorralduses;
6) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel, veeremi nõuetekohase kinnitusega, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi turvanguseadmete seisukorda ja talitlust, plommide olemasolu, juhindudes seadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kontrollib raudteeliikluse juhtimissüsteemi, hoiatuste programmi ja infosüsteemi kasutamist ning nende autoriseerimist, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest;
9) kontrollib ettenähtud rongiliiklusalase dokumentatsiooni olemasolu ja tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) sissekannetega dispetšerikorralduste, hoiatuste, jaamaseadmete järelevaatuse ja telefonogrammide registreerimise raamatus ning täidetud rongiliikluse graafikul, tutvub muude vahetust üleandva liikluskorraldaja registreeritud märkmetega, mis sätestavad raudteeliikluse korralduse piirkonna jaamades ja jaamavahedel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
10) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu kehtivate hoiatustega ja veendub nende ettekannete alusel hoiatuste väljastamises;
11) kontrollib isiklikult ja 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu ettenähtud normdokumentide olemasolu, juhindudes tööks vajalike normdokumentide loetelust;
12) kontrollib ettenähtud inventari olemasolu ja korrasolekut, juhindudes inventari nimekirjast, veendub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande alusel töökohtade tööks vajalikuga varustatuses;
13) hindab 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevuse õigsust, kui tal on vaja valvekorda vastu võtta või üle anda rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul;
14) tutvub rongitöö ööpäevaplaan-graafikuga ja tutvustab seda 5. taseme liikluskorraldajatele (rongidispetšeritele), juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.2 Rongide vastuvõtmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ning juhtimisseadmete seisukorda, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
2) kontrollib raudteeveeremi meeskonnal raudteeinfrastruktuurile väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivust, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) annab kooskõlastuse 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) vastuvõtuteede hõivamiseks, juhindudes kehtivast liiklusgraafikust, konkreetsest rongiolukorrast raudteeinfrastruktuuril ning rongitöö ööpäevaplaan-graafikust;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust enne rongimatka valmistamist manöövritöö katkestamisel vastuvõtumatka pöörmetel ja väljumisega vastuvõtumatka pöörmetele, rongimatka õigesti valmistamisel, manöövrijuhi ettekande kuulamisel ja kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel ja pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, järgides jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) jälgib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, fooride ja jaamateede olukorra kontrollimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust hoiatuse edastamisel raudteeveeremi juhile (kui sel puudub mõni hoiatus, mis kehtib vastuvõtumatkas või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning ettevõtja poolt kehtestatud hoiatuste väljastamise korrast;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel lubava signaalnäidu järgi (rongi vastuvõtutee määramine tulenevalt liiklusgraafikust ja teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest ja selle vabaolekus veendumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; sissesõidufoori (matkafoori) avamine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel keelava signaalnäidu järgi (tee vabaolekus veendumine, teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest lähtumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine, rongiliiklusalaste käskude ja korralduste andmine ning nende registreerimine, kutsesignaali avamine või raudteeveeremi juhile raadioside teel registreeritava käsu edastamine; kooskõlastuse andmine rongi vastuvõtmiseks teele, mis ei ole jaama tehnokorraldusaktis selleks ette nähtud), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi täiskoosseisus saabumisel jaama turvanguseadmete näitude järgi (sh gabariitide vabaoleku jälgimine, kui turvanguseadmed ei tööta), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse informatsiooni vahetamisel 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja teiste 5. taseme liikluskorraldajatega (rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest;
11) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 5. ja 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega ja rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongitöö ööpäevaplaan-graafikus sätestatust.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.3 Rongide saatmine ja läbilaskmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ja nende seisukorra kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede, jaamavahede, fooride olukorra jälgimisel ja kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö katkestamisel rongimatka pöörmetel ja väljumisega saatematkale, pöörangute matkaasendi valmistamisel, kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel, pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, juhindudes manöövrijuhi ettekandest, jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning veendudes kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus, kontrollides pöörangute matkaasendi õigsust ja tagades pöörangute matkaasendi säilivuse;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) loa andmisel rongi saatmiseks ja nende tegevuse kontrollimisel rongide saatmisel ja tegevuse tulemuslikkuse hindamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel, jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus veendumisel, hoiatuse raudteeveeremi juhile hoiatuse edastamisel (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamisel, rongi valmisolekust saatmiseks ettekande saamisel, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimisel, ettekande saamisel manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ning väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi, saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali), järgides lisaks rongide liiklusgraafiku nõudeid;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kooskõlastab saatmise tööjuhiga, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, või edastab käsu jaamavahe sulgemisest remont- või ehitustöödeks, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) või edastab raudteeveeremi juhile vastavasisulise sõiduloa tekstiga registreeritava käsu ning hindab tegevuse tulemust;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele pärast seda, kui on saanud 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); kontrollib jaamakorraldaja kaudu, kas raudteeveeremi juhile on väljastatud hoiatus ohtliku veose olemasolust rongis;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele ja saadab selle või dresiini jaamavahele, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) ja/või edastab raudteeveeremi juhile vastava käsu sõiduloa ja hoiatuse tekstiga, näidates jaamavahe vabastamise aja; järgides lisaks eriveeremi kasutamise juhendi nõudeid;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile liiklusgraafikul määratud indeksi; saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); edastab raudteeveeremi juhile oiatuse ebagabariitse veose (vajadusel kontrollraami) olemasolust rongis;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel keelava signaalnäidu järgi, hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele keelava signaalnäidu järgi, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi; edastab naaberjaama 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale) käsu jaamavahel liikumissuuna muutmise keelu kohta; saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; registreerib telefonogrammid; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa või teeloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab päästerongi või abiveduri jaamavahele pärast sellekohase abistamisnõude saamist, kas ta sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a päästerong või abivedur; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); saadab koos päästerongiga jaamavahele jaamaülema või teda asendava töötaja; edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kas ta kooskõlastab töödejuhiga rongi saatmise; sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a töörong; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib saatematka; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ja blokeerib saatematka; edastab raudteeveeremi juhile registreeritava rongiliiklusalase käsu; kontrollib rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele, kas ta pärast seda, kui sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks edastas käsu liini 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisades rongi numbrile määratud indeksi; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ohtliku veose olemasolust rongis; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele, kas ta sai vastavasisulise taotluse; tegi liiklusgraafikule märke tee hõivamisest; saadab selle või dresiini jaamavahele pärast veendumist jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); kasutades võtisaua; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; edastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
f) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks; edastas käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisas rongi numbrile määratud indeksi; sai rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollis ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; sai ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastas raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ebagabariitse veose, samuti kontrollraami, olemasolust rongis; vahetas rongiliikluse informatsiooni 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse jälgimisel jaamavahel (raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuete järgmine), hindab tema tegevuse tulemust ning võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega) ja kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust piiriülese töö kooskõlastamisel piirijaamade liikluskorraldajatega ning juhindumisel raudtee ööpäevaplaan-graafiku ja raudteedevahelise piirikokkuleppe nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.4 Manöövritöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel (nende seisukorra kontrollimine), järgides turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid ja plommide nimekirja;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi meeskonnal väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövrijuhile manöövritöö plaani tutvustamisel ja korralduse andmisel manöövritöö tegemiseks, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongide ja manöövriveeremite koostamisel, järgides kaubarongide koosteplaani ning klientidega sõlmitud lepingute ja haruteede teenindamise juhendite nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust eriomaste sõiduomadustega veeremiga manöövritöö tegemisel ja eriomaste sõiduomadustega veeremi rongi panemisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid; hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel lubava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahti haakimiseks; manöövrifoori või manöövritööd tehes väljasõiduga jaamavahele manöövrifoori avamine ja vastava piirkonna blokeerimine või raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel keelava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; pöörangute matkaasendi säilivuse tagamine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahtihaakimiseks; raudteeveeremi juhile loa andmine keelava näiduga manöövrifoorist möödasõitmiseks; manöövritöö tegemine väljasõiduga jaamavahele ja selleks raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmisel), järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 6

Tegevusnäitajad:
juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise korraldamisel (ettekannete alusel kinnitamise kontrollimisel; korralduse andmisel raudteeveeremi kinnitamiseks; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade numbrilise arvestuse pidamisel);
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadega eemaldamise korraldamisel (raudteeveeremi alt pidurkingade eemaldamiseks korralduse andmisel; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade eemaldamise ja hoiukohta panemise numbrilise arvestuse pidamisel).

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.6 Raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe, tee või teeosa liikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust töörongi jaamavahele saatmisel ja selle jaama vastu võtmisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete sõltuvusest väljalülitamisel ja sõltuvusse lülitamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajatele kontaktvõrgu välja- ja sisselülitamisalase teabe edastamisel, järgides organisatsioonis kehtivat teabe edastamise korda;
5) koostab ülesõidukoha rikke korral hoiatuse nõudeavalduse ja väljastab hoiatuse, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
6) lubab rööbasteele mahatõstetava dresiini, remondipuki, teerulliku ja muu mahatõstetava veeremi, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid;
8) koostab turvanguseadme, rööbastee, kontaktvõrgu rikke või elektri puudumise korral käsu ja edastab selle vastavate struktuuriüksuste töötajate töövälisel ajal tööle kutsumiseks, järgides organisatsioonis kehtivat töötajate tööle kutsumise korda;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tööjuhil tööloa olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes tööluba omavate töötajate nimekirjast;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) tegutsemist raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, sh seadmete perioodilist kontrollimist, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.7 Raudteeliikluse ja rongide käitlemisega seotud töötajatele korralduste edastamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tee piiramisseadmetega piiramisel või korralduse andmisel tee piiramiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti, piiramisseadmete kasutamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel kommertsülevaatuse tegemiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel tehnohoolduse tegemiseks ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmepuhastajale pöörmete puhastamiseks korralduse andmisel, juhindudes pöörmete puhastamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse või käsu andmisel tee, elektrivarustuse, turvanguseadmete remondi või hooldusega seotud töötajatele, neilt taotluse vastuvõtmisel ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel", "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend", turvanguseadmete kasutamise juhendi ning kõneluste reglemendi nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.8 Tegutsemine ohu- ning ebastandardses olukorras 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu teabe ohu- ja ebastandardse olukorra kohta ja võtab vastu otsuse tegutsemiseks, lähtudes tekkida võivatest tagajärgedest; kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust olukorra lahendamiseks tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete rikke korra tegutsemisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
3) tegutseb kõigi signalisatsiooni- ja sidevahendite töö katkemisel, juhindudes olukorra lahendamisel organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse katkestamisel, teisele rongiliikluse korraldamise vahendile üleminekul ja kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse taastamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe sulgemisel või avamisel või selle ühe raja rongiliikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust abiveduri ja päästerongi käiku määramise korraldamisel (juhindumist raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest); hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) korralduse tegevuse muutmiseks;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) ja teistele töötajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tulekahju korral tegutsemisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning tuleohutuse seaduse nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rööbastee rikke ("tõuge teel") korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
11) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliiklusgraafikuvälise rongi käiku määramisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
12) kontrollib jaamade liikluskorraldajate tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
13) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
14) tegutseb tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest ja kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
15) kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks.

Teadmised:
1) tulekahju korral tulekustutiga tegutsemise korra nõuded.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.9 Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) järgib reglementide nõudeid (raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine, sissekannete tegemine järelevaatusraamatusse, ohuolukordade reglemendid, tee hõivamine juhtratastega eriveeremiga jne);
2) annab jaama, üksikpöörme või jaamakõriku kohalikule juhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
3) annab piirkonna ja jaama varujuhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
4) kinnitab hoiatuste programmi saabunud uued hoiatused ja tutvub nendega;
5) täidab rongiliiklusega seotud dokumente (jaamaseadmete järelevaatusraamat, rongiliiklusgraafik, dispetšeri korralduste raamat, hoiatuste raamat, telefonogrammide registreerimise raamat, sõiduluba, teeluba, kirjalik käsk, kirjalik teatis, kaubavagunite tehniliseks teenindamiseks esitamise raamat, rongi kaaluleht, üldvormiakt) ja kontrollib nende täitmist;
6) sisestab makettide koostamiseks vajalikke andmeid infosüsteemi;
7) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadio-, manöövriraadio- ja dispetšerside, käsisignaalvahendid);
8) järgib oma töös tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning kõikide asjakohaste (nii Eesti-siseste kui rahvusvaheliste) õigusaktide, sealhulgas jäätmekäitluseeskirja, nõudeid;
9) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata inimeste tervist, vara või keskkonda;
10) korraldab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel, sealhulgas kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (tööriietus ja -jalanõud, ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist hädaabinumbrile ja tööandjale;
14) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt tööandjat või tema esindajat;
15) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
16) korrastab ja puhastab töös kasutatavad töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
17) osutab kvaliteetset teenust, mis vastab kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest; orienteerub kliendi rahulolule, reageerib kiiresti klientide vajadustele ja tagasisidele;
18) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
19) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
20) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
21) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
22) teab ja saab aru kutsealastest mõistetest eesti ja vene keeles;
23) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel C1, vene keeles vähemalt tasemel B1 (vt lisa 1 );
24) kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtted;
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad töökorralduse eripärad;
4) rööbastee ehituse põhimõtted;
5) rongide liiklusgraafiku põhimõtted;
6) saab aru jaamateede skeemist, teede profiilist ja kasutab turvanguseadmeid;
7) raudteeinfrastruktuuri kasutavad ettevõtjad ja nende töötehnoloogia põhimõtted;
8) kehtivad kvaliteedinõuded raudteetöödel;
9) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete kasutusjuhendid, tehnokorraldusaktid ja nende lisad) nõuded;
10) kutsealaste õigusaktide (raudteeseadus, raudtee tehnokasutuseeskiri, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhend, raudtee signalisatsioonijuhend jne) ja normdokumentide nõuded;
11) vajalike töövahendite ja seadmete käsitsemise põhimõtted;
12) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
13) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
14) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted;
15) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
16) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Rongiliikluse korraldamine telefonsidega liinil
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära juhtkonna juhised (sh piiriülese töö korraldamist ning manöövritööd käsitlevad juhised), tutvub ööpäevaplaan-graafikus näidatud eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega, esitades täpsustavaid küsimusi ja kinnitades ülesannetest arusaamist;
2) juhendab vahetuse eelselt töötajaid ohutuse küsimustes, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest, kontrollides töötajate arusaamist ja registreerides juhendamise;
3) kuulab ära vahetuse töötajate tööleasumise ettekanded, sh veendudes nende põhjal, et töökohtade seisukord tagab raudteeliikluse ohutuse ja jaamateedel seisev raudteeveerem on kinnitatud iseveeremise vältimiseks tehnokorraldusaktis kehtestatud korras;
4) teavitab valvekorda asuvat liikluskorraldajat (raudteekorraldajat) turvanguseadmete ja pöörmete seisukorrast, raudteeinfrastruktuuril asuvast raudteeveeremist, selle kinnitamisest pidurkingadega, juhtkonnalt saadud korraldustest ja teistest tööga seotud küsimustest, veendudes, et valvekorra vastuvõtja mõistis edastatud informatsiooni;
5) tutvub rongiliikluse olukorraga raudteeinfrastruktuuril, kontrollib juhtimisseadmete tööd ja hindab muudatuste vajadust töökorralduses;
6) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel, veeremi nõuetekohase kinnitusega, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi turvanguseadmete seisukorda ja talitlust, plommide olemasolu, juhindudes seadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kontrollib raudteeliikluse juhtimissüsteemi, hoiatuste programmi ja infosüsteemi kasutamist ning nende autoriseerimist, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest;
9) kontrollib ettenähtud rongiliiklusalase dokumentatsiooni olemasolu ja tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) sissekannetega dispetšerikorralduste, hoiatuste, jaamaseadmete järelevaatuse ja telefonogrammide registreerimise raamatus ning täidetud rongiliikluse graafikul, tutvub muude vahetust üleandva liikluskorraldaja registreeritud märkmetega, mis sätestavad raudteeliikluse korralduse piirkonna jaamades ja jaamavahedel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
10) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu kehtivate hoiatustega ja veendub nende ettekannete alusel hoiatuste väljastamises;
11) kontrollib isiklikult ja 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu ettenähtud normdokumentide olemasolu, juhindudes tööks vajalike normdokumentide loetelust;
12) kontrollib ettenähtud inventari olemasolu ja korrasolekut, juhindudes inventari nimekirjast, veendub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande alusel töökohtade tööks vajalikuga varustatuses;
13) hindab 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevuse õigsust, kui tal on vaja valvekorda vastu võtta või üle anda rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul;
14) tutvub rongitöö ööpäevaplaan-graafikuga ja tutvustab seda 5. taseme liikluskorraldajatele (rongidispetšeritele), juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.2 Rongide vastuvõtmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ning juhtimisseadmete seisukorda, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
2) kontrollib raudteeveeremi meeskonnal raudteeinfrastruktuurile väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivust, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) annab kooskõlastuse 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) vastuvõtuteede hõivamiseks, juhindudes kehtivast liiklusgraafikust, konkreetsest rongiolukorrast raudteeinfrastruktuuril ning rongitöö ööpäevaplaan-graafikust;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust enne rongimatka valmistamist manöövritöö katkestamisel vastuvõtumatka pöörmetel ja väljumisega vastuvõtumatka pöörmetele, rongimatka õigesti valmistamisel, manöövrijuhi ettekande kuulamisel ja kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel ja pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, järgides jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) jälgib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, fooride ja jaamateede olukorra kontrollimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust hoiatuse edastamisel raudteeveeremi juhile (kui sel puudub mõni hoiatus, mis kehtib vastuvõtumatkas või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning ettevõtja poolt kehtestatud hoiatuste väljastamise korrast;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel lubava signaalnäidu järgi (rongi vastuvõtutee määramine tulenevalt liiklusgraafikust ja teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest ja selle vabaolekus veendumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; sissesõidufoori (matkafoori) avamine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel keelava signaalnäidu järgi (tee vabaolekus veendumine, teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest lähtumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine, rongiliiklusalaste käskude ja korralduste andmine ning nende registreerimine, kutsesignaali avamine või raudteeveeremi juhile raadioside teel registreeritava käsu edastamine; kooskõlastuse andmine rongi vastuvõtmiseks teele, mis ei ole jaama tehnokorraldusaktis selleks ette nähtud), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi täiskoosseisus saabumisel jaama turvanguseadmete näitude järgi (sh gabariitide vabaoleku jälgimine, kui turvanguseadmed ei tööta), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse informatsiooni vahetamisel 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja teiste 5. taseme liikluskorraldajatega (rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest;
11) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 5. ja 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega ja rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongitöö ööpäevaplaan-graafikus sätestatust.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.3 Rongide saatmine ja läbilaskmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ja nende seisukorra kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede, jaamavahede, fooride olukorra jälgimisel ja kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö katkestamisel rongimatka pöörmetel ja väljumisega saatematkale, pöörangute matkaasendi valmistamisel, kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel, pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, juhindudes manöövrijuhi ettekandest, jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning veendudes kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus, kontrollides pöörangute matkaasendi õigsust ja tagades pöörangute matkaasendi säilivuse;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) loa andmisel rongi saatmiseks ja nende tegevuse kontrollimisel rongide saatmisel ja tegevuse tulemuslikkuse hindamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel, jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus veendumisel, hoiatuse raudteeveeremi juhile hoiatuse edastamisel (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamisel, rongi valmisolekust saatmiseks ettekande saamisel, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimisel, ettekande saamisel manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ning väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi, saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali), järgides lisaks rongide liiklusgraafiku nõudeid;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kooskõlastab saatmise tööjuhiga, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, või edastab käsu jaamavahe sulgemisest remont- või ehitustöödeks, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) või edastab raudteeveeremi juhile vastavasisulise sõiduloa tekstiga registreeritava käsu ning hindab tegevuse tulemust;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele pärast seda, kui on saanud 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); kontrollib jaamakorraldaja kaudu, kas raudteeveeremi juhile on väljastatud hoiatus ohtliku veose olemasolust rongis;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele ja saadab selle või dresiini jaamavahele, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) ja/või edastab raudteeveeremi juhile vastava käsu sõiduloa ja hoiatuse tekstiga, näidates jaamavahe vabastamise aja; järgides lisaks eriveeremi kasutamise juhendi nõudeid;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile liiklusgraafikul määratud indeksi; saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); edastab raudteeveeremi juhile oiatuse ebagabariitse veose (vajadusel kontrollraami) olemasolust rongis;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel keelava signaalnäidu järgi, hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele keelava signaalnäidu järgi, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi; edastab naaberjaama 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale) käsu jaamavahel liikumissuuna muutmise keelu kohta; saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; registreerib telefonogrammid; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa või teeloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab päästerongi või abiveduri jaamavahele pärast sellekohase abistamisnõude saamist, kas ta sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a päästerong või abivedur; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); saadab koos päästerongiga jaamavahele jaamaülema või teda asendava töötaja; edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kas ta kooskõlastab töödejuhiga rongi saatmise; sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a töörong; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib saatematka; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ja blokeerib saatematka; edastab raudteeveeremi juhile registreeritava rongiliiklusalase käsu; kontrollib rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele, kas ta pärast seda, kui sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks edastas käsu liini 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisades rongi numbrile määratud indeksi; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ohtliku veose olemasolust rongis; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele, kas ta sai vastavasisulise taotluse; tegi liiklusgraafikule märke tee hõivamisest; saadab selle või dresiini jaamavahele pärast veendumist jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); kasutades võtisaua; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; edastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
f) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks; edastas käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisas rongi numbrile määratud indeksi; sai rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollis ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; sai ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastas raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ebagabariitse veose, samuti kontrollraami, olemasolust rongis; vahetas rongiliikluse informatsiooni 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse jälgimisel jaamavahel (raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuete järgmine), hindab tema tegevuse tulemust ning võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega) ja kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust piiriülese töö kooskõlastamisel piirijaamade liikluskorraldajatega ning juhindumisel raudtee ööpäevaplaan-graafiku ja raudteedevahelise piirikokkuleppe nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.4 Manöövritöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel (nende seisukorra kontrollimine), järgides turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid ja plommide nimekirja;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi meeskonnal väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövrijuhile manöövritöö plaani tutvustamisel ja korralduse andmisel manöövritöö tegemiseks, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongide ja manöövriveeremite koostamisel, järgides kaubarongide koosteplaani ning klientidega sõlmitud lepingute ja haruteede teenindamise juhendite nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust eriomaste sõiduomadustega veeremiga manöövritöö tegemisel ja eriomaste sõiduomadustega veeremi rongi panemisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid; hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel lubava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahti haakimiseks; manöövrifoori või manöövritööd tehes väljasõiduga jaamavahele manöövrifoori avamine ja vastava piirkonna blokeerimine või raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel keelava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; pöörangute matkaasendi säilivuse tagamine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahtihaakimiseks; raudteeveeremi juhile loa andmine keelava näiduga manöövrifoorist möödasõitmiseks; manöövritöö tegemine väljasõiduga jaamavahele ja selleks raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmisel), järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 6

Tegevusnäitajad:
juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise korraldamisel (ettekannete alusel kinnitamise kontrollimisel; korralduse andmisel raudteeveeremi kinnitamiseks; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade numbrilise arvestuse pidamisel);
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadega eemaldamise korraldamisel (raudteeveeremi alt pidurkingade eemaldamiseks korralduse andmisel; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade eemaldamise ja hoiukohta panemise numbrilise arvestuse pidamisel).

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.6 Raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe, tee või teeosa liikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust töörongi jaamavahele saatmisel ja selle jaama vastu võtmisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete sõltuvusest väljalülitamisel ja sõltuvusse lülitamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajatele kontaktvõrgu välja- ja sisselülitamisalase teabe edastamisel, järgides organisatsioonis kehtivat teabe edastamise korda;
5) koostab ülesõidukoha rikke korral hoiatuse nõudeavalduse ja väljastab hoiatuse, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
6) lubab rööbasteele mahatõstetava dresiini, remondipuki, teerulliku ja muu mahatõstetava veeremi, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid;
8) koostab turvanguseadme, rööbastee, kontaktvõrgu rikke või elektri puudumise korral käsu ja edastab selle vastavate struktuuriüksuste töötajate töövälisel ajal tööle kutsumiseks, järgides organisatsioonis kehtivat töötajate tööle kutsumise korda;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tööjuhil tööloa olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes tööluba omavate töötajate nimekirjast;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) tegutsemist raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, sh seadmete perioodilist kontrollimist, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.7 Raudteeliikluse ja rongide käitlemisega seotud töötajatele korralduste edastamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tee piiramisseadmetega piiramisel või korralduse andmisel tee piiramiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti, piiramisseadmete kasutamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel kommertsülevaatuse tegemiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel tehnohoolduse tegemiseks ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmepuhastajale pöörmete puhastamiseks korralduse andmisel, juhindudes pöörmete puhastamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse või käsu andmisel tee, elektrivarustuse, turvanguseadmete remondi või hooldusega seotud töötajatele, neilt taotluse vastuvõtmisel ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel", "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend", turvanguseadmete kasutamise juhendi ning kõneluste reglemendi nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.8 Tegutsemine ohu- ning ebastandardses olukorras 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu teabe ohu- ja ebastandardse olukorra kohta ja võtab vastu otsuse tegutsemiseks, lähtudes tekkida võivatest tagajärgedest; kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust olukorra lahendamiseks tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete rikke korra tegutsemisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
3) tegutseb kõigi signalisatsiooni- ja sidevahendite töö katkemisel, juhindudes olukorra lahendamisel organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse katkestamisel, teisele rongiliikluse korraldamise vahendile üleminekul ja kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse taastamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe sulgemisel või avamisel või selle ühe raja rongiliikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust abiveduri ja päästerongi käiku määramise korraldamisel (juhindumist raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest); hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) korralduse tegevuse muutmiseks;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) ja teistele töötajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tulekahju korral tegutsemisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning tuleohutuse seaduse nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rööbastee rikke ("tõuge teel") korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
11) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliiklusgraafikuvälise rongi käiku määramisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
12) kontrollib jaamade liikluskorraldajate tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
13) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
14) tegutseb tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest ja kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
15) kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks.

Teadmised:
1) tulekahju korral tulekustutiga tegutsemise korra nõuded.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.9 Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) järgib reglementide nõudeid (raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine, sissekannete tegemine järelevaatusraamatusse, ohuolukordade reglemendid, tee hõivamine juhtratastega eriveeremiga jne);
2) annab jaama, üksikpöörme või jaamakõriku kohalikule juhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
3) annab piirkonna ja jaama varujuhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
4) kinnitab hoiatuste programmi saabunud uued hoiatused ja tutvub nendega;
5) täidab rongiliiklusega seotud dokumente (jaamaseadmete järelevaatusraamat, rongiliiklusgraafik, dispetšeri korralduste raamat, hoiatuste raamat, telefonogrammide registreerimise raamat, sõiduluba, teeluba, kirjalik käsk, kirjalik teatis, kaubavagunite tehniliseks teenindamiseks esitamise raamat, rongi kaaluleht, üldvormiakt) ja kontrollib nende täitmist;
6) sisestab makettide koostamiseks vajalikke andmeid infosüsteemi;
7) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadio-, manöövriraadio- ja dispetšerside, käsisignaalvahendid);
8) järgib oma töös tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning kõikide asjakohaste (nii Eesti-siseste kui rahvusvaheliste) õigusaktide, sealhulgas jäätmekäitluseeskirja, nõudeid;
9) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata inimeste tervist, vara või keskkonda;
10) korraldab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel, sealhulgas kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (tööriietus ja -jalanõud, ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist hädaabinumbrile ja tööandjale;
14) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt tööandjat või tema esindajat;
15) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
16) korrastab ja puhastab töös kasutatavad töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
17) osutab kvaliteetset teenust, mis vastab kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest; orienteerub kliendi rahulolule, reageerib kiiresti klientide vajadustele ja tagasisidele;
18) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
19) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
20) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
21) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
22) teab ja saab aru kutsealastest mõistetest eesti ja vene keeles;
23) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel C1, vene keeles vähemalt tasemel B1 (vt lisa 1 );
24) kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtted;
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad töökorralduse eripärad;
4) rööbastee ehituse põhimõtted;
5) rongide liiklusgraafiku põhimõtted;
6) saab aru jaamateede skeemist, teede profiilist ja kasutab turvanguseadmeid;
7) raudteeinfrastruktuuri kasutavad ettevõtjad ja nende töötehnoloogia põhimõtted;
8) kehtivad kvaliteedinõuded raudteetöödel;
9) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete kasutusjuhendid, tehnokorraldusaktid ja nende lisad) nõuded;
10) kutsealaste õigusaktide (raudteeseadus, raudtee tehnokasutuseeskiri, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhend, raudtee signalisatsioonijuhend jne) ja normdokumentide nõuded;
11) vajalike töövahendite ja seadmete käsitsemise põhimõtted;
12) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
13) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
14) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted;
15) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
16) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Rongiliikluse korraldamine ühe sauaga liinil
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära juhtkonna juhised (sh piiriülese töö korraldamist ning manöövritööd käsitlevad juhised), tutvub ööpäevaplaan-graafikus näidatud eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega, esitades täpsustavaid küsimusi ja kinnitades ülesannetest arusaamist;
2) juhendab vahetuse eelselt töötajaid ohutuse küsimustes, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest, kontrollides töötajate arusaamist ja registreerides juhendamise;
3) kuulab ära vahetuse töötajate tööleasumise ettekanded, sh veendudes nende põhjal, et töökohtade seisukord tagab raudteeliikluse ohutuse ja jaamateedel seisev raudteeveerem on kinnitatud iseveeremise vältimiseks tehnokorraldusaktis kehtestatud korras;
4) teavitab valvekorda asuvat liikluskorraldajat (raudteekorraldajat) turvanguseadmete ja pöörmete seisukorrast, raudteeinfrastruktuuril asuvast raudteeveeremist, selle kinnitamisest pidurkingadega, juhtkonnalt saadud korraldustest ja teistest tööga seotud küsimustest, veendudes, et valvekorra vastuvõtja mõistis edastatud informatsiooni;
5) tutvub rongiliikluse olukorraga raudteeinfrastruktuuril, kontrollib juhtimisseadmete tööd ja hindab muudatuste vajadust töökorralduses;
6) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel, veeremi nõuetekohase kinnitusega, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi turvanguseadmete seisukorda ja talitlust, plommide olemasolu, juhindudes seadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kontrollib raudteeliikluse juhtimissüsteemi, hoiatuste programmi ja infosüsteemi kasutamist ning nende autoriseerimist, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest;
9) kontrollib ettenähtud rongiliiklusalase dokumentatsiooni olemasolu ja tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) sissekannetega dispetšerikorralduste, hoiatuste, jaamaseadmete järelevaatuse ja telefonogrammide registreerimise raamatus ning täidetud rongiliikluse graafikul, tutvub muude vahetust üleandva liikluskorraldaja registreeritud märkmetega, mis sätestavad raudteeliikluse korralduse piirkonna jaamades ja jaamavahedel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
10) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu kehtivate hoiatustega ja veendub nende ettekannete alusel hoiatuste väljastamises;
11) kontrollib isiklikult ja 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu ettenähtud normdokumentide olemasolu, juhindudes tööks vajalike normdokumentide loetelust;
12) kontrollib ettenähtud inventari olemasolu ja korrasolekut, juhindudes inventari nimekirjast, veendub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande alusel töökohtade tööks vajalikuga varustatuses;
13) hindab 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevuse õigsust, kui tal on vaja valvekorda vastu võtta või üle anda rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul;
14) tutvub rongitöö ööpäevaplaan-graafikuga ja tutvustab seda 5. taseme liikluskorraldajatele (rongidispetšeritele), juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.2 Rongide vastuvõtmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ning juhtimisseadmete seisukorda, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
2) kontrollib raudteeveeremi meeskonnal raudteeinfrastruktuurile väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivust, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) annab kooskõlastuse 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) vastuvõtuteede hõivamiseks, juhindudes kehtivast liiklusgraafikust, konkreetsest rongiolukorrast raudteeinfrastruktuuril ning rongitöö ööpäevaplaan-graafikust;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust enne rongimatka valmistamist manöövritöö katkestamisel vastuvõtumatka pöörmetel ja väljumisega vastuvõtumatka pöörmetele, rongimatka õigesti valmistamisel, manöövrijuhi ettekande kuulamisel ja kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel ja pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, järgides jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) jälgib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, fooride ja jaamateede olukorra kontrollimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust hoiatuse edastamisel raudteeveeremi juhile (kui sel puudub mõni hoiatus, mis kehtib vastuvõtumatkas või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning ettevõtja poolt kehtestatud hoiatuste väljastamise korrast;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel lubava signaalnäidu järgi (rongi vastuvõtutee määramine tulenevalt liiklusgraafikust ja teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest ja selle vabaolekus veendumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; sissesõidufoori (matkafoori) avamine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel keelava signaalnäidu järgi (tee vabaolekus veendumine, teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest lähtumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine, rongiliiklusalaste käskude ja korralduste andmine ning nende registreerimine, kutsesignaali avamine või raudteeveeremi juhile raadioside teel registreeritava käsu edastamine; kooskõlastuse andmine rongi vastuvõtmiseks teele, mis ei ole jaama tehnokorraldusaktis selleks ette nähtud), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi täiskoosseisus saabumisel jaama turvanguseadmete näitude järgi (sh gabariitide vabaoleku jälgimine, kui turvanguseadmed ei tööta), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse informatsiooni vahetamisel 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja teiste 5. taseme liikluskorraldajatega (rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest;
11) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 5. ja 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega ja rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongitöö ööpäevaplaan-graafikus sätestatust.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.3 Rongide saatmine ja läbilaskmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ja nende seisukorra kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede, jaamavahede, fooride olukorra jälgimisel ja kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö katkestamisel rongimatka pöörmetel ja väljumisega saatematkale, pöörangute matkaasendi valmistamisel, kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel, pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, juhindudes manöövrijuhi ettekandest, jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning veendudes kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus, kontrollides pöörangute matkaasendi õigsust ja tagades pöörangute matkaasendi säilivuse;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) loa andmisel rongi saatmiseks ja nende tegevuse kontrollimisel rongide saatmisel ja tegevuse tulemuslikkuse hindamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel, jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus veendumisel, hoiatuse raudteeveeremi juhile hoiatuse edastamisel (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamisel, rongi valmisolekust saatmiseks ettekande saamisel, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimisel, ettekande saamisel manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ning väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi, saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali), järgides lisaks rongide liiklusgraafiku nõudeid;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kooskõlastab saatmise tööjuhiga, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, või edastab käsu jaamavahe sulgemisest remont- või ehitustöödeks, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) või edastab raudteeveeremi juhile vastavasisulise sõiduloa tekstiga registreeritava käsu ning hindab tegevuse tulemust;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele pärast seda, kui on saanud 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); kontrollib jaamakorraldaja kaudu, kas raudteeveeremi juhile on väljastatud hoiatus ohtliku veose olemasolust rongis;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele ja saadab selle või dresiini jaamavahele, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) ja/või edastab raudteeveeremi juhile vastava käsu sõiduloa ja hoiatuse tekstiga, näidates jaamavahe vabastamise aja; järgides lisaks eriveeremi kasutamise juhendi nõudeid;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile liiklusgraafikul määratud indeksi; saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); edastab raudteeveeremi juhile oiatuse ebagabariitse veose (vajadusel kontrollraami) olemasolust rongis;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel keelava signaalnäidu järgi, hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele keelava signaalnäidu järgi, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi; edastab naaberjaama 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale) käsu jaamavahel liikumissuuna muutmise keelu kohta; saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; registreerib telefonogrammid; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa või teeloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab päästerongi või abiveduri jaamavahele pärast sellekohase abistamisnõude saamist, kas ta sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a päästerong või abivedur; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); saadab koos päästerongiga jaamavahele jaamaülema või teda asendava töötaja; edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kas ta kooskõlastab töödejuhiga rongi saatmise; sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a töörong; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib saatematka; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ja blokeerib saatematka; edastab raudteeveeremi juhile registreeritava rongiliiklusalase käsu; kontrollib rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele, kas ta pärast seda, kui sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks edastas käsu liini 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisades rongi numbrile määratud indeksi; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ohtliku veose olemasolust rongis; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele, kas ta sai vastavasisulise taotluse; tegi liiklusgraafikule märke tee hõivamisest; saadab selle või dresiini jaamavahele pärast veendumist jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); kasutades võtisaua; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; edastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
f) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks; edastas käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisas rongi numbrile määratud indeksi; sai rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollis ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; sai ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastas raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ebagabariitse veose, samuti kontrollraami, olemasolust rongis; vahetas rongiliikluse informatsiooni 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse jälgimisel jaamavahel (raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuete järgmine), hindab tema tegevuse tulemust ning võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega) ja kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust piiriülese töö kooskõlastamisel piirijaamade liikluskorraldajatega ning juhindumisel raudtee ööpäevaplaan-graafiku ja raudteedevahelise piirikokkuleppe nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.4 Manöövritöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel (nende seisukorra kontrollimine), järgides turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid ja plommide nimekirja;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi meeskonnal väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövrijuhile manöövritöö plaani tutvustamisel ja korralduse andmisel manöövritöö tegemiseks, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongide ja manöövriveeremite koostamisel, järgides kaubarongide koosteplaani ning klientidega sõlmitud lepingute ja haruteede teenindamise juhendite nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust eriomaste sõiduomadustega veeremiga manöövritöö tegemisel ja eriomaste sõiduomadustega veeremi rongi panemisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid; hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel lubava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahti haakimiseks; manöövrifoori või manöövritööd tehes väljasõiduga jaamavahele manöövrifoori avamine ja vastava piirkonna blokeerimine või raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel keelava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; pöörangute matkaasendi säilivuse tagamine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahtihaakimiseks; raudteeveeremi juhile loa andmine keelava näiduga manöövrifoorist möödasõitmiseks; manöövritöö tegemine väljasõiduga jaamavahele ja selleks raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmisel), järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 6

Tegevusnäitajad:
juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise korraldamisel (ettekannete alusel kinnitamise kontrollimisel; korralduse andmisel raudteeveeremi kinnitamiseks; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade numbrilise arvestuse pidamisel);
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadega eemaldamise korraldamisel (raudteeveeremi alt pidurkingade eemaldamiseks korralduse andmisel; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade eemaldamise ja hoiukohta panemise numbrilise arvestuse pidamisel).

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.6 Raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe, tee või teeosa liikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust töörongi jaamavahele saatmisel ja selle jaama vastu võtmisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete sõltuvusest väljalülitamisel ja sõltuvusse lülitamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajatele kontaktvõrgu välja- ja sisselülitamisalase teabe edastamisel, järgides organisatsioonis kehtivat teabe edastamise korda;
5) koostab ülesõidukoha rikke korral hoiatuse nõudeavalduse ja väljastab hoiatuse, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
6) lubab rööbasteele mahatõstetava dresiini, remondipuki, teerulliku ja muu mahatõstetava veeremi, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid;
8) koostab turvanguseadme, rööbastee, kontaktvõrgu rikke või elektri puudumise korral käsu ja edastab selle vastavate struktuuriüksuste töötajate töövälisel ajal tööle kutsumiseks, järgides organisatsioonis kehtivat töötajate tööle kutsumise korda;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tööjuhil tööloa olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes tööluba omavate töötajate nimekirjast;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) tegutsemist raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, sh seadmete perioodilist kontrollimist, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.7 Raudteeliikluse ja rongide käitlemisega seotud töötajatele korralduste edastamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tee piiramisseadmetega piiramisel või korralduse andmisel tee piiramiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti, piiramisseadmete kasutamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel kommertsülevaatuse tegemiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel tehnohoolduse tegemiseks ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmepuhastajale pöörmete puhastamiseks korralduse andmisel, juhindudes pöörmete puhastamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse või käsu andmisel tee, elektrivarustuse, turvanguseadmete remondi või hooldusega seotud töötajatele, neilt taotluse vastuvõtmisel ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel", "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend", turvanguseadmete kasutamise juhendi ning kõneluste reglemendi nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.8 Tegutsemine ohu- ning ebastandardses olukorras 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu teabe ohu- ja ebastandardse olukorra kohta ja võtab vastu otsuse tegutsemiseks, lähtudes tekkida võivatest tagajärgedest; kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust olukorra lahendamiseks tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete rikke korra tegutsemisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
3) tegutseb kõigi signalisatsiooni- ja sidevahendite töö katkemisel, juhindudes olukorra lahendamisel organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse katkestamisel, teisele rongiliikluse korraldamise vahendile üleminekul ja kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse taastamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe sulgemisel või avamisel või selle ühe raja rongiliikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust abiveduri ja päästerongi käiku määramise korraldamisel (juhindumist raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest); hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) korralduse tegevuse muutmiseks;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) ja teistele töötajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tulekahju korral tegutsemisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning tuleohutuse seaduse nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rööbastee rikke ("tõuge teel") korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
11) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliiklusgraafikuvälise rongi käiku määramisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
12) kontrollib jaamade liikluskorraldajate tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
13) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
14) tegutseb tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest ja kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
15) kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks.

Teadmised:
1) tulekahju korral tulekustutiga tegutsemise korra nõuded.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.9 Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) järgib reglementide nõudeid (raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine, sissekannete tegemine järelevaatusraamatusse, ohuolukordade reglemendid, tee hõivamine juhtratastega eriveeremiga jne);
2) annab jaama, üksikpöörme või jaamakõriku kohalikule juhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
3) annab piirkonna ja jaama varujuhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
4) kinnitab hoiatuste programmi saabunud uued hoiatused ja tutvub nendega;
5) täidab rongiliiklusega seotud dokumente (jaamaseadmete järelevaatusraamat, rongiliiklusgraafik, dispetšeri korralduste raamat, hoiatuste raamat, telefonogrammide registreerimise raamat, sõiduluba, teeluba, kirjalik käsk, kirjalik teatis, kaubavagunite tehniliseks teenindamiseks esitamise raamat, rongi kaaluleht, üldvormiakt) ja kontrollib nende täitmist;
6) sisestab makettide koostamiseks vajalikke andmeid infosüsteemi;
7) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadio-, manöövriraadio- ja dispetšerside, käsisignaalvahendid);
8) järgib oma töös tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning kõikide asjakohaste (nii Eesti-siseste kui rahvusvaheliste) õigusaktide, sealhulgas jäätmekäitluseeskirja, nõudeid;
9) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata inimeste tervist, vara või keskkonda;
10) korraldab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel, sealhulgas kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (tööriietus ja -jalanõud, ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist hädaabinumbrile ja tööandjale;
14) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt tööandjat või tema esindajat;
15) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
16) korrastab ja puhastab töös kasutatavad töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
17) osutab kvaliteetset teenust, mis vastab kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest; orienteerub kliendi rahulolule, reageerib kiiresti klientide vajadustele ja tagasisidele;
18) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
19) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
20) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
21) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
22) teab ja saab aru kutsealastest mõistetest eesti ja vene keeles;
23) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel C1, vene keeles vähemalt tasemel B1 (vt lisa 1 );
24) kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtted;
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad töökorralduse eripärad;
4) rööbastee ehituse põhimõtted;
5) rongide liiklusgraafiku põhimõtted;
6) saab aru jaamateede skeemist, teede profiilist ja kasutab turvanguseadmeid;
7) raudteeinfrastruktuuri kasutavad ettevõtjad ja nende töötehnoloogia põhimõtted;
8) kehtivad kvaliteedinõuded raudteetöödel;
9) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete kasutusjuhendid, tehnokorraldusaktid ja nende lisad) nõuded;
10) kutsealaste õigusaktide (raudteeseadus, raudtee tehnokasutuseeskiri, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhend, raudtee signalisatsioonijuhend jne) ja normdokumentide nõuded;
11) vajalike töövahendite ja seadmete käsitsemise põhimõtted;
12) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
13) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
14) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted;
15) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
16) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Rongiliikluse korraldamine ühe veduriga liinil
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära juhtkonna juhised (sh piiriülese töö korraldamist ning manöövritööd käsitlevad juhised), tutvub ööpäevaplaan-graafikus näidatud eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega, esitades täpsustavaid küsimusi ja kinnitades ülesannetest arusaamist;
2) juhendab vahetuse eelselt töötajaid ohutuse küsimustes, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest, kontrollides töötajate arusaamist ja registreerides juhendamise;
3) kuulab ära vahetuse töötajate tööleasumise ettekanded, sh veendudes nende põhjal, et töökohtade seisukord tagab raudteeliikluse ohutuse ja jaamateedel seisev raudteeveerem on kinnitatud iseveeremise vältimiseks tehnokorraldusaktis kehtestatud korras;
4) teavitab valvekorda asuvat liikluskorraldajat (raudteekorraldajat) turvanguseadmete ja pöörmete seisukorrast, raudteeinfrastruktuuril asuvast raudteeveeremist, selle kinnitamisest pidurkingadega, juhtkonnalt saadud korraldustest ja teistest tööga seotud küsimustest, veendudes, et valvekorra vastuvõtja mõistis edastatud informatsiooni;
5) tutvub rongiliikluse olukorraga raudteeinfrastruktuuril, kontrollib juhtimisseadmete tööd ja hindab muudatuste vajadust töökorralduses;
6) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel, veeremi nõuetekohase kinnitusega, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi turvanguseadmete seisukorda ja talitlust, plommide olemasolu, juhindudes seadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kontrollib raudteeliikluse juhtimissüsteemi, hoiatuste programmi ja infosüsteemi kasutamist ning nende autoriseerimist, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest;
9) kontrollib ettenähtud rongiliiklusalase dokumentatsiooni olemasolu ja tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) sissekannetega dispetšerikorralduste, hoiatuste, jaamaseadmete järelevaatuse ja telefonogrammide registreerimise raamatus ning täidetud rongiliikluse graafikul, tutvub muude vahetust üleandva liikluskorraldaja registreeritud märkmetega, mis sätestavad raudteeliikluse korralduse piirkonna jaamades ja jaamavahedel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
10) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu kehtivate hoiatustega ja veendub nende ettekannete alusel hoiatuste väljastamises;
11) kontrollib isiklikult ja 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu ettenähtud normdokumentide olemasolu, juhindudes tööks vajalike normdokumentide loetelust;
12) kontrollib ettenähtud inventari olemasolu ja korrasolekut, juhindudes inventari nimekirjast, veendub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande alusel töökohtade tööks vajalikuga varustatuses;
13) hindab 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevuse õigsust, kui tal on vaja valvekorda vastu võtta või üle anda rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul;
14) tutvub rongitöö ööpäevaplaan-graafikuga ja tutvustab seda 5. taseme liikluskorraldajatele (rongidispetšeritele), juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.2 Rongide vastuvõtmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ning juhtimisseadmete seisukorda, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
2) kontrollib raudteeveeremi meeskonnal raudteeinfrastruktuurile väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivust, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) annab kooskõlastuse 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) vastuvõtuteede hõivamiseks, juhindudes kehtivast liiklusgraafikust, konkreetsest rongiolukorrast raudteeinfrastruktuuril ning rongitöö ööpäevaplaan-graafikust;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust enne rongimatka valmistamist manöövritöö katkestamisel vastuvõtumatka pöörmetel ja väljumisega vastuvõtumatka pöörmetele, rongimatka õigesti valmistamisel, manöövrijuhi ettekande kuulamisel ja kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel ja pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, järgides jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) jälgib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, fooride ja jaamateede olukorra kontrollimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust hoiatuse edastamisel raudteeveeremi juhile (kui sel puudub mõni hoiatus, mis kehtib vastuvõtumatkas või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning ettevõtja poolt kehtestatud hoiatuste väljastamise korrast;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel lubava signaalnäidu järgi (rongi vastuvõtutee määramine tulenevalt liiklusgraafikust ja teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest ja selle vabaolekus veendumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; sissesõidufoori (matkafoori) avamine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel keelava signaalnäidu järgi (tee vabaolekus veendumine, teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest lähtumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine, rongiliiklusalaste käskude ja korralduste andmine ning nende registreerimine, kutsesignaali avamine või raudteeveeremi juhile raadioside teel registreeritava käsu edastamine; kooskõlastuse andmine rongi vastuvõtmiseks teele, mis ei ole jaama tehnokorraldusaktis selleks ette nähtud), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi täiskoosseisus saabumisel jaama turvanguseadmete näitude järgi (sh gabariitide vabaoleku jälgimine, kui turvanguseadmed ei tööta), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse informatsiooni vahetamisel 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja teiste 5. taseme liikluskorraldajatega (rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest;
11) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 5. ja 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega ja rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongitöö ööpäevaplaan-graafikus sätestatust.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.3 Rongide saatmine ja läbilaskmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ja nende seisukorra kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede, jaamavahede, fooride olukorra jälgimisel ja kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö katkestamisel rongimatka pöörmetel ja väljumisega saatematkale, pöörangute matkaasendi valmistamisel, kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel, pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, juhindudes manöövrijuhi ettekandest, jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning veendudes kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus, kontrollides pöörangute matkaasendi õigsust ja tagades pöörangute matkaasendi säilivuse;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) loa andmisel rongi saatmiseks ja nende tegevuse kontrollimisel rongide saatmisel ja tegevuse tulemuslikkuse hindamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel, jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus veendumisel, hoiatuse raudteeveeremi juhile hoiatuse edastamisel (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamisel, rongi valmisolekust saatmiseks ettekande saamisel, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimisel, ettekande saamisel manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ning väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi, saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali), järgides lisaks rongide liiklusgraafiku nõudeid;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kooskõlastab saatmise tööjuhiga, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, või edastab käsu jaamavahe sulgemisest remont- või ehitustöödeks, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) või edastab raudteeveeremi juhile vastavasisulise sõiduloa tekstiga registreeritava käsu ning hindab tegevuse tulemust;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele pärast seda, kui on saanud 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); kontrollib jaamakorraldaja kaudu, kas raudteeveeremi juhile on väljastatud hoiatus ohtliku veose olemasolust rongis;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele ja saadab selle või dresiini jaamavahele, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) ja/või edastab raudteeveeremi juhile vastava käsu sõiduloa ja hoiatuse tekstiga, näidates jaamavahe vabastamise aja; järgides lisaks eriveeremi kasutamise juhendi nõudeid;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile liiklusgraafikul määratud indeksi; saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); edastab raudteeveeremi juhile oiatuse ebagabariitse veose (vajadusel kontrollraami) olemasolust rongis;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel keelava signaalnäidu järgi, hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele keelava signaalnäidu järgi, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi; edastab naaberjaama 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale) käsu jaamavahel liikumissuuna muutmise keelu kohta; saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; registreerib telefonogrammid; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa või teeloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab päästerongi või abiveduri jaamavahele pärast sellekohase abistamisnõude saamist, kas ta sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a päästerong või abivedur; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); saadab koos päästerongiga jaamavahele jaamaülema või teda asendava töötaja; edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kas ta kooskõlastab töödejuhiga rongi saatmise; sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a töörong; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib saatematka; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ja blokeerib saatematka; edastab raudteeveeremi juhile registreeritava rongiliiklusalase käsu; kontrollib rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele, kas ta pärast seda, kui sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks edastas käsu liini 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisades rongi numbrile määratud indeksi; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ohtliku veose olemasolust rongis; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele, kas ta sai vastavasisulise taotluse; tegi liiklusgraafikule märke tee hõivamisest; saadab selle või dresiini jaamavahele pärast veendumist jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); kasutades võtisaua; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; edastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
f) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks; edastas käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisas rongi numbrile määratud indeksi; sai rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollis ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; sai ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastas raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ebagabariitse veose, samuti kontrollraami, olemasolust rongis; vahetas rongiliikluse informatsiooni 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse jälgimisel jaamavahel (raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuete järgmine), hindab tema tegevuse tulemust ning võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega) ja kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust piiriülese töö kooskõlastamisel piirijaamade liikluskorraldajatega ning juhindumisel raudtee ööpäevaplaan-graafiku ja raudteedevahelise piirikokkuleppe nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.4 Manöövritöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel (nende seisukorra kontrollimine), järgides turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid ja plommide nimekirja;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi meeskonnal väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövrijuhile manöövritöö plaani tutvustamisel ja korralduse andmisel manöövritöö tegemiseks, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongide ja manöövriveeremite koostamisel, järgides kaubarongide koosteplaani ning klientidega sõlmitud lepingute ja haruteede teenindamise juhendite nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust eriomaste sõiduomadustega veeremiga manöövritöö tegemisel ja eriomaste sõiduomadustega veeremi rongi panemisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid; hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel lubava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahti haakimiseks; manöövrifoori või manöövritööd tehes väljasõiduga jaamavahele manöövrifoori avamine ja vastava piirkonna blokeerimine või raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel keelava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; pöörangute matkaasendi säilivuse tagamine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahtihaakimiseks; raudteeveeremi juhile loa andmine keelava näiduga manöövrifoorist möödasõitmiseks; manöövritöö tegemine väljasõiduga jaamavahele ja selleks raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmisel), järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 6

Tegevusnäitajad:
juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise korraldamisel (ettekannete alusel kinnitamise kontrollimisel; korralduse andmisel raudteeveeremi kinnitamiseks; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade numbrilise arvestuse pidamisel);
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadega eemaldamise korraldamisel (raudteeveeremi alt pidurkingade eemaldamiseks korralduse andmisel; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade eemaldamise ja hoiukohta panemise numbrilise arvestuse pidamisel).

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.6 Raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe, tee või teeosa liikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust töörongi jaamavahele saatmisel ja selle jaama vastu võtmisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete sõltuvusest väljalülitamisel ja sõltuvusse lülitamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajatele kontaktvõrgu välja- ja sisselülitamisalase teabe edastamisel, järgides organisatsioonis kehtivat teabe edastamise korda;
5) koostab ülesõidukoha rikke korral hoiatuse nõudeavalduse ja väljastab hoiatuse, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
6) lubab rööbasteele mahatõstetava dresiini, remondipuki, teerulliku ja muu mahatõstetava veeremi, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid;
8) koostab turvanguseadme, rööbastee, kontaktvõrgu rikke või elektri puudumise korral käsu ja edastab selle vastavate struktuuriüksuste töötajate töövälisel ajal tööle kutsumiseks, järgides organisatsioonis kehtivat töötajate tööle kutsumise korda;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tööjuhil tööloa olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes tööluba omavate töötajate nimekirjast;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) tegutsemist raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, sh seadmete perioodilist kontrollimist, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.7 Raudteeliikluse ja rongide käitlemisega seotud töötajatele korralduste edastamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tee piiramisseadmetega piiramisel või korralduse andmisel tee piiramiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti, piiramisseadmete kasutamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel kommertsülevaatuse tegemiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel tehnohoolduse tegemiseks ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmepuhastajale pöörmete puhastamiseks korralduse andmisel, juhindudes pöörmete puhastamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse või käsu andmisel tee, elektrivarustuse, turvanguseadmete remondi või hooldusega seotud töötajatele, neilt taotluse vastuvõtmisel ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel", "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend", turvanguseadmete kasutamise juhendi ning kõneluste reglemendi nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.8 Tegutsemine ohu- ning ebastandardses olukorras 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu teabe ohu- ja ebastandardse olukorra kohta ja võtab vastu otsuse tegutsemiseks, lähtudes tekkida võivatest tagajärgedest; kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust olukorra lahendamiseks tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete rikke korra tegutsemisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
3) tegutseb kõigi signalisatsiooni- ja sidevahendite töö katkemisel, juhindudes olukorra lahendamisel organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse katkestamisel, teisele rongiliikluse korraldamise vahendile üleminekul ja kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse taastamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe sulgemisel või avamisel või selle ühe raja rongiliikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust abiveduri ja päästerongi käiku määramise korraldamisel (juhindumist raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest); hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) korralduse tegevuse muutmiseks;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) ja teistele töötajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tulekahju korral tegutsemisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning tuleohutuse seaduse nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rööbastee rikke ("tõuge teel") korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
11) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliiklusgraafikuvälise rongi käiku määramisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
12) kontrollib jaamade liikluskorraldajate tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
13) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
14) tegutseb tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest ja kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
15) kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks.

Teadmised:
1) tulekahju korral tulekustutiga tegutsemise korra nõuded.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.9 Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) järgib reglementide nõudeid (raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine, sissekannete tegemine järelevaatusraamatusse, ohuolukordade reglemendid, tee hõivamine juhtratastega eriveeremiga jne);
2) annab jaama, üksikpöörme või jaamakõriku kohalikule juhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
3) annab piirkonna ja jaama varujuhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
4) kinnitab hoiatuste programmi saabunud uued hoiatused ja tutvub nendega;
5) täidab rongiliiklusega seotud dokumente (jaamaseadmete järelevaatusraamat, rongiliiklusgraafik, dispetšeri korralduste raamat, hoiatuste raamat, telefonogrammide registreerimise raamat, sõiduluba, teeluba, kirjalik käsk, kirjalik teatis, kaubavagunite tehniliseks teenindamiseks esitamise raamat, rongi kaaluleht, üldvormiakt) ja kontrollib nende täitmist;
6) sisestab makettide koostamiseks vajalikke andmeid infosüsteemi;
7) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadio-, manöövriraadio- ja dispetšerside, käsisignaalvahendid);
8) järgib oma töös tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning kõikide asjakohaste (nii Eesti-siseste kui rahvusvaheliste) õigusaktide, sealhulgas jäätmekäitluseeskirja, nõudeid;
9) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata inimeste tervist, vara või keskkonda;
10) korraldab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel, sealhulgas kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (tööriietus ja -jalanõud, ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist hädaabinumbrile ja tööandjale;
14) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt tööandjat või tema esindajat;
15) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
16) korrastab ja puhastab töös kasutatavad töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
17) osutab kvaliteetset teenust, mis vastab kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest; orienteerub kliendi rahulolule, reageerib kiiresti klientide vajadustele ja tagasisidele;
18) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
19) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
20) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
21) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
22) teab ja saab aru kutsealastest mõistetest eesti ja vene keeles;
23) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel C1, vene keeles vähemalt tasemel B1 (vt lisa 1 );
24) kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtted;
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad töökorralduse eripärad;
4) rööbastee ehituse põhimõtted;
5) rongide liiklusgraafiku põhimõtted;
6) saab aru jaamateede skeemist, teede profiilist ja kasutab turvanguseadmeid;
7) raudteeinfrastruktuuri kasutavad ettevõtjad ja nende töötehnoloogia põhimõtted;
8) kehtivad kvaliteedinõuded raudteetöödel;
9) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete kasutusjuhendid, tehnokorraldusaktid ja nende lisad) nõuded;
10) kutsealaste õigusaktide (raudteeseadus, raudtee tehnokasutuseeskiri, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhend, raudtee signalisatsioonijuhend jne) ja normdokumentide nõuded;
11) vajalike töövahendite ja seadmete käsitsemise põhimõtted;
12) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
13) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
14) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted;
15) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
16) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
 
Rongiliikluse korraldamine dispetšeri käskudega liinil
    Kompetents EKR tase
B.2.1 Valvekorra vastuvõtmine ja üleandmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kuulab ära juhtkonna juhised (sh piiriülese töö korraldamist ning manöövritööd käsitlevad juhised), tutvub ööpäevaplaan-graafikus näidatud eelseisva vahetuse töökorralduse ja ülesannetega, esitades täpsustavaid küsimusi ja kinnitades ülesannetest arusaamist;
2) juhendab vahetuse eelselt töötajaid ohutuse küsimustes, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest, kontrollides töötajate arusaamist ja registreerides juhendamise;
3) kuulab ära vahetuse töötajate tööleasumise ettekanded, sh veendudes nende põhjal, et töökohtade seisukord tagab raudteeliikluse ohutuse ja jaamateedel seisev raudteeveerem on kinnitatud iseveeremise vältimiseks tehnokorraldusaktis kehtestatud korras;
4) teavitab valvekorda asuvat liikluskorraldajat (raudteekorraldajat) turvanguseadmete ja pöörmete seisukorrast, raudteeinfrastruktuuril asuvast raudteeveeremist, selle kinnitamisest pidurkingadega, juhtkonnalt saadud korraldustest ja teistest tööga seotud küsimustest, veendudes, et valvekorra vastuvõtja mõistis edastatud informatsiooni;
5) tutvub rongiliikluse olukorraga raudteeinfrastruktuuril, kontrollib juhtimisseadmete tööd ja hindab muudatuste vajadust töökorralduses;
6) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi raudteeveeremi paigutusega vastuvõtu- ja ärasaate- ning teistel teedel, veeremi nõuetekohase kinnitusega, juhindudes jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande järgi turvanguseadmete seisukorda ja talitlust, plommide olemasolu, juhindudes seadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kontrollib raudteeliikluse juhtimissüsteemi, hoiatuste programmi ja infosüsteemi kasutamist ning nende autoriseerimist, lähtudes organisatsiooni töökorraldusest;
9) kontrollib ettenähtud rongiliiklusalase dokumentatsiooni olemasolu ja tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) sissekannetega dispetšerikorralduste, hoiatuste, jaamaseadmete järelevaatuse ja telefonogrammide registreerimise raamatus ning täidetud rongiliikluse graafikul, tutvub muude vahetust üleandva liikluskorraldaja registreeritud märkmetega, mis sätestavad raudteeliikluse korralduse piirkonna jaamades ja jaamavahedel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
10) tutvub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu kehtivate hoiatustega ja veendub nende ettekannete alusel hoiatuste väljastamises;
11) kontrollib isiklikult ja 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) kaudu ettenähtud normdokumentide olemasolu, juhindudes tööks vajalike normdokumentide loetelust;
12) kontrollib ettenähtud inventari olemasolu ja korrasolekut, juhindudes inventari nimekirjast, veendub 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ettekande alusel töökohtade tööks vajalikuga varustatuses;
13) hindab 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevuse õigsust, kui tal on vaja valvekorda vastu võtta või üle anda rongi vastuvõtu- või saatematka olemasolul;
14) tutvub rongitöö ööpäevaplaan-graafikuga ja tutvustab seda 5. taseme liikluskorraldajatele (rongidispetšeritele), juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.2 Rongide vastuvõtmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ning juhtimisseadmete seisukorda, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
2) kontrollib raudteeveeremi meeskonnal raudteeinfrastruktuurile väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivust, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) annab kooskõlastuse 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) vastuvõtuteede hõivamiseks, juhindudes kehtivast liiklusgraafikust, konkreetsest rongiolukorrast raudteeinfrastruktuuril ning rongitöö ööpäevaplaan-graafikust;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust enne rongimatka valmistamist manöövritöö katkestamisel vastuvõtumatka pöörmetel ja väljumisega vastuvõtumatka pöörmetele, rongimatka õigesti valmistamisel, manöövrijuhi ettekande kuulamisel ja kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel ja pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, järgides jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) jälgib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahede, pöörmete, pöörmepiirkondade, fooride ja jaamateede olukorra kontrollimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust hoiatuse edastamisel raudteeveeremi juhile (kui sel puudub mõni hoiatus, mis kehtib vastuvõtumatkas või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning ettevõtja poolt kehtestatud hoiatuste väljastamise korrast;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel lubava signaalnäidu järgi (rongi vastuvõtutee määramine tulenevalt liiklusgraafikust ja teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest ja selle vabaolekus veendumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; sissesõidufoori (matkafoori) avamine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaama vastuvõtmisel keelava signaalnäidu järgi (tee vabaolekus veendumine, teede reisirongidega hõivamise andmiku nõuetest lähtumine, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine, rongiliiklusalaste käskude ja korralduste andmine ning nende registreerimine, kutsesignaali avamine või raudteeveeremi juhile raadioside teel registreeritava käsu edastamine; kooskõlastuse andmine rongi vastuvõtmiseks teele, mis ei ole jaama tehnokorraldusaktis selleks ette nähtud), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi täiskoosseisus saabumisel jaama turvanguseadmete näitude järgi (sh gabariitide vabaoleku jälgimine, kui turvanguseadmed ei tööta), juhindudes jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse informatsiooni vahetamisel 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja teiste 5. taseme liikluskorraldajatega (rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest;
11) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 5. ja 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega ja rongidispetšeritega), juhindudes raudtee rongitöö ööpäevaplaan-graafikus sätestatust.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.3 Rongide saatmine ja läbilaskmine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel ja nende seisukorra kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmete, pöörmepiirkondade, jaamateede, jaamavahede, fooride olukorra jälgimisel ja kontrollimisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendist;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö katkestamisel rongimatka pöörmetel ja väljumisega saatematkale, pöörangute matkaasendi valmistamisel, kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumisel, pöörangute matkaasendi õigsuse kontrollimisel, pöörangute matkaasendi säilivuse tagamisel, juhindudes manöövrijuhi ettekandest, jaama tehnokorraldusakti nõuetest ning veendudes kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus, kontrollides pöörangute matkaasendi õigsust ja tagades pöörangute matkaasendi säilivuse;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) loa andmisel rongi saatmiseks ja nende tegevuse kontrollimisel rongide saatmisel ja tegevuse tulemuslikkuse hindamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel, jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus veendumisel, hoiatuse raudteeveeremi juhile hoiatuse edastamisel (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamisel, rongi valmisolekust saatmiseks ettekande saamisel, ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimisel, ettekande saamisel manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ning väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi, saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali), järgides lisaks rongide liiklusgraafiku nõudeid;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kooskõlastab saatmise tööjuhiga, veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus, või edastab käsu jaamavahe sulgemisest remont- või ehitustöödeks, edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne), saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande, kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut, saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale, avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) või edastab raudteeveeremi juhile vastavasisulise sõiduloa tekstiga registreeritava käsu ning hindab tegevuse tulemust;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele pärast seda, kui on saanud 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); kontrollib jaamakorraldaja kaudu, kas raudteeveeremi juhile on väljastatud hoiatus ohtliku veose olemasolust rongis;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele ja saadab selle või dresiini jaamavahele, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali) ja/või edastab raudteeveeremi juhile vastava käsu sõiduloa ja hoiatuse tekstiga, näidates jaamavahe vabastamise aja; järgides lisaks eriveeremi kasutamise juhendi nõudeid;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta edastab käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile liiklusgraafikul määratud indeksi; saab rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; avab väljasõidufoori (matkafoori, kutsesignaali); edastab raudteeveeremi juhile oiatuse ebagabariitse veose (vajadusel kontrollraami) olemasolust rongis;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi jaamavahele saatmisel keelava signaalnäidu järgi, hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest:
a) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab kauba- ja reisirongi jaamavahele keelava signaalnäidu järgi, kas ta veendub jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisab rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi; edastab naaberjaama 4. taseme liikluskorraldajale (näit jaamakorraldajale) käsu jaamavahel liikumissuuna muutmise keelu kohta; saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; registreerib telefonogrammid; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa või teeloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
b) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab päästerongi või abiveduri jaamavahele pärast sellekohase abistamisnõude saamist, kas ta sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a päästerong või abivedur; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib võimalusel saatematka; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; kooskõlastab rongi saatmise 6. taseme liikluskorraldajaga (raudteekorraldajaga); saadab koos päästerongiga jaamavahele jaamaülema või teda asendava töötaja; edastab raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa tekstiga; kontrollib juhtimisseadmete järgi rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh pädevate töötajate kaudu sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
c) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab töörongi jaamavahele, kas ta kooskõlastab töödejuhiga rongi saatmise; sulgeb jaamavahe kõikide rongide liikluseks, v.a töörong; edastab hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); saab ettekande rongi valmisolekust saatmiseks; kontrollib ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; blokeerib saatematka; saab ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale ja blokeerib saatematka; edastab raudteeveeremi juhile registreeritava rongiliiklusalase käsu; kontrollib rongi täiskoosseisus läbimist-väljumist, sh sabasignaali olemasolu; vahetab rongiliikluse informatsiooni naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega) ja naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldajaga (rongidispetšeriga); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
d) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ohtliku veosega rongi jaamavahele, kas ta pärast seda, kui sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks edastas käsu liini 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisades rongi numbrile määratud indeksi; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ohtliku veose olemasolust rongis; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
e) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) lubab juhtratastega eriveeremi rööbasteele, kas ta sai vastavasisulise taotluse; tegi liiklusgraafikule märke tee hõivamisest; saadab selle või dresiini jaamavahele pärast veendumist jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); kasutades võtisaua; saades rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollides ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; saades ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; edastades raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga; vahetades rongiliikluse informatsiooni naaberpiirkonna 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
f) kontrollib, kuidas 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) saadab ebagabariitse veosega rongi jaamavahele, kas ta sai 4. taseme liikluskorraldajalt (näit jaamakorraldajalt) taotluse sellise rongi saatmiseks; edastas käsu liini jaamade 4. taseme liikluskorraldajatele (näit jaamakorraldajatele) selle rongi numbrile rongi iseloomustava indeksi lisamiseks; veendus jaamavahe ja/või esimese blokkpiirkonna vabaolekus; edastas hoiatuse raudteeveeremi juhile (kui tal puudub mõni hoiatus, mis kehtib jaama saatematkas või naaberjaamas, jaamavahes või kui hoiatamist nõuab järelevaatusraamatus olev sissekanne); lisas rongi numbrile määratud indeksi; sai rongi valmisolekust saatmiseks ettekande; kontrollis ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasolekut; sai ettekande manöövritöö katkestamisest väljumisega saatematkale; väljastas raudteeveeremi juhile käsu sõiduloa/teeloa tekstiga ja hoiatuse ebagabariitse veose, samuti kontrollraami, olemasolust rongis; vahetas rongiliikluse informatsiooni 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) ja naaberjaamade 4. taseme liikluskorraldajatega (näit jaamakorraldajatega); hindab tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliikluse jälgimisel jaamavahel (raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuete järgmine), hindab tema tegevuse tulemust ning võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõuetest;
8) kooskõlastab piiriülese töö naaberraudteede 6. taseme liikluskorraldajatega (raudteekorraldajatega) ja kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust piiriülese töö kooskõlastamisel piirijaamade liikluskorraldajatega ning juhindumisel raudtee ööpäevaplaan-graafiku ja raudteedevahelise piirikokkuleppe nõuetest.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.4 Manöövritöö korraldamine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust juhtimisseadmete kasutamisel (nende seisukorra kontrollimine), järgides turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid ja plommide nimekirja;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi meeskonnal väljasõiduõiguse olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes väljasõiduluba omavate töötajate nimekirjast;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövrijuhile manöövritöö plaani tutvustamisel ja korralduse andmisel manöövritöö tegemiseks, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongide ja manöövriveeremite koostamisel, järgides kaubarongide koosteplaani ning klientidega sõlmitud lepingute ja haruteede teenindamise juhendite nõudeid;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust eriomaste sõiduomadustega veeremiga manöövritöö tegemisel ja eriomaste sõiduomadustega veeremi rongi panemisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid; hindab tema tegevuse tulemust ja võtab selle alusel vastu otsuse või annab korralduse tegevuse muutmiseks;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel lubava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahti haakimiseks; manöövrifoori või manöövritööd tehes väljasõiduga jaamavahele manöövrifoori avamine ja vastava piirkonna blokeerimine või raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmine), juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ja jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust manöövritöö tegemisel keelava signaalnäidu järgi (manöövrijuhiga tööplaani ja pöörangute matkaasendi valmistamise vajaduse kooskõlastamine; kaitsepöörmete ja pöörangute matkaasendi ning gabariitide vabaolekus veendumine; pöörangute matkaasendi säilivuse tagamine; ülesõidukoha signalisatsiooniseadmete töökorrasoleku kontrollimine; korralduse andmine veduri või muu veovahendi raudteeveeremist lahtihaakimiseks; raudteeveeremi juhile loa andmine keelava näiduga manöövrifoorist möödasõitmiseks; manöövritöö tegemine väljasõiduga jaamavahele ja selleks raudteeveeremi juhile registreeritud käsu andmisel), järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajate tegevuse kontrollimisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.5 Raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine 6

Tegevusnäitajad:
juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning kõneluste reglemendi nõuetest
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi pidurkingadega kinnitamise korraldamisel (ettekannete alusel kinnitamise kontrollimisel; korralduse andmisel raudteeveeremi kinnitamiseks; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade numbrilise arvestuse pidamisel);
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeveeremi kinnitamiseks kasutatud pidurkingadega eemaldamise korraldamisel (raudteeveeremi alt pidurkingade eemaldamiseks korralduse andmisel; kinnitamiseks kasutatud pidurkingade eemaldamise ja hoiukohta panemise numbrilise arvestuse pidamisel).

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.6 Raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel tegutsemine 6

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe, tee või teeosa liikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust töörongi jaamavahele saatmisel ja selle jaama vastu võtmisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõudeid;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete sõltuvusest väljalülitamisel ja sõltuvusse lülitamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi, jaama tehnokorraldusakti ning turvanguseadmete kasutamise juhendi nõudeid;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamade liikluskorraldajatele kontaktvõrgu välja- ja sisselülitamisalase teabe edastamisel, järgides organisatsioonis kehtivat teabe edastamise korda;
5) koostab ülesõidukoha rikke korral hoiatuse nõudeavalduse ja väljastab hoiatuse, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
6) lubab rööbasteele mahatõstetava dresiini, remondipuki, teerulliku ja muu mahatõstetava veeremi, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid;
8) koostab turvanguseadme, rööbastee, kontaktvõrgu rikke või elektri puudumise korral käsu ja edastab selle vastavate struktuuriüksuste töötajate töövälisel ajal tööle kutsumiseks, järgides organisatsioonis kehtivat töötajate tööle kutsumise korda;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tööjuhil tööloa olemasolu ja selle kehtivuse kontrollimisel, juhindudes tööluba omavate töötajate nimekirjast;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšer) tegutsemist raudteeinfrastruktuuri korrashoiutööde läbiviimisel, sh seadmete perioodilist kontrollimist, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel" ning "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend" nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.7 Raudteeliikluse ja rongide käitlemisega seotud töötajatele korralduste edastamine 5

Tegevusnäitajad:
1) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tee piiramisseadmetega piiramisel või korralduse andmisel tee piiramiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti, piiramisseadmete kasutamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel kommertsülevaatuse tegemiseks, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
3) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse andmisel tehnohoolduse tegemiseks ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, juhindudes jaama tehnokorraldusakti ja kõneluste reglemendi nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust pöörmepuhastajale pöörmete puhastamiseks korralduse andmisel, juhindudes pöörmete puhastamise juhendi ja kõneluste reglemendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust korralduse või käsu andmisel tee, elektrivarustuse, turvanguseadmete remondi või hooldusega seotud töötajatele, neilt taotluse vastuvõtmisel ja selle nõuetekohaselt registreerimisel, järgides juhendite "Rongide ohutu liikluse tagamine signalisatsiooni-, tsentralisatsiooni- ja blokeerseadmete tehnohooldusel ja remontimisel", "Teetööde teostamisel rongide liiklusohutuse tagamise juhend", turvanguseadmete kasutamise juhendi ning kõneluste reglemendi nõudeid.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.8 Tegutsemine ohu- ning ebastandardses olukorras 6

Tegevusnäitajad:
1) võtab vastu teabe ohu- ja ebastandardse olukorra kohta ja võtab vastu otsuse tegutsemiseks, lähtudes tekkida võivatest tagajärgedest; kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust olukorra lahendamiseks tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
2) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust turvanguseadmete rikke korra tegutsemisel, juhindudes turvanguseadmete kasutamise juhendi ning raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
3) tegutseb kõigi signalisatsiooni- ja sidevahendite töö katkemisel, juhindudes olukorra lahendamisel organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
4) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse katkestamisel, teisele rongiliikluse korraldamise vahendile üleminekul ja kehtestatud rongiliikluse signalisatsiooni- ja sidevahendi tegevuse taastamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest;
5) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongi või raudteeveeremi peatamiseks meetmete rakendamisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning raudtee signalisatsioonijuhendi nõuetest;
6) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust jaamavahe sulgemisel või avamisel või selle ühe raja rongiliikluseks sulgemisel või avamisel, järgides raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõudeid;
7) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust abiveduri ja päästerongi käiku määramise korraldamisel (juhindumist raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi nõuetest); hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) korralduse tegevuse muutmiseks;
8) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi ja vahejuhtumi korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab 5. taseme liikluskorraldajale (rongidispetšerile) ja teistele töötajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
9) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust tulekahju korral tegutsemisel, juhindudes raudtee tehnokasutuseeskirja ning tuleohutuse seaduse nõuetest;
10) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rööbastee rikke ("tõuge teel") korral tegutsemisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
11) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust rongiliiklusgraafikuvälise rongi käiku määramisel, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest;
12) kontrollib jaamade liikluskorraldajate tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
13) kontrollib 5. taseme liikluskorraldaja (rongidispetšeri) tegevust raudteeliikluse korraldamisel, juhindudes raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhendi ning jaama tehnokorraldusakti nõuetest;
14) tegutseb tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest ja kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist tööõnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks;
15) kontrollib liikluskorraldajate tegutsemist ohtliku veosega toimunud õnnetuse korral, juhindudes organisatsiooni normdokumentide nõuetest; hindab tegevuse tulemusi ja võtab nende alusel vastu otsuse või annab liikluskorraldajatele korralduse tegevuse muutmiseks.

Teadmised:
1) tulekahju korral tulekustutiga tegutsemise korra nõuded.

Hindamismeetod(id):
suuline või kirjalik teadmiste hindamine
B.2.9 Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) järgib reglementide nõudeid (raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine, sissekannete tegemine järelevaatusraamatusse, ohuolukordade reglemendid, tee hõivamine juhtratastega eriveeremiga jne);
2) annab jaama, üksikpöörme või jaamakõriku kohalikule juhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
3) annab piirkonna ja jaama varujuhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
4) kinnitab hoiatuste programmi saabunud uued hoiatused ja tutvub nendega;
5) täidab rongiliiklusega seotud dokumente (jaamaseadmete järelevaatusraamat, rongiliiklusgraafik, dispetšeri korralduste raamat, hoiatuste raamat, telefonogrammide registreerimise raamat, sõiduluba, teeluba, kirjalik käsk, kirjalik teatis, kaubavagunite tehniliseks teenindamiseks esitamise raamat, rongi kaaluleht, üldvormiakt) ja kontrollib nende täitmist;
6) sisestab makettide koostamiseks vajalikke andmeid infosüsteemi;
7) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadio-, manöövriraadio- ja dispetšerside, käsisignaalvahendid);
8) järgib oma töös tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning kõikide asjakohaste (nii Eesti-siseste kui rahvusvaheliste) õigusaktide, sealhulgas jäätmekäitluseeskirja, nõudeid;
9) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata inimeste tervist, vara või keskkonda;
10) korraldab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel, sealhulgas kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (tööriietus ja -jalanõud, ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist hädaabinumbrile ja tööandjale;
14) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt tööandjat või tema esindajat;
15) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
16) korrastab ja puhastab töös kasutatavad töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
17) osutab kvaliteetset teenust, mis vastab kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest; orienteerub kliendi rahulolule, reageerib kiiresti klientide vajadustele ja tagasisidele;
18) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
19) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
20) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
21) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
22) teab ja saab aru kutsealastest mõistetest eesti ja vene keeles;
23) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel C1, vene keeles vähemalt tasemel B1 (vt lisa 1 );
24) kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtted;
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad töökorralduse eripärad;
4) rööbastee ehituse põhimõtted;
5) rongide liiklusgraafiku põhimõtted;
6) saab aru jaamateede skeemist, teede profiilist ja kasutab turvanguseadmeid;
7) raudteeinfrastruktuuri kasutavad ettevõtjad ja nende töötehnoloogia põhimõtted;
8) kehtivad kvaliteedinõuded raudteetöödel;
9) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete kasutusjuhendid, tehnokorraldusaktid ja nende lisad) nõuded;
10) kutsealaste õigusaktide (raudteeseadus, raudtee tehnokasutuseeskiri, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhend, raudtee signalisatsioonijuhend jne) ja normdokumentide nõuded;
11) vajalike töövahendite ja seadmete käsitsemise põhimõtted;
12) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
13) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
14) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted;
15) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
16) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.

Valitavad kompetentsid
    Nimetus
Rongiliikluse planeerimine ja korraldamine
Raudteeinfrastruktuuri ettevõtte rongiliikluse planeerimine ja korraldamine
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.9 Raudtee liikluskorraldaja, tase 6 kutset läbiv kompetents 6

Tegevusnäitajad:
1) järgib reglementide nõudeid (raudteeveeremi kinnitamine pidurkingadega ja pidurkingade eemaldamine, sissekannete tegemine järelevaatusraamatusse, ohuolukordade reglemendid, tee hõivamine juhtratastega eriveeremiga jne);
2) annab jaama, üksikpöörme või jaamakõriku kohalikule juhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
3) annab piirkonna ja jaama varujuhtimisele ja võtab keskjuhtimiselt tagasi;
4) kinnitab hoiatuste programmi saabunud uued hoiatused ja tutvub nendega;
5) täidab rongiliiklusega seotud dokumente (jaamaseadmete järelevaatusraamat, rongiliiklusgraafik, dispetšeri korralduste raamat, hoiatuste raamat, telefonogrammide registreerimise raamat, sõiduluba, teeluba, kirjalik käsk, kirjalik teatis, kaubavagunite tehniliseks teenindamiseks esitamise raamat, rongi kaaluleht, üldvormiakt) ja kontrollib nende täitmist;
6) sisestab makettide koostamiseks vajalikke andmeid infosüsteemi;
7) kasutab side- ja signaalvahendeid (rongiraadio-, manöövriraadio- ja dispetšerside, käsisignaalvahendid);
8) järgib oma töös tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja kvaliteedinõudeid ning kõikide asjakohaste (nii Eesti-siseste kui rahvusvaheliste) õigusaktide, sealhulgas jäätmekäitluseeskirja, nõudeid;
9) töötab hoolikalt ja korrektselt, ohustamata inimeste tervist, vara või keskkonda;
10) korraldab töökoha nõuetekohaselt, valib sobivad töövahendid, juhindudes töö iseloomust ning veendub enne töö alustamist nende korrasolekus ja ohutuses;
11) järgib töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö käigus ja töökoha korrastamisel ning arvestab teiste inimeste ja keskkonnaga enda ümber, vältimaks tööõnnetusi raudteel, sealhulgas kasutab tervisekaitseks ettenähtud isikukaitsevahendeid (tööriietus ja -jalanõud, ohutusvest jm) ning sobivaid töömeetodeid ja -võtteid, mis ei ohusta elu ega tervist;
12) määratleb tööeesmärkide saavutamisega kaasneda võivad riskid (näit ohutus, tähtajad) ning võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks;
13) õnnetusjuhtumi korral annab vältimatut abi, kutsub professionaalse abi ja teatab õnnetusjuhtumist hädaabinumbrile ja tööandjale;
14) tervisele, kaubale, tehnikale või keskkonnale ohtliku olukorra tekkides katkestab töö ja teavitab sellest koheselt tööandjat või tema esindajat;
15) kasutab kõiki töövahendeid ja seadmeid otstarbekalt, sihipäraselt ja heaperemehelikult, järgides nende kasutusjuhendite nõudeid;
16) korrastab ja puhastab töös kasutatavad töövahendid, seadmed ja kaitsevahendid regulaarselt, järgides nende hooldusjuhendite nõudeid;
17) osutab kvaliteetset teenust, mis vastab kehtivatele standarditele ja lähtub organisatsioonis kehtestatud reeglitest; orienteerub kliendi rahulolule, reageerib kiiresti klientide vajadustele ja tagasisidele;
18) on avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös, jagab teistega kogu vajalikku ja kasulikku informatsiooni ning tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel;
19) on võimeline iseseisvalt kohanema muutuvate tööoludega, oskab leida ja analüüsida asjakohast teavet oma tööülesannete täitmiseks ja lahendada probleeme;
20) osaleb erialastes aruteludes oma kompetentsuse piires, oskab ja julgeb esitada ning argumenteeritult kaitsta oma seisukohti;
21) osaleb kutsealases täiendusõppes; rakendab õpitut igapäevaselt oma ametialases töös;
22) teab ja saab aru kutsealastest mõistetest eesti ja vene keeles;
23) suhtleb tööalaselt eesti keeles vähemalt tasemel C1, vene keeles vähemalt tasemel B1 (vt lisa 1 );
24) kasutab oma igapäevatöös arvutit infotöötluse ja kommunikatsiooni osas iseseisva kasutaja tasemel (vt lisa 2).

Teadmised:
1) raudteetranspordi töö ja liikluse korraldamise põhimõtted;
2) raudteeveeremile esitatavad nõuded;
3) ilmastikutingimustest (äike, tugev tuul, vihm, jää jne) tulenevad ohud töödel ja sellest tulenevad töökorralduse eripärad;
4) rööbastee ehituse põhimõtted;
5) rongide liiklusgraafiku põhimõtted;
6) saab aru jaamateede skeemist, teede profiilist ja kasutab turvanguseadmeid;
7) raudteeinfrastruktuuri kasutavad ettevõtjad ja nende töötehnoloogia põhimõtted;
8) kehtivad kvaliteedinõuded raudteetöödel;
9) tehnilise dokumentatsiooni (seadmete kasutusjuhendid, tehnokorraldusaktid ja nende lisad) nõuded;
10) kutsealaste õigusaktide (raudteeseadus, raudtee tehnokasutuseeskiri, raudtee rongiliikluse ja manöövritöö juhend, raudtee signalisatsioonijuhend jne) ja normdokumentide nõuded;
11) vajalike töövahendite ja seadmete käsitsemise põhimõtted;
12) peamised töövõtted ja nende rakendamine erinevates töösituatsioonides;
13) õnnetuspaigal esmaabi andmise põhimõtted;
14) tööohutuse- ja töötervishoiu põhimõtted;
15) ohuolukorras tegutsemise põhimõtted;
16) jäätmekäitluse põhimõtted.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 12-21092018-1.8/7k
Kutsetegevuse valdkond: Transport ja Logistika
Vastutav kutsenõukogu: Transpordi ja Logistika Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 10
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 21.09.2018
EKR tase: 6
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6
Valdkond: TRANSPORT JA LOGISTIKA
Kutseala: Raudteetransport
Kutse grupp: Raudtee liikluskorraldaja
Ametite (ISCO) klassifikaator: 4 Kontoritöötajad ja klienditeenindajad
43 Arvepidamise ja materjaliarvestuse kontoritöötajad
432 Materjaliarvestuse ja transpordivaldkonna kontoritöötajad
4323 Transpordivaldkonna kontoritöötajad
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
104 Transporditeenused
1041 Transporditeenused
EMTAK klassifikaator: H VEONDUS JA LAONDUS
49 Maismaaveondus ja torutransport
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Arvuti kasutamise oskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Anto Looken SA Raudteekutsed
Mati Lõhmus AS Eesti Raudtee
Rita Ojala Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Tiiu Poltruk Edelaraudtee Infrastruktuuri AS
Tarvi Viisalu AS Eesti Raudtee

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist