Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7
EN: Diploma Thermal Energy Engineer, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
  • Gaasiseadmed ja -paigaldised
  • Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid
  • Soojusallikad ja soojuskeskused
  • Soojusmajandus
  • Soojusseadmed ja -süsteemid
  • Teadus- ja õppetöö
  • Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ja -süsteemid
Vaata veelPeida
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.01.2019
Kehtib kuni: 29.03.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
• Määratleti õigusaktide nõuetest lähtuvad spetsialiseerumised ja valitavad ametialad;
• Lisati gaasi ja külma spetsialiseerumised, kuna gaasialal on vajalik arendada õppekava ja külmaalal kutse andmine (alus: OSKA uuring, EL uued õigusaktid);
• Toodi täpsemalt välja spetsialiseerumistega seotud seadmed ja süsteemid;
• Määratleti valitavate ametialadel kehtivad pädevuspiirid, Lisa 1;
• Kutsealane ettevalmistus - võeti välja kutse andmisega seotud info
• Regulatsioonid kutsealal teguts...
emiseks - nimetati kehtivad õigusaktid ja ametid, kus on tegevus reguleeritud.
Loe edasi
Peida
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Soojusenergeetikainseneride töö eesmärk on luua insenertehnilisi lahendusi soojus- ja energiatehnoloogiate efektiivseks ja ohutuks toimimiseks.
Soojusenergeetikainseneride kutsed:
Soojusenergeetikainsener, tase 6
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7
Volitatud soojusenergeetikainsener, ...
tase 8.

7. taseme diplomeeritud soojusenergeetikainsener arendab, hoiab käigus ja optimeerib olemasolevaid soojus- ning energiaseadmeid ja -süsteeme.
Ta töötab iseseisvalt keerulistes, ettearvamatutes ja uuenduslikku käsitlust nõudvates olukordades, teeb koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega ning on valmis juhtima meeskondi.

Diplomeeritud soojusenergeetikainsener spetsialiseerub:
- soojusmajanduse arendamisele*;
- soojusseadmetele ja -süsteemidele**;
- kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemidele***;
- gaasiseadmetele ja -paigaldistele****;
- soojusallikatele ja soojuskeskustele*****;
- tööstuslikele ja kaubanduslikele külmaseadmete ja -süsteemidele ****** või
- teadus- ja õppetööle*******.
7. taseme diplomeeritud soojusenergeetikainseneri kitsamad ametialad on järgmised (v.a. soojusmajanduse ning teadus- ja õppetöö spetsialiseerumistel, kus ametialad puuduvad):
- ehitise projekteerimine;
- ehitusprojekti ekspertiis;
- ehitustegevuse juhtimine;
- omanikujärelevalve;
- käidu korraldamine.
Ametialadel kehtivad pädevuspiirangud (vt. lisa 1).

*Soojusmajanduse arendamise alla kuulub ettevõtete ja kohalike omavalitsuste energiamajanduse korraldamine ning arengukavade koostamine;
**Soojusseadmete ja -süsteemide alla kuuluvad primaarenergiaid kasutavad ja energiat muundavad soojus- ja abiseadmed (katlad, tööstusahjud, kuivatid, soojuspumbad, päikesepaneelid, külma- ja jahutusseadmed, kütuse ettevalmistamise süsteemid, soojussalvestid jm);
***Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide alla kuuluvad pinnasesse või tugedele paigaldatud terviklikud ringlussüsteemid (torustik, sulge-, reguleer- ja mõõteseadmed, lekketuvastussüsteemid, termiliste pingete kompenseerimise vahendid jm), mis on mõeldud tsentraalselt toodetud kütte- või jahutusenergia transportimiseks tarbijateni. Energia transportimiseks kasutatav soojuskandja on üldjuhul puhastatud ja keemiliselt ettevalmistatud vesi;
****Soojusallikate ja soojuskeskuste alla kuuluvad kohalikud katelseadmed, soojuspumbad, päikesepaneelid ja soojussõlmed. Siia ei kuulu radiaatori-, õhk- ja põrandaküttesüsteemid, soojaveevarustussüsteemid, olmeventilatsioonisüsteemid, õhukonditsioneerimise süsteemid ja mürasummutavad süsteemid;
*****Gaasiseadmete ja -süsteemide alla kuuluvad gaasi tootmiseks, töötlemiseks, edastamiseks, ladustamiseks, kasutamiseks või gaasianumate täitmiseks kasutatavad seadmed või paigaldised, sh küttegaaside maa-, vedel-, bio- või tööstusgaasi surveanumad, aurustid, sise- ja välistorustikud, terminalid, täitejaamad, tanklad ja gaasijaamad;
******Tööstuslike ja kaubanduslike külmaseadmete ning -süsteemide alla kuuluvad külma- ja soojuspumpsüsteemid sh otseaurustus-, pumba-, absorberjahutus- ning adiabaatilised süsteemid, kompressorseadmed, soojusvahetid, surveanumad ja torustikud;
*******Teadus- ja arendustegevuse alla kuuluvad süstemaatilised loomingulised tegevused (alusuuringud, rakendusuuringud ja tootearendus), mis on suunatud uute teadmiste saamisele, kasutades teaduslikku meetodit.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Valdkondlik inseneritöö
1. Insenertehniliste ülesannete täitmine.
2. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine.
3. Kutsealaste normide järgimine.

A.2.2 Koostöö ja juhendamine
1. Koostöö korraldamine.
2. Juhendamine.
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
A.2.3 Soojusmajandus
A.2.4 Soojusseadmed- ja süsteemid
A.2.5 Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid
A.2.6 Gaasiseadmed ja -paigaldised
A.2.7 Soojusallikad ja soojuskeskused
A.2.8 Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ning -süsteemid
A.2.9 Teadus- ja õppetöö
Valitavad tööosad
A.2.10 Ehitise projekteerimine
1. Projektlahenduse kavandamine.
2. Ehitusprojekti vormistamine.

A.2.11 Ehitusprojekti ekspertiis
1. Ehitusprojekti keerukuse ja mahu määratlemine.
2. Ehitusprojekti kontrollimine ja hindamine.
3. Ehitusprojekti ekspertiisi tulemuste dokumenteerimine.

A.2.1...
2 Ehitustegevuse juhtimine
1. Ehitamise ettevalmistamine.
2. Ehitustegevuse korraldamine.
3. Objekti üleandmise korraldamine.

A.2.13 Omanikujärelevalve
1. Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine.
2. Ohutuse vastavuse kontroll.
3. Dokumentatsiooni täitmise kontroll.

A.2.14 Tellija teavitamine
1. Seadmete käidu korraldamine.
2. Käidu- ja hooldustoimingute korraldamine.
3. Kõrvakallete tuvastamine ja kõrvaldamine.
4. Käidu dokumenteerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Soojusenergeetikainsenerid töötavad nii büroos kui objektidel. Tööaeg võib olla paindlik.
A.4 Töövahendid
Soojusenergeetikainsener kasutab oma töös IKT vahendeid ja tarkvara (nt erialased arvutusprogrammid, töövahendid ja mõõtetehnika).
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö eeldab insenerlikku ja keskkonnahoidlikku ning säästvat arengut toetavat mõtlemist, loovust, iseseisvust, otsustamisjulgust, analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet, suhtlemis- ja koostöövalmidust, ruumilist kujutlus- ning kohanemisvõimet.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
7. taseme diplomeeritud soojusenergeetikainsener on läbinud üldjuhul erialase magistriõppe või tal on 6. taseme soojusenergeetikainseneri kutse ja ta on läbinud täiendusõppe. Mõlemal juhul on nõutav erialane töökogemus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Soojustehnikainsener, elektrienergia tootmise insener, tootmisinsener, tootmisjuht, soojusautomaatikainsener, režiimiinsener, dispetšer, energiasüsteemide spetsialist, elektrijaama käidujuht, energeetikainsener, energiaplokkide spetsialist, peainsener, projekteerija, projektijuht, objektijuht, konsu...ltant, ekspert, arendusjuht, osakonnajuhataja, teadur, külmutusseadmete insener jm
Loe edasi
Peida
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Seadme ohutuse seadus ja ehitusseadustik rakendusaktidega ning EVS EN 378 ja EU määrus nr 517/2014.
Nimetatud regulatsioonid reguleerivad kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide projekti koostaja, ehitusprojekti ekspertiisi läbiviija, ehituse juhi, ehitise auditi läbiviija, omanikujärelevalve tegija, k...
üttegaasipaigaldiste, külmutusseadmete paigaldaja ja surveseadme kasutamise nõuete täitmist korraldava isiku (kasutamise järelevaataja) tegevust.
Kutsetunnistus annab võimaluse pädevuse saamiseks, mille saab MTR registreeringuga.

Loe edasi
Peida
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 kutse taotlemisel on nõutav kompetentside B.2.1–B.2.2 tõendamine ja vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine valikust B.2.3–B.2.7.
Soojusseadmetele ja -süsteemidele, kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemidele, soojusallikatele ja sooj...
uskeskustele, gaasiseadmetele ja -paigaldistele ning tööstuslikele ja kaubanduslikele külmaseadmetele ning -süsteemidele spetsialiseerumisel on nõutud vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine valikust B.2.8–B.2.10.


Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Valdkondlik inseneritöö 7

Tegevusnäitajad:
1. määratleb ja lahendab keerulisi insenertehnilisi ülesandeid, kasutades tänapäevaseid ja asjakohaseid loodus- ja inseneriteaduste alaseid teadmisi (matemaatika, füüsika, insenerimehaanika, materjalitehnika, programmeerimine, termodünaamika, soojusmassilevi, hüdrogaasimehaanika, kütused ja põlemine, insenerigraafika, tugevusõpetus jm);
2. seob inseneritegevuse sotsiaalsete, majanduslike, keskkonnahoiu ja eetiliste aspektidega, kasutades majandus-, sotsiaal-ja humanitaarteaduste alaseid teadmisi (ettevõtte majandusõpetus, äriprotsessid jm);
3. kasutab soojusenergeetikaga seotud valdkondade (nt IKT, ehitus, elekter, automaatika, mehaanika) üleseid lahendusi;
4. hindab tehnoloogiate rakendatavust, võttes arvesse kasutaja vajadusi, turusituatsiooni ja piiranguid;
5. kasutab oma töös arvutit infotöötluse, kommunikatsiooni, ohutuse ja probleemilahenduse osas iseseisva kasutaja tasemel, sisuloome osas vilunud kasutaja tasemel (vt. lisa 2 – Digipädevuste enesehindamise skaala);
6. kasutab sobivat riistvara ja nüüdisaegseid tarkvaralahendusi erialaste probleemide lahendamiseks (nt modelleerimise, simulatsiooni ning analüüsi- ja sünteesitehnikad, targad lahendused), oskab valida nendest parima;
7. hoiab end kursis digitehnoloogia arengusuundadega ning toetab teisi IKT oskuste täiendamisel;
8. täidab kutsealaste õigusaktide ja standardite sh töökorralduse ja -ohutuse nõudeid
9. juhindub oma töös inseneride kutse-eetika nõuetest (vt. lisa 3 – Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks);
10. toetab oma tegevuse kaudu inseneritöö ja -kutse laiemat tutvustamist, kaitseb kutseala huve;
11. säilitab ja arendab oma kutseoskusi, hoiab end kursis tehnoloogiliste muutustega, teeb ettepanekuid uuendusteks ja energiatõhususe parandamiseks;
12. vahendab sh esitab tehnilist informatsiooni kõigile arusaadavalt, osaleb aktiivselt diskussioonidel ja koosolekutel;
13. kasutab vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt. lisa 4 – Keelte oskustasemete kirjeldused).
B.2.2 Koostöö ja juhendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. loob ja hoiab tõhusaid tööalaseid suhteid ja koostöövõrgustikke üksikisikute, töökaaslaste ja koostööpartneritega (sh erialaorganisatsioonidega), orienteerudes tegevuse eesmärkidele ja teenuse kvaliteedile;
2. korraldab meeskonna tööd: algatab ja käivitab tegevusi, juhtides nende kulgu ja tulemuste suunas liikumist;
3. planeerib projekti majandustegevust, hoiab projekti planeeritud eelarve tegevuste ja õigusaktidega vastavuses ning korraldab tarneahela toimimise rakendades projektijuhtimise põhimõtteid;
4. delegeerib töö õiglaselt ja otstarbekalt, andes õigusi ja volitusi, kaasab töötajaid ja motiveerib neid;
5. jälgib ja kontrollib töö tulemuslikkust, annab õigeaegselt asjakohast/konstruktiivset tagasisidet, teeb ettepanekuid edasise töö parendamiseks;
6. annab edasi kutsealaseid oskusi ja teadmisi, arvestades juhendatava vajadusi ja eeldusi;
7. kujundab sobivaid kutsealaseid hoiakuid aktiivse kaasamisega.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel on nõutav vähemalt ühe spetsialiseerumisega seotud kompetentsi tõendamine valikust B.2.3–B.2.7.
Soojusmajandus
    Kompetents EKR tase
B.2.3 Soojusmajandus 7

Tegevusnäitajad:
1. planeerib majandusliku analüüsi alusel valdkonna soojusvarustust, kasutades energiasektori arengu analüüsimiseks statistilisi andmeid;
2. valib küttesüsteemile sobivaid energiaallikaid ja otsustab investeeringute otstarbekuse üle, arvestades investeeringute majandusliku tasuvust;
3. hindab investeeringute ning energiasäästu- ja energiasäästumeetmete majanduslikku tasuvust, arvestab seejuures Euroopa Liidu energiapoliitiliste ning Eesti energiasektori suundumustega.
 
Soojusseadmed ja -süsteemid
    Kompetents EKR tase
B.2.4 Soojusseadmed ja -süsteemid 7

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja keerukad tehnilised lahendused, kasutades meetodeid, mis põhinevad kogemustel, oskustel ja asjakohastel teadmistel:
a) termodünaamika ning soojus- ja massilevi protsesside põhimõtted;
b) soojusseadmete ja -süsteemide kasutamisele kehtestatavad nõuded;
c) seadmete ja süsteemide tehnoloogiaprotsesside tööpõhimõtted;
d) soojusseadmete ja -süsteemide peamised tehnilised lahendused ja nende valiku põhimõtted;
e) soojusseadmete ja -süsteemide energiatõhususele kehtestatud nõuded.
2. arvestab sidusvaldkondade (elektrivarustus, automaatika, konstruktsioonid, veevarustus, kütusemajandus jm) spetsiifikat.
 
Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid
    Kompetents EKR tase
B.2.5 Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid 7

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja keerukad tehnilised lahendused, kasutades meetodeid, mis põhinevad kogemustel, oskustel ja asjakohastel teadmistel:
a) termodünaamiliste ja hüdrauliliste protsesside põhimõtted;
b) termiliste pingete tekkimise kompenseerimisvõimalused;
c) automaatjuhtimise ja tehnoloogiliste protsesside toimimise põhimõtted;
d)ülevaade kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide peamistest tehnilistest lahendustest ja valiku põhimõtetest;
e) kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemide energiatõhususele kehtestatud nõuded;
2. arvestab sidusvaldkondade (väliskommunikatsioonid, geotehnika, automaatika, teedeehitus, konstruktsioonid jm) spetsiifikat.
 
Gaasiseadmed ja -paigaldised
    Kompetents EKR tase
B.2.6 Gaasiseadmed ja -paigaldised 7

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja keerukad tehnilised lahendused, kasutades meetodeid, mis põhinevad kogemustel, oskustel ja asjakohastel teadmistel:
a) gaasipaigaldiste ehitamisel kasutatavad materjalid ja nende eripära;
b) gaasidünaamiliste protsesside põhimõtted;
c) küttegaaside omadused ja kasutusala, gaasi termodünaamiline olek ja koostis, põlemisteooria;
d) gaasiseadmete kasutamisele kehtestatavad nõuded;
e) küttegaaside ladustamise ja gaasivarustuse lahendused, nende kasutamise võimalused;
f) gaasiseadmete ja paigaldiste peamised tehnilised lahendused ja nende valiku põhimõtted;
g) gaasiseadmete ja -paigaldiste plahvatusohtlikkuse ja energiatõhususele kehtestatud nõuded.
2. arvestab sidusvaldkondade (väliskommunikatsioonid, geotehnika, automaatika, teedeehitus, konstruktsioonid, tuleohutus jm) spetsiifikat.
 
Soojusallikad ja soojuskeskused
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Soojusallikad ja soojuskeskused 7

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja keerukad tehnilised lahendused, kasutades meetodeid, mis põhinevad kogemustel, oskustel ja asjakohastel teadmistel:
a) hoonete ehitusfüüsikalised omadused;
b) termodünaamiliste, hüdrauliliste ja aerodünaamiliste protsesside põhimõtted;
c) hoone juurde kuuluvate küttesüsteemide peamised tehnilised lahendused ja nende valiku põhimõtted;
d) hoone juurde kuuluvate küttesüsteemide energiatõhususele kehtestatud nõuded.
2. arvestab sidusvaldkondade (nt elektrivarustus, automaatika, konstruktsioonid, veevarustus) spetsiifikat.
 
Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ja -süsteemid
    Kompetents EKR tase
B.2.8 Tööstuslikud ja kaubanduslikud külmaseadmed ja -süsteemid 7

Tegevusnäitajad:
1. töötab välja keerukad tehnilised lahendused, kasutades meetodeid, mis põhinevad kogemustel, oskustel ja asjakohastel teadmistel:
a) termodünaamiliste protsesside põhimõtted;
b) külmasüsteemi komponentide ehitus, tööpõhimõtted ja kasutusala;
c) kontrolli ja hoolduse põhimõtted;
d) mitmeastmeline külmasüsteem.
2. järgib külmaringi kasutust vastavalt külmutusagentsi ohutuskaardile (EN-378 ja F-GAs nõuded);
3. arvestab sidusvaldkondade (konstruktsioonid, elektrivarustus, automaatika, veevarustus jm) spetsiifikat.
 
Teadus- ja õppetöö
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Teadus- ja õppetöö 7

Tegevusnäitajad:
1. viib läbi uute teadmiste ja oskuste loomiseks ning ettevõtte arenguks vajalikke teadus- ja arendusuuringuid (rakendusuuringuid) koostöös ettevõtte projektimeeskonna või teadusasutuse või ülikooliga;
2. kasutab uuringutulemusi uute toodete, protsesside või teenuste arendamisel või olemasolevate toodete, protsesside või teenuste täiustamisel;
3. kasutab uuringutulemusi operatiivselt praktilistele probleemidele lahenduste pakkumiseks
4. viib läbi õppetegevust, lähtudes õppekavast ja -programmidest;
5. koostab õppematerjale, kasutades sobivaid metoodikaid.

Valitavad kompetentsid
Soojusseadmetele ja -süsteemidele, kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemidele, soojusallikatele ja soojuskeskustele, gaasiseadmetele ja -paigaldistele ning tööstuslikele ja kaubanduslikele külmaseadmetele ning -süsteemidele spetsialiseerumisel on nõutud vähemalt ühe valitava kompetentsi tõendamine valiku...st B.2.8–B.2.10.
Loe edasi
Peida
    Nimetus EKR tase
B.2.10 Ehitise projekteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. töötab eesmärgist lähtuvalt välja informatiivse ja graafiliselt arusaadava projektlahenduse, järgides eelnevalt tehtud tehnilisi arvutusi ja pädevuspiiranguid (vt. lisa 1) ning ehitusprojekteerimise standardeid, norme jm normdokumente;
2. valib ja kasutab projekteerimisülesande lahendamiseks sobivat oskusteavet sh tarkvara;
3. vormistab projektlahenduse käsitledes vajalikku infomaterjali (seletuskiri, tabelid, joonised, graafiline materjal jm asjakohased dokumendid), kindlustades lahenduse insenerlikku sisu vastavuse.
B.2.11 Ehitusprojekti ekspertiis 7

Tegevusnäitajad:
1. hindab oma pädevuse vastavust koostatava ekspertiisi keerukusele ja mahule ning otsustab täiendavate ekspertide kaasamise vajaduse;
2. järgib ehitusprojekti ekspertiisi pädevuspiiranguid (vt. lisa 1);
3. kontrollib ehitusprojekti vastavust kehtivatele nõuetele, välja selgitatud andmetele (tellijapoolne lähteülesanne, varasemad teostusjoonised jms) ja projekteerimise tingimustele;
4. hindab ehitusprojekti osade vastavust algandmetele, põhjendatud lahendusele ning lahenduse vastavust heale tavale;
5. koostab ehitusprojekti ekspertiisi aruande, milles vastuoludeta ning arusaadavalt ja üheselt mõistetavalt esitab ekspertiisi tulemused.
B.2.12 Ehitustegevuse juhtimine 6

Tegevusnäitajad:
1. järgib ehitustegevuse juhtimise tehnilisi piiranguid (vt. lisa 1);
2. hindab projektist lähtudes ehitustöö mahtu ning küsib hinnapakkumist vajalike materjalide, seadmete varumiseks ja alltöövõtutööde tegemiseks;
3. koostab või tellib erialaste tööde teostamise projekti (sh. ehitusplatsi organiseerimisskeemi, tööohutusmeetmed, tööde teostamise ajagraafiku) ja tööde eesmärkeelarve;
4. komplekteerib ehitusobjekti spetsialiseerumisalaste tööde tegemiseks vajalikud ressursid;
5. korraldab ehitustöid spetsialiseerumisalal lähtudes ehitatava osa erialastandarditest, tööde ajagraafikust ja projekti eesmärk-eelarvest, järgides töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid ning keskkonnahoiu nõudeid;
6. tellib või koostab tootejoonised, seletuskirjad jm dokumendid, tagades nende ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse;
7. korraldab nõuetekohase dokumenteerimise (nt kaetud tööde, mõõdistuste ja katsetuste aktid, teostusjoonised, seadmete ja materjalide dokumentatsioon, hooldus- ja kasutusjuhendid);
8. korraldab enne objekti üleandmist ehitustööde ehitusnormidele ja kvaliteedinõuetele vastavuse kvaliteedikontrolli.
B.2.13 Omanikujärelevalve 7

Tegevusnäitajad:
1. järgib omanikujärelevalve pädevuspiiranguid;
2. Hindab ehitamise aluseks oleva projektdokumentatsiooni vastavust kehtivatele õigusaktidele
3. kontrollib ehitustegevuse vastavust ehitusloa saamise aluseks olnud ehitusprojektile.
4. kontrollib keskkonna- ja tööohutusnõuete ning korrashoiu nõuete järgimist spetsialiseerumisalase ehitamisega seotud alal;
5. kontrollib ehitustegevuse käigus loodavate ehitusdokumentide olemasolu, nende nõuetekohast ja õigeaegset koostamist, esitamist ja parandamis;
6. kontrollib paigaldatava tehnosüsteemi või tehnovõrgu dokumentatsiooni nõuetekohasust ning esitatud dokumentide alusel nende nõuetekohasust ja ehitusprojektile vastavust;
7. teavitab tellijat omanikujärelevalve tegevuse käigus ilmnenud vajakajäämistest.
B.2.14 Seadmete käidu korraldamine 7

Tegevusnäitajad:
1. koostab tehnovõrkude ning tehnosüsteemide hoolduskava ja käidujuhendi vastavalt seadmete tootjate kasutus- ja hooldusjuhenditele;
2. jälgib ja hindab tehnoloogiliste protsesside (gaas, kaugküte, külmutus jne) kulgu;
3. juhib tehnovõrke ning tehnosüsteeme vastavalt käidukavale, hindab käitamisega kaasnevaid riske;
4. kontrollib energiaseadmete ja -süsteemide standarditele, normdokumentidele ja tehnilistele nõuetele vastavust ning käiduvalmidust;
5. korraldab spetsialiseerumisele vastavate tehnovõrkude ja tehnosüsteemide hooldamist, reguleerimist ja remonti vastavalt hooldusjuhenditele;
6. korraldab tehnovõrkude ning tehnosüsteemide rikete kõrvaldamist, pakub meetmeid kõrvalekalletega seotud probleemide lahendamiseks;
7. süstematiseerib ja dokumenteerib käidu- ja hooldusalased tegevused taasesitamist võimaldavas vormis.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 07-01112018-1.1.2/6k
Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus
Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 12
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 01.11.2018
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA
Kutseala: Inseneeria (energeetika)
Kutse grupp: Soojustehnikainsener
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid
215 Elektrotehnikainsenerid
2151 Elektriinsenerid
ISCED klassifikaator: 07 Tehnika, tootmine ja ehitus
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika
EMTAK klassifikaator: M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Ametialadel kehtivad pädevuspiirid
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Inseneri kutse-eetika ja käitumiskoodeks
Lisa 4 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eimar Jõgisu Nomine Consult OÜ
Aleksander Iivanainen Inspecta Estonia OÜ
Toomas Rähmonen Termopilt OÜ (Skype)
Kauri Koster Adven Eesti AS, Eesti Soojustehnikainseneride Selts
Riho Pilv Cooltec OÜ
Andres Siirde Tallinna Tehnikaülikool
Igor Krupenski Heatconsult OÜ
Vladislav Mašatin AS Utilitas Tallinn
Aleksei Lebedev Eesti Mereakadeemia
Imre Soorand Eesti Külmaliit

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist