Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Kohtuarst, tase 7
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Kohtuarst, tase 7
EN: Forensic Medical Doctor, EstQF Level 7
Spetsialiseerumised:
  • Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, tase 7
  • Kohtuarst-ekspert, tase 7
  • Kohtuhistoloogiaekspert, tase 7
  • Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspert, tase 7
Osakutsed:
Kehtib alates: 01.03.2019
Kehtib kuni: 30.10.2023
Kutsestandardi versiooni number: 6
Muudatused:
Kutsestandard uuendati tulenevalt lõppevast kehtivusajast. Uuendamisel parendati sõnastust ja täpsustati kompetentsusnõudeid.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
7. taseme kohtuarst teeb isiku ja surnu kohtuarstlikke ekspertiise või uuringuid, lahanguid ning annab igakülgse, erapooletu ja teaduslikult põhjendatud eksperdiarvamuse. Kohtuarst, tase 7 töötab iseseisvalt ning vastutab antud eksperdiarvamuse eest ning kaitseb oma arvamust kohtus. Kohtuarst on mee...skonna liige, kes juhendab abipersonali ja suhtleb kolleegide ning klientidega.

Kohtuarsti kutsealal on järgmised spetsialiseerumised:

Kohtuarst-ekspert, kes on läbinud kohtuarstiteaduse eriala residentuuri ja teeb kohtuarstlikke isiku ja surnu ekspertiise, uuringuid ning lahanguid.

Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert on läbinud kohtuarstiteaduse, laborimeditsiini, farmakoloogia või muu arstliku eriala residentuuri ja saanud väljaõppe toksikoloogia valdkonnas. Ta teeb arstlikke kohtutoksikoloogilisi ekspertiise ja uuringuid.

Kohtuhistoloogiaekspert on läbinud kohtuarstiteaduse eriala või patoloogia eriala residentuuri ning saanud väljaõppe histoloogia valdkonnas. Ta teeb kohtuhistoloogilisi uuringuid.

Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspert on läbinud kohtuarstiteaduse eriala residentuuri ja saanud väljaõppe meditsiinilise kriminalistika ja/või kohtuantropoloogia valdkonnas. Ta teeb meditsiinilis-kriminalistilisi (kohtuantropoloogilisi) ekspertiise ja uuringuid.

Kohtuarsti kutsealal on ka kohtuarst, tase 8 kutse, kes tegeleb lisaks ekspertiiside ja uuringute tegemisele ka valdkonna arendamise, juhendite ja valdkonda puudutavate seaduste väljatöötamise ning koolitamise ja juhendamisega.

Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Ekspertiiside ja uuringute tegemine
1. Ekspertiisi või uuringuga seotud dokumentidega tutvumine, lisamaterjali tellimine.
2. Ekspertiisiks või uuringuks vajaliku informatsiooni sisestamine akti.
3. Ekspertiisi ja/või uuringu läbiviimine.
4. Täiendavate uuringute tegemine/tellimine ja tule...
muste interpreteerimine.
5. Eksperdiarvamuse põhjenduse koostamine.
6. Eksperdiarvamuse koostamine, vastates menetleja küsimustele.
7. Tasuliste uuringute tegemine.

A.2.2 Bioloogilise materjali võtmine ekspertiisiks või uuringuks
1. Bioloogilise materjali võtmise vajalikkuse hindamine.
2. Bioloogilise materjali võtmine ja pakendamine.
3. Bioloogilise materjali saatmiseks dokumentatsiooni täitmine.
4. Tulemuste interpreteerimine.

A.2.3 Väljakutsetel osalemine
1. Isiku meditsiiniline läbivaatus.
2. Surnu vaatlus surnu leidmise kohas ja surnu muus asukohas.
3. Esialgse arvamuse andmine menetlejale.

A.2.4 Osalemine kompleks- ja/või komisjonilistes ekspertiisides
1. Kompleks- ja/või komisjonilise ekspertiisi vajalikkuse hindamine.
2. Kompleks- ja/või komisjoniliste ekspertiiside tegemine.
3. Eriarvamusele jäämise põhjendamine.

A.2.5 Osalemine kohtuistungil
1. Kohtuistungiks valmistumine.
2. Kohtuistungil esinemine.
3. Kirjalik vastamine kohtuistungil esitatud aega või ettevalmistust vajavatele küsimustele.

A.2.6 Enesearendamine ja valdkonna arendamine
1. Enese täiendamine täienduskoolitustel ja erialase kirjandusega.
2. Kohtuarsti eriala arendamine.
3. Osalemine riiklikes ja/või rahvusvahelistes projektides.

Loe edasi
Peida
Spetsialiseerumisega seotud tööosad
Kohtuarstlik ekspertiis
A.2.7 Isiku kohtuarstliku ekspertiisi ja uuringu tegemine
1. Isiku kohtuarstliku, sh günekoloogilise/androloogilise (ka laste) läbivaatuse tegemine.
2. Meditsiiniliste dokumentide läbitöötamine.
3. Vigastuse vastavuse hindamine asitõendile.
4. Tervisekahjustuse hindamin...
e, sh traumamehhanismi ja tekitamise aja määramine.
5. Terviseseisundi hindamine.

A.2.8 Surnu kohtuarstliku ekspertiisi ja lahangu tegemine
1. Kohtuarstliku lahangu tegemine.
2. Abipersonali juhendamine.
3. Vigastuse vastavuse hindamine asitõendile.
4. Lahangumaterjali väljalõikamine ja histoloogiliste preparaatide interpreteerimine.
5. Kohtuarstliku diagnoosi vormistamine.
6. Surma põhjuse, surma aja ja tervisekahjustuse tekkemehhanismi määramine.
7. Arstliku surmateatise vormistamine.

Arstlik kohtutoksikoloogiaekspertiis
A.2.9 Toksilise aine toime hindamise ekspertiisi ja uuringu tegemine
1. Toksilise aine toime hindamine surnu ekspertiisil või uuringul.
2. Asitõendite kirjeldamine.
3. Toksilise aine toimest tekkinud tervisekahjustuse hindamine isikul.
4. Kohtuarsti konsulteerimine.

A.2.10 Narkootiliste ainete suurte ja väikeste koguste hindamine
1. Kohtukeemia ekspertiisiaktide läbitöötamine.
2. Joovet tekitava narkootiliste/psühhotroopsete ainete annuse kindlakstegemine.

A.2.11 Joobe tuvastamine
1. Joobe tuvastamine kliinilise leiu ja /või dokumentide alusel.
2. Alkoholi/narkootilise aine kontsentratsiooni sündmuse hetkele tagasiarvutamine.

Kohtuhistoloogiaekspertiis
A.2.12 Histoloogiliste preparaatide interpreteerimine
1. Histoloogilise uuringu vastuse ja histoloogilise diagnoosi vormistamine.
2. Lisavärvingute valimine.
3. Histoloogialaborantide tegevuse juhendamine, histoloogiliste preparaatide kvaliteedi tagamine.
4. Kohtuarsti konsulteerimine.

Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspertiis
A.2.13 Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspertiiside ja uuringute tegemine
1. Skeletiluude alusel surnu soo, skeletiluude vanuse, surma aja ja vigastuste tekkemehhanismide kindlaksmääramine.
2. Eksperimentaalne vigastuste tekitamine ja vigastuste rekonstruktsioon traumamehhanismi kindlakstegemiseks.
3. Kohtuarsti konsulteerimine.

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Kohtuarsti tööaeg on fikseeritud tööaeg, vajadusel osaleb ta isiku või surnu vaatlusel väljaspool tööaega. Töö on pingeline ja nõuab vaimset pingutust. Tööülesannete täitmisel puutub ta kokku bioloogilise ja keemilise ohuga. Kohtuarst töötab sisetingimustes, vajadusel uuritava asukohas (nt kinnipida...misasutus, meditsiiniasutus, välitingimustes).
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Kohtuarst kasutab oma töös meditsiinilisi erivahendeid ja isiku kaitsevahendeid vastavalt spetsialiseerumisele, IKT-vahendeid ja tarkvara vastavalt spetsialiseerumisele.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Kohtuarsti töös on vajalikud ausus, objektiivsus, korrektsus, stressitaluvus, koostöö- ja vastutusvõime, hea analüüsi- ja otsustusvõime ning iseseisvus.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Kohtuarst, tase 7 on läbinud arstiteaduse õppekava ning omab vastavat diplomit, on läbinud residentuuri vastavalt spetsialiseerumisele:
kohtuarst-ekspert – kohtuarstiteadus;
arstlik kohtutoksikoloogiaekspert – kohtuarstiteadus, laborimeditsiin, farmakoloogia või muu arstlik eriala, väljaõpe toksik...
oloogia valdkonnas;
kohtuhistoloogiaekspert – kohtuarstiteadus või patoloogia, väljaõpe histoloogia valdkonnas;
meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspert – kohtuarstiteadus, väljaõpe meditsiinilise kriminalistika ja/või kohtuantropoloogia valdkonnas.

Loe edasi
Peida
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Kohtuarst, kohtuarst-ekspert, arst-toksikoloog, histoloog, patoloog, meditsiinilise kriminalistika ekspert (kohtuantropoloog).
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid:
Kohtuarst, tase 7 kutse taotlemisel tuleb tõendada kompetentsid järgnevalt:
kõigile on kohustuslikud kompetentsid B.2.1 – B.2.6 ja läbiv kompetents B.2.14 ning spetsialiseerumisega seotud kompetentside hulgast tuleb valida vähemalt üks spetsialiseerumine: kohtuarst-ekspert, kompetentsid B.2.7 ja B...
.2.8;
arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, kompetentsid B.2.9 – B.2.11;
kohtuhistoloogiaekspert, kompetents B.2.12;
meditsiinilise kriminalistika ekspert, kompetents B.2.13.

Loe edasi
Peida
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Ekspertiiside ja uuringute tegemine 7

Tegevusnäitajad:
1. tutvub ekspertiisimäärusega/uuringu saatekirjaga ja muude ekspertiisiks/uuringuks esitatud materjalidega; tutvub visuaalselt ekspertiisi või uuringu objektiga; kontrollib ekspertiisi-/uuringumaterjalide ja saatedokumentide omavahelist vastavust; vastuolude või puudujääkide ilmnemisel taotleb materjalide täiendamist/parandamist; tellib lisamaterjali vastavalt vajadusele või suhtleb menetlejaga täiendava teabe/materjalide saamiseks;
2. sisestab ekspertiisiks või uuringuks vajaliku informatsiooni akti vastavalt õigusaktidele ja juhenditele;
3. teeb ekspertiisi ja/või uuringu vastavalt juhenditele ja õigusaktidele, kasutades selleks ettenähtud vahendeid;
4. teeb või tellib täiendava uuringu, lähtudes juhenditest; vastavalt täiendavate uuringute vastustele interpreteerib tulemused;
5. koostab eksperdiarvamuse põhjenduse, tuginedes lähteandmetele, uuringute kirjeldusele, esitatud materjalidele, õigusaktidele ja/või rahvusvahelisele praktikale;
6. koostab oma eriteadmistest lähtuvalt erapooletu eksperdiarvamuse/uuringuvastuse, vastates menetleja küsimustele;
7. teeb uuringu vastavalt juhenditele ja õigusaktidele, kasutades selleks ettenähtud vahendeid; koostab oma eriteadmistest lähtuvalt erapooletu uuringuvastuse.
B.2.2 Bioloogilise materjali võtmine ekspertiisiks või uuringuks 7

Tegevusnäitajad:
1. hindab ekspertiisiks või uuringuks bioloogilise materjali võtmise vajalikkust/võimalikkust, arvestades eesmärki, kasutades kinnitatud metoodikat;
2. võtab ekspertiisiks või uuringuks vajaliku bioloogilise materjali vastavalt juhenditele; tagab materjali pakendamise vastavalt juhenditele, tagades selle säilimise vastavalt transportimise viisile; kasutab materjali võtmiseks ja pakendamiseks ettenähtud vahendeid;
3. täidab bioloogilise materjali saatmiseks vajaliku dokumentatsiooni vastavalt juhenditele;
4. vastavalt uuringute vastustele interpreteerib tulemused; vajadusel leiab lisainfot kirjandusest; kasutab tulemust ekspertiisi/uuringu tegemisel.
B.2.3 Väljakutsetel osalemine 7

Tegevusnäitajad:
1. teeb isiku meditsiinilise läbivaatuse vastavalt õigusaktidele, arvestades toimunud sündmust ja kasutades selleks ettenähtud vahendeid; vajadusel võtab analüüsideks bioloogilised materjalid; fikseerib tulemuse kokkulepitud korras;
2. teeb surnu vaatluse surnu leidmise kohas või muus surnu asukohas vastavalt juhendile, kasutades selleks ettenähtud vahendeid; vajadusel võtab analüüsideks bioloogilised materjalid;
3. annab menetlejale esialgse arvamuse, tuginedes objektiivse leiu ja vaatluse tulemustele; konsulteerib menetlejat sündmusepõhiselt.
B.2.4 Osalemine kompleks- ja/või komisjonilistes ekspertiisides 7

Tegevusnäitajad:
1. ekspertiisimääruse ja saadetud materjalide läbitöötamisel hindab kompleks- ja/või komisjonilise ekspertiisi vajalikkust, tuginedes lähteandmetele ja olemasolevale ekspertiisimaterjalile; teavitab kompleks- ja/või komisjonilise ekspertiisi vajalikkusest 8. taseme kohtuarsti;
2. teeb kompleks- ja/või komisjonilise ekspertiisi vastavalt juhenditele ja õigusaktidele, kasutades selleks ettenähtud vahendeid ning arvestades rahvusvahelist praktikat;
3. eriarvamusele jäädes põhjendab teistele ekspertidele oma arvamust ja erimeelsuse püsimisel koostab eraldi eksperdiarvamuse, milles põhjendab oma arvamuse lahknevust.
B.2.5 Osalemine kohtuistungil 7

Tegevusnäitajad:
1. töötab läbi ekspertiisi-/uuringumaterjalid; valmistub kohtuistungiks, tutvub erialase kirjandusega;
2. ilmub kohtu kutsel kohtusse; vastab menetlusosaliste ja kohtu poolt esitatud ekspertiisiakti sisu selgitavatele küsimustele; annab talle esitatud küsimustes teaduslikult põhjendatud arvamuse; väljendub selgelt ning oskab esile tuua olulise;
3. vastab esitatud küsimustele kirjalikult; põhjendab küsimustele vastamiseks vajaliku lisaaja küsimist; vajadusel taotleb täiendava ekspertiisi määramist.
B.2.6 Enesearendamine ja valdkonna arendamine 7

Tegevusnäitajad:
1. täiendab ennast täienduskoolitustel; hoiab ennast kursis rahvusvahelise erialase kirjandusega; tutvustab koolitusmaterjale kolleegidele ja jagab kolleegidega uuemat erialast teavet;
2. kontrollib kohtuarsti erialaga seotud töö kvaliteeti vastava komisjoni liikmena; koostab vastavalt eriala arengule valdkonna töö juhendeid või teeb ettepanekuid nende koostamiseks/muutmiseks;
3. projektide olemasolul osaleb riiklikes või rahvusvahelistes projektides.
Spetsialiseerumistega seotud kompetentsid
Kutse taotlemisel tuleb spetsialiseerumisega seotud kompetentside hulgast valida vähemalt üks spetsialiseerumine: kohtuarst-ekspert, kompetentsid B.2.7 ja B.2.8; arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, kompetentsid B.2.9 – B.2.11; kohtuhistoloogiaekspert, kompetents B.2.12; meditsiinilise kriminali...stika ekspert, kompetents B.2.13.
Loe edasi
Peida
Kohtuarst-ekspert, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.7 Isiku kohtuarstliku ekspertiisi ja uuringu tegemine 7

Tegevusnäitajad:
1. teeb isiku kohtuarstliku, sh günekoloogilise/androloogilise läbivaatuse vastavalt juhenditele, kasutades selleks ettenähtud vahendeid; dokumenteerib andmed vastavalt juhenditele;
2. töötab läbi isiku kohtuarstliku ekspertiisi ja uuringu tegemiseks esitatud meditsiinilise dokumentatsiooni; konsulteerib vajadusel teiste meditsiinieriala spetsialistidega;
3. hindab vigastuse morfoloogiliste tunnuste vastavust asitõendi omadustele; vajadusel tagab asitõendi pakendamise ja uuringuteks edastamise vastavalt juhendile;
4. hindab tervisekahjustuse olemasolu, tekkimise viisi, vajadusel tervisekahjustuse seost terviseseisundiga, eluohtlikkust/kestust jm ning määrab tervisekahjustuse tekitamise aja, tuginedes erialastele ja meditsiinilistele teadmistele ning lähtudes isiku läbivaatusest ja/või olemasolevatest meditsiinilistest dokumentidest;
5. hindab isiku terviseseisundit lähtuvalt isiku läbivaatusest ja/või olemasolevatest meditsiinilistest dokumentidest; annab hinnangu isiku terviseseisundi, sh võimelisuse kohta kanda karistust.
B.2.8 Surnu kohtuarstliku ekspertiisi ja lahangu tegemine 7

Tegevusnäitajad:
1. teeb surnu kohtuarstliku lahangu vastavalt juhenditele; dokumenteerib andmed vastavalt juhenditele;
2. juhendab ja kontrollib abipersonali tööd; korraldab ekspertiisiks või lahanguks vajaliku bioloogilise materjali võtmise vastavalt juhenditele;
3. hindab vigastuse morfoloogiliste tunnuste vastavust asitõendi omadustele; vajadusel tagab asitõendi pakendamise ja uuringuteks edastamise vastavalt juhendile;
4. võtab koetükid histoloogiliseks uuringuks; kirjeldab histoloogilisi muutusi ja interpreteerib tulemused;
5. vormistab kohtuarstliku diagnoosi vastavalt juhenditele, tuginedes erialastele ja meditsiinilistele teadmistele; kasutab rahvusvahelist haiguste klassifikaatorit;
6. määrab surma põhjuse, vajadusel hindab tervisekahjustuse olemasolu, tuginedes lähteandmetele, lahanguleiule, uuringutele, ekspertiisimaterjalidele ning juhenditele;
7. vormistab nõuetekohase arstliku surma põhjuse teatise.
 
Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.9 Toksilise aine toime hindamise ekspertiisi ja uuringu tegemine 7

Tegevusnäitajad:
1. hindab toksilise aine põhjuslikku seost surmaga toksikoloogia labori tulemuste ja lahanguleidude alusel; võimalusel arvutab surma põhjustanud toksilise aine annused, arvestades toksilise aine kontsentratsioone bioloogilises materjalis ja surnu eripärasid; mürgistuste kahtlusel osaleb võimalusel koos kohtuarstiga lahangu tegemisel;
2. kirjeldab isikul või surnuga kaasas olevat võimalikku toksilist toimet põhjustavat asitõendit ning vajadusel saadab aine laborisse uuringuteks vastavalt juhenditele; hindab tervisekahjustuse tekke võimalikkust, lähtudes toksiliste ainete riskianalüüsidest;
3. hindab vastavalt juhenditele isiku toksilisest ainest põhjustatud tervisekahjustust, lähtudes isiku anamneesist, läbivaatusest ja meditsiinidokumentatsioonist; kirjeldab toksilise aine toimet ja toime kestust lähtuvalt toksilise aine toimemehhanismist ja manustamisviisist;
4. konsulteerib kohtuarsti aine toksilisuse, toimemehhanismi, manustamisviiside ning toksilise annuse osas, viidates vajadusel erialasele kirjandusele; nõustab proovimaterjalide võtmist toksilise aine uuringuks.
B.2.10 Narkootiliste ainete suurte ja väikeste koguste hindamine 7

Tegevusnäitajad:
1. töötab läbi kohtukeemia narkootiliste ainete ekspertiisiaktid; küsib vajadusel kohtukeemia eksperdilt ekspertiisi läbiviimiseks vajalikke sündmuspõhiseid lisaandmeid;
2. teeb kindlaks joovet tekitavate narkootiliste või psühhotroopsete ainete ühekordsed annused, lähtudes erialase kirjanduse andmetest; arvutab narkootilistest või psühhotroopsest ainest kümnele inimesele joovet põhjustavad annused, lähtudes ühekordsest annusest; kirjeldab uute narkootiliste ainete toimeid ja manustamisviise.
B.2.11 Joobe tuvastamine 7

Tegevusnäitajad:
1. tuvastab narkootilisest või psühhotroopsest ainest tingitud joovet/häirunud terviseseisundit isikul vastavalt juhenditele; teeb dokumentide alusel ekspertiise, tuvastamaks joovet narkootilisest või psühhotroopsest ainest;
2. arvutab vere alkoholi/narkootilise või psühhotroopse aine kontsentratsiooni tagasi sündmuse hetkele, kasutades menetluse käigus fikseeritud andmeid.
 
Kohtuhistoloogiaekspert, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.12 Histoloogiliste preparaatide interpreteerimine 7

Tegevusnäitajad:
1. kirjeldab histoloogilist leidu ja vormistab nõuetekohase histoloogilise diagnoosi;
2. hindab lisavärvingute tegemise vajadust, arvestades surma põhjust, vigastuse olemasolu ja tekkeaega ja histoloogilist leidu; valib vajadusel diagnoosi täpsustamiseks sobiva lisavärvingu, konsulteerides lahangu teinud kohtuarstiga;
3. juhendab ja kontrollib histoloogialabori personali histoloogiliste preparaatide tegemisel;
4. vajadusel konsulteerib kohtuarsti histoloogilise leiu diagnoosimisel.
 
Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspert, tase 7
    Kompetents EKR tase
B.2.13 Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspertiiside ja uuringute tegemine 7

Tegevusnäitajad:
1. teeb luude/objektide vaatluse, kirjeldab ja fotografeerib need; teeb kindlaks luude liigilise kuuluvuse ja luude kuuluvuse inimesele; võimalusel teeb kindlaks surnu või luude sookuuluvuse ja vanuse, kasutades visuaalset vaatlust, antropoloogilisi mõõtmisi jm uurimismeetodeid; kirjeldab surnu/luude eritunnuseid, võtab võrdlusmaterjali surnu identifitseerimiseks; võimalusel võrdleb luude morfoloogilisi iseärasusi isiku fotodega;
2. teeb kindlaks traumamehhanismi, võrdleb vigastusi inimese riietel ja kehal; vajadusel tekitab ise oletatava esemega võrdlevaid vigastusi riietele või muule materjalile; võimalusel teeb kindlaks vigastuse tekitanud eseme;
3. tutvub kohtuarsti lahangu/ekspertiisiaktiga ja konsulteerib kohtuarsti võimaliku vigastust tekitanud eseme ja/või vigastuste tekkemehhanismi osas, tuginedes erialastele ja üldmeditsiinilistele teadmistele.

Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.14 Kohtuarst, tase 7 kutset läbiv kompetents 7

Tegevusnäitajad:
1. kasutab eesti keelt tööks vajalikul tasemel ja vähemalt ühte võõrkeelt tasemel B2 (vt lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused);
2. kasutab oma töös digioskuste osaoskusi Info haldamine, Suhtlemine digikeskkondades (v.a 2.3), Sisuloome ja Turvalisus (vt lisa 2 Digioskused) ning erialast tarkvara;
3. hoiab end kursis ekspertiisi puudutavate seaduste ja määrustega, järgib ekspertiiside tegemisel seadusandlust; järgib konfidentsiaalsuse nõudeid seadustest lähtuvalt;
4. järgib oma töös EKEI eetika põhimõtteid ning arsti eetikat.

Hindamismeetod(id):
Läbivaid kompetentse hinnatakse teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 26-06112018-1.1/6k
Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse
Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 11
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.11.2018
EKR tase: 7
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7
Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE
Kutseala: Justiits- ja kohtuteenistused
Kutse grupp: Kohtuarst-ekspert
Ametite (ISCO) klassifikaator: 2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid
221 Arstid
2212 Eriarstid
ISCED klassifikaator: 10 Teenindus
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse
EMTAK klassifikaator: O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Keelte oskustasemete kirjeldused
Lisa 2 Digioskused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Heldi Kase Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi Lääne-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond, Eesti Kohtuarstide Selts
Krista Reinek Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi arendus- ja personalitalitus
Merike Rump Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi kvaliteeditalitus
Mailis Tõnisson Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi Lõuna-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond
Marika Väli Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituut, patoloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse osakond

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist