Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Nimetus: ET: Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4
EN: Leather craftsman, level 4
Kutsestandardi tähis: 17-14112018-1.7/6k
Kutsestandardi versiooni number: 6
Kutsestandardi versioonid:
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Nahakunstnik
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2018
Kehtib alates: 14.11.2018
Kehtib kuni: 13.11.2023
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7318 Tekstiil-, nahk- jms tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Kompetents Nahktoodete ja -teenuste turundamine nimetati ümber kompetentsiks Nahkkäsitööalane ettevõtlus. Kaotati valitavad kompetentsid Nahkrõivaste valmistamine ja Sisustusesemete valmistamine.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.
Kutse andjad:
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 2 Digioskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Pille Kivihall OÜ Nahakoda, Eesti Nahakunstnike Liit
Leelo Leesi Kuressaare Ametikool
Maret Lehis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, OÜ Pileum
Maarja Undusk FIE, Eesti Nahakunstnike Liit
Kutsekirjeldus
Kutsestandardi kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Töö kirjeldus:
Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4 valmistab enda koostatud tööjooniste või etteantud kavandite, tööjuhiste või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi nahast käsitööesemeid, kasutades traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise.
Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4...
vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada meistri abi. Ta on valmis oma oskuste piires kaastöötajaid ja praktikante juhendama.
Nahkkäsitöö valmistaja töötab nahatööettevõttes, nahaõmblustöökojas, köitekojas jm, ta on valmis tegutsema ettevõtjana, turundama oma toodangut ning osutama teenuseid.

Kutsealal töötab ka nahkkäsitöö valmistaja, tase 5, kes lisaks eelnimetatule valmistab keerukamaid unikaalesemeid ja väikesarju, juhendab kolleege, tegutseb ettevõtjana ning teeb koostööd oma eriala spetsialistide ning sidusalade esindajatega.

Loe edasi
Peida
Tööosad:
A.2.1 Nahast esemete valmistamise tööprotsessi korraldamine
1. Esemete kavandamine.
2. Materjalide varumine ja kasutamine.
3. Töö ettevalmistamine.
4. Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
5. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
6. Nahast esemete valmistamine.
7. T...
ehnikate kasutamine.
8. Viimistlemine.
9. Tööprotsessi dokumenteerimine.

A.2.2 Nahkkäsitööalane ettevõtlus
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Toote ja/või teenuse arendus.
4. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad:
A.2.3 Aksessuaaride valmistamine
1. Aksessuaari valmistamiseks vajalike eeltööde tegemine.
2. Aksessuaari valmistamine.

A.2.4 Nahkvormide valmistamine
1. Nahkvormi valmistamiseks vajalike eeltööde tegemine.
2. Nahkvormi valmistamine.
3. Pakendi valmistamine.

A.2.5 Köidete valmistamine
...

1. Köidete valmistamiseks vajalike eeltööde tegemine.
2. Köitmine.
3. Pakendi valmistamine.

A.2.6 Liistuta jalanõude valmistamine
1. Jalatsite valmistamiseks vajalike eeltööde tegemine.
2. Jalatsite valmistamine.

Loe edasi
Peida
Töö keskkond ja eripära: Nahkkäsitöö valmistaja tööaeg on paindlik, vajadusel hooajatöö või töö puhkepäevadel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav ja sundasendit nõudev. Võib esineda kokkupuudet tolmu (allergiaoht) ja keemiliste ainetega, silmade tervishoiu huvides on vajalik hea valgustus.
Töövahendid: Nahatöö masinad (nt nahaõmblusmasin, nahaõhendusmasin, lõikemasin), pressid (nt neetimispress, köitepress, kuldamispress) jm seadmed, voltluud, voolipulgad, nõelad, noad, käärid, augurauad, naasklid jm.
Tööks vajalikud isikuomadused: Töös on olulised käeline osavus, ruumiline mõtlemine ja kujutlusvõime, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, vastutustunne ja õpivalmidus.
Kutsealane ettevalmistus: 4. taseme nahkkäsitöö valmistajaks saab õppida kutseõppeasutuses või kutsealal töötades/meistri käe all õppides.
Enamlevinud ametinimetused: Nahkkäsitöö valmistaja, köitja, nahkaksessuaaride valmistaja jm.
Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 ja B.2.2, läbiv kompetents B.2.7 ning vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.3 – B.2.6.
Kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Nahast esemete valmistamise tööprotsessi korraldamine 4
Nahkkäsitööalane ettevõtlus 4
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav valikust B.2.3 - B.2.6 ühe kompetentsi tõendamine.
  Nimetus EKR tase
Aksessuaaride valmistamine 4
Nahkvormide valmistamine 4
Köidete valmistamine 4
Liistuta jalanõude valmistamine 4
Kutset läbivad kompetentsid
  Nimetus EKR tase
Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist