Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4
EN: Leather craftsman, level 4
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.11.2018
Kehtib kuni: 07.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga.
Kompetents Nahktoodete ja -teenuste turundamine nimetati ümber kompetentsiks Nahkkäsitööalane ettevõtlus. Kaotati valitavad kompetentsid Nahkrõivaste valmistamine ja Sisustusesemete valmistamine.
Varem eraldi välja toodud teadmised kirjutati tegevusnäitajatesse.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4 valmistab enda koostatud tööjooniste või etteantud kavandite, tööjuhiste või lihtsamate esemete järgi kvaliteetseid ja esteetilisi nahast käsitööesemeid, kasutades traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise.
Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4...
vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada meistri abi. Ta on valmis oma oskuste piires kaastöötajaid ja praktikante juhendama.
Nahkkäsitöö valmistaja töötab nahatööettevõttes, nahaõmblustöökojas, köitekojas jm, ta on valmis tegutsema ettevõtjana, turundama oma toodangut ning osutama teenuseid.

Kutsealal töötab ka nahkkäsitöö valmistaja, tase 5, kes lisaks eelnimetatule valmistab keerukamaid unikaalesemeid ja väikesarju, juhendab kolleege, tegutseb ettevõtjana ning teeb koostööd oma eriala spetsialistide ning sidusalade esindajatega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Nahast esemete valmistamise tööprotsessi korraldamine
1. Esemete kavandamine.
2. Materjalide varumine ja kasutamine.
3. Töö ettevalmistamine.
4. Töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine.
5. Ergonoomilise ja ohutu töökeskkonna loomine.
6. Nahast esemete valmistamine.
7. T...
ehnikate kasutamine.
8. Viimistlemine.
9. Tööprotsessi dokumenteerimine.

A.2.2 Nahkkäsitööalane ettevõtlus
1. Ettevõtte tegevuse korraldamine.
2. Töötajate juhendamine.
3. Toote ja/või teenuse arendus.
4. Toodete ja/või teenuste esitlus ning müük.

Loe edasi
Peida
Valitavad tööosad
A.2.3 Aksessuaaride valmistamine
1. Aksessuaari valmistamiseks vajalike eeltööde tegemine.
2. Aksessuaari valmistamine.

A.2.4 Nahkvormide valmistamine
1. Nahkvormi valmistamiseks vajalike eeltööde tegemine.
2. Nahkvormi valmistamine.
3. Pakendi valmistamine.

A.2.5 Köidete valmistamine
...

1. Köidete valmistamiseks vajalike eeltööde tegemine.
2. Köitmine.
3. Pakendi valmistamine.

A.2.6 Liistuta jalanõude valmistamine
1. Jalatsite valmistamiseks vajalike eeltööde tegemine.
2. Jalatsite valmistamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Nahkkäsitöö valmistaja tööaeg on paindlik, vajadusel hooajatöö või töö puhkepäevadel. Töö võib olla füüsiliselt pingutav ja sundasendit nõudev. Võib esineda kokkupuudet tolmu (allergiaoht) ja keemiliste ainetega, silmade tervishoiu huvides on vajalik hea valgustus.
A.4 Töövahendid
Nahatöö masinad (nt nahaõmblusmasin, nahaõhendusmasin, lõikemasin), pressid (nt neetimispress, köitepress, kuldamispress) jm seadmed, voltluud, voolipulgad, nõelad, noad, käärid, augurauad, naasklid jm.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töös on olulised käeline osavus, ruumiline mõtlemine ja kujutlusvõime, proportsioonitunnetus, püsivus, loovus, vastutustunne ja õpivalmidus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
4. taseme nahkkäsitöö valmistajaks saab õppida kutseõppeasutuses või kutsealal töötades/meistri käe all õppides.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Nahkkäsitöö valmistaja, köitja, nahkaksessuaaride valmistaja jm.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Selle kutse taotlemisel tuleb tõendada kohustuslikud kompetentsid B.2.1 ja B.2.2, läbiv kompetents B.2.7 ning vähemalt üks valitavatest kompetentsidest B.2.3 – B.2.6.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Nahast esemete valmistamise tööprotsessi korraldamine 4

Tegevusnäitajad:
1. kavandab eseme, arvestades vormi, kompositsiooni ja värvusõpetuse põhimõtetega ning lähtudes materjali eripärast ja kasutatavast tehnoloogiast; koostab mõõtkavas tööjoonise; loeb kavandeid ja tööjooniseid;
2. arvestab vastavalt kavandile, tööproovile ja eseme otstarbele materjali koguse; varub materjalid, furnituurid ja hooldusvahendid, arvestades materjali liiki ja parkimisviisi, markeeringuid, kvaliteedinäitajaid, omadusi, kasutusala ning hankimise allikaid; hoiustab materjalid nõuetekohaselt; valmistab ette tööks vajaliku koguse materjali vastavalt juhendile ja kasutatavale tehnikale, arvestades valmiva eseme otstarvet ning omadusi;
3. planeerib eseme või kavandi põhjal töö käigu: tööde järjekorra, tööülesande täitmiseks kuluva aja, tööde mahu ja toodete hulga, võttes arvesse tellija vajadusi;
4. valib välja sobivad töövahendid ja seadmed; kontrollib seadmete ja tööriistade korrasolekut, vajadusel korraldab hooldust; kasutab seadmeid, töövahendeid ja -riistu, järgides kasutusjuhendeid ning hooldusnõudeid; komplekteerib kavandatud eseme valmistamiseks töövahendid vastavalt kasutatavale tehnikale;
5. seab valmistusprotsessist lähtudes sisse ohutu, ergonoomilise ja käepärase töökoha ning hoiab selle puhta ja korras;
6. valmistab nahkeseme vastavalt selle valmistamise spetsiifikale (vt valitavad kompetentsid);
7. kasutab nahkesemete valmistamisel erinevaid tehnikaid vastavalt valmistatavale esemele, selle kasutusotstarbele ja materjali omadustele: õhendab nahka, õmbleb käsitsi ja masinaga, liimib (sh valmistab kliistri), värvib, lakib, vahatab, dekoreerib nahka ja paberit (nt värvimine, voolimine, intarsia, põimimine, aplikatsioon), vormib nahka, katab papist vormi nahaga, paigaldab furnituuri, teeb mitmesuguseid papi- ja paberitöid, lihtköiteid, valmistab pakendeid jm;
8. viimistleb eseme, arvestades materjali eripära ja eseme otstarvet; tunneb ära eseme valmistamisel tekkinud vead ja nende põhjused, kõrvaldab need;
9. dokumenteerib tööprotsessi esemete kordusvalmistamiseks ja kogemuse talletamiseks; teeb valmisesemete esitlemiseks fotod, kasutab neid oma toodete reklaamimiseks ja müügiks.
B.2.2 Nahkkäsitööalane ettevõtlus 4

Tegevusnäitajad:
1. hindab tegutsemise eesmärgist lähtuvalt ettevõtluse võimalusi; valib talle sobiva ettevõtlusvormi; korraldab oma tegevust, arvestades kutsealast teavet ja õigusakte ning lähtudes väikeettevõtluse põhitõdedest; planeerib oma töö; teeb koostööd erinevate partneritega, sh võrgustikega, jälgides tegutsemise tõhusust;
2. vajadusel juhendab kaastöötajaid või koostööpartnereid oma oskuste piires;
3. kujundab sihtgrupist lähtudes toote ja/või teenuse; leiab oma tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi, lähtudes sihtgrupist, logistikast, tasuvusest ja tootmisbaasist; kujundab toote ja/või teenuse hinna; korraldab toote pakendamise, koostab kasutus- ja hooldusjuhendi;
4. organiseerib oma toodete ja/või teenuste esitluse ning müügi, arvestades nõudlust, võimalusi, tasuvust jm.
Valitavad kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav valikust B.2.3 - B.2.6 ühe kompetentsi tõendamine.
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Aksessuaaride valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. teeb aksessuaari valmistamiseks vajalikud eeltööd: valmistab lõiked, paigutab need nahale otstarbekalt ja ökonoomselt, arvestades nahatopograafiat; teeb juurdelõikuse ja vajadusel õhendab, töötleb või värvib nahka;
2. valmistab voodrita aksessuaari, kasutades sobivaid töövahendeid ja seadmeid ning vajadusel ka abimaterjale (nt tugevdus, tekstiil, papp, plastik, nöör, furnituur, niit, nahkpõimepael), arvestades valmistatava eseme otstarvet ning materjali eripära; ühendab detailid (nt põime, käsi- ja masinõmblus).

Teadmised:
1) traditsioonilised aksessuaarid.
B.2.4 Nahkvormide valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. teeb vutlari, karbi vm nahkvormi valmistamiseks vajalikud eeltööd: valmistab lõiked, paigutab need nahale otstarbekalt ja ökonoomselt, arvestades nahatopograafiat; teeb juurdelõikuse ja vajadusel õhendab, töötleb või värvib nahka;
2. valmistab papist, puidust jm materjalist vorme; katab vormi nahaga, kasutades nt liimi ja/või kliistrit, põimetehnikat, käsi- ja/või masinõmblust;
3. valmistab nahkvormile sobiva pakendi.
B.2.5 Köidete valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. teeb köidete valmistamiseks vajalikud eeltööd: valib materjalid ja köitmisviisi, valmistab lõiked, paigutab need nahale otstarbekalt ja ökonoomselt, arvestades nahatopograafiat; teeb juurdelõikuse ja vajadusel õhendab, töötleb või värvib nahka;
2. valmistab paber- ja tarbeköiteid, köidab raamatuid, albumeid, märkmikke jm, kasutades sobivat köitmisviisi, nt kopti köide, jaapani köide; lõikab raamatuploki käsitsi või giljotiiniga, vajadusel dekoreerib lõikeserva; valmistab köidetud sisule kaaned, arvestades materjalide, sh paberi ja papi omadusi; ühendab raamatuplokisisu ja kaaned;
3. valmistab köitele vutlari vm pakendi.

Teadmised:
1) traditsioonilised köitmisviisid.
B.2.6 Liistuta jalanõude valmistamine 4

Tegevusnäitajad:
1. võtab mõlema jala mõõdud; valmistab lõiked, paigutab need nahale otstarbekalt ja ökonoomselt, arvestades nahatopograafiat; teeb juurdelõikuse ja vajadusel õhendab, töötleb või värvib nahka; teeb jalatsiproovi;
2. valmistab liistuta jalanõud, valides tehnika ja töövõtted tulenevalt materjali omadustest ja jalatsite eripärast; ühendab detailid nt liimides, käsi- või masinõmblusega, neetides, põimetehnikas, vajadusel kinnitab furnituurid; vajadusel kasutab tugevdusmaterjali.

Teadmised:
1) liistuta jalatsi valmistamise ajalugu.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.7 Nahkkäsitöö valmistaja, tase 4 kutset läbiv kompetents 4

Tegevusnäitajad:
1. järgib oma tegevuses käsitööliste eetikanõudeid (vt lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika); hoiab ja säilitab kultuuripärandit; arvestab eriala pärandiga: nahatöö areng ja traditsioonid maailma ajaloos, Eesti nahatöö pärand ja professionaalne nahkehistöö;
2. järgib oma tööga seotud õigusakte, sh autoriõiguse seadust;
3. säilitab ja arendab oma kutseoskusi; hoiab end kursis erialaste arengutega; hoiab end kursis erialase terminoloogiaga, kasutab seda korrektselt;
4. planeerib ja kasutab ressursse (nt inimesed, aeg, töövahendid, finantsid) efektiivselt ja säästlikult; jälgib tähtaegadest ning etappidest kinnipidamist;
5. tegutseb vastutustundlikult ja eesmärgipäraselt, arvestades töötervishoiu, keskkonnahoiu ja tööohutuse reegleid; kasutab vastavalt vajadusele isikukaitsevahendeid;
6. töötab tõhusalt meeskonnas ja selle huvides ning kohandub meeskonnaga; arvestab teistega ja täidab oma rolli meeskonnas; teeb koostööd;
7. reageerib tööprotsessis tekkinud eriolukordades adekvaatselt;
8. loob head suhted kolleegide ja klientidega; valib sihtgrupile vastava suhtlemisviisi; esitab teabe selgelt, loogiliselt ja sihtgrupile mõistetavalt;
9. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades, Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused);
10. kasutab eesti keelt klientide ja kolleegidega suhtlemiseks vajalikul tasemel; kasutab ühte võõrkeelt tasemel B1 (vt lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused) enesetäienduse ja suhtluse eesmärgil.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 17-14112018-1.7/6k
Kutsetegevuse valdkond: Kultuur
Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.11.2018
EKR tase: 4
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4
Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR
Kutseala: Käsitöö
Kutse grupp: Nahakunstnik
Ametite (ISCO) klassifikaator: 7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised
731 Käsitöömeistrid ja täppisinstrumentide valmistajad
7318 Tekstiil-, nahk- jms tooteid valmistavad käsitöömeistrid
ISCED klassifikaator: 02 Humanitaaria ja kunstid
021 Kunstid
0214 Käsitöö
EMTAK klassifikaator: S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Käsitöölise kutse-eetika
Lisa 2 Digioskused
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Pille Kivihall OÜ Nahakoda, Eesti Nahakunstnike Liit
Leelo Leesi Kuressaare Ametikool
Maret Lehis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit, OÜ Pileum
Maarja Undusk FIE, Eesti Nahakunstnike Liit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist