Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Arboristi maatugi, tase 3

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Arboristi maatugi, tase 3
EN: Groundsman, EstQF Level 3
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 14.02.2019
Kehtib kuni: 13.02.2024
Kutsestandardi versiooni number: 1
Muudatused:
Kutsestandard kantakse arhiivi Metsanduse Kutsenõukogu 30.11.2023 otsusega nr 32/2.7.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad: Andmed puuduvad
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Luua Metsanduskool Arboristi maatugi 221442 431 Kolmanda taseme kutseõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 16.04.2021 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Arboristi maatugi kuulub puuronimisvõimekust omava liikmena puuhooldusülesandeid sooritavasse töögruppi ja täidab arboristi juhendamisel ning etteantud tööülesannetest lähtudes erinevaid puuhooldus- ja istutustöödega seotud ülesandeid. Tema peamiseks eesmärgiks on tõstukil või rakmetel töötava arbo...risti igakülgne abistamine ning möödakäijate ja vara turvalisuse tagamine maapinnal. Arboristi maatoena töötamine eeldab päästevõimekuse ning elupäästva esmaabi andmise oskuse olemasolu.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine
1. Töö ettevalmistamine ja planeerimine
2. Töötamine võsasaega
3. Töötamine kettsaega
4. Tüvede järkamine ja raidmete käitlemine
5. Töö- ja turvavarustuse hooldamine
6. Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral

A.2.2 Arboristi abistamine
1. Tööala ettevalm...
istamine
2. Ohutuse tagamine töömaal töötamise ajal
3. Koostöö arboristiga
4. Tööala korrashoid

A.2.3 Esmaabi osutamine ja päästevõimekus
1. Olukorra hindamine
2. Kannatanu seisundi hindamine
3. Kannatanu toomine maapinnale
4. Esmaabi andmine
5. Õnnetusest teavitamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Arboristi maatugi töötab välitingimustes, vajadusel võib töö toimuda ka kõrgustes. Sageli tuleb töötada avalikus ruumis möödakäijate tähelepanu all, kus tema ülesandeks on tagada töötsoonis ja selle vahetus läheduses viibivate isikute turvalisus.
A.4 Töövahendid
Võsa- ja kettsaed, oksasaed ja sekaatorid, ronimisvarustus, vintsid jm., asjakohane ja nõuetele vastav turvavarustus.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Töö nõuab kõrgusetaluvust, koordinatsioonivõimet, kiiret reageerimist ning füüsilist vastupidavust. Olulised on ka tähelepanu- ja keskendumisvõime ning hea suhtlemisoskus, kuna töö käigus tuleb kõrvalised isikud (nt möödakäijad, autojuhid jne) ohutsoonist turvalisse piirkonda suunata.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Tavapäraselt saadakse arboristi maatugi, tase 3 kutse kutsehariduse vastava õppekava läbimise järel kutseõppeasutuses, aga kutseoskused võivad olla omandatud ka praktilise töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Arboristi abiline, abiarborist
A.8 Regulatsioonid kutsealal tegutsemiseks
Kohalikel omavalitsustel on õigus oma territooriumil kehtestada arboristi kutsealal tegutsevatele isikutele kutsetunnistuse nõue.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Arboristi maatugi, tase 3 kutse saamiseks tuleb tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.4).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Võsa- ja kettsaagidega töötamine 2

Tegevusnäitajad:
1. Hindab töömaad ja selle eripärast tulenevaid riske. Valib sobivad töö- ja turvavahendid vastavalt töö iseloomule. Veendub töö- ja turvavahendite korrasolekus.
2. Töötab võsasaega lähtudes tööülesandest, kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
3. Töötab kettsaega lähtudes tööülesandest, kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid.
4. Hooldab töö- ja turvavarustust, lähtudes vajadusest ja arvestades kasutus- ja hooldusjuhendeid.
5. Annab õnnetusjuhtumi korral vältimatut abi, vajadusel kutsub professionaalse abi ja teavitab õnnetusjuhtumist vastavalt etteantud korrale asjakohaseid isikuid.

Teadmised:
1) raietöö alused;
2) võsa- ja kettsaagide ehitus, kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
3) turvaseadmed ja -varustus, nende kasutamise ja hooldamise põhimõtted;
4) ergonoomia alused, töötervishoiu ja tööohutusnõuded;
5) teadmised keskkonnahoiust;
6) algteadmised enamlevinud puuliikidest;
7) algteadmised ümarmaterjalidest.
B.2.2 Arboristi abistamine 3

Tegevusnäitajad:
1. Piirab ja tähistab tööala, valmistab ette töömaa.
2. Takistab kõrvaliste isikute sisenemise töötsooni. Jälgib tööpiirkonnas toimuvat ning hoiatab arboristi võimaliku ohuolukorra eest.
3. Lepib köiel või tõstukil töötava arboristiga kokku omavahelise suhtlemisviisi (vile, viibe jm) ning täidab arboristi poolt antud korraldusi.
4. Valib sobiva köie, pidurdussüsteemi ja -viisi ning edastab need puu otsas töötavale arboristile. Sektsioonilise raie puhul juhib sektsiooni eelnevalt kokkulepitud viisil ohutult maapinnale.
5. Saadab turvaliselt ja kokkulepitud viisil arboristile üles talle vajalikke vahendeid, tööriistu jms.
6. Istutab arboristi juhendamisel ja õigeid töövõtteid kasutades puittaimi. Osaleb meeskonna liikmena puittaimede ümberistutamisel, täites etteantud tööülesandeid.
7. Teeb arboristi juhendamisel istutatud või ümberistutatud puittaimedele järelhooldust, kasutades selleks sobivaid töövahendeid ja -materjale.
8. Osaleb meeskonna liikmena puuhooldustöödel, täites maapinnal arboristi poolt antud tööülesandeid (nt töövahendite edastamine, abivahendite paigaldamine, arboristi tegevuse suunamine maapealsest vaatest lähtudes jne).
9. Puhastab töötsooni ning käitleb raidmeid vastavalt kokkuleppele (hakkur, kännufrees jms).

Teadmised:
1) liiklusohutus;
2) töötsooni piiramise vahendid ja põhimõtted;
3) köite tüübid ja nende juurde kuuluva lisavarustuse (karabiinid, silmuslint jne) liigid ning nende kasutamise põhimõtted;
4) köitega töötamise/ronimise meetodid ja tehnikad;
5) rigimisvõtted;
6) istutustööd;
7) puuhooldustööde eesmärgid;
8) puuhooldustööde liigid;
9) arboristi töövahendid;
10) sõlmed ja nende kasutusvõtted;
11) ratsionaalsed töövõtted;
12) isikukaitsevahendid;
13) töötervishoiu- ja tööohutusnõuded;
14) orgaaniliste jäätmete käitlemise viisid ja vahendid.
B.2.3 Esmaabi andmine ja päästevõimekus 4

Tegevusnäitajad
1. Hindab olukorda sündmuskohal lähtudes enese ja kannatanu ohutusest ning võimalikust õnnetuse põhjusest; maandab järgneda võivate õnnetuste riski ja teavitab päästeteenistust.
2. Hindab kannatanu seisundit visuaalselt, verbaalselt ja/või manuaalselt selgitades esmaabi andmise vajaduse vastavalt vigastuse eripärale.
3. Hindab vajadust ja võimalusi tuua kõrgtööd tegev kannatanu maapinnale.
4. Kasutab kannatanu juurde jõudmiseks tõstukit või ronimissüsteemi ja toimetab võimalusel kannatanu maapinnale kasutades ronimissüsteemi.
5. Annab esmast elupäästvat abi vastavalt oma pädevusele ja vigastuse eripärale või järgib päästeteenistuse juhiseid.
6. Teavitab juhtunust asjakohaseid isikuid.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.4 Arboristi maatugi, tase 3 kutset läbiv kompetents 3

Tegevusnäitajad:
1. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, järgib arboristi eetikanorme (Lisa 1 – arboristi kutse-eetika).
2. Peab kinni kokkulepetest, täidab endale võetud ülesandeid tähtajaliselt ja kvaliteetselt.
3. Näeb ette oma tegevuse või tegevusetuse tagajärgi ja võtab vastutuse nende eest.
4. On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös; suhtleb klientide ja kolleegidega, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
5. Järgib oma töös keskkonnahoiu, sh liigikaitse põhimõtteid.
6. Kasutab arvutit iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 2 – Digipädevuste enesehindamise skaala).
7. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel B2. On võimeline suhtlema tööalaselt ka vähemalt ühes võõrkeeles tasemel A2 (Lisa 3 – Keelte oskustasemete kirjeldused).

Teadmised:
1) ergonoomika alused;
2) keskkonnahoiu põhimõtted;
3) töötervishoiu- ja tööohutusnõuded;
4) juhistes kasutatavate mõistete tähendused.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi võib hinnata teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-14022019-01/1k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 14
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 14.02.2019
EKR tase: 3
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Arborist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
621 Metsanduse jms oskustöötajad
6210 Metsanduse jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Arboristi eetikakoodeks
Lisa 2 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 3 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eve-Viktoria Lasberg OÜ Sõbra Lilled
Sulev Järve Tallinna Keskkonnaamet
Aino Mölder Luua Metsanduskool
Piia Kivisild OÜ Kivikodu, Viljandi Kutseõppekeskus
Arpo Põld Revatrin Grupp OÜ
Tiit Pajuste Vesilõigu OÜ

PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist