Kutseregister Kutseregister
Teksti suurus
Reavahe suurus
Kontrastsus
Tühista
Taasta vaikimisi seaded
Kutsestandardid: Puittaimede hindaja, tase 5
Tagasi: Kutsestandardid |

Kehtivuse kaotanud standard
Üldandmed
Kasutusala: Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.
Nimetus: ET: Puittaimede hindaja, tase 5
EN: Dendrologist, EstQF Level 5
Spetsialiseerumised:
Osakutsed:
Kehtib alates: 06.12.2018
Kehtib kuni: 29.11.2023
Kutsestandardi versiooni number: 5
Muudatused:
04.12.2023
Selle kutsestandardi alusel võib jätkuda kutse andmine kuni 31. detsembrini 2025 neile isikutele, kes on õppinud vastava kutsestandardi põhjal koostatud kutseõppe õppekaval.

Alus: SA Kutsekoda juhatuse liikme korraldus nr. 1-3/75 04.12.2023.

-----------------------------------------
06.12.2018
Tegemist on meisterarborist, tase 5 uuendusega, mis on tekkinud senise osakutse baasil.
Kutsestandardi versioonid:
Kutse andjad:
Õppekavad ja õppeasutused
  Õppeasutus Õppekava nimetus Õppekava kood Õppekava tase ja liik Õppimise kestus aastat/kuud Õppekava registreerimise kuupäev Vastuvõtt
1 Luua Metsanduskool Puittaimede hindaja 209298 453 Viienda taseme kutseõppe jätkuõpe (vv alates 01.09.2013) 1/0 26.04.2019 Avatud
A Kutsekirjeldus
A.1 Töö kirjeldus
Puittaimede hindaja, tase 5 on ulatusliku kogemusega spetsialist, kes juhendab puuhooldustööde, sh istutustööde läbiviimist, annab erialast nõu hangete korraldamisel ning teostab järelevalvet puuhooldus- ja istutustööde üle ning puude kaitsemeetmete rakendamise üle ehitusobjektidel. Ta hindab puitta...imede seisundit ja väärtust ning dokumenteerib hindamistulemusi, annab puuhooldusega seotud soovitusi ning koostab eksperthinnanguid.
Loe edasi
Peida
A.2 Tööosad
A.2.1 Üksikpuude seisundi ja pargipuistute hindamine
1. Puittaimede väärtuse hindamine
2. Puittaimede seisundi hindamine
3. Hindamistulemuste tõlgendamine
4. Alusplaani kasutamine hindamisel
5. Asendusväärtuse hindamine
6. Hindamisaruande koostamine

A.2.2 Järelevalve tegemine ja nõustamin...
e
1. Järelevalve tegemine haljastus- ja ehitusobjektidel
2. Nõustamine
3. Eksperthinnangute koostamine

Loe edasi
Peida
A.3 Töö keskkond ja eripära
Puittaimede hindaja töökeskkond on mitmekesine ja vaheldusrikas. Hindamisandmete kogumine toimub välitingimustes, samas kui andmete töötlemine, tõlgendamine ja dokumenteerimine eeldab tööd siseruumides.
Puittaimede hindajal on laialdased võimalused planeerida ja jaotada ise oma tööaega välitööde n...
ing sisetööde vahel, sh arvestada ilmastikutingimustega.
Loe edasi
Peida
A.4 Töövahendid
Mitmesugused mõõteriistad, nagu nt kõrgusmõõtja, talmeeter, klupp, juurdekasvupuur, GPS-seadmed, arvuti ning mitmed kaasaegsed elektroonilised mõõteriistad.
A.5 Tööks vajalikud isikuomadused
Puittaimede hindaja töö nõuab analüüsivõimet, täpsust, vastutustunnet ja planeerimisoskust.
A.6 Kutsealane ettevalmistus
Puittaimede hindaja, tase 5 omab tavapäraselt erialast kutseharidust või on oma kutseoskused omandatud praktilise töö käigus.
A.7 Enamlevinud ametinimetused
Puittaimede hindaja, dendroloog.
B Kompetentsusnõuded
B.1 Kutse struktuur
Kutse taotlemisel nõutavad kompetentsid: Kutse saamiseks on vajalik tõendada kõik kompetentsid (B.2.1 – B.2.3).
B.2 Kompetentsid
Kohustuslikud kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.1 Üksikpuude seisundi ja pargipuistute hindamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Hindab asjakohaseid metoodikaid kasutades puittaimede dendroloogilist, ökoloogilist, ajaloolis-kultuurilist, sotsiaalset, rahalist jm väärtust.
2. Hindab puittaimede seisundit, kasutades asjakohaseid uurimismeetodeid ja abivahendeid, arvestades erinevate tegurite mõju puude elujõule, füsioloogiale ning murdumiskindlusele. Kaasab vajadusel erialaspetsialiste.
3. Tõlgendab puu majandamisotsuse vastuvõtmiseks uuringute ja mõõtmiste tulemusi. Kaasab vajadusel erialaspetsialiste.
4. Kontrollib alusplaani vastavust reaalsele olukorrale. Mittevastavuse korral juhib tähelepanu ebatäpsustele, võimalusel korrigeerib plaani või korraldab selle korrigeerimise. Kasutab alusplaani oma töö koostamisel ja vormistamisel.
5. Hindab maharaiutud või osaliselt kahjustatud puude rahalist väärtust ja arvutab asendusistutuse mahu.
6. Vormistab välitööde põhjal hindamisaruande, esitab ettepanekuid puude seisukorra ja kasvukeskkonna parandamiseks ning kaitsealuste liikide säilitamiseks. Kaasab vajadusel erialaspetsialiste.

Teadmised:
1) üldteadmised arboristikast;
2) puittaimede liigid ja nende omadused;
3) puittaimede anatoomia (sh juurestiku eripära), füsioloogia ja ökoloogia alused;
4) kaitsealused liigid;
5) parkide taimekooslused;
6) teadmised pargiarhitektuurist;
7) seenhaiguste ja putukkahjurite liigid ning nende levimisviisid;
8) puidusiseste kaitsemehhanismide liigid ning nende tähtsus;
9) puittaimede dendroloogilise, ökoloogilise, ajaloolis-kultuurilise, sotsiaalse, rahalise jm väärtuse hindamise meetodid;
10) asjakohased õigusaktid ja juhendmaterjalid;
11) keskkonnahoiu põhimõtted;
12) üldteadmised CAD programmidest.
B.2.2 Järelevalve tegemine ja nõustamine 5

Tegevusnäitajad:
1. Teeb haljastus- ja ehitusobjektidel järelevalvet puittaimede kasvukeskkonna ja majandamise üle kogu puittaime elukaare jooksul.
2. Nõustab kliente puuhooldustööde hanketingimuste seadmisel, puittaimede hooldussoovituste koostamisel, haljastuse ja ehitiste projekteerimisel ning rajamisel.
3. Koostab eksperthinnanguid puittaimede seisundi kohta.

Teadmised:
1) üldteadmised arboristikast;
2) puittaimede liigid ja nende omadused;
3) puittaimede anatoomia (sh juurestiku eripära), füsioloogia ja ökoloogia alused;
4) parkide taimekooslused;
5) kaitsealused liigid;
6) seenhaiguste ja putukkahjurite liigid ning nende levimisviisid;
7) puidusiseste kaitsemehhanismide liigid ning nende tähtsus;
8) asjakohased õigusaktid ja juhendmaterjalid;
9) keskkonnahoiu põhimõtted;
10) üldteadmised CAD programmidest.
Kutset läbivad kompetentsid
    Nimetus EKR tase
B.2.3 Puittaimede hindaja, tase 5 kutset läbiv kompetents 5

Tegevusnäitajad:
1. On oma töös erapooletu ja objektiivne, lähtudes parimatest erialastest teadmistest ja kogemustest.
2. Planeerib oma tööd ja peab kinni kokkulepetest, täites endale võetud ülesandeid tähtajaliselt ja kvaliteetselt.
3. Näeb ette oma tegevuse või tegevusetuse tagajärgi ja võtab vastutuse nende eest.
4. On avatud koostööle, osaleb meeskonnatöös; suhtleb klientide ja kolleegidega, tegutseb parima ühise tulemuse saavutamise nimel.
5. Järgib oma töös keskkonnahoiu, sh liigikaitse põhimõtteid.
6. Kasutab arvutit iseseisva kasutaja tasemel (Lisa 1 – Digipädevuste enesehindamise skaala).
7. Kasutab oma töös eesti keelt tasemel C1. On võimeline suhtlema tööalaselt ka vähemalt ühes võõrkeeles tasemel A2 (Lisa 2 – Keelte oskustasemete kirjeldused).

Teadmised:
1) valdkonda reguleerivad õigusaktid, juhendmaterjalid ja standardid;
2) keskkonnahoiu põhimõtted;
3) ehitus- ja haljastusprojekti ja tööjooniste põhimõtted ning staadiumid;
4) erialane terminoloogia.

Hindamismeetod(id):
Seda kompetentsi võib hinnata teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamise käigus.
C Üldteave ja lisad
Kutsestandardi tähis: 16-06122018-5.3/5k
Kutsetegevuse valdkond: Metsandus
Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu
Kutsenõukogu otsuse number: 13
Kutsenõukogu otsuse kuupäev: 06.12.2018
EKR tase: 5
Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS
Kutseala: Metsandus
Kutse grupp: Arborist
Ametite (ISCO) klassifikaator: 6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
621 Metsanduse jms oskustöötajad
6210 Metsanduse jms oskustöölised
ISCED klassifikaator: 08 Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria
082 Metsandus
0821 Metsandus
EMTAK klassifikaator: A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine
Kutsestandardi lisad
Lisa 1 Digipädevuste enesehindamise skaala
Lisa 2 Keelte oskustasemete kirjeldused
Standardi töörühm
Nimi Institutsioon
Eve-Viktoria Lasberg OÜ Sõbra Lilled
Sulev Järve Tallinna Keskkonnaamet
Aino Mölder Luua Metsanduskool
Piia Kivisild OÜ Kivikodu, Viljandi Kutseõppekeskus
Arpo Põld Revatrin Grupp OÜ
Tiit Pajuste Vesilõigu OÜ

Tagasi: Kutsestandardid |
PIKSEL
Avaleht Väljastatud kutsed
Kutsestandardid
Kutsetunnistuse lisad Kompetentsid Kutse andjad Kutsenõukogud Väljavõtted kutseregistrist