Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Psühholoog-nõustaja, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Psühholoog-nõustaja, tase 7
EN: Psychological councelor, level 7
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 28.11.2018
Kehtib kuni: 27.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 4
Muudatused:
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Psühholoog-nõustaja töö on vaimse tervise probleemide tekke ja süvenemise ennetamine ning psühholoogilise heaolu ja eneseteostuse toetamine. Psühholoog-nõustaja keskendub nii emotsionaalsetele, isiksuslikele, arengulistele, sotsiaalsetele, tervisega seotud kui ametialastele ja hariduslikele teemadel...e. Psühholoog-nõustaja tegeleb klientidega erinevatest sihtrühmadest, nii indiviidide, perede kui gruppidega. Psühholoog-nõustaja pöörab võrdselt tähelepanu nii normaalse arengu printsiipidele kui probleemipõhistele teooriatele ja mudelitele.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Kontakti loomine ja hoidmine
1. Kontakti loomine.
2. Kontakti hoidmine.

A.2.2 Hindamine
1. Pöördumise põhjuste väljaselgitamine.
2. Kliendi vajaduste, vaimse tervise seisundi, psühhosotsiaalse funktsioneerimise ja ressursside hindamine.
3. Keskkonna hindamine.
4. Nõustamisvajaduse h...
indamine.

A.2.3 Eesmärkide seadmine ja nõustamisprotsessi planeerimine
1. Eesmärkide seadmine.
2. Juhtumi kontseptualiseerimine.
3. Sekkumiste planeerimine.

A.2.4 Psühholoogiline sekkumine
1. Individuaalne nõustamine.
2. Pere nõustamine.
3. Grupi nõustamine.
4. Kriisinõustamine.

A.2.5 Nõustamisprotsessi ja selle tulemuslikkuse hindamine
1. Tulemuslikkuse hindamine.
2. Nõustamisprotsessi jälgimine.
3. Eneserefleksioon.

A.2.6 Teavitustöö
1. Ennetusteavitus.
2. Psühhohariduslik töö.
3. Kliendi teavitamine.

A.2.7 Võrgustikutöö
1. Koostöö.
2. Kliendi huvide esindamine.
3. Teiste spetsialistide kaasamine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Psühholoog-nõustaja töötab avalikus ja/või erasektoris tervishoiu-, sotsiaal-, haridus-, tööturu- või korrektsiooni valdkonnas.
Psühholoog-nõustaja tööks on vajalik privaatne sobivalt sisustatud ruum. Vastavalt vajadusele võib töö toimuda väljaspool tavapärast tööruumi või IKT vahendusel. Tema töö...
aeg on paindlik ja jaguneb tööks klientidega, iseseisvaks tööks, koostööks teiste spetsialistidega ja enesetäiendamiseks. Töö toimub psühholoogiliselt pingelises ja muutuvas keskkonnas kõrgendatud haavatavuse seisundis klientidega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Psühholoog-nõustaja töövahendid on erialased teatmeteosed ja käsiraamatud, hindamisvahendid, hindamist ning sekkumist toetavad abivahendid, sidevahendid.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Empaatiavõime, usaldusväärsus, ehedus, tolerantsus, loovus, paindlikkus, pingetaluvus ja koostöövõime.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Psühholoog-nõustajal erialane magistrikraad ja läbitud juhendatud praktika.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Psühholoogiline nõustaja, psühholoog-nõustaja, psühholoog.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse taotlemisel tuleb tõendada kõik kohustuslikud kompetentsid B.2.1-B.2.7 ja läbiv kompetents B.2.8.
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Kontakti loomine ja hoidmine 7

Tegevusnäitajad:
1. loob empaatiliselt kõigi protsessis osalejatega nõustamisprotsessi läbiviimiseks optimaalse kontakti;
2. hoiab kontakti kogu nõustamisprotsessi vältel, korrigeerides oma tegevusi vastavalt kliendi valmisolekule.
B.2.2 Kliendi hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. selgitab välja nõustamisprotsessis osaleja(te) pöördumise põhjuse, küsitledes osalejaid ja tutvudes vajadusel asjakohase eelinfoga;
2. hindab kliendi vajadusi ja ressursse, eelistusi, motivatsiooni, vaimse tervise seisundit ja psühhosotsiaalse funktsioneerimise taset, kasutades asjakohaseid hindamismeetodeid (nt intervjuu, vaatlus, küsimustik);
3. hindab kliendi ümbritsevat keskkonda, kasutades asjakohaseid hindamismeetodeid;
4. hindab kliendi nõustamisvajadust; hindab nõustamise kui meetodi sobivust kliendi abistamiseks ja vajadusel suunab edasi või kaasab teisi spetsialiste.
B.2.3 Eesmärkide seadmine ja nõustamisprotsessi planeerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. seab koostöös kliendiga realistlikud, konkreetsed ja ajaliselt piiritletud eesmärgid;
2. kontseptualiseerib kliendi juhtumi, lähtudes inimese arengu-, psüühika toimimise ja tervisealastest teadmistest;
3. kavandab koostöös kliendiga eesmärgipärased tegevused; valib sobiva sekkumisviisi, lähtudes kliendi vajadustest ja eripärast ning kaasaegsest teaduslikust teadmisest.
B.2.4 Psühholoogiline sekkumine 7

Tegevusnäitajad:
1. nõustab klienti, kasutades kliendikeskselt suhtlemistehnikaid (nt aktiivne kuulamine, jõustamine, tunnete peegeldamine, ümbersõnastamine, edasiviiv küsitlemine, valideerimine, fookuse hoidmine, tagasisidestamine, juhendamine, oskuste õpetamine);
2. töös perega kaasab sobival viisil probleemiga seotud pereliikmed ja vajadusel pere jaoks olulised võrgustikuliikmed; seisab kõikide nõustamises osalevate pereliikmete turvalisuse eest, püüdes vältida kaootiliste olukordade tekkimist; arvestab sekkumiste läbiviimisel pere kui tervikuga;
3. töös grupiga juhib grupiliikmeid sõnastama ühist ja vajadusel individuaalset eesmärki; valib sobiva tööformaadi, lähtudes grupitöö eesmärgist; juhendab grupiliikmeid grupis osalemisel neile vajalikul määral; mudeldab grupiliikmetele läbiviidavaid tegevusi ning annab grupiliikmete tegevusele tagasisidet; kasutab eesmärgi saavutamiseks grupidünaamikat;
4. kriisinõustamisel hindab olukorda ja kohandab keskkonna nõustamise läbiviimiseks sobivaks, lähtudes kliendi vajadustest ja situatsioonist; hindab ja prioriseerib psühholoogilise või muu abi vajadust indiviidi, grupi, organisatsiooni või kogukonna tasandil, lähtudes triaaži põhimõtetest; valib sobivad meetodid, arvestades kliendi seisundi eripära.
B.2.5 Nõustamisprotsessi ja selle tulemuslikkuse hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. hindab läbi kogu nõustamisprotsessi eesmärkide täitmist ja nende suunas liikumist, kasutades selleks vajadusel abivahendeid (nt vaatlust, intervjuud, mõõdikuid) ja kliendi ning tugivõrgustiku tagasisidet;
2. jälgib kliendi (indiviidi, pere või grupi) seisundi ja suhete dünaamikat, lähtudes kliendi vajadustest, tööeetikast, valitud mudelist ja ajaperspektiivist; arvestab kliendi tagasisidet kogu nõustamisprotsessi vältel; vajadusel korrigeerib sekkumist;
3. jälgib järjepidevalt iseennast suhtes kliendiga, arvestades enda isiku mõju nõustamisprotsessis ja reguleerides seda, lähtudes kliendi vajadusest, seisundist, olukorrast ja enda ressurssidest; arvestab enda vajadustega ja kannab hoolt nende täitmise eest, vältides kliendi kahjustamist; osaleb supervisioonis; püsib nõustaja rolli piirides, teadvustades võimalikke rollikonflikte; hindab järjepidevalt oma tegevuse vastavust kutse-eetika põhimõtetele.
B.2.6 Teavitustöö 7

Tegevusnäitajad:
1. teeb erialast teavitustööd, korraldab vajadusel ennetustegevusi (nt projektid, tugirühmad, vestlused, teemapäevad), lähtudes sihtgrupi vajadusest;
2. annab kliendile mõistetavalt asjakohast infot vaimset tervist mõjutavate tegurite ja mehhanismide kohta, arvestades kliendi vajadusi ja võimet seda vastu võtta;
3. teavitab klienti erinevate teenuste olemasolust, enda ja kliendi õigustest ja kohustustest, arvestades juhtumi spetsiifikat.
B.2.7 Võrgustikutöö 7

Tegevusnäitajad:
1. teeb koostööd kliendi tugivõrgustiku ning asjasse puutuvate spetsialistidega, kogub neilt asjakohast teavet sekkumisplaani rakendatavuse ja tugivõrgustiku kaasamise võimaluste kohta;
2. esindab võrgustikutöös kliendi huve;
3. vajadusel kaasab teisi spetsialiste või suunab kliendi teise spetsialisti juurde.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.8 Psühholoog-nõustaja kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. omab süsteemset teadmist tänapäeva psühholoogia teoreetilistest mõistetest, peamistest kontseptsioonidest ja uurimismeetoditest ning kasutab seda töös kliendiga korrektselt, vastavalt kliendi vajadustele ja talle arusaadavalt;
2. mõistab ja kasutab põhilisi psühholoogia tõestusskeeme ning suudab seletada enamuse psühholoogiliste seaduspärasuste tõenäosuslikku iseloomu;
3. mõtleb kriitiliselt ja tõenduspõhiselt, analüüsib uurimuste tulemusi ja nende metodoloogilist korrektsus ning suudab vahet teha teaduslike ja pseudoteaduslike seletuste vahel;
4. kogub ja täiendab iseseisvalt psühholoogia-alast informatsiooni, teeb vahet olulise ja vähemolulise informatsiooni vahel ning kasutab neid oskusi erialases töös probleemide lahendamiseks;
5. oskab läbi viia teadusartikli nõuetele vastavat empiirilist uurimistööd;
6. lähtub oma töös kutse-eetika nõuetest;
7. järgib kutsealaga seonduvaid õigusakte;
8. arvestab kliendi individuaalseid, ealisi, soolisi, kultuurilisi, poliitilisi ja religioosseid erisusi ja kombeid ning nende mõju nõustamisprotsessile;
9. tuleb professionaalselt toime keerulistes ja konfliktsituatsioonides;
10. on hooliv kliendi heaolu suhtes;
11. mõistab oma erialase kompetentsuse piire;
12. arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse enesetäienduse ja eneserefleksiooni;
13. suhtub kriitikasse mõistvalt ja suudab sellest õppida; aktsepteerib erinevaid vaatenurki probleemidele (klient, kliendi lähedased, nõustamisprotsessiga seotud meeskond, superviisor, teiste erialade spetsialistid);
14. kasutab oma töös tavapärast kontoritarkvara; leiab tööks vajalikku informatsiooni ja oskab selle usaldusväärsust kriitiliselt hinnata; tagab digitaalsete andmete kaitstuse;
15. dokumenteerib oma töö, lähtudes töökorraldusest ja õigusaktidest;
16. kasutab oma töös eesti keelt vähemalt tasemel B1, nõustamisel kasutatavat keelt tasemel C1 (Lisa 1).

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 23-28112018-1.3/4k
Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid
Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 28.11.2018
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: TERVIS JA HEAOLU
Kutseala: Psühholoogia
Kutse grupp: Psühholoog
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid
263 Sotsiaal- ja religioonivaldkonna tippspetsialistid
2634 Psühholoogid
ISCED klassifikaator: 03 Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia
EMTAK klassifikaator: Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Tõnu Jürjen Eesti Koolipsühholoogide Ühing
Kaia Kastepõld-Tõrs Tartu Ülikool
Elen Kihl OÜ Sensus
Perit Kirkmann Sotsiaalministeerium
Tiiu Meres Tallinna Perekeskus
Ivi Niinep Tallinna Ülikool
Marika Paaver Eesti Psühholoogide Liit
Jelena Põldsam Eesti Pereteraapia Ühing
Kristiina Uriko Tallinna Ülikool

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist